0

Hướng dẫn bảng cân đối kế toán

4 69 0
  • Hướng dẫn bảng cân đối kế toán

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 13:57

ThS Võ Thị Thùy Trang - Bộ môn kế toán - Trường Đại học Nha Trang BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày ……… tháng ……… năm ……… (THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC) TÀI SẢN AI II III IV V BI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khoán kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khoán KD (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Tài sản thiếu chờ xử lý Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Mã số 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 211 212 213 Thuyết minh Nguồn số liệu = 110+120+130+140+150 = 111+112 Dư Nợ TK 111, 112, 113 Dư Nợ TK 1281,1288 - Thời hạn gốc không tháng = 121+122+123 Dư Nợ TK 121 - 12 tháng Dư có 2291 (Ghi âm) - 12 tháng Dự 1281, 1282, 1288 - MS112 =131+132+133+134+135+136+137+139 Dư Nợ chi tiết TK 131 - năm Dư Nợ chi tiết TK 331 - năm Dư Nợ chi tiết TK 1362,1363,1368 - năm Dư Nợ TK 337 Dư Nợ chi tiết TK 1283 - năm Dư Nợ chi tiết TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244 - năm Dư Có chi tiết TK 2293 - năm Dư Nợ TK 1381 = 141+149 Dư Nợ TK 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 Dư Có chi tiết TK 2294 (Ghi âm) = 151+152+154+158 Dư Nợ chi tiết TK 242 - 12 tháng Dư Nợ TK 133 Dư Nợ chi tiết TK 333 Dư Nợ TK 171 Dư Nợ chi tiết TK 2288 - 12 tháng = 210+220+240+250+260 =211+212+213+214+215+216+219 Dư Nợ chi tiết TK 131 - 12 tháng Dư Nợ chi tiết TK 331 - 12 tháng Dư Nợ TK 1361 Số cuối kỳ Số đầu năm Ghi ThS Võ Thị Thùy Trang - Bộ môn kế toán - Trường Đại học Nha Trang TÀI SẢN II III IV V VI Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế (*) Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn Chi phí xây dựng dở dang Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN AI NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Mã số 214 215 216 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 270 Mã số 300 310 311 Thuyết minh Nguồn số liệu Dư Nợ chi tiết TK 1362, 1363, 1368 - 12 tháng Dư Nợ chi tiết TK 1283 - 12 tháng Dư Nợ chi tiết TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244 - 12 tháng Dư Có chi tiết TK 2293 - 12 tháng = 221+224+227+230 = 222+223 Dư Nợ TK 211 Dư Có TK 2141 =225+226 Dư Nợ TK 212 Dư Có TK 2142 =228+229 Dư Nợ TK 213 Dư Có TK 2143 =241+242 Dư Nợ TK 217 Dư Có TK 2147 =241+242 Dư Nợ chi tiết TK 154 dư Có chi tiết TK 2294 - 12 tháng Dư Nợ TK 241 = 251+252+253+254+255 Dư Nợ TK 221 Dư Nợ TK 222 Dư Nợ chi tiết TK 2281 Dư Có chi tiết TK 2292 Dư Nợ TK 1281, 1282, 1288 - 12 tháng = 261+262+268 Dư Nợ chi tiết TK 242 - 12 tháng Dư Nợ TK 243 Dư Nợ chi tiết TK 1534 dư Có chi tiết TK 2294 - 12 tháng Dư Nợ chi tiết TK 2288 = 100+200 Nguồn số liệu = 310+330 =311+312+313+314+315+316+317+318+319+320 Dư Có chi tiết TK 331 - 12 tháng Số cuối kỳ Số đầu năm Ghi ThS Võ Thị Thùy Trang - Bộ môn kế toán - Trường Đại học Nha Trang 10 11 12 13 14 II Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác Vay nợ thuê tài ngắn hạn Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quỹ bình ổn giá Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Mã số 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 330 331 332 333 334 335 336 337 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 10 11 12 13 BI Trái phiếu chuyển đổi Cổ phiếu ưu đãi Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng phải trả dài hạn Quỹ phát triển khoa học công nghệ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) 339 340 341 342 343 400 410 411 411a 411b 412 413 414 415 TÀI SẢN Thuyết minh Nguồn số liệu Dư Có chi tiết TK 131 - 12 tháng Dư Có TK 333 - 12 tháng Dư Có TK 334 - 12 tháng Dư Có TK 335 - 12 tháng Dư Có chi tiết TK 3362, 3363, 3368 - 12 tháng Dư Có TK 337 Dư Có chi tiết TK 3387 - 12 tháng Dư Có chi tiết TK 338, 138, 344 - 12 tháng Dư Có chi tiết TK 341 34311 Dư Có chi tiết TK 352 - 12 tháng Dư Có TK 353 Dư Có TK 357 Dư Có TK 171 = 331+332+333+334+335+336+337 Dư Có TK 331 - Thời hạn 12 tháng Dư Có chi tiết TK 131 - Thời hạn 12 tháng Dư Có TK 335 - Thời hạn 12 tháng Dư Có chi tiết TK 3361 Dư Có chi tiết TK 3362, 3363, 3368 - Thời hạn 12 tháng Dư Có chi tiết TK3387 - 12 tháng Dư Có chi tiết TK 338, 344 - 12 tháng Dư Có chi tiết TK 341 Dư Có TK 34311 trừ (-) dư Nợ TK 34312 cộng (+) dư Có TK 34313 Dư Có chi tiết TK 3432 Dư Có chi tiết TK 41112 - chi tiết Nợ phải trả Dư Có TK 347 Dư Có chi tiết TK 352 - 12 tháng Dư Có TK 356 = 410+430 = 411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421 Dư Có TK 4111 Dư Có TK 41111 Dư Có chi tiết TK 41112 Số dư TK 4112 (Dư Nợ: ghi âm) Dư Có chi tiết TK 4113 Dư Có Tài khoản 4118 Dư Nợ TK 419 (ghi âm) Số cuối kỳ Số đầu năm Ghi ThS Võ Thị Thùy Trang - Bộ môn kế toán - Trường Đại học Nha Trang TÀI SẢN 10 11 12 II Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hổ trợ xếp doanh nghiệp Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Mã Thuyết số minh 416 417 418 419 420 421 421a 421b 422 430 431 432 440 Nguồn số liệu Số dư Có TK 412, (Dư Nợ: ghi âm) Số dư Có TK 413 (Dư Nợ: ghi âm) Dư Có TK 414 Dư Có TK 417 Dư Có TK 418 Số dư TK 421 Số Dư TK 4211 (Dư Nợ: ghi âm) Số Dư TK 4212 (Dư Nợ: ghi âm) Dư Có TK 441 = 431+432+433 Dư Có TK 461 - Dư Nợ TK 161 Dư Có TK 466 = 300+400 Số cuối kỳ Số đầu năm Ghi ... lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế (*) Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế (*)...ThS Võ Thị Thùy Trang - Bộ môn kế toán - Trường Đại học Nha Trang TÀI SẢN II III IV V VI Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài... =311+312+313+314+315+316+317+318+319+320 Dư Có chi tiết TK 331 - 12 tháng Số cuối kỳ Số đầu năm Ghi ThS Võ Thị Thùy Trang - Bộ môn kế toán - Trường Đại học Nha Trang 10 11 12 13 14 II Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn bảng cân đối kế toán , Hướng dẫn bảng cân đối kế toán ,

Hình ảnh liên quan

1. Tài sản cố định hữu hình 221 = 222+223 - Hướng dẫn bảng cân đối kế toán

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 = 222+223 Xem tại trang 2 của tài liệu.
2 Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 432 Dư Có TK 466 - Hướng dẫn bảng cân đối kế toán

2.

Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 432 Dư Có TK 466 Xem tại trang 4 của tài liệu.