0

Đề kiem tra một tiết lớp 12 tiết 51

1 671 1
  • Đề kiem tra một tiết lớp 12 tiết 51

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2013, 01:25

Trêng THPT DTNT Q Hỵp NghƯ An §Ị KiĨm tra 45 phót Tỉ : Ho¸-Sinh-ThĨ Môn: Hóa Học Líp 12- häc kú II – bµi sè 1 PhÇn I: Tr¾c nghiƯm: C©u 1: Cation M + có cấu hình electron phân lớp ngồi cùng là 2p 6 . M + là cation nào sau đây? A. Na + B. Mg 2+ C. Li + D. Al 3+ C©u 2: Có thể điều chế Na, Ba, Mg bằng cách nào sau đây? A. Điện phân dung dịch muối clorua bão hòa tương ứng. B. Dùng H 2 khử các oxit tương ứng ở nhiệt độ cao. C. Điện phân muối clorua khan, nóng chảy tương ứng. D. Dùng kali kim loại tác dụng với dung dịch muối clorua tương ứng. C©u 3: Trong nước tự nhiên có lẫn một lượng nhỏ các muối: Ca(NO 3 ) 2 , Mg(NO 3 ) 2 , Ca(HCO 3 ) 2 , Mg(HCO 3 ) 2 . Có thể dùng một hóa chất nào dưới đây để loại đồng thới các muối trên? A. dung dịch NaOH B. dung dịch Na 2 CO 3 C. dung dịch NaHCO 3 D. dung dịch K 2 SO 4 C©u 4: Khơng gặp kim loại kiềmkiềm thổ ở dạng tự do trong tự nhiên vì: A. Thành phần của chúng trong tự nhiên rất nhỏ B. Đây là những kim loại hoạt động hóa học rất mạnh C. Đây là những kim loại điều chế bằng cách điện phân. D. Đây là những chất hút ẩm đặc biệt. C©u 5: Dãy nào sau đây gồm các chất đều khơng tan trong nước nhưng tan được trong nước có hòa tan CO 2 : A. MgCO 3 , BaCO 3 , CaCO 3 B. MgCO 3 , CaCO 3 , Al(OH) C. MgCO 3 , CaCO 3 , Al 2 O 3 D. Mg(NO 3 ) 2 , Ca(HCO 3 ) 2 , MgCO 3 C©u 6: Trong sè c¸c ph¬ng ph¸p lµm mỊm níc, ph¬ng ph¸p nµo chØ khư ®ỵc ®é cøng tam thêi? A. Ph¬ng ph¸p ho¸ häc. B. Ph¬ng ph¸p trao ®ỉi ion. C. Ph¬ng ph¸p cÊt níc. D. Ph¬ng ph¸p ®un s«i níc. PhÇn II: Tù ln: Câu 1 : Thực hiện chuỗi chuyển hóa sau: Câu 2 : Cho một hỗn hợp X gồm 2 chất rắn: Al và Al 2 O 3 . Nếu ngâm 10,5g hỗn hợp X trong dung dòch NaOH dư thì thu được 6,72(l)H 2 (đktc) a)Viết ptpư xảy ra. b)Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp X. c) Hòa tan chất rắn X b»ng lỵng võa ®đ dd HCl thu ®ỵc dd Y TÝnh khèi lỵng cđa HCl cÇn dïng vµ nồng độ phÇn tr¨m cđa dung dòch Y. Biết dung dòch HCl đã dùng có nồng độ 10%. ( Cho biÕt: Al:27 ; Cl:35,5 ; O:16 ; H:1 ) …… HÕt … (1) CaCO 3 CaO Ca(OH) 2 (2) Ca(NO 3 ) 2 CaCl 2 CaOCl 2 Ca(HCO 3 ) 2 CaCO 3 (8) (3) (4) (5) (7) (6) . §Ị KiĨm tra 45 phót Tỉ : Ho¸-Sinh-ThĨ Môn: Hóa Học Líp 12- häc kú II – bµi sè 1 PhÇn I: Tr¾c nghiƯm: C©u 1: Cation M + có cấu hình electron phân lớp ngồi. 3: Trong nước tự nhiên có lẫn một lượng nhỏ các muối: Ca(NO 3 ) 2 , Mg(NO 3 ) 2 , Ca(HCO 3 ) 2 , Mg(HCO 3 ) 2 . Có thể dùng một hóa chất nào dưới đây để
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiem tra một tiết lớp 12 tiết 51, Đề kiem tra một tiết lớp 12 tiết 51, Đề kiem tra một tiết lớp 12 tiết 51