Bài giảng MACRO

27 640 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2012, 09:35

Bài giảng MACRO CHUONG 9 MACROCHUONG 9 MACRO11MAC ROMAC RO Định nghĩa Macro và gọi MacroĐịnh nghĩa Macro và gọi Macro Vấn đề truyền thông số trong Macro.Vấn đề truyền thông số trong Macro. Macro lồng nhau.Macro lồng nhau. Sử dụng Macro để gọi chương trình con.Sử dụng Macro để gọi chương trình con. Các toán tử Macro.Các toán tử Macro. Thư viện MacroThư viện Macro So sánh việc dùng Macro với ProcedureSo sánh việc dùng Macro với Procedure Một số Macro mẫu.Một số Macro mẫu. CHUONG 9 MACROCHUONG 9 MACRO22ĐỊNH NGHĨA MACRỊNH NGHĨA MACRO Macro là 1 ký hiệu được gán cho 1 nhóm Macro là 1 ký hiệu được gán cho 1 nhóm lệnh ASM – Macro là tên thay thế cho 1 nhóm lệnh ASM – Macro là tên thay thế cho 1 nhóm lệnh.lệnh. Trong lập trình nhiều lúc ta cần phải viết những lệnh na ná nhau nhiều lần mà ta không muốn viết dưới dạng hàm vì dùng hàm tốn thời gian thực thi, thay vì ta phải viết đầy đủ nhóm lệnh này vào CT, ta chỉ cần viết Macro mà ta đã gán cho chúng. Tại sao cần có Macro :Tại sao cần có Macro : CHUONG 9 MACROCHUONG 9 MACRO33LÀM QUEN VỚI MACROKh i t a c ó n h i u o n c o d e g i n g n h a u , ề đ ạ ốc h ú n g t a c ó t h d ù n g m a c r o t h a y ể đểt h , g i n g n h t a d ù n g d e f in e t r o n g C . ế ố ưTh í d c h ú n g t a t h a y t h a n l n h ụ ế đọ ệs a u b n g m a c r o i n d u x u n g d ò n g . ằ để ấ ốMO V DL,1 3 ; v u ề đầd ò n gMO V AH,2INT 2 1 HMO V DL,1 0 ; x u n g ốd ò n g m iớMO V AH,2INT 2 1 H CHUONG 9 MACROCHUONG 9 MACRO44Th a y v ì p h i v i t l i 6 d ò n g ả ế ạl n h t r ê n , t a c ó t h t o 1 ệ ể ạm a c r o c ó t ê n @Ne w lin e đểt h a y t h o n c o d e n à y :ế đ ạ@Ne w Lin e Ma c r o MO V DL,1 3 MO V AH,2INT 2 1 HMO V DL,1 0MO V AH,2INT 2 1 HENDMSau đó, bất kỳ chỗ nào cần xuống dòng, ta chỉ cần gọi macro @NewLine. @NewLine CHUONG 9 MACROCHUONG 9 MACRO55MAC RO (t t ) MAC RO (t t ) Khi hợp dòch nội dung nhóm lệnh này mà ta đã Khi hợp dòch nội dung nhóm lệnh này mà ta đã gán cho macro sẽ được thay thế vào những nơi có gán cho macro sẽ được thay thế vào những nơi có tên macro trước khi CT được hợp dòch thành file tên macro trước khi CT được hợp dòch thành file OBJ.OBJ. Ex1 : nhiều khi ta phải viết lại nhiều lần đoạn lệnh xuất ký tự trong DL ra màn hình. MOV AH, 2 INT 21HThay vì phải viết cả 1 cặp lệnh trên mỗi khi cần Thay vì phải viết cả 1 cặp lệnh trên mỗi khi cần xuất ký tự trong DL, ta có thể viết Macro xuất ký tự trong DL, ta có thể viết Macro PUTCHAR như sau :PUTCHAR như sau : PUTCHAR MACRO MOV AH,2 INT 21H ENDM CHUONG 9 MACROCHUONG 9 MACRO66MƠÛ RỘNG CỦA MACRO CÓ THỂ XEM MƠÛ RỘNG CỦA MACRO CÓ THỂ XEM TRONG FILE.LIST.TRONG FILE.LIST.3 DIRECTIVE BIÊN DỊCH SAU SẼ QUYẾT 3 DIRECTIVE BIÊN DỊCH SAU SẼ QUYẾT ĐỊNH MƠÛ RỘNG MACRO NHƯ THẾ NÀO.ĐỊNH MƠÛ RỘNG MACRO NHƯ THẾ NÀO SALL (SUPRESS ALL) PHẦN MƠÛ RỘNG MACRO .SALL (SUPRESS ALL) PHẦN MƠÛ RỘNG MACRO KHÔNG ĐƯC IN. SƯÛ DỤNG KHI MACRO LỚN HAY KHÔNG ĐƯC IN. SƯÛ DỤNG KHI MACRO LỚN HAY MACRO ĐƯC THAM CHIẾU NHIỀU LẦN TRONG CT.MACRO ĐƯC THAM CHIẾU NHIỀU LẦN TRONG CT XALL CHỈ NHỮNG DÒNG MACRO TẠO MÃ NGUỒN .XALL CHỈ NHỮNG DÒNG MACRO TẠO MÃ NGUỒN MỚI ĐƯC IN RA.THÍ DỤ CÁC DÒNG CHÚ THÍCH MỚI ĐƯC IN RA.THÍ DỤ CÁC DÒNG CHÚ THÍCH ĐƯC BỎ QUA. ĐÂY LÀ TUỲ CHỌN DEFAULT.ĐƯC BỎ QUA. ĐÂY LÀ TUỲ CHỌN DEFAULT LALL (LIST ALL) TOÀN BỘ CÁC DÒNG TRONG .LALL (LIST ALL) TOÀN BỘ CÁC DÒNG TRONG MACRO ĐƯC IN RA TRỪ NHỮNG CHÚ THÍCH BẮT MACRO ĐƯC IN RA TRỪ NHỮNG CHÚ THÍCH BẮT ĐẦU BẰNG 2 DẤU ;;ĐẦU BẰNG 2 DẤU ;; CHUONG 9 MACROCHUONG 9 MACRO77ĐỊNH NGHĨA MACRO CÚ PHÁP KHAI BÁO MACRO : MACRO_NAME MACRO [ <THÔNG SỐ HÌNH THỨC>] STATEMENTS ENDM GỌI MACRO : MACRO_NAME [<THÔNG SỐ THỰC>, .] THÔNG SỐ HÌNH THỨC CHỈ CÓ TÁC DỤNG ĐÁNH DẤU VỊ TRÍCỦA THÔNG SỐ TRONG MACRO. QUAN TRỌNG NHẤT LÀ VỊ TRÍ CÁC THÔNG SỐ. CHUONG 9 MACROCHUONG 9 MACRO88MACRO TRUY N THAM SỀ ỐMACRO TRUY N THAM SỀ Ố.MODEL SMALL .MODEL SMALL .STACK 100H.STACK 100H PUTCHAR MACRO KT MOV DL,KT MOV AH,2 INT 21H ENDM.CODE.CODE MAIN PROCMAIN PROC MOV DL, ‘A’MOV DL, ‘A’ PUTCHARPUTCHAR MOV DL, ‘*”MOV DL, ‘*” PUTCHARPUTCHAR MOV AH,4CH INT 21HMAIN ENDPEND MAIN CHUONG 9 MACROCHUONG 9 MACRO99SWAP MACRO BIEN1, BIEN2SWAP MACRO BIEN1, BIEN2 MOV AX, BIEN1MOV AX, BIEN1 XCHG AX, BIEN2XCHG AX, BIEN2 MOV BIEN1, AXMOV BIEN1, AX ENDMENDMGOẽI : SWAP TRI1, TRI2 GOẽI : SWAP TRI1, TRI2 CHUONG 9 MACROCHUONG 9 MACRO1010TRAO ĐỔI THAM SỐ CỦA MACROTRAO ĐỔI THAM SỐ CỦA MACROMỘT MACRO CÓ THỂ CÓ THÔNG SỐ HOẶC KHÔNG CÓ THÔNG SỐ.PUTC HAR MAC RO PUTC HAR MAC RO C HARC HAR MO V AH, 2MO V AH, 2 MO V DL, C HARMO V DL, C HAR INT 2 1 HINT 2 1 HENDMENDM. C O DE . . . PUTC HAR ‘ A’ PUTC HAR ‘ B’ PUTCHAR ‘C’ .MACRO CÓ THÔNG SỐSƯÛ DỤNG MACRO [...]... số trong Macro. Macro lồng nhau. Macro lồng nhau. Sử dụng Macro để gọi chương trình con. Sử dụng Macro để gọi chương trình con. Các toán tử Macro. Các toán tử Macro. Thư viện Macro Thư viện Macro So sánh việc dùng Macro với Procedure So sánh việc dùng Macro với Procedure Một số Macro mẫu. Một số Macro mẫu. CHUONG 9 MACRO CHUONG 9 MACRO 26 26 BÀI TẬP MACRO BÀI TẬP MACRO Bà... CHUONG 9 MACRO CHUONG 9 MACRO 21 21 THƯ VIỆN MACRO THƯ VIỆN MACRO CÁC MACRO MÀ CHƯƠNG TRÌNH THAM CHIẾU CÓ THỂ ĐẶT Ở FILE RIÊNG  TA CÓ THỂ TẠO 1 FILE THƯ VIỆN CÁC MACRO. DÙNG 1 EDITOR ĐỂ SOẠN THẢO MACRO LƯU TRỮ TÊN FILE MACRO. LIB KHI CẦN THAM CHIẾU ĐẾN MACRO TA DÙNG CHỈ THị INCLUDE TÊN FILE THƯ VIỆN MỘT CÔNG DỤNG QUAN TRỌNG CỦA MACRO LÀ TẠO RA CÁC LỆNH MỚI. CHUONG 9 MACRO CHUONG 9 MACRO 19 19 Thí... CHUONG 9 MACRO CHUONG 9 MACRO 9 9 SWAP MACRO BIEÁN1, BIEÁN2 SWAP MACRO BIEÁN1, BIEÁN2 MOV AX, BIEN1 MOV AX, BIEN1 XCHG AX, BIEN2 XCHG AX, BIEN2 MOV BIEN1, AX MOV BIEN1, AX ENDM ENDM GOÏI : SWAP TRI1, TRI2 GOÏI : SWAP TRI1, TRI2 CHUONG 9 MACRO CHUONG 9 MACRO 1 1 MAC RO MAC RO Định nghĩa Macro và gọi Macro Định nghĩa Macro và gọi Macro Vấn đề truyền thông số trong Macro. Vấn... MACRO CHUONG 9 MACRO 7 7 ĐỊNH NGHĨA MACRO CÚ PHÁP KHAI BÁO MACRO : MACRO_ NAME MACRO [ <THÔNG SỐ HÌNH THỨC>] STATEMENTS ENDM GỌI MACRO : MACRO_ NAME [<THÔNG SỐ THỰC>, ] THÔNG SỐ HÌNH THỨC CHỈ CÓ TÁC DỤNG ĐÁNH DẤU VỊ TRÍ CỦA THÔNG SỐ TRONG MACRO. QUAN TRỌNG NHẤT LÀ VỊ TRÍ CÁC THÔNG SỐ. CHUONG 9 MACRO CHUONG 9 MACRO 6 6 MỞ RỘNG CỦA MACRO CÓ THỂ XEM MỞ RỘNG CỦA MACRO CÓ THỂ XEM TRONG FILE.LIST. TRONG... SẼ QUYẾT ĐỊNH MỞ RỘNG MACRO NHƯ THẾ NÀO. ĐỊNH MỞ RỘNG MACRO NHƯ THẾ NÀO. .SALL (SUPRESS ALL) PHẦN MỞ RỘNG MACRO .SALL (SUPRESS ALL) PHẦN MỞ RỘNG MACRO KHÔNG ĐƯC IN. SỬ DỤNG KHI MACRO LỚN HAY KHÔNG ĐƯC IN. SỬ DỤNG KHI MACRO LỚN HAY MACRO ĐƯC THAM CHIẾU NHIỀU LẦN TRONG CT. MACRO ĐƯC THAM CHIẾU NHIỀU LẦN TRONG CT. .XALL CHỈ NHỮNG DÒNG MACRO TẠO MÃ NGUỒN .XALL CHỈ NHỮNG DÒNG MACRO TẠO MÃ NGUỒN MỚI... CHUONG 9 MACRO CHUONG 9 MACRO 15 15 ĐỊNH NGHĨA NHÃN BÊN TRONG MACRO ĐỊNH NGHĨA NHÃN BÊN TRONG MACRO TRONG MACRO CÓ THỂ CÓ NHÃN. GỌI MACRO NHIỀU LẦN  NHIỀU NHÃN ĐƯC TẠO RA  LÀM SAO GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHẢY ĐIỀU KHIỂN? ASSEMBLY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÀY BẰNG CHỈ THỊ LOCAL CƯỢNG BỨC MASM TẠO RA 1 TÊN DUY NHẤT CHO MỖI MỘT LABEL KHI MACRO ĐƯC GỌI CÚ PHÁP : LOCAL LABEL_NAME CHUONG 9 MACRO CHUONG 9 MACRO 10 10 TRAO... PROCTABLE LABEL WORD IRP PROCNAME, <MOVEUP, MOVDOWN,MOVLEFT,MOVRGHT> DW PROCNAME ENDM CHUONG 9 MACRO CHUONG 9 MACRO 2 2 ĐỊNH NGHĨA MACRO ĐỊNH NGHĨA MACRO Macro là 1 ký hiệu được gán cho 1 nhóm Macro là 1 ký hiệu được gán cho 1 nhóm lệnh ASM – Macro là tên thay thế cho 1 nhóm lệnh ASM – Macro là tên thay thế cho 1 nhóm lệnh. lệnh. Trong lập trình nhiều lúc ta cần phải viết những lệnh... MACRO 10 10 TRAO ĐỔI THAM SỐ CỦA MACRO TRAO ĐỔI THAM SỐ CỦA MACRO MỘT MACRO CÓ THỂ CÓ THÔNG SỐ HOẶC KHÔNG CÓ THÔNG SỐ. PUTC HAR MAC RO PUTC HAR MAC RO C HAR C HAR MO V AH, 2 MO V AH, 2 MO V DL, C HAR MO V DL, C HAR INT 2 1 H INT 2 1 H ENDM ENDM . C O DE . . . PUTC HAR ‘ A’ PUTC HAR ‘ B’ PUTCHAR ‘C’ MACRO CÓ THÔNG SỐ SỬ DỤNG MACRO CHUONG 9 MACRO CHUONG 9 MACRO 24 24 CÁC LỆNH LẶP... CHUONG 9 MACRO CHUONG 9 MACRO 11 11 MACRO TRUYỀN THƠNG SỐ Thí dụ : macro @Printstr Viết chương trình in 2 chuổi ‘Hello’ và ‘Hi”. .DATA MSG1 DB ‘Hello’,13,10 MSG2 DB‘Hi’,13,10 .CODE ………. MOV DX, OFFSET MSG1 MOV AH,9 INT 21H MOV DX, OFFSET MSG2 MOV AH,9 INT 21H …… Ta thấy đoạn 1 và đoạn 2 gần giống nhau  có thể tạo macro có tham số như sau : ;1 ;1 ;1 ;2 ;2 ;2 CHUONG 9 MACRO CHUONG 9 MACRO 7 7 ĐỊNH... AH,2 INT 2 1 H MO V DL,1 0 MO V AH,2 INT 2 1 H ENDM Sau đó, bất kỳ chỗ nào cần xuống dịng, ta chỉ cần gọi macro @NewLine. @NewLine CHUONG 9 MACRO CHUONG 9 MACRO 16 16 Một số Macro yêu cầu user định nghóa các thành phần dữ liệu và các nhãn bên trong định nghóa của Macro. Nếu sử dụng Macro này nhiều hơn 1 lần trong cùng một chương trình, trình ASM định nghóa thành phần dữ liệu hoặc nhãn cho . CHUONG 9 MACROCHUONG 9 MACRO1 1MAC ROMAC RO Định nghĩa Macro và gọi Macro ịnh nghĩa Macro và gọi Macro Vấn đề truyền thông số trong Macro. Vấn đề truyền. Macro. Macro lồng nhau .Macro lồng nhau. Sử dụng Macro để gọi chương trình con.Sử dụng Macro để gọi chương trình con. Các toán tử Macro. Các toán tử Macro.

Hình ảnh liên quan

MACRO_NAME MACRO [ &lt;THÔNG SỐ HÌNH THỨC&gt;] - Bài giảng MACRO

lt.

;THÔNG SỐ HÌNH THỨC&gt;] Xem tại trang 7 của tài liệu.
MACRO LOCATE : ĐỊNH VỊ CURSOR MÀN HÌNH - Bài giảng MACRO
MACRO LOCATE : ĐỊNH VỊ CURSOR MÀN HÌNH Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan