0

Thực hành OPP với Java Tuần 1

8 379 1
  • Thực hành OPP với Java  Tuần 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 13:19

BÀI TẬP THỰC HÀNH TUẦN (MÔN OOP1) (Nhập, xuất liệu toán tử, cấu trúc điều khiển, vòng lặp) Yêu cầu:  Tất tập lưu thư mục: D:\MaSV_HoTen\Tuan1\  Dùng Notepad soạn thảo code Console biên dịch, chạy chương trình (javac java JDK) Trong cửa sổ console thực bước B1: Set Path=%PATH%;C:\Program Files\Java\Jdk1.5\bin B2: Chuyển thư mục D:\MaSV_HoTen\Tuan1\ B3: Biên dịch chạy chương trình  Dùng JCreator soạn thảo code chạy chương trình  Tên tập tin java phải tên với tên lớp Bài Viết chương trình xuất hình dòng chữ “Hello World!” - Khởi động chương trình Jcreator - Tạo project với tên “BaiTap1” Từ menu File chọn New\Project - Chọn Next, nhập tên project: “BaiTap1” Chọn thư mục lưu trữ - Chọn Next j2sdk tự động gắn vào cài đặt JDK, chưa thấy phải thư mục cài đặt JDK băng cách chọn New - Sau chọn Finish Chương trình sau tạo: - Biên dịch chạy chương trình Bài Viết chương trình nhập vào tên xuất hình “Hello + Tên” Lưu ý:  Để nhập liệu từ bàn phím, dùng thư viện Scanner cách import java.util.Scanner;  Khai báo đối tượng Scanner sc=new Scanner(System.in);  Dữ liệu nhập vào số nguyên: int a=sc.nextInt();  Dữ liệu nhập vào số thực: double b=sc.nextDouble();  Dữ liệu nhập vào chuỗi: String b=sc.nextLine(); Bài Tìm số lớn số a, b, c, d Bài Xếp loại sinh viên xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá, trung bình hay yếu dựa vào điểm trung bình Bài Tính tổng sau: + ½2 + ¼2 + … + 1/(2n)2 Bài Viết chương trình giải phương trình bậc Bài Viết chương trình giải phương trình bậc Bài Viết chương trình tính diện tích hình tròn, chữ nhật, vuông Các thông tin cần thiết nhập vào từ bàn phím Bài Viết chương trình xuất sau: ( \ _/ ) (_0 0_) (0) _| |_ \) [ ] / _ \ [ ] / / | | \ / / / _\ (\ / _\ || || || || Để hiển thị \ hình dùng \\ câu lệnh System.out.println() System.out.println (“/ \\”);  hiển thị / \ Bài 10 Cho đoạn chương trình sau: Kết giải thích? Bài 11 Giả sử tiền truy cập Internet tính sau: (chỉ cần tính thời gian số nguyên)  Từ 7g đến 17g: 200 đồng/phút, giảm 10% thời gian truy cập >  Từ 17g đến 24g: 150 đồng/phút, giảm 12% thời gian truy cập >  Từ 24g đến 7g: 100 đồng/phút, giảm 15% thời gian truy cập > Tính tiền truy cập giả sử nhập vào bắt đầu + kết thúc Dữ liệu nhập vào phải thỏa mãn từ  23 Dữ liệu xuất phải định dạng theo kiểu tiền tệ ($) Bài 12 Cho đoạn chương trình sau: Kết giải thích? Bài 13 Viết chương trình đọc vào giá trị miêu tả khoảng thời gian dạng giờ, phút, giây sau xuất tổng số giây tương ứng (ví dụ, nhập vào giờ, 28 phút 42 giây tương đương với 5322 giây) Bài 14 Viết chương trình nhập vào tọa độ điểm (x1,y1), (x2,y2) Tính khoảng cách điểm sử dụng công thức bên dưới, xuất khoảng cách điểm với chữ số thập phân: Distance = Bài 15 ( x  x1 )  ( y  y1 ) Viết chương trình tạo xuất số điện thoại ngẫu nhiên có dạng xxx- xxx-xxxx Yêu cầu số không chứa số 9, tập số sau phải nhỏ 742 Bài 16 Viết chương trình nhập số nguyên n, Tính in tổng: S1 = + 1/2 + 1/3 + 1/4 + … + 1/n S 2= + 1/1! + 1/2! + 1/3! + … + 1/n! a Cài đặt hàm tính tổng S1 Trong ý: 1/2 =  Lý ???  1/2 phép toán chia nguyên nên kết =  để kết mong muốn phải chia số thực Cách 1: 1.0 /2 = 0.5 Cách 2: (float)1/2 = 0.5 Hàm cài đặt sau: b Cài đặt hàm tính tổng S2 Bài 17 Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n kiểm tra số có phải số nguyên tố hay không? Số nguyên tố ???  Số nguyên tố số >1, chia hết cho chia hết cho Bước : nhập n Bước : Kiểm tra n Bước 2.1 : Nếu n n-1 có số ước n n số nguyên tố Bước 2.3 : Nếu không thỏa trường hợp (bước 2.1 bước 2.2) n số nguyên tố Bài 18 Viết chương trình nhập vào n, tính tổng số nguyên tố nhỏ n - Bước : Nhập n Bước : Khai báo biến gán Tong = Bước : Lặp i=2 đến i=n-1 Kiểm tra i số nguyên tố Tong += i; Bước : In Tong Bài 19 Tính tổng N số nguyên tố Bài 20 Viết chương trình nhập vào số nguyên n thực hiện: Xuất hình n số chuỗi Fibonaci (có hai giá trị đầu 1) Bài 21 Viết chương trình nhập vào hai số nguyên N,M sau xuất hình hình chữ nhật “rỗng” có chiều dài N chiều rộng M Bài 22 Viết chương trình in tổng 1+3+5….+n n số chẵn, 2+4+6+….n n số lẻ Giá trị n nhập vào từ người dùng Ví dụ: Nhập vào n=8 tổng=1+3+5+7=16 Nhập n=7 tổng=2+4+6=12 Bài 23 Viết chương trình tạo 100 số ngẫu nhiên từ 10-100 In số lớn 100 số ngẫu nhiên vừa tạo Bài 24 Viết chương trình tạo 100 số ngẫu nhiên từ 10-100 Đếm số phần tử chẳn, số phần tử lẻ xuất kết hình Bài 25 Viết chương trình in số lần kí tự ‘a’ xuất chuỗi Bài 26 Viết chương trình xuất tổng số từ chuỗi nhập từ người dùng xuất từ chuỗi dòng riêng biệt tổng số ky’ tự có chuỗi Bài 27 Viết chương trình nhập vào số miêu tả số năm Kiểm tra xuất năm có năm nhuận hay không Đưa thống báo lỗi số năm nhập vào nhỏ 1582 Bài 28 Viết chương trình nhập vào dãy chữ số cách đấu phẩy (,) Cho biết tổng giá trị số dãy Ví dụ: Nhập vào chuỗi: 12, 4, 5, 7, In tổng là: 12+4+5+7+8=36 ... S1 = + 1/ 2 + 1/ 3 + 1/ 4 + … + 1/ n S 2= + 1/ 1! + 1/ 2! + 1/ 3! + … + 1/ n! a Cài đặt hàm tính tổng S1 Trong ý: 1/ 2 =  Lý ???  1/ 2 phép toán chia nguyên nên kết =  để kết mong muốn phải chia số thực. .. tổng 1+ 3+5….+n n số chẵn, 2+4+6+….n n số lẻ Giá trị n nhập vào từ người dùng Ví dụ: Nhập vào n=8 tổng =1+ 3+5+7 =16 Nhập n=7 tổng=2+4+6 =12 Bài 23 Viết chương trình tạo 10 0 số ngẫu nhiên từ 10 -10 0... đương với 5322 giây) Bài 14 Viết chương trình nhập vào tọa độ điểm (x1,y1), (x2,y2) Tính khoảng cách điểm sử dụng công thức bên dưới, xuất khoảng cách điểm với chữ số thập phân: Distance = Bài 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành OPP với Java Tuần 1, Thực hành OPP với Java Tuần 1,

Hình ảnh liên quan

Bài 1. Viết chương trình xuất ra màn hình dòng chữ “Hello World!” - Khởi động chương trình Jcreator  - Thực hành OPP với Java  Tuần 1

i.

1. Viết chương trình xuất ra màn hình dòng chữ “Hello World!” - Khởi động chương trình Jcreator Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bài 2. Viết chương trình nhập vào tên của mình và xuất ra màn hình “Hello + Tên”. - Thực hành OPP với Java  Tuần 1

i.

2. Viết chương trình nhập vào tên của mình và xuất ra màn hình “Hello + Tên” Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan