0

MỐI LIÊN hệ GIỮA KIỂU LIÊN kết, TRẠNG THÁI tập hợp và TÍNH CHẤT vật lý của các CHẤT

4 449 0
  • MỐI LIÊN hệ GIỮA KIỂU LIÊN kết, TRẠNG THÁI tập hợp và TÍNH CHẤT vật lý của các CHẤT

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 12:56

Bài tập chương 1: MỐI LIÊN HỆ GIỮA KIỂU LIÊN KẾT, TRẠNG THÁI TẬP HỢP TÍNH CHẤT VẬT CỦA CÁC CHẤT PHẦN 1: CÁC NHÓM LÀM BÀI MỘT CÂU BÀI TẬP CHUNG THEO ĐÚNG SỐ THỨ TỰ CỦA NHÓM (VÍ DỤ NHÓM 12 LÀM BÀI 12) Nhiệt độ tới hạn, thể tích tới hạn gì? Tìm giản đồ pha của CO2 Dựa giản đồ chuyển pha của CO2 giải thích chuyển pha của CO2 giản đồ Điểm ba (triple point) giản đồ có ý nghĩa nào? Nêu ứng dụng của CO2 siêu tới hạn Nhiệt độ tới hạn, thể tích tới hạn gì? Tìm giản đồ pha của H2O Dựa giản đồ chuyển pha của H2O giải thích chuyển pha của H2O giản đồ Điểm ba (triple point) giản đồ có ý nghĩa nào? Nêu ứng dụng của CO2 siêu tới hạn Graphit kim cương dạng thù hình khác của carbon, giải thích khác biệt cấu trúc tinh thể dẫn đến khác biệt tính chất vật của graphit kim cương Tìm hiểu dạng thù hình của lưu huỳnh: Hình thái cấu trúc (dạng tinh thể), điểm chuyển đa hình cho từng loại? Giải thích dốt nóng lưu huỳnh độ nhớt giảm sau tăng cuối lại giảm? Giải thích tăng dần của nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy độ bền liên kết của dãy hợp chất HX với X nguyên tố thuộc nhóm VII (A) So sánh giải thích biến đổi nhiệt độ nóng chảy khả hòa tan của dãy hợp chất XSO4 với X nguyên tố nhóm II A từ xuống So sánh giải thích biến đổi khả hòa tan độ base của của dãy hợp chất X(OH)2 với X nguyên tố nhóm II A từ xuống So sánh độ tan cồn, độ tan nước nhiệt độ nóng chảy (giải thích) của dãy hợp chất XCl, với X ion của nguyên tố nhóm IA từ xuống Tìm tất cả trục đối xứng (bậc mấy?) của hệ tinh thể dạng lập phương? Lấy số ví dụ chất có mạng tinh thể lập phương, lập phương diện tâm, lập phương thể tâm 10 Giải thích biến đổi nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của hợp chất H3X với X hợp chất nhóm VA Hợp chất NH3 PH3 AsH3 Nhiệt độ nóng chảy(oC) -77.8 -133.8 -116 Nhiệt độ sôi (OC) -33 -87.7 -62 SbH3 BiH3 -88 Rất bền, phân hủy tạo thành -18 11 Giải thích biến đổi nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy độ tan của hợp chất sau Hợp chất LiF LiCl LiBr LiI Nhiệt độ nóng chảy(oC) 845 605 552 459 Nhiệt độ sôi (OC) 1676 1382 1265 1171 Độ tan(/100g H2O 20oC) 0.27 8.32 166.7 151 12 Hãy cho biết đặc tính của liên kết hóa học hợp chất sau cho biết phần cộng hóa trị của liên kết thay đổi dãy hợp chất, giải thích a) CrO, Cr2O3, CrO3 b) X2O3 với X nguyên tố nhóm IIIA từ xuống 13 Tìm số ví dụ hệ tinh thể có cấu trúc đảo, cấu trúc phối trí Nêu những khác biệt tính chất vật giữa những hệ 14 Các nguyên tố phân nhóm IVA (C, Si, Ge, Sn, Pb) có cấu hình electron hóa trị ns 2np2, đơn chất của chúng chuyển dần từ dạng không kim loại sang dạng kim loại: a) C, Si, Ge: không kim loại b) Sn có dạng thù hình: α-Sn (thiếc xám) : không kim loại; β-Sn (thiếc trắng) γ -Sn : kim loại c) Pb có dạng thù hình kim loại Giải thích tượng nào? Có ranh giới hoàn toàn rõ rệt giữa liên kết cộng hóa trị liên kết kim loại không? Đâu nguyên nhân dẫn đến đặc tính không định chỗ của liên kết kim loại? 15 Hãy tính lượng mạng ion của Na2CO3 KCN công thức Kapustinskii 16 So sánh khác tính chất vật giữa cấ trúc tinh thể mạch cấu trúc tinh thể phối trí Tìm số ví dụ chứng minh 17 Các hệ tinh thể có tính chất cộng hóa trị của kiệu phân tử nguyên tử có những điểm giống khác (cấu trúc, tính chất vật )? Tìm ví dụ minh họa 18 Tính số phối trí của phân tử iod Cho biết iod rắn có hệ tinh thể trực giao tâm diện 19 Vì tỷ trọng của chất có mạng nguyên tử thường nhỏ chất có mạng kim loại? 20 Hãy đề xuất phương pháp đơn giản phân biệt giữa tinh thể mạng ion mạng nguyên tử Cho ví dụ 21 Dựa vào giá trị bán kính ion dứoi tính toán lượng mạng tinh thể của K 2[TiCl6] bicromat natri theo công thức Kaputinski 22 Tính toán so sánh gia trị lương mạng tinh thể của XCl 2, X+2 ion của nguyên tố nhóm IIA theo phương trình Born – Mayer Born – Lande 23 Tính toán so sánh gia trị lương mạng tinh thể của XI, X + ion của nguyên tố nhóm IA theo phương trình Born – Mayer Born – Lande 24 Tính toán so sánh gia trị lương mạng tinh thể của XBr 3, X+3 ion của nguyên tố nhóm IIIA theo phương trình Born – Mayer Kaputinski 25 Tính toán gián trị lượng mạng tinh thể theo công thức Kaputinski của phức chất sau: K2CrO4, KMnO4 K2MoO4, so sánh nhiệt độ nóng chảy hợp chất 26 So sánh thay đổi tính ion, tính cộng hóa trị hợp chất sau : AlCl , BCl3 , KCl MgCl2 Dựa vào so sánh nhiệt độ nóng chảy khả hòa tan nước của chúng không, sao? 27 Tính toán so sánh gia trị lương mạng tinh thể của XBr 2, X+2 ion của nguyên tố nhóm IIA theo phương trình Born – Mayer Born – Lande 28 Tính toán so sánh gia trị lương mạng tinh thể của XBr, X + ion của nguyên tố nhóm IA theo phương trình Born – Mayer Born – Lande 29 Tính toán so sánh gia trị lương mạng tinh thể của XCl 3, X+3 ion của nguyên tố nhóm IIIA theo phương trình Born – Mayer Kaputinski 30 Tính toán so sánh gia trị lương mạng tinh thể của XI 2, X+2 ion của nguyên tố nhóm IIA theo phương trình Born – Mayer Born – Lande 31 Tính toán so sánh gia trị lương mạng tinh thể của XCl, X + ion của nguyên tố nhóm IA theo phương trình Born – Mayer Born – Lande 32 Tính toán so sánh gia trị lương mạng tinh thể của XI 3, X+3 ion của nguyên tố nhóm IIIA theo phương trình Born – Mayer Kaputinski 33 SnCl4 SnF4 có cấu trúc trạng thái rắn, biết nguyên tử Sn có số phối trí SnCl4, còn SnF4 có số phối trí Tại sao? 34 Cho biết chất chất cộng hóa trị chuyển từ dạng phân tử đơn giản thành đại phân tử chuyển từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng trạng thái rắn: CCl4, FeCl3, BF3, B2H6, SO2, SO3, ClO3-, ICl235 Hãy giải thích phân tử BeCl2 dạng đơn giản tồn trạng thái khí, còn trạng thái lỏng rắn có cấu trúc mạch thảng 36 Hãy giải thích phân tử FeI2 dạng đơn giản tồn trạng thái khí, còn trạng thái lỏng rắn có cấu trúc mạch thảng PHẦN 2: MỖI SV TRONG NHÓM LÀM CÂU TRẮC NGHIỆM TRONG CHƯƠNG SỐ THỨ TỰ CÂU SẼ TRÙNG VỚI SỐ THỨ TỰ CỦA SV TRONG NHÓM ... thức Kapustinskii 16 So sánh khác tính chất vật lý giữa cấ trúc tinh thể mạch cấu trúc tinh thể phối trí Tìm số ví dụ chứng minh 17 Các hệ tinh thể có tính chất cộng hóa trị của kiệu phân... trúc, tính chất vật lý )? Tìm ví dụ minh họa 18 Tính số phối trí của phân tử iod Cho biết iod rắn có hệ tinh thể trực giao tâm diện 19 Vì tỷ trọng của chất có mạng nguyên tử thường nhỏ chất. .. phối trí Tại sao? 34 Cho biết chất chất cộng hóa trị chuyển từ dạng phân tử đơn giản thành đại phân tử chuyển từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng trạng thái rắn: CCl4, FeCl3, BF3, B2H6,
- Xem thêm -

Xem thêm: MỐI LIÊN hệ GIỮA KIỂU LIÊN kết, TRẠNG THÁI tập hợp và TÍNH CHẤT vật lý của các CHẤT , MỐI LIÊN hệ GIỮA KIỂU LIÊN kết, TRẠNG THÁI tập hợp và TÍNH CHẤT vật lý của các CHẤT ,

Hình ảnh liên quan

3. Graphit và kim cương là 2 dạng thù hình khác nhau của carbon, giải thích sự khác biệt về cấu trúc tinh thể dẫn đến sự khác biệt về tính chất vật lý của graphit và kim cương. - MỐI LIÊN hệ GIỮA KIỂU LIÊN kết, TRẠNG THÁI tập hợp và TÍNH CHẤT vật lý của các CHẤT

3..

Graphit và kim cương là 2 dạng thù hình khác nhau của carbon, giải thích sự khác biệt về cấu trúc tinh thể dẫn đến sự khác biệt về tính chất vật lý của graphit và kim cương Xem tại trang 1 của tài liệu.
14. Các nguyên tố phân nhóm IVA (C, Si, Ge, Sn, Pb) đều có cấu hình electron hóa trị ns 2np2, nhưng các đơn chất của chúng chuyển dần từ dạng không kim loại sang dạng kim loại: - MỐI LIÊN hệ GIỮA KIỂU LIÊN kết, TRẠNG THÁI tập hợp và TÍNH CHẤT vật lý của các CHẤT

14..

Các nguyên tố phân nhóm IVA (C, Si, Ge, Sn, Pb) đều có cấu hình electron hóa trị ns 2np2, nhưng các đơn chất của chúng chuyển dần từ dạng không kim loại sang dạng kim loại: Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan