0

Nội thất biệt thự phong cách hiện đại

42 192 0
 • Nội thất biệt thự phong cách hiện đại

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 22:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHÔ H CHÍ MINH - 0O0 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (NỘI THẤT RIẾT THỰ- PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI) Chuyên ngành: THIẾT Mã số ngành: 301 kế nội THÂT GVHD: THS_PHẠM THỊ NGÂN SVTH: HOÀNG ANH QUÂN THU' VỈỆN TRUÔNG OH KỸ THUẬT CỔNG NGHỆ /lCMCOUí Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BỘ MÔN: T H Ế T KẾ NỘI THẤT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KỲ THUẬT CỒNG n g h ị : TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NC.HĨA VIỆT NAM dộc lập - Tự Hạnh phúc - NHIỆM VỤ oổ ÁN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP; NỘI THẤT BIỆT THự_PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI NHIỆM VỤ (yêu cầu nội dung số liệu han đầu): Thiết k ế nội thất hộ b iệt thự m ang phong cách đại Với không gian cụ thể: Phòng Khách: 81 m2 Phòng đọc sách_thư viện: 79 m2 Khu bếp phòng ăn: 75 m2 Phòng ngủ: 90 m2 Khu trời, hồ bơi 420 m2 Ngày giao Đồ án tốt nghiệp : 22/3/2010 Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/7/2010 Họ tên người hướng dẫn 1/THS_PHẠM THỊ NGÂN Phần hướng dẫn Nội dung yêu cầu ĐATN đà thông qua Bộ mỏn Ngày tháng nơm 20 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NGƯỜI HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) (Ky ghi rổ họ lên) PHẦN DÀNH CHO KHOA BỘ MÔN Người duyệt (châm sơ bộ): _ Đơn vị: Ngày bảo vệ: Điểm tổng kết: - Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN Điểm s ố số _Điểm s ố chữ. _ TP.HCM, ngày tháng năm 2010 (G V hướng dãn kỷ ghi rổ họ tên) LỜI CẢM ƠN ! Trở thành nhà thiết k ế nội thất niềm mơ ước, nghề thiết k ế nội thất sở thích, niềm đam mê Thật hạnh phúc nói “ nghề nghiệp'’ Trong trình học tập nghiên cứu nhà trường, em học tập kiến thức chuyên môn, lý luận học thực tiễn từ giảng viên xuất sắc đầy tâm huyết nhà trường Nhận đồ án tốt nghiệp, cô Phạm Thị Ngân thạc sĩ chuyên ngành Thiết K ế Nội T hất đầy tâm huyết kinh nghiệm hướng dẫn, thuận lợi lớn cho em trình làm đồ án tốt nghiệp Bốn năm ngồi ghế nhà trường, lãnh hội kiến thức mà thầy cô truyền đạt Đế hôm nay, ngày mai sau em gửi lời cảm ơn trân thành đến quý thầy cô Đầu tiên xin chân thành cảm ơn cô Phạm Thị Ngân, cô tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình thực đồ án Mười sáu tuần thực đồ án khoảng thời gian cô tổng hợp lại kiến thức suốt bốn năm qua Đây thực khoảng thời gian đáng nhơ đời sinh viên Xin chân thành căm ơn quý thầy cô khoa Mỹ Thuật Công nghiệp với đóng góp to lớn nghiệp giáo dục trồng người Quý thầy cô trao cho chúng em m ột hành trang tốt để bước vào đời X IN T R Â N TH À N H C Ả M ƠN CÔ P H Ạ M TH Ị N G Â N VÀ TO ÀN T H Ể Q U Ỷ TH Ầ Y CÔ KHOA M Ỹ THƯẬ T CÔNG N G H IỆ P ! SV: Hoàng Anh Quân NOI THAT PHONG CACH HIEN ĐAI MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐE I II III tài LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ý NGHĨA GIÁ TRỊ CỬA ĐỀ TÀI GIỚI HẠN ĐỀ TÀI CHƯƠNG II: S ự HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIEN CÁCH HIỆN ĐẠI I_ II_ 1II_ IV_ VI_ củ a phong ĐỊNH NGHĨA PHTơ NG CÁCH HIỆN ĐẠI NGUỒN GỐC ƯU KHUYẾT ĐIỂM CÁC KIẾN TRÚC Sư TIÊU BIỂU CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU B iểu CHƯƠNG III: PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI - ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP A_NHẬN DIỆN PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI: B_ ỨNG DỤNG VÀ GIẢI PHÁP: CHƯỚNG IV: ỨNG DỤNG T H ựC TIẼN Đ ÁN CHƯƠNG V: KẾT LUẬN NỌI THAT PHONG CACH HIẸN ĐẠI DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIET ): THS.PHAM THI NGÂN SVTH: IIOÀNG ANH QUÂN t a t NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠĨ LỜI MỞ ĐẦU B ắ t g ặp m ột công trình h iệ n đại th ây tiệ n nghi, h iệ n đ i, đ ầy sang trọng lịch lãm T rong khuôn khổ đồ án tố t n g h iệp c h u y ên ng àn h th iế t k ế nội thâ't tô i tìm h iểu phong cách đại công trình k iến trúc không gian n ộ i th ất, cụ th ể b iệ t thự m ột trệ t m ột lầu nằm d vùng núi phía bắc T rào lưu h iện đại nguồn cảm hứng sáng tạ o m ãnh liệt Đ ường n ét, m ảng khôi, m àu sắc án h sáng n ghiên cứu ch lọc trở thành ngôn ngữ th iế t k ế riên g V ới ngôn ngữ th iế t k ế riên g làm lên m ộ t n é t đ ẹ p h iện đ ại_ lịch lãm trang nhã ): THS_PHẠM t h ị n g â n - SVTH: HOÀNG ANH QUÂN NÔI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI CHƯƠNG I GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI LÝ DO CHỌN ĐÊ TAI: Hiện , xu hướng thiết k ế nội thất nhà theo phong cách đại phổ biến, đặc biệt giới trẻ Phong cách dễ người chấp nhận hợp lý công thẩm mỹ Việt Nam nước dần phát triển trở thành m ột nước công nghiệp Theo người chịu nhiều sức ép , sông có phần nhanh , gấp gáp Cuốn theo kiến trúc nội thât phát triển theo Mọi thiết k ế hầu hết theo su hướng đại , công phục vụ cho người cách tốt nhât điều cần thiết Phong cách đại không khí tự nhiên, không gian mở , màu sắc trung tính chất liệu gợi nhớ đến thiên nhiên Ý NGHĨA GIÁ TRỊ CỦA ĐỀ TÀI: Đề tài thực nhằm tìm hiểu sâu phong cách đại thiết k ế nội thất nói chung nội thất biệt thự nói riêng Đề tài giúp tìm hiểu khai thác mạnh phong cách nhằm ứng dụng cách hợp lý vào công trình T hế mạnh phong cách Hiện Đại đơn giản hoạ t i ê t , mạnh hình khôi , công hợp lý GIỚI HẠN ĐỀ TAI: Đồ án tập trung nghiên cứu th ế mạnh phong cách Hiện Đại, ứng dụng cụ thể vào công trình biệt thự ): THS_PHẠM THI NGÂN - SVTH: HOÀNG ANH QUẦN NÔI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI CHƯƠNG II S ự HÌNH T H À N H VÀ PH Á T T R IE N c ủ a p h o n g c c h h iệ n đ i I_ ĐỊNH NGHĨA PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI Định nghĩa theo kiến trúc: Phong cách Hiện Đại khái niệm rât rộng sử dụng để m iêu tả công trình khác có đặc điểm đơn giản bô cục hình khôi không gian, tố chức m ặt tự phi đối xứng, mặt đứng loại bỏ hoàn toàn hoạ tiết trang trí trường phái cổ điển việc sử dụng vật liệu kính thép bê tông II_ NGUỒN GỐC: Phong cách đại bắt nguồn từ châu Âu , phản ứng lại ảnh hưởng khứ kiến trúc từ cuối kỷ 19 Các kiến trúc sư cảm thây trào lưu kiên trúc c ổ điển không đủ sức sông , vay mượn lệ thuộc nhiều vào có khứ, không phản ảnh trung thực bôi cảnh thời đại công nghiệp Không vậy, kiến trúc cổ điển trở thành vật cản, trói buộc người với khứ đánh lừa thị hiếu kiên trúc yêu tô trang trí diêm dúa vô nghĩa Vào nửa cuối th ế kỷ 19, đầu thê kỷ 20, trào lưu phát triển phương Tây, chủ nghĩa Hiện đại nói chung có nguồn gô"c từ thời kỳ Khai sáng ( Enlightenment) ánh hưởng xuống suy nghĩ kiến trúc sư, họ tin cần phải tạo trào lưu kiến trúc , phản ánh tinh thần thời đại phải vượt qua, rũ bỏ bổng khứ Đa sô" nhà nghiên cứu lịch sử kiến trúc Hiện đại thê kỷ 20 lây mô"c khởi đầu từ đời công trình Cung Thuỷ Tinh ( Crystal Palace) Hyde Park, ( London Anh) năm 1851 Joseph Paxton thiết kế Công trình đánh dâu bước ngoặt tư không gian kiến trúc , phương pháp sử dụng vật liệu, biện pháp thi công báo hiệu vẻ đẹp thời kỳ công nghiệp hoá Sự thông trị trào lưu kiến trúc đại: Vào thập kỷ 20 thê kỷ 20, gương m ặt kiến trúc Hiện đại xác định danh tiêng vị trí họ châu Âu , ba khuôn mặt tiếng nhâ"t Le Corbusier Pháp , Ludwig Mies van der Rohe W alter Gropius Đức Gropius người sáng lập trường Bauhas , Mies hiệu trưởng cuối trường Bauhaus trước bị giải thể ): T H S P H A M THI NGÂN - SVTH: HOÀNG ANH ỌUẢN NÔI THẤT PHONG CÁCH HIÊN ĐAI Trường Bauhaus, Đức KTS W alter Gropius thiết k ế ): THS.PHAM THI NGÂN - SVTH: HOÀNG ANH ỌUÂN NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI II_CỤ THỂ Ý TƯỞNG VÀO THIET KẾ: l_Không Gian Phòng Khách: ): THS.P HA M THỈ NGÂN - SVTH: HOÀNG ANH QUẢN NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI ): THS_PHAM THI NGÂN - SVTH: HOÀNG ANH Ọ l ÂN NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI K H Ô N G GIAN CAU THANG KHÔNG (HAN CÂU THANG VIEW1 KHÔNG CỈIAN CẦU THANG VIKW2 ): THS.P HA M THI NGÂN - SVTH: HOÀNG ANH QUÂN NỘI THAT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI KHÔNG GIAN PHÒNG NGỦ ): THS_PHAM THI NGÂN - SVTH: HOÀNG ANH ỌL ÂN 27 NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI KHÔNG (HAN PHÒNG NGỦ VIEW2 KHÔNG GIAN PHÒNG NGỦ VIEW3 D: THS_PHAM THI NGÂN - SVTH: HOÀNG ANH QUÂN NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI 4_KHÔNG GIAN THƯ VIỆN KHÔNG GIAN PHÒNG ĐỌC SÁCH_THƯ V Ệ N VIEW D: THS.P HA M THI NGÂN -SVTH: HOÀNG ANH QUÁN NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI KHÔNG GIAN PHÒNG ĐỌC SÁCH_THƯ VIỆN VIEW K H O N G GIAN KHU BẼP ): THS_PHẠM THI NGÂN - SVTH: HOÀNG ANH ỌUÂN 30 NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI 6_H S Đ ÁN Diệt Ịnự phong cách niên đại GVHD:ĨHS_PHẠM THỊ NGẢN SVTH:HOÀNG ANH QUÂN LỚP 06DNT: MSSV: I0 U # NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI ): THS.PHAM THỊ NGÂN - SVTH: HOÀNG ANH QUẢN 32 NỘI THẤT PHONG CÁCH HIÊN ĐAI ): THS_PHAM THỈ NCÌẢN - SVTH: HOÀNG ANH QUẢN Tí NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI > THS.P HA M THI NGÂN - SVTH: HOÀNG ANH QUÂN 34 NỘI THẤT PHONG CÁCH HIÊN ĐAI ): THS_PHAM THI NGÂN - SVTH: HOẢNC, ANH ỌUẦN 35 NÔI THẤT PHONG CÁCH HIÊN ĐAI ): THS PH Ạ M THI NGÂN -SVTH: HOÀNG ANH QUẢN 36 NÔI THẤT PHONG CÁCH HIÊN ĐAI ): THS PH A M THI NGÂN - SVTH: HOÀNG ANH ỌUẢN 37 NỘI THẤT PHONG CÁCH HIÊN ĐAI CHƯƠNG V KẾT LUẬN KẾT LUẬN Phong cách đại đột phá lịch sử kiến trúc nói chung thiết k ế nội that nói riêng Với người ưa thích đơn giản lựa chọn đẩu tiên Hiện su hướng thiết k ế nội that nhà theo phong cách đại phổ biến, đặc biệt giới true Phong cách dễ người chấp nhận hợp lý công thẩm mỹ Đồ đạc thường biểu lộ nét can đôi hoà nhã Tuy nhiên phong cách đại có sô" hạn chê có liên hệ với sắc địa phương liên hệ với thiên nhiên hạn chế Qua đồ án em tìm hiểu nghiên cứu và phần rút kinh nghiệm thiết k ế công trình mang phong cách đại, dần hạn ch ế nhược điểm phong cách đại TPHCM ngày 15/7/2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP SV: HOÀNG ANH QUAN LỚP 06DNT3 MSSV: 106301103 D: THS_PHAM THI NGAN - SVTH: HOANG ANH QUẢN 38 ... I H: HOÀNG ANH QUẢN NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI i CHƯƠNG III PHONG CÁCH HIỆN ĐẠ[ - ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP A_NHẬN DIỆN PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI: Các công trình mang phong cách đại thường sử dụng màu trung... ANH QUÂN NÔI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI CHƯƠNG I GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI LÝ DO CHỌN ĐÊ TAI: Hiện , xu hướng thiết k ế nội thất nhà theo phong cách đại phổ biến, đặc biệt giới trẻ Phong cách dễ người... NGHIỆP TÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP; NỘI THẤT BIỆT THự_ PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI NHIỆM VỤ (yêu cầu nội dung số liệu han đầu): Thiết k ế nội thất hộ b iệt thự m ang phong cách đại Với không gian cụ thể: Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội thất biệt thự phong cách hiện đại , Nội thất biệt thự phong cách hiện đại ,

Hình ảnh liên quan

Hình thức kiến trúc và công năng sử dụng của các tri tiết hoàn toàn tác động đến nhau, bộc lộ chính xác công năng của vật liệu ( dầm  đ ể lộ ở gác lửng, các bức tường gạch trần, ống dẫn nước kim loại.. - Nội thất biệt thự phong cách hiện đại

Hình th.

ức kiến trúc và công năng sử dụng của các tri tiết hoàn toàn tác động đến nhau, bộc lộ chính xác công năng của vật liệu ( dầm đ ể lộ ở gác lửng, các bức tường gạch trần, ống dẫn nước kim loại Xem tại trang 26 của tài liệu.

Từ khóa liên quan