học bài hát chúc mừng

18 1.1K 0
học bài hát chúc mừng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thứ ngày tháng năm 2008 Âm nhạc Thứ ngày tháng năm 2008 Âm nhạc Rng Tai - Ga Th ụ Matxcva Thứ Tiết 19: ngày tháng năm 2006 Âm nhạc Học hát chúc mừng Một số hình thức trình bày hát Học hát bài: Chúc mừng Nhạc Nga Lời việt: Hoàng Lân Chỳc mng Nhp nhng Cựng đàn hát Nhạc Nga Lời việt: Hoàng Lân vang lừng Tết tưng bừng nhịp nhàng hát vui Nhớ phút giây êm đềm Hát lên tình thiết tha họp vào ngày bên người thân sống bên bao bạn hiền lâu bền Chúc mừng Nhịp nhàng Cùng đàn hát Nhạc Nga Lời việt: Hoàng Lân vang lừng Tết tưng bừng nhịp nhàng hát vui Nhớ phút giây êm đềm hát lên tình thiết tha họp vào ngày bên người thân sống bên bao bạn hiền lâu bền Chúc mừng Nhịp nhàng Cùng đàn hát Nhạc Nga Lời việt: Hoàng Lân vang lừng Tết tưng bừng nhịp nhàng hát vui Nhớ phút giây êm đềm hát lên tình thiết tha họp vào ngày bên người thân.2 sống bên bao bạn hiền lâu bền Chúc mừng Nhịp nhàng Cùng đàn hát Nhạc Nga Lời việt: Hoàng Lân vang lừng Tết tưng bừng nhịp nhàng hát vui Nhớ phút giây êm đềm Hát lên tình thiết tha họp vào ngày bên người thân sống bên bao bạn hiền lâu bền Chúc mừng Nhịp nhàng Cùng đàn hát Nhạc Nga Lời việt: Hoàng Lân vang lừng Tết tưng bừng nhịp nhàng hát vui Nhớ phút giây êm đềm Hát lên tình thiết tha họp vào ngày bên người thân sống bên bao bạn hiền lâu bền Chúc mừng Nhịp nhàng Cùng đàn hát Nhạc Nga Lời việt: Hoàng Lân vang lừng Tết tưng bừng nhịp nhàng hát vui Nhớ phút giây êm đềm Hát lên tình thiết tha họp vào ngày bên người thân sống bên bao bạn hiền lâu bền Chúc mừng Nhịp nhàng Cùng đàn hát Nhạc Nga Lời việt: Hoàng Lân vang lừng Tết tưng bừng nhịp nhàng hát vui Nhớ phút giây êm đềm Hát lên tình thiết tha họp vào ngày bên người thân sống bên bao bạn hiền lâu bền Chúc mừng Nhịp nhàng Cùng đàn hát Nhạc Nga Lời việt: Hoàng Lân vang lừng Tết tưng bừng nhịp nhàng hát vui Nhớ phút giây êm đềm Hát lên tình thiết tha họp vào ngày bên người thân sống bên bao bạn hiền lâu bền Chúc mừng Nhịp nhàng Cùng đàn hát Nhạc Nga Lời việt: Hoàng Lân vang lừng Tết tưng bừng nhịp nhàng hát vui Nhớ phút giây êm đềm Hát lên tình thiết tha họp vào ngày bên người thân sống bên bao bạn hiền lâu bền Chúc mừng Nhịp nhàng Cùng đàn hát Nhạc Nga Lời việt: Hoàng Lân vang lừng Tết tưng bừng nhịp nhàng hát vui Nhớ phút giây êm đềm Hát lên tình thiết tha họp vào ngày bên người thân sống bên bao bạn hiền lâu bền Chúc mừng Nhịp nhàng Cùng đàn hát Nhạc Nga Lời việt: Hoàng Lân vang lừng Tết tưng bừng nhịp nhàng hát vui Nhớ phút giây êm đềm Hát lên tình thiết tha họp vào ngày bên người thân sống bên bao bạn hiền lâu bền Cïng đàn hát vang lừng, họp vào ngày Tết - Theo phách: - Theo nhịp: X X X X XX X X X X X X XX X Thứ Tiết 19: ngày tháng năm 2006 Âm nhạc Học hát chúc mừng Một số hình thức trình bày hát Học hát bài: Chúc mừng Nhạc Nga Lời việt: Hoàng Lân Một số hình thức trình bày hát: Một số hình thức trình bày h¸t Đơn ca Song ca Tam ca Tốp ca Thø Tiết 19: ngày tháng năm 2006 Âm nhạc Học hát chúc mừng Một số hình thức trình bày h¸t ... năm 2006 Âm nhạc Học hát chúc mừng Một số hình thức trình bày hát Học hát bài: Chúc mừng Nhạc Nga Lời việt: Hoàng Lân Một số hình thức trình bày hát: Một số hình thức trình bày hát n ca Song ca... 19: ngày tháng năm 2006 Âm nhạc Học hát chúc mừng Một số hình thức trình bày hát Học hát bài: Chúc mừng Nhạc Nga Lời việt: Hoàng Lân Chỳc mng Nhịp nhàng Cùng đàn hát Nhạc Nga Lời việt: Hoàng Lân... Tết tưng bừng nhịp nhàng hát vui Nhớ phút giây êm đềm hát lên tình thiết tha họp vào ngày bên người thân sống bên bao bạn hiền lâu bền Chúc mừng Nhịp nhàng Cùng đàn hát Nhạc Nga Lời việt: Hoàng

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:26

Hình ảnh liên quan

Một số hình thức trình bày bài hát - học bài hát chúc mừng

t.

số hình thức trình bày bài hát Xem tại trang 3 của tài liệu.
Một số hình thức trình bày bài hát - học bài hát chúc mừng

t.

số hình thức trình bày bài hát Xem tại trang 16 của tài liệu.
Một số hình thức trình bày bài hát - học bài hát chúc mừng

t.

số hình thức trình bày bài hát Xem tại trang 17 của tài liệu.
Một số hình thức trình bày bài hát - học bài hát chúc mừng

t.

số hình thức trình bày bài hát Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan