0

từ vựng tiếng anh 7 đầy đủ

41 318 0
  • từ vựng tiếng anh 7 đầy đủ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 09:01

Đặng Minh Thành THCS Thanh An UNIT 1: BACK TO SCHOOL (TRỞ LẠI TRƯỜNG) A FRIENDS Listen Then practice with a partner back /bak/ v trở lại nice /nʌɪs/ adj vui, tốt, đẹp, hay see /siː/ v gặp oh /əʊ/ excl so /səʊ/ adv Read Then answer the questions still /stɪl/ adv lot /lɒt/ n lô, nhiều unhappy /ʌnˈhapi/ adj không vui, buồn miss /mɪs/ v nhớ, nhớ nhung Listen Then practice with a partner well /wɛl/ adj khoẻ later /ˈleɪtə/ adv sau Listen Complete the dialogues just /dʒʌst/ adv hoàn toàn bad /bad/ adj tệ everything /ˈɛvrɪθɪŋ/ pron thứ pretty /ˈprɪti/ adv khá, tương đối OK /əʊˈkeɪ/ adj tốt busy /ˈbɪzi/ adj bận lunch room /ˈlʌntʃ ruːm/ n phòng ăn nhẹ Listen Write letters of the dialogues in the order you hear order /ˈɔːdə/ n thứ tự dinner /ˈdɪnə/ n bữa tối will /wɪl/ v hurry /ˈhʌri/ v nhanh lên Play with words Ø B Names and addresses Listen Then practice with a partner address /əˈdrɛs/ n địa Đặng Minh Thành THCS Thanh An family name /ˈfamɪli neɪm, -m(ə)l-/ n họ middle /ˈmɪd(ə)l/ adj middle name /ˈmɪd(ə)l neɪm/ n tên đệm Write Complete this dialogue Ø Ask your partner questions and complete this form form /fɔːm/ n biểu mẫu age /eɪdʒ/ n tuổi Listen Then practice with a partner about /əˈbaʊt/ adv khoảng chừng Ask and answer with a partner bus stop /bʌs stɒp/ n trạm xe buýt Listen and write recess /rɪˈsɛs, ˈriːsɛs/ n chơi stamp /stamp/ n tem center /ˈsɛntə/ n trung tâm pocket /ˈpɒkɪt/ n túi áo, quần post /pəʊst/ v gửi bưu điện A survey survey /ˈsəːveɪ/ n thăm dò survey /səˈveɪ/ v thăm dò fill /fɪl/ v điền means (of /miːnz / n phương tiện transport) (giao thông) transport /ˈtranspɔːt, ˈtrɑːn-/ n giao thông distance /ˈdɪst(ə)ns/ n khoảng cách UNIT 2: PERSONAL INFORMATION A Telephone numbers Read personal /ˈpəːs(ə)n(ə)l/ adj cá nhân information /ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n/ n thông tin directory /dɪˈrɛkt(ə)ri, dʌɪ-/ n danh bạ Listen and write the telephone numbers excuse /ɪkˈskjuːz, ɛk-/ v xin lỗi Đặng Minh Thành THCS Thanh An yes? /jɛs/ excl vậy? call /kɔːl/ v gọi Listen Listen and read Then answer the questions it /ɪt/ pron dùng để nhận danh người chưa biết sure /ʃɔː, adj, chắn ʃʊə/ adv Listen Then write the answers Ø Read Then answer Ø Play with words sweet /swiːt/ n kẹo last /lɑːst/ v kéo dài till /tɪl/ adv (khi) Remember future /ˈfjuːtʃə/ n tương lai simple /ˈsɪmp(ə)l/ adj đơn tense /tɛns/ n B My birthday Listen and repeat birthday /ˈbəːθdeɪ/ n sinh nhật eleventh /ɪˈlɛv(ə)nθ/ adj, n thứ 11 twelfth /twɛlfθ/ adj, n thứ 12 thirteenth /θəːˈtiːnθ, ˈθəːtiːnθ/ adj, n thứ 13 fourteenth /fɔːˈtiːnθ, ˈfɔːtiːnθ/ adj, n thứ 14 fifteenth /fɪfˈtiːnθ, ˈfɪftiːnθ/ adj, n thứ 15 sixteenth /sɪksˈtiːnθ, ˈsɪkstiːnθ/ adj, n thứ 16 seventeenth /sɛv(ə)nˈtiːnθ, ˈsɛv(ə)ntiːnθ/ adj, n thứ 17 eighteenth /eɪˈtiːnθ, ˈeɪtiːnθ/ adj, n thứ 18 nineteenth /nʌɪnˈtiːnθ, ˈnʌɪntiːnθ/ adj, n thứ 19 twentieth /ˈtwɛntiθ/ adj, n thứ 20 thirtieth /ˈθəːtiθ/ adj, n thứ 30 Listen and write the dates Đặng Minh Thành THCS Thanh An date /deɪt/ n ngày tháng năm Write the months in order from first to twelfth month /mʌnθ/ n tháng January /ˈdʒanjʊ(ə)ri/ n tháng February /ˈfɛbrʊəri, ˈfɛbjʊəri/ n tháng March /mɑːtʃ/ n tháng April /ˈeɪpr(ɪ)l/ n tháng May /meɪ/ n tháng June /dʒuːn/ n tháng July /dʒʊˈlʌɪ/ n tháng August /ˈɔːgəst/ n tháng September /sɛpˈtɛmbə/ n tháng October /ɒkˈtəʊbə/ n tháng 10 November /nə(ʊ)ˈvɛmbə/ n tháng 11 December /dɪˈsɛmbə/ n tháng 12 Listen Then practice with a partner birth /bəːθ/ n đời nervous /ˈnəːvəs/ adj lo lắng/bồn chồn worry /ˈwʌri/ v lo lắng Read the dialogue again Then complete this form registration /rɛdʒɪˈstreɪʃ(ə)n/ n đăng ký Read Then complete the card card /kɑːd/ n thiệp invite /ɪnˈvʌɪt/ v mời invitation /ɪnvɪˈteɪʃ(ə)n/ n mời, lời mời, giấy mời join /dʒɔɪn/ v tham gia fun /fʌn/ n điều vui vẻ/cuộc vui love /lʌv/ v thân mến Think and write Imagine you will be a guest at Lan’s birthday party party /ˈpɑːti/ n bữa tiệc think /θɪŋk/ v suy nghĩ imagine /ɪˈmadʒɪn/ v tưởng tượng Đặng Minh Thành THCS Thanh An guest /gɛst/ n khách give /gɪv/ v cho, tặng get /gɛt/ v đến Now write an invitation to your birthday party Play with words rest /rɛst/ n phần lại except /ɪkˈsɛpt, ɛk-/ prep ra, trừ leap /liːp/ n, v nhảy, nhảy year /jɪə, jəː/ n năm leap year /liːp/ n năm nhuận appear /əˈpɪə/ v xuất Remember ordinal /ˈɔːdɪn(ə)l/ adj thứ tự C My school Listen Ø UNIT 3: AT HOME A What a lovely home! Listen Then practice with a partner awful /ˈɔːfʊl/ adj kinh khủng/tồi tệ seat /siːt/ n chỗ ngồi comfortable /ˈkʌmf(ə)təb(ə)l/ adj thoải mái/dễ chịu lovely /ˈlʌvli/ adj đáng yêu bright /brʌɪt/ adj sáng sủa of course /kɔːs/ tất nhiên bathroom /ˈbɑːθruːm, -rʊm/ n phòng tắm sink /sɪŋk/ n bồn rửa tub /tʌb/ n bồn tắm modern /ˈmɒd(ə)n/ adj đại kitchen /ˈkɪtʃɪn, -tʃ(ə)n/ n nhà bếp wow /waʊ/ excl ôi chao! chà! amazing /əˈmeɪzɪŋ/ adj đáng ngạc nhiên machine /məˈʃiːn/ n máy dryer /ˈdrʌɪə/ n máy sấy Đặng Minh Thành THCS Thanh An refrigerator /rɪˈfrɪdʒəreɪtə/ n tủ lạnh dishwasher /ˈdɪʃwɒʃə/ n máy rửa bát đĩa electric /ɪˈlɛktrɪk/ adj (thuộc) điện convenient /kənˈviːnɪənt/ n tiện nghi Write exclamations exclamation /ˌɛkskləˈmeɪʃ(ə)n/ n câu cảm thán complaint /kəmˈpleɪnt/ n lời phàn nàn, kêu ca expensive /ɪkˈspɛnsɪv, ɛk-/ adj đắt dress /drɛs/ n áo đầm dài boring /ˈbɔːrɪŋ/ adj chán compliment /ˈkɒmplɪm(ə)nt/ n lời khen ngợi delicious /dɪˈlɪʃəs/ adj ngon Look at the picture Then practice with a partner point /pɔɪnt/ v ect = et cetera /ɛtˈsɛt(ə)rə, ɪt-/ adv vân vân closet /ˈklɒzɪt/ n tủ nhỏ newspaper /ˈnjuːzpeɪpə, ˈnjuːs-/ n tờ báo Play with word hard /hɑːd/ adj, adv chăm chỉ, vất vả greet /griːt/ v chào forget /fəˈgɛt/ v quên care /kɛː/ n lo âu safe /seɪf/ adj an toàn B Hoa’s family Listen Then practice with a partner countryside /ˈkʌntrɪsʌɪd/ n nông thôn, miền quê raise /reɪz/ v nuôi cattle /ˈkat(ə)l/ n gia súc Read parents /ˈpɛːr(ə)nts/ n cha mẹ take care of /teɪk kɛː ɒv/ v chăm sóc sick /sɪk/ adj bị bệnh primary /ˈprʌɪm(ə)ri/ adj sơ đẳng, Đặng Minh Thành THCS Thanh An primary /ˈprʌɪm(ə)ri skuːl/ n trường tiểu học school elder /ˈɛldə/ adj lớn tuổi journalist /ˈdʒəːn(ə)lɪst/ n nhà báo Match these half-sentence Ø Listen Complete these forms for the three people on the tape Ø Listen and read look for /lʊk fɔː/ v tìm one /wʌn/ pron người, vật advice /ədˈvʌɪs/ n lời khuyên empty /ˈɛm(p)ti/ adj (nhà) chưa có người really /ˈrɪəli/ adv thật, thực better /ˈbɛtə/ adj tốt best /bɛst/ adj tốt most /məʊst/ adj bedroom /ˈbɛdruːm, -rʊm/ n phòng ngủ furnished /ˈfəːnɪʃt/ adj trang bị đồ đạc, nội thất suitable /ˈsuːtəb(ə)l/ adj thích hợp cheap /tʃiːp/ adj rẻ large /lɑːdʒ/ adj rộng Write below /bɪˈləʊ/ adv wife /wʌɪf/ n vợ daughter /ˈdɔːtə/ n gái (của cha, mẹ) news /njuːz/ n tin tức found /faʊnd/ v tìm thấy luckily /ˈlʌkɪli/ adv may mắn rather /ˈrɑːðə/ adj meal /miːl/ n bữa ăn both /bəʊθ/ det, pron hai adjective /ˈadʒɪktɪv/ n tính từ comparative /kəmˈparətɪv/ adj so sánh Đặng Minh Thành THCS Thanh An superlative /suːˈpəːlətɪv, sjuː-/ adj so sánh UNIT 4: AT SCHOOL A Schedules schedule /ˈʃɛdjuːl, ˈskɛd-/ n thời khoá biểu Listen and repeat Ø Answer about you not /nɒt/ adv không Listen and write Complete the schedule Physics /ˈfɪzɪks/ n môn vật lí physical education /ˈfɪzɪk(ə)l ɛdjʊ n môn thể dục ˈkeɪʃ(ə)n/ everybody /ˈɛvrɪbɒdi/ pron người change /tʃeɪn(d)ʒ/ n, v thay đổi, thay đổi subject /ˈsʌbdʒɛkt, n môn học ˈsʌbdʒɪkt/ a.m (ante /eɪˈɛm/ adv buổi sáng meridiem) usual /ˈjuːʒʊəl/ adj thường lệ lesson /ˈlɛs(ə)n/ n học another /əˈnʌðə/ adj khác period /ˈpɪərɪəd/ n tiết học Look at the pictures Ask and answer questions study /ˈstʌdi/ v học Listen and read important /ɪmˈpɔːt(ə)nt/ adj quan trọng Read USA /juːɛsˈeɪ/ n nước Mĩ United States of /juˈnʌɪtɪd steɪt ɒv ə n hợp chủng quốc America ˈmerɪkə/ châu Mỹ uniform /ˈjuːnɪfɔːm/ n đồng phục break /breɪk/ n giải lao cafeteria /kafɪˈtɪərɪə/ n quán ăn tự phục Đặng Minh Thành buy snack THCS Thanh An /bʌɪ/ /snak/ lunchtime /ˈlʌn(t)ʃtʌɪm/ popular /ˈpɒpjʊlə/ baseball /ˈbeɪsbɔːl/ football /ˈfʊtbɔːl/ sell /sɛl/ only /ˈəʊnli/ unpopular /ʌnˈpɒpjʊlə/ Play with words economics /iːkəˈnɒmɪks, ɛk-/ learn /ləːn/ cook /kʊk/ past /pɑːst/ range /reɪn(d)ʒ several /ˈsɛv(ə)r(ə)l/ progressive /prəˈgrɛsɪv/ B The library Listen and read library /ˈlʌɪbrəri, -bri/ n librarian /lʌɪˈbrɛːrɪən/ n as /az, əz/ adv rack /rak/ n magazine /magəˈziːn/ n shelf /ʃɛlf/ n shelves /ʃɛlvz/ n science /ˈsʌɪəns/ n chemistry /ˈkɛmɪstri/ n biology /bʌɪˈɒlədʒi/ n dictionary /ˈdɪkʃ(ə)n(ə)ri/ n back /bak/ n v n n adj n n v adv adj n v v n n det adj vụ mua ăn nhẹ/món ăn nhanh ăn trưa phổ biến môn bóng chày môn bóng đá bán không phổ biến môn kinh tế học nấu khứ dãy vài (>2) tiếp diễn thư viện cán thư viện, thủ thư giá đỡ tạp chí giá sách giá sách (số nhiều) khoa học môn hoá học môn sinh học từ điển phía sau Đặng Minh Thành THCS Thanh An in /ɪn/ prep reader ˈriːdə/ n sách đọc thêm novel /ˈnɒv(ə)l/ n tiểu thuyết reference /ˈrɛf(ə)r(ə)ns/ n tham khảo follow /ˈfɒləʊ/ v theo video /ˈvɪdɪəʊ/ n vi-đê-ô Listen Then practice with a partner welcome /ˈwɛlkəm/ adj hoan nghênh plan /plan/ n sơ đồ Listen label /ˈleɪb(ə)l/ v ghi nhãn, dán nhãn tidy /ˈtʌɪdi/ v dọn dẹp put /pʊt/ v đặt, để Read Then answer congress /ˈkɒŋgrɛs/ n quốc hôi Washington D.C /ˈwɒʃɪŋtən diː siː/ n thủ đô nước Mĩ receive /rɪˈsiːv/ v nhân copy /ˈkɒpi/ n contain /kənˈteɪn/ v chứa over /ˈəʊvə/ prep employee /ɛmplɔɪˈiː, ɛmˈplɔɪiː, ɪm-/ n người làm công Play with words wonderful /ˈwʌndəfʊl, -f(ə)l/ adj kì diêu myself /mʌɪˈsɛlf, mɪˈsɛlf/ pron thân rocket /ˈrɒkɪt/ n tên lửa space /speɪs/ n không gian adventure /ədˈvɛntʃə/ n cuôc phiêu lưu either or /ˈʌɪðə ɔː, ˈiː- / conj hoăc hoăc UNIT 5: WORK AND PLAY A In class Listen and read computer /kəmˈpjuːtə/ n máy tính 10 Đặng Minh Thành THCS Thanh An Ask and answer questions with a partner Talk about the food you like Ø Read Then answer the questions slice /slʌɪs/ v thái thành lát mỏng pepper /ˈpɛpə/ n ớt, tiêu boil /bɔɪl/ v luộc spinach /ˈspɪnɪdʒ, -ɪtʃ/ n rau mâm xôi, rau chân vịt salt /sɔːlt, sɒlt/ n muối taste /teɪst/ v có mùi vị heat /hiːt/ v đun nóng pan /pan/ n soong/nồi/chảo stir-fry /stəː frʌɪ/ v xào soy /sɔɪ/ n đậu nành sauce /sɔːs/ n nước chấm soy sauce /sɔɪ sɔːs/ n nước tương, xì dầu dish /dɪʃ/ n ăn salad /ˈsaləd/ n rau trộn set /sɛt/ v dọn (bàn ăn) plate /pleɪt/ n đĩa chopstick /ˈtʃɒpstɪk/ n đũa spoon /spuːn/ n muỗng recipe /ˈrɛsɪpi/ n công thức làm ăn Write What did you eat and drink yesterday? Ø Play with words deep /diːp/ adj sâu steam /stiːm/ v hấp balance /ˈbal(ə)ns/ v làm cho cân treat /triːt/ n thết đãi B Our food Listen Then practice with a partner terrible /ˈtɛrɪb(ə)l/ adj khủng khiếp soup /suːp/ n súp, canh, cháo dirt /dəːt/ n bụi 27 Đặng Minh Thành THCS Thanh An dirty /ˈdəːti/ adj dơ Listen and read Then answer the questions diet /ˈdʌɪət/ n chế độ ăn afect /əˈfɛkt/ v ảnh hưởng sugar /ˈʃʊgə/ n đường moderate /ˈmɒd(ə)rət/ adj vừa phải energy /ˈɛnədʒi/ n lượng/sức lực fatty /ˈfati/ adj béo build /bɪld/ v xây dựng dairy /ˈdɛːri/ adj có sữa product /ˈprɒdʌkt/ n sản phẩm plenty /ˈplɛnti/ pron nhiều cereal /ˈsɪərɪəl/ n ngũ cốc variety /vəˈrʌɪəti/ n đa dạng without /wɪðˈaʊt/ prep mà không moderation /mɒdəˈreɪʃ(ə)n/ n điều độ either /ˈʌɪðə, ˈiː-/ adv guideline /ˈgʌɪdlʌɪn/ n hướng dẫn key /kiː/ n bí lifestyle /ˈlʌɪfstʌɪl/ n nếp sống advantage /ədˈvɑːntɪdʒ/ n điều thuận lợi enough /ɪˈnʌf/ adj, adv đủ Write a menu for yourself and your family, including details of breakfast, lunch and dinner Make each meal healthy and balanced Use this pie chart to help you include /ɪnˈkluːd/ v bao gồm detail /ˈdiːteɪl/ n chi tiết pie /pʌɪ/ n bánh chart /tʃɑːt/ n biểu đồ Listen and write the letters of what they ate and drank chose /tʃəʊz/ v2 chọn (v1: choose) Play with words fresh /frɛʃ/ adj tươi 28 Đặng Minh Thành THCS Thanh An greens /griːnz/ n rau xanh ill /ɪl/ adj bệnh ought to /ɔːt/ v phải UNIT 13: ACTIVITIES A Sports Listen and read Then answer the questions surprise /səˈprʌɪz/ v làm ngạc nhiên position /pəˈzɪʃ(ə)n/ n vị trí skateboarding /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ n môn trượt ván roller-skating /ˈrəʊlə ˈskeɪtɪŋ/ n trượt patanh (sử dụng giầy trượt có bánh xe bốn góc) rollerblading /ˈrəʊləbleɪdɪŋ/ n trượt patanh (giầy có bánh xe nằm dọc đế giầy) even though /ˈiːv(ə)n/ surprisingly /səˈprʌɪzɪŋli/ adv ngạc nhiên Take a class survey athletics /aθˈlɛtɪks/ n điền kinh/thể thao Listen Then practice with a partner well /wɛl/ adv giỏi skillful /ˈskɪlfʊl, -f(ə)l/ adj điêu luyện slow /sləʊ/ adj chậm quick /kwɪk/ adj nhanh safe /seɪf/ adj cẩn thận cyclist /ˈsʌɪklɪst/ n người xe đạp cycle /ˈsʌɪk(ə)l/ v xe đạp Read Then answer the questions district /ˈdɪstrɪkt/ n quận, huyện competition /kɒmpɪˈtɪʃ(ə)n/ n thi/cuộc đua won /wʌn/ v2 thắng, đoạt (giải) prize /prʌɪz/ n giải wish /wɪʃ/ v mong muốn therefore /ˈðɛːfɔː/ adv 29 Đặng Minh Thành THCS Thanh An organize /ˈɔːg(ə)nʌɪz/ v tổ chức participant /pɑːˈtɪsɪp(ə)nt/ n người tham gia increase /ɪnˈkriːs/ v tăng lên regular /ˈrɛgjʊlə/ adj thường xuyên volunteer /ˌvɒlənˈtɪə/ v tình nguyện bicycle /ˈbʌɪsɪk(ə)l/ n xe đạp easy /ˈiːzi/ adj dễ inexpensive /ɪnɪkˈspɛnsɪv, ɪnɛk-/ adj không đắt, rẻ ability /əˈbɪlɪti/ n khả Write Change the adjectives in brackets to adverbs safety /ˈseɪfti/ n an toàn awareness /əˈwɛːnəs/ n nhận thức aim /eɪm/ n mục đích program /ˈprəʊgram/ n chương trình secondary /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri/ adj trung học kid /kɪd/ n trẻ em pool /puːl/ n hồ bơi lifeguard /ˈlʌɪfgɑːd/ n người cứu hộ careless /ˈkɛːlɪs/ adj không cẩn thận edge /ɛdʒ/ n bờ adult /ˈadʌlt, əˈdʌlt/ n người trưởng thành strict /strɪkt/ adj nghiêm ngặt obey /ə(ʊ)ˈbeɪ/ v tuân theo aware /əˈwɛː/ adj nhận thức risk /rɪsk/ n nguy hiểm Play with words land /land/ v rơi xuống bump /bʌmp/ n cú va đập along /əˈlɒŋ/ adv phía trước ground /graʊnd/ n mặt đất B Come and play Listen Then practice with a partner paddle /ˈpad(ə)l/ n vợt (bóng bàn) 30 Đặng Minh Thành THCS Thanh An spare /spɛː/ adj dư Listen Then practice with a partner Change the underlined details using the information in the box underline /ʌndəˈlʌɪn/ v gạch chân all right /ɔːl rʌɪt / adv chess /tʃɛs/ n cờ own /əʊn/ adj riêng Read Then answer the questions surface /ˈsəːfɪs/ n bề mặt underwater /ʌndəˈwɔːtə/ adj, nước adv pearl /pəːl/ n ngọc trai diver /ˈdʌɪvə/ n người lặn special /ˈspɛʃ(ə)l/ adj đặc biệt breathe /briːð/ v thở equipment /ɪˈkwɪpm(ə)nt/ n thiết bị invention /ɪnˈvɛnʃ(ə)n/ n phát minh invent /ɪnˈvɛnt/ v phát minh scuba /ˈskuːbə, n bình khí nén thợ lặn ˈskjuːbə/ scuba/ˈskuːbə dʌɪvɪŋ/ n lặn có sử dụng bình dưỡng diving khí vessel /ˈvɛs(ə)l/ n tàu lớn explore /ɪkˈsplɔː, ɛk-/ v thám hiểm study /ˈstʌdi/ v nghiên cứu undersea /ˈʌndəsiː/ adj, biển adv thanks to /θaŋks tʊ/ nhờ Complete the passage with the modal verbs in the box modal verb /ˈməʊd(ə)l vəːb / n động từ khuyết human /ˈhjuːmən/ n người opportunity /ɒpəˈtjuːnɪti/ n hội Play with words 31 Đặng Minh Thành THCS Thanh An floor /flɔː/ n đáy submarine /ˈsʌbməriːn, sʌbməˈriːn/ n tàu ngầm frontier /ˈfrʌntɪə, frʌnˈtɪə/ n biên giới UNIT 14: FREETIME FUN A Time for TV Listen Then practice with a partner series /ˈsɪəriːz, -rɪz/ n phim truyền hình nhiều tập cricket /ˈkrɪkɪt/ n dế Listen and read Then practice with a partner culture /ˈkʌltʃə/ n văn hoá pop /pɒp/ n nhạc pop (nhạc bình dân) concert /ˈkɒnsət/ n buổi hoà nhạc opera /ˈɒp(ə)rə/ n nhạc kịch classical /ˈklasɪk(ə)l/ adj cổ điển detective /dɪˈtɛktɪv/ adj trinh thám nightly /ˈnʌɪtli/ adj, hàng đêm, đêm adv age /eɪdʒ/ n thời đại cowboy /ˈkaʊbɔɪ/ n cao bồi (người chăn bò miền tây nước Mĩ) advertisement /ədˈvəːtɪzm(ə)nt, n quảng cáo -tɪs-/ conversation /kɒnvəˈseɪʃ(ə)n/ n đối thoại Read ago /əˈgəʊ/ adv cách set /sɛt/ n máy, thiết bị owner /ˈəʊnə/ n người sở hữu, chủ gather /ˈgaðə/ v tụ tập outside /aʊtˈsʌɪd, ˈaʊtsʌɪd/ adv bên sleep /sliːp/ v ngủ might /mʌɪt/ v summar /ˈsʌm(ə)ri/ n tóm tắt 32 Đặng Minh Thành THCS Thanh An y Play with words radio /ˈreɪdɪəʊ/ n rađiô (máy thu vô tuyến truyền thanh) free /friː/ adj, adv miễn phí B What’s on? Listen Then practice with a partner on /ɒn/ adv có, hoạt động kind /kʌɪnd/ n loại cartoon /kɑːˈtuːn/ n phim hoạt hình Listen Write the times of the programs forecast forcast v dự báo fistful /ˈfɪstfʊl/ n nắm dollar /ˈdɒlə/ n đồng đô la Listen and read Then answer the questions broad /brɔːd/ adj rộng audience /ˈɔːdɪəns/ n khán giả band /band/ n ban nhạc singer /ˈsɪŋə(r)/ n ca sĩ perform /pəˈfɔːm/ v trình diễn contest /ˈkɒntɛst/ n thi contestant /kənˈtɛst(ə)nt/ n thí sinh knowledge /ˈnɒlɪdʒ/ n kiến thức folk /fəʊk/ n dân tộc, dân gian and so on /and səʊ ɒn/ vân vân viewer /ˈvjuːə/ n người xem import /ɪmˈpɔːt, ˈɪm-/ n sản phẩm nhập station /ˈsteɪʃ(ə)n/ n đài ordinary /ˈɔːdɪn(ə)ri, -d(ə)n-/ adj thường, bình thường character /ˈkarəktə/ n nhân vật satellite /ˈsatəlʌɪt/ n vệ tinh cable /ˈkeɪb(ə)l/ n cáp available /əˈveɪləb(ə)l/ adj có sẵn UNIT 15: GOING OUT 33 Đặng Minh Thành THCS Thanh An A Video games Listen Then practice with a partner amusement /əˈmjuːzm(ə)nt/ n giải trí addictive /əˈdɪktɪv/ adj (có tính) gây nghiện arcade /ɑːˈkeɪd/ n khu vui chơi, mua bán có mái vòm Listen and read inventor /ɪnˈvɛntə/ n nhà phát minh dizzy /ˈdɪzi/ adj hoa mắt/choáng váng on one’s own /ɒn wʌnz əʊn/ outdoors /aʊtˈdɔːz/ adv trời develop /dɪˈvɛləp/ v phát triển social /ˈsəʊʃ(ə)l/ adj (thuộc về) giao tiếp/xã hội skill /skɪl/ n kĩ become /bɪˈkʌm/ v trở nên Complete the passage with the words in the box identify /ʌɪˈdɛntɪfʌɪ/ v nhận dạng premises /ˈprɛmɪsɪz/ n ngơi, nhà cửa, đất đai robbery /ˈrɒb(ə)ri/ n vụ cướp robber /ˈrɒbə/ n kẻ cướp, kẻ trộm education /ɛdjʊˈkeɪʃ(ə)n/ n giáo dục, giáo dục aid /eɪd/ n phương tiện trợ giúp university /juːnɪˈvəːsɪti/ n trường đại học course /kɔːs/ n khoá học recorder /rɪˈkɔːdə/ n máy ghi (âm, hình ảnh) industry /ˈɪndəstri/ n công nghiệp compact /kəmˈpakt/ adj dày đặc disc /dɪsk/ n đĩa image /ˈɪmɪdʒ/ n hình, ảnh B In the city 1.Listen Then practice with a partner knew /njuː/ v2 biết awake /əˈweɪk/ adj thức 34 Đặng Minh Thành THCS Thanh An direction /dɪˈrɛkʃ(ə)n, dʌɪ-/ n hướng, phía scare /skɛː/ v làm cho sợ get used to /gɛt juːzd tʊ/ v quen, thích nghi (với) dislike /dɪsˈlʌɪk/ v không thích Work with a partner Ask and answer the questions Ø Read rarely /ˈrɛːli/ adv socialize /ˈsəʊʃəlʌɪz/ v giao tiếp Listen Match each name to an activity Ø Play with words burger /ˈbəːgə/ n bánh mì kẹp thịt addition /əˈdɪʃ(ə)n/ n thêm vào tire /tʌɪə/ n vỏ bánh xe flat /flat/ adj xẹp hurry /ˈhʌri/ n vội vàng UNIT 16: PEOPLE AND PLACES A Famous places in Asia Listen Then practice with a partner Asia /ˈeɪʃə, -ʒə/ n châu Á sent /sɛnt/ v2 gửi (v1: send) pilot /ˈpʌɪlət/ n phi công exciting /ɪkˈsʌɪtɪŋ, ɛk-/ adj thú vị all over /ɔːl ˈəʊvə/ khắp nơi region /ˈriːdʒ(ə)n/ n vùng, miền occasionally /əˈkeɪʒ(ə)n(ə)li/ adv album /ˈalbəm/ n an-bum Complete the table Use the names of the countries in the box Ø Listen and complete this pilot’s schedule with the correct place names flew /fluː/ v2 bay cultural /ˈkʌltʃ(ə)r(ə)l/ adj (thuộc) văn hoá Listen and read Then answer the questions 35 Đặng Minh Thành THCS Thanh An south /saʊθ/ n phương nam east /iːst/ n phương bắc attraction /əˈtrakʃ(ə)n/ n điều hấp dẫn ancient /ˈeɪnʃ(ə)nt/ adj cổ, xưa monument /ˈmɒnjʊm(ə)nt/ n tượng đài range /reɪn(d)ʒ/ v xếp có thứ tự huge /hjuːdʒ/ adj khổng lồ Buddhist /ˈbʊdɪst/ adj (thuộc) Phật giáo tradition /trəˈdɪʃ(ə)n/ n truyền thống traditional /trəˈdɪʃ(ə)n(ə)l/ adj (thuộc) truyền thống shadow /ˈʃadəʊ/ n (hình) bóng puppet /ˈpʌpɪt/ n rối show /ʃəʊ/ n biểu diễn resort /rɪˈzɔːt/ n khu nghỉ mát dive /ˈdʌɪv/ v lặn admire /ədˈmʌɪə/ v ngắm nhìn coral /ˈkɒr(ə)l/ n san hô sail /seɪl/ v thuyền mention /ˈmɛnʃ(ə)n/ v đề cập B Famous people Listen Then practice with a partner quiz /kwɪz/ n thi đố vui general /ˈdʒɛn(ə)r(ə)l/ n tướng lead /liːd/ v huy army /ˈɑːmi/ n quân đội commander-in-chief /kəˈmɑːndə ɪn tʃiːf/ n tổng tư lệnh force /fɔːs/ n lực lượng defeat /dɪˈfiːt/ v đánh bại born /bɔːn/ v2 (v1: bear) sinh battle /ˈbat(ə)l/ n trận đánh lend /lɛnd/ v cho mượn Practice powerful /ˈpaʊəfʊl, -f(ə)l/ adj khoẻ mạnh 36 Đặng Minh Thành THCS Thanh An gentle /ˈdʒɛnt(ə)l/ adj dịu dàng handsome /ˈhans(ə)m/ adj đẹp trai funny /ˈfʌni/ adj khôi hài Read Then answer the questions Indochina /ɪndəʊˈtʃaɪnə/ n Đông Dương war /wɔː/ n chiến tranh visitor /ˈvɪzɪtə/ n du khách veteran /ˈvɛt(ə)r(ə)n/ n cựu chiến binh member /ˈmɛmbə/ n thành viên site /sʌɪt/ n nơi, vị trí scenery /ˈsiːn(ə)ri/ n phong cảnh valley /ˈvali/ n thung lũng neighboring /ˈneɪbərɪŋ/ adj láng giềng share /ʃɛː/ v chia sẻ hospitality /hɒspɪˈtalɪti/ n lòng mến khách ethnic /ˈɛθnɪk/ adj thuộc dân tộc minority /mʌɪˈnɒrɪti, mɪ-/ n thiểu số depend on /dɪˈpɛnd ɒn / v phụ thuộc vào tourism /ˈtʊərɪz(ə)m/ n ngành du lịch alone /əˈləʊn/ adj, adv mình, riêng as /az, əz/ conj, prep border /ˈbɔːdə/ n biên giới trade /treɪd/ n, v buôn bán northern /ˈnɔːð(ə)n/ adj thuộc phía bắc province /ˈprɒvɪns/ n tỉnh location /lə(ʊ)ˈkeɪʃ(ə)n/ n vị trí Read bulb /bʌlb/ n bóng đèn establish /ɪˈstablɪʃ, ɛ-/ v thiết lập, thành lập power /ˈpaʊə/ n điện power station /ˈpaʊə ˈsteɪʃ(ə)n / n nhà máy điện lifetime /ˈlʌɪftʌɪm/ n suốt đời gramophone /ˈgraməfəʊn/ n máy hát đĩa 37 Đặng Minh Thành THCS Thanh An motion /ˈməʊʃ(ə)n/ n chuyển động picture /ˈpɪktʃə/ n phim motion pictures /ˈməʊʃ(ə)n ˈpɪktʃəz/ n phim điện ảnh grew /ɡruː/ v2 lớn lên (v1: grow) poor /pɔː, pʊə/ adj nghèo actor /ˈaktə/ n diễn viên nam paid /peɪd/ v2 trả tiền (v1: pay) play /pleɪ/ n kịch poetry /ˈpəʊɪtri/ n thơ ca fairy /ˈfɛːri/ n thần tiên tale /teɪl/ n chuyện kể fairy tale /ˈfɛːri teɪl/ n truyện cổ tích reporter /rɪˈpɔːtə/ n phóng viên interview /ˈɪntəvjuː/ v vấn possible /ˈpɒsɪb(ə)l/ adj role /rəʊl/ n vai diễn Listen Complete the table found /faʊnd/ v thành lập communist /ˈkɒmjʊnɪst/ adj cộng sản party /ˈpɑːti/ n đảng form /fɔːm/ v thành lập die /dʌɪ/ v chết continue /kənˈtɪnjuː/ v tiếp tục return /rɪˈtəːn/ n trở democratic /dɛməˈkratɪk/ adj dân chủ republic /rɪˈpʌblɪk/ n cộng hoà declare /dɪˈklɛː/ v tuyên bố independence /ɪndɪˈpɛnd(ə)ns/ n độc lập IRREGULAR VERBS be /biː/ was/were /wɒz, là, thì, wəz/wəː, wə/ become /bɪˈkʌm/ became /bɪˈkeɪm/ trở nên begin /bɪˈgɪn/ began /bɪˈgan/ bắt đầu 38 Đặng Minh Thành break /breɪk/ broke /brəʊk/ bring build buy catch /brɪŋ/ /bɪld/ /bʌɪ/ /katʃ/ brought built bought caught /brɔːt/ /bɪlt/ /bɔːt/ /kɔːt/ choose come cut drink eat fall /tʃuːz/ /kʌm/ /kʌt/ /duː/ /drɪŋk/ /iːt/ /fɔːl/ chose came cut did drank ate fell tʃəʊz/ /keɪm/ /kʌt/ /dɪd/ /draŋk/ /ɛt, eɪt/ /fɛl/ feel find fly get /fiːl/ /fʌɪnd/ /flʌɪ/ /gɛt/ felt found flew got /fɛlt/ /faʊnd/ /fluː/ /gɒt/ give go grow /gɪv/ /gəʊ/ /grəʊ/ gave went grew /geɪv/ /wɛnt/ /gruː/ have hear hit hold /hav/ /hɪə/ /hɪt/ /həʊld/ had heard hit held /had/ /həːd/ /hɪt/ /hɛld/ hurt keep know lay /həːt/ /kiːp/ /nəʊ/ /leɪ/ hurt kept knew laid /həːt/ /kɛpt/ njuː/ leɪd/ 39 THCS Thanh An làm gãy, làm bể mang xây dựng mua bắt giữ, tóm lấy chọn lựa đến cắt làm uống ăn té ngã, trượt cảm thấy tìm kiếm bay được, có cho, tặng phát triển, gia tăng có nghe thấy đánh cầm, nắm, giữ làm đau giữ lấy biết để, đặt Đặng Minh Thành lend /lɛnd/ lent /lɛnt/ lie lose make mean meet put read ride ring rise run say see sell send set /lʌɪ/ /luːz/ /meɪk/ /miːn/ /miːt/ /pʊt/ /riːd/ /rʌɪd/ /rɪŋ/ /rʌɪz/ /rʌn/ /seɪ/ /siː/ /sɛl/ /sɛnd/ /sɛt/ lay lost made meant met put read rode rang rose ran said saw sold sent set /leɪ/ /lɒst/ /meɪd/ /mɛnt/ /mɛt/ /pʊt/ /rɛd/ /rəʊd/ /raŋ/ /rəʊz/ /ran/ /sɛd/ /sɔː/ /səʊld/ /sɛnt/ /sɛt/ shine shoot /ʃʌɪn/ /ʃuːt/ shone shot /ʃɒn/ /ʃɒt/ shut sing sit sleep speak /ʃʌt/ /sɪŋ/ /sɪt/ /sliːp/ /spiːk/ shut sang sat slept spoke /ʃʌt/ /saŋ/ /sat/ /slɛpt/ /spəʊk/ spend stand steal sweep take /spɛnd/ /stand/ /stiːl/ /swiːp/ /teɪk/ spent stood stole swept took /spɛnt/ /stʊd/ /stəʊl/ /swɛpt/ /tʊk/ 40 THCS Thanh An cho mượn, cho vay nằm làm nghĩa gặp gỡ đặt, để đọc lái, cưỡi reo mọc chạy nói thấy bán gởi đặt, thiết lập chiếu sáng bắn, đá (bóng) đóng lại hát ngồi ngủ nói (tiếng anh) trãi qua đứng ăn cắp quét (nhà) lấy, đem, Đặng Minh Thành THCS Thanh An dẫn teach /tiːtʃ/ taught /tɔːt/ dạy học tell /tɛl/ told /təʊld/ kể, bảo think /θɪŋk/ thought /θɔːt/ suy nghĩ throw /θrəʊ/ threw /θruː/ quăng, ném understand /ʌndəˈstand/ understood /ʌndəˈstʊd/ hiểu write /rʌɪt/ wrote /rəʊt/ viết 41 ... /ˈpeɪntɪŋ/ n tranh (sơn) story /ˈstɔːri/ n truyện preposition /ˌprɛpəˈzɪʃ(ə)n/ n giới từ temperature /ˈtɛmp(ə)rətʃə/ n nhiệt độ verb /vəːb/ n động từ pronoun /ˈprəʊnaʊn/ n đại từ piano /pɪˈanəʊ/... Then write the missing words Ø 24 Đặng Minh Thành THCS Thanh An Ask and answer questions with a partner full name /fʊl neɪm/ n tên đầy đủ surname /ˈsəːneɪm/ n tên họ male /meɪl/ adj, n giống đực,... a partner terrible /ˈtɛrɪb(ə)l/ adj khủng khiếp soup /suːp/ n súp, canh, cháo dirt /dəːt/ n bụi 27 Đặng Minh Thành THCS Thanh An dirty /ˈdəːti/ adj dơ Listen and read Then answer the questions
- Xem thêm -

Xem thêm: từ vựng tiếng anh 7 đầy đủ, từ vựng tiếng anh 7 đầy đủ,

Hình ảnh liên quan

model /ˈmɒd(ə)l /n mô hình - từ vựng tiếng anh 7 đầy đủ

model.

ˈmɒd(ə)l /n mô hình Xem tại trang 15 của tài liệu.
series /ˈsɪəriːz, -rɪz /n phim truyền hình nhiều tập cricket /ˈkrɪkɪt/n con dế - từ vựng tiếng anh 7 đầy đủ

series.

ˈsɪəriːz, -rɪz /n phim truyền hình nhiều tập cricket /ˈkrɪkɪt/n con dế Xem tại trang 32 của tài liệu.
cartoon /kɑːˈtuːn /n phim hoạt hình - từ vựng tiếng anh 7 đầy đủ

cartoon.

kɑːˈtuːn /n phim hoạt hình Xem tại trang 33 của tài liệu.
recorder /rɪˈkɔːdə /n máy ghi (âm, hình ảnh) industry/ˈɪndəstri/ncông nghiệp - từ vựng tiếng anh 7 đầy đủ

recorder.

rɪˈkɔːdə /n máy ghi (âm, hình ảnh) industry/ˈɪndəstri/ncông nghiệp Xem tại trang 34 của tài liệu.