ôn bài hát "NGôi nhà của chúng ta"

16 3.3K 9
ôn bài hát "NGôi nhà của chúng ta"

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ ĐẾN VỚI TIẾT HỌC ÂM NHẠC GVBM:TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG KIỂM TRA BÀI CŨ Câu :Ghép đáp án cột B cho phù hợp với nội dung cột A A a/Bài hát nói lên ước vọng tuổi thơ mong muốn sống hoà bình, hữu nghị dân tộc giới b/Bài hát tranh sinhđộng,là nhà rộng lớn,muôn người sống Trái đất muốn hát lên ca c/Bài hát ngợi ca tình đoàn kết 54 dân tộc anh em B 1-Nổi trống lên bạn 2-Tiếng chuông cờ 3-Ngôi nhà ĐÁP ÁN: a+2 ; b+3 ; c+1 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu :Ghép đáp án cột A cho phù hợp với nội dung cột A Câu : Em nghe ba câu hát sau cho biết tên tác giả ba hát đó? BÀI 7- TIẾT 27 ND1: Ôn tập hát: Ngôi nhà ND1: Ôn tập hát: Ngôi nhà ND1: Ôn tập hát: Ngôi nhà ND1: Ôn tập hát: Ngôi nhà ND2: TĐN số 7: Nhạc: Nga Hơi nhanh DÒNG SUỐI CHẢY VỀ ĐÂU ?Đặt lời :Hoàng Lân ND1: Ôn tập hát: Ngôi nhà ND2: TĐN số 7: a/ Nhận xét: -Bài hát nhịp 2/4-Có ô nhịp lấy đà-Giọng Đô trưởng -Bản nhạc gồm câu, giai điệu câu giống , có chỗ đảo phách cân ND1:n tập hát: Ngôi nhà ND2: TĐN số 7:( Luyện đọc nhạc ghép lời ca) ?Nhạc: Nga DÒ N G SUỐ I CHẢ Y VỀ ĐÂ U Hơi nhanh Đặt lời :Hoàng Lân ND1: Ôn tập hát: Ngôi nhà ND2: TĐN số 7: a/ Nhận xét: b/Luyện đọc: -Luyện đọc Âm hình tiết tấu -Luyện đọc gam Đô trưởng ND1:n tập hát: Ngôi nhà ND2: TĐN số 7:( Luyện đọc nhạc ghép lời ca) ?Nhạc: Nga DÒ N G SUỐ I CHẢ Y VỀ ĐÂ U Hơi nhanh Đặt lời :Hoàng Lân TR G D I CH H I O N T U N H H O I A O P I H N N G G O O II N N H H A A Â O C H P H U O C T R U O N G I H O N G P L A Y D H A N H A C H C I B O N A A N L Õ Ư H I E N Đ Á P Á N D Ọ C ? X Đ.A ? X Ñ.A ? ? ? ? ? X X X X X Đ.A Đ.A Đ.A Đ.A Đ.A i tậ p đọ c nhạ c số “Dò n g suố i chả y 6/ 2/Bà Trong bà i TĐN số có n g đả o phá c hmgì? ? 3/Tê 1/ Em n mộ hã y t bà cho i há biế t củ t tá a c Nhạ giả c củ só a Trương bà i há t Quang 5/Tố c độ bà đầ TĐN số n nhanh hay chậ 4/ Ô nhịp u tiê củ a bà i tậ p đâ giọ ngcho thứtuổ hay giọinnhà g trưở nag ? ng Lụ7uc”/dà n h i Ngô “teen” ? củ Bà i TĐN số nhịp mấ y ? đọc nhạc số ô nhịp ? ta ? Phần thưởng cho em tràng pháo tay thật nồng nhiệt 1O Đ 9Đ 9Đ 9Đ 10 Đ 8Đ 9Đ 8Đ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Viết Tập đọc nhạc số vào sáng tác lời -Đọc nhạc, hát lời đánh nhịp thành thạo Tập đọc nhạc số TIẾT HỌC HÔM NAY ĐÃ HẾT KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ... : Em nghe ba câu hát sau cho biết tên tác giả ba hát đó? BÀI 7- TIẾT 27 ND1: Ôn tập hát: Ngôi nhà ND1: Ôn tập hát: Ngôi nhà ND1: Ôn tập hát: Ngôi nhà ND1: Ôn tập hát: Ngôi nhà ND2: TĐN số... TRA BÀI CŨ Câu :Ghép đáp án cột B cho phù hợp với nội dung cột A A a /Bài hát nói lên ước vọng tuổi thơ mong muốn sống hoà bình, hữu nghị dân tộc giới b /Bài hát tranh sinhđộng,là nhà rộng lớn,muôn... ND1: Ôn tập hát: Ngôi nhà ND2: TĐN số 7: a/ Nhận xét: -Bài hát nhịp 2/4-Có ô nhịp lấy đà-Giọng Đô trưởng -Bản nhạc gồm câu, giai điệu câu giống , có chỗ đảo phách cân ND1:n tập hát: Ngôi nhà

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan