0

M 194m m 194 06 các hợp chất hoá học dùng cho bê tông

22 255 0
  • M 194m m 194 06 các hợp chất hoá học dùng cho bê tông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 22:25

AASHTO M194M TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn kỹ thuật Các hợp chất hoá học dùng cho tông AASHTO M 194M/M 194-06 ASTM C 494/C 494 M-05 LỜI NÓI ĐẦU  Việc dịch ấn phẩm sang tiếng Việt Hiệp hội Quốc gia đường vận tải Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam Bản dịch chưa AASHTO kiểm tra mức độ xác, phù hợp chấp thuận thông qua Người sử dụng dịch hiểu đồng ý AASHTO không chịu trách nhiệm chuẩn mức thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh pháp lý kèm theo, kể hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, sai sót dân (kể bất cẩn lỗi khác) liên quan tới việc sử dụng dịch theo cách nào, dù khuyến cáo khả phát sinh thiệt hại hay không  Khi sử dụng ấn phẩm dịch có nghi vấn chưa rõ ràng cần đối chiếu kiểm tra lại so với tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng tiếng Anh TCVN xxxx:xx AASHTO M194M AASHTO M194M TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn kỹ thuật Các hợp chất hoá học dùng cho tông AASHTO M 194M/M 194-06 ASTM C 494/C 494 M-05 AASHTO M 194M/M 194-06 trí với ASTM C 494/C 494 M-05 trừ điều khoản sau đây: Tất tham khảo với Tiêu chuẩn ASTM có ASTM 494/C 494 M-05 trình bày bảng phải thay thể Tiêu chuẩn AASHTO tương ứng Tiêu chuẩn tham khảo ASTM AASHTO C 33 M 43 C 39 T 22 C 78 T 97 C 136 T27 C 138 T 121 C 143 T 119 C 150 M 85 C 157 T 160 C 183 T 127 C 192 R 39 C 231 T 152 C 260 M 154 C 403 T 197 C 666 T 161 Bảng Các yêu cầu vật lý ASTM C 494/C 494M-05 phải sửa đổi để bao gồm cường độ chịu nén cường độ chịu uốn 56 ngày với yêu cầu tương tự nêu 28 ngày Chỉ áp dụng yêu cầu 56 ngày người mua có quy định Từ câu cuối Đoạn 15.1 ASTM C 494/C 494 M-04 phải sửa lại thành “Như” thay cho “Nếu” TCVN xxxx:xx AASHTO M194M Tiêu chuẩn kỹ thuật Phụ Gia Hoá Học Cho Tông1 ASTM C 494/C 494M - 05 Tiêu chuẩn ban hành với tên cố định C 494/C 494M; số liền sau tên tiêu chuẩn năm tiêu chuẩn áp dụng, trường hợp có bổ sung, năm sửa đổi cuối Số ngoặc năm tiêu chuẩn phê duyệt Chỉ số (∈) thay đổi biên tập theo phiên bổ sung hay phê duyệt lại cuối Tiêu chuẩn quan Bộ Quốc Phòng chấp thuận sử dụng PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1 Phương pháp trình bày vật liệu sử dụng hợp chất hoá học bổ sung vào hỗn hợp tông xi măng - thuỷ lực lĩnh vực với mục đích mục đích thể loại sau đây: 1.1.1 Loại A – Phụ gia giảm nước 1.1.2 Loại B - Phụ gia đông cứng chậm 1.1.3 Loại C - Phụ gia đông cứng nhanh 1.1.4 Loại D - Phụ gia giảm nước đông cứng chậm 1.1.5 Loại E - Phụ gia giảm nước đông cứng nhanh 1.1.6 Loại F - Phụ gia giảm nước có phạm vi lớn 1.1.7 Loại G - Phụ gia giảm nước, phạm vi lớn đông cứng nhanh 1.2 Tiêu chuẩn quy định thí nghiệm hỗn hợp gồm vật liệu tông phù hợp trình bày 11.1-11.3 xi măng pozzolan, cốt liệu, hỗn hợp có tạo khí đề nghị cho công trình đặc biệt (11.4) Trừ có quy định khác người mua, phải tiến hành thí nghiệm vật liệu tông quy định 11.1-11.3 Chú thích - Nếu áp dụng được, tốt nên tiến hành thí nghiệm với xi măng pozzolan, cốt liệu, hỗn hợp tạo khí, tỉ lệ hỗn hợp, trình tự mẻ thí nghiệm, điều kiện vật lý khác đề nghị cho công trình đặc biệt (11.4) ảnh hưởng đặc biệt hợp chất hoá học thay đổi theo tính chất tỉ lệ thành phần khác tông Ví dụ, loại F G dẫn đến lượng nước giảm nhiều tông có thành phần xi măng cao quy định 12.1.1 Hỗn hợp có hàm lượng nước giảm phạm vi rộng thường thể tốc độ giảm độ sụt cao Khi sử dụng hỗn hợp có phạm vi rộng để làm tăng độ linh động (6 đến in., độ sụt [150 đến 200 mm]), gây hiệu ứng khoảng thời gian giới hạn, trở lại độ sụt ban đầu 30 đến 60 phút phụ thuộc vào yếu tố ảnh AASHTO M194M TCVN xxxx:xx hưởng đến tốc độ giảm độ sụt Cách sử dụng hợp chất hoá học để tạo tông có độ sụt cao (độ chảy) trình bày Tiêu chuẩn C 1017 Chú thích - Người mua cần đảm bảo hỗn hợp cung cấp để sử dụng phải tương đương thành phần cấu tạo với hỗn hợp thí nghiệm theo tiêu chuẩn (xem Mục 6, Độ đồng tương đương) Chú thích - Hỗn hợp có chứa hàm lượng chloride tương đối lớn làm gia tăng ăn mòn thép dự ứng lực Tuân thủ theo yêu cầu tiêu chuẩn không đảm bảo phù hợp hỗn hợp dùng tông dự ứng lực 1.3 Tiêu chuẩn đưa ba cấp thí nghiệm 1.3.1 Cấp – Trong giai đoạn chấp thuận ban đầu, việc kiểm chứng phù hợp với yêu cầu hoạt động định nghĩa Bảng cho thấy hợp chất thoả mãn yêu cầu tiêu chuẩn Hợp chất (trừ Loại B, C E) có điều kiện phù hợp với điều khoản thoả mãn yêu cầu cường độ chịu nén thay nêu Bảng Nếu kết thí nghiệm lần sau tháng năm không thoả mãn yêu cầu tiêu chuẩn 100% cường độ tham chiếu, hợp chất không phù hợp với tiêu chuẩn phải thông báo cho tất người sử dụng hợp chất Phải thực thí nghiệm độ đồng tương đương Mục để cung cấp kết nhằm phục vụ cho việc thực công tác so sánh sau (Xem Chú thích 4) Chú thích – Việc cho phù hợp với điều khoản giữ yêu cầu cường độ chịu nén dài hạn thúc đẩy khả vật liệu nhanh hơn, đồng thời phải đảm bảo công nghệ chất không bộc lộ tính dài hạn không mong muốn Các yêu cầu cường độ chịu nén khác Bảng dựa vào phân tích ổn định 103 thí nghiệm đánh giá theo Tiêu chuẩn C 494/ C 494M Các yêu cầu tương ứng với vượt qua yêu cầu tuối thí nghiệm sau có xác suất 99% 1.3.2 Cấp – Thí nghiệm lại giới hạn mô tả 5.2, 5.2.1, 5.2.2 Việc kiểm chứng phù hợp với yêu cầu Bảng chứng minh phù hợp liên tục phụ gia với yêu cầu Tiêu chuẩn 1.3.3 Cấp - Để chấp nhận lô sản phẩm để đo độ đồng lô sản phẩm lô sản phẩm với nhau, có yêu cầu người mua, phải sử dụng thí nghiệm độ đồng tương đương Mục 1.4 Các giá trị tiêu chuẩn ghi hệ đơn vị inch-pound hệ đơn vị SI Các giá trị ghi hệ đơn vị không hoàn toàn tương đương; hệ đơn vị phải sử dụng độc lập với hệ khác, kết hợp giá trị theo hình thức 1.5 Phần nguyên tiêu chuẩn tham khảo phần thích phần thích phía cuối trang cung cấp giải thích vật liệu Phần thích phần thích phía cuối trang (gồm Bảng Hình vẽ) phải xem yêu cầu tiêu chuẩn TCVN xxxx:xx 1.6 AASHTO M194M Các phần cảnh báo phòng ngừa sau liên quan đến mục phương pháp thí nghiệm Mục 11-18 Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn không đề cập đến tất vấn đề an toàn liên quan đến sử dụng, có Đây trách nhiệm người sử dụng tiêu chuẩn phải đảm bảo độ an toàn tình trạng sức khoẻ phù hợp hạn chế áp dụng trước sử dụng _ Phương pháp thí nghiệm thuộc phạm vi Uỷ ban ASTM C09 Cấp phối tông chịu trách nhiệm trực tiếp Tiểu ban C9.23 Phụ gia hoá học Lần xuất phê duyệt 01 tháng 5, 2005 Xuất vào tháng 05 năm 2005 Bản gốc phê duyệt năm 1962 Lần xuất cuối trước phê duyệt năm 2004 C 494-04 Dữ liệu phụ lưu giữ Trụ sở ASTM xem Báo cáo nghiên cứu yêu cầu RR: C09-1030 TÀI LIỆU VIỆN DẪN 2.1 Tiêu chuẩn ASTM:  C 33 Tiêu chuẩn cấp phối tông  C 39/C 39M Phương pháp thí nghiệm cường độ chịu nén mẫu tông hình trụ  C 78 Phương pháp thí nghiệm cường độ chịu uốn tông (Sử dụng dầm giản đơn có chất tải ba điểm)  C 136 Phương pháp thí nghiệm phân tích sàng cấp phối thô cấp phối mịn  C 138 Phương pháp thí nghiệm xác định khối lượng thể tích (trọng lượng đơn vị), tính đàn hồi, hàm lượng không khí tông (phân tích trọng lượng)  C 143/C 143M Phương pháp thí nghiệm độ sụt tông xi măng thuỷ lực  C 150 Tiêu chuẩn xi măng Portland  C 157/C 157M Phương pháp thí nghiệm thay đổi chiều dài xi măng thuỷ lực, vữa, tông đông cứng  C 183 Tiêu chuẩn thực hành lấy mẫu số lượng thí nghiệm xi măng thuỷ lực  C 192/C 192M Tiêu chuẩn thực hành đúc bảo dưỡng mẫu tông thí nghiệm phòng  C 231 Phương pháp thí nghiệm hàm lượng không khí tông trộn phương pháp áp lực  C 260 Tiêu chuẩn phụ gia có tạo khí cho tông  C 403/C 403M Phương pháp thí nghiệm thời gian đông cứng hỗn hợp tông sức kháng xuyên  C 666 Phương pháp thí nghiệm sức kháng tông chịu đóng băng tuyết tan nhanh  C 1017 Tiêu chuẩn phụ gia hoá học sử dụng sản xuất tông chảy  D 75 Tiêu chuẩn thực hành lấy mẫu cốt liệu  D 1193 Tiêu chuẩn nước phản ứng  E 100 Tiêu chuẩn tỷ trọng kế ASTM  Sổ tay thi nghiệm cốt liệu tông AASHTO M194M 2.2 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn Viện tông Hoa Kỳ:  ACI 211.1-91 Tiêu chuẩn thực hành lựa chọn tỷ lệ tông thường, tông nặng tông khối _ Để tham khảo tiêu chuẩn ASTM, vào website ASTM, www.astm.org, liên hệ với Trung tâm dịch vụ khác hàng ASTM service@astm.org Các thông tin Annual Book of ASTM Standards, xem chi tiết Tài liệu tiêu chuẩn tóm lược trang web ASTM Đã có Viện tông Hoa Kỳ, 38800 Country Club Drive Farmington Hills, MI 48331 THUẬT NGỮ 3.1 Các khái niệm: 3.1.1 Phụ gia đông cứng nhanh – phụ gia đẩy nhanh trình đông cứng phát triển cường độ sớm tông 3.1.2 Phụ gia đông cứng chậm - Phụ gia làm chậm trình đông cứng tông 3.1.3 Phụ gia giảm nước - Phụ gia làm giảm lượng nước cần thiết để tạo tông có độ ổn định định 3.1.4 Phụ gia giảm nước, phạm vi rộng - Phụ gia làm giảm lượng nước cần thiết, đến 12% nhiều hơn, để tạo tông có độ ổn định định 3.1.5 Phụ gia giảm nước đông cứng nhanh - Phụ gia làm giảm lượng nước cần thiết để tạo tông có độ ổn định định đẩy nhanh trình đông cứng phát triển cường độ sớm tông 3.1.6 Phụ gia giảm nước đông cứng chậm - Phụ gia làm giảm lượng nước cần thiết để tạo tông có độ ổn định định làm chậm trình đông cứng tông 3.1.7 Phụ gia giảm nước, phạm vi rộng, đông cứng chậm - Phụ gia làm giảm lượng nước cần thiết, đến 12% nhiều hơn, để tạo tông có độ ổn định định làm chậm trình đông cứng tông THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 4.1 Người mua phải định loại phụ gia hoá học mong muốn YÊU CẦU CHUNG 5.1 Để phù hợp bước đầu với tiêu chuẩn này, tông thí nghiệm sử dụng loại phụ gia nêu 1.1 phải thoả mãn yêu cầu tương ứng trình bảy Bảng TCVN xxxx:xx AASHTO M194M Bảng – Yêu cầu vật lý Loại A Giảm nước Độ ẩm, lớn nhất, % tiêu chuẩn Loại B Đông cứng chậm Loại C Đông cứng nhanh 95 Loại D Giảm nước đông cứng chậm Loại E Giảm nước đông cứng nhanh Loại F Giảm nước, phạm vi rộng Loại G Giảm nước, phạm vi rộng đông cứng chậm 95 95 88 88 Thời gian cài đặt, cho phép lệch với tiêu chuẩn, giờ:phút Ban đầu: không lơn Cuối cùng: không lơn Cường độ chịu kéo, nhỏ nhất, % tiêu chuẩn B … 1:00muộn 1:00sớm 1:00muộn 1:00sớm … 1:00muộn 1:00sớm 1:30 muộn 3:30muộn 3:30muộn 3:30muộn 3:30sớm 1:00sớm 1:30 muộn 3:30muộn … …… 1:00sớm …… 1:00sớm … …… 1:00sớm 1:30 muộn 3:30muộn … 3:30muộn … 1:00sớm 1:30 muộn 3:30muộn 140 125 125 125 115 115 110 90 125 110 ngày 110 90 100 110 28 ngày 110 90 100 110 (120) C 125 110 110 (120) C 90 ngày (117)C n/a n/a (117)C tháng 100 90 90 100 (113) năm 100 Cường độ chịu uốn, nhỏ nhất, % tiêu chuẩn B ngày Thay đổi chiều dài, co ngót lớn (các yêu cầu khác): D Phần trăm tiêu chuẩn Tăng tiêu chuẩn E 100 90 110 90 (117)C (117)C 100 C 100 100 (113) C (113)C 100 110 110 110 100 100 100 100 100 90 90 100 90 100 100 135 135 135 135 135 135 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 80 80 80 80 80 80 100 90 n/a 90 (120)C (120) 100 100 28 ngày (113) 110 C 100 100 ngày Hệ số bền tương đối, nhỏ C 110 100 135 0.010 80 A Các giá trị bảng cho phép thay đổi thông thường kết thí nghiệm Mục tiêu yêu cầu 90% cường độ chịu nén phụ gia Loại B để yêu cầu mức so sánh thực tông tham chiếu B Cường độ chịu nén chịu uốn tông có phụ gia thí nghiệm tuổi thí nghiệm không nhỏ 90% mà đạt tuổi thí nghiệm trước Mục đích giới hạn để yêu cầu cường độ chịu nén cường độ chịu uốn tông có phụ gia thí nghiệm không giảm theo thời gian C Các yêu cầu khác Nếu cường độ tương đối đo lớn yêu cầu ngoặc đơn, phụ gia xem tạm thời có chất lượng xác định kết thí nghiệm cường độ năm AASHTO M194M TCVN xxxx:xx D Các yêu cầu khác, xem 17.1.4 phần trăm giới hạn tiêu chuẩn áp dụng thay đổi chiều dài với tiêu chuẩn 0.030% lớn hơn, tăng tiêu chuẩn áp dụng thay đổi chiều dài tiêu chuẩn nhỏ 0.030% E Yêu cầu áp dụng phụ gia sử dụng tông tạo khí mà bị đóng băng tan băng ẩm ướt 5.2 Người mua phép yêu cầu thí nghiệm lại giới hạn để khẳng định phù hợp phụ gia với yêu cầu qui định Việc tiến hành thí nghiệm lại bao gồm đặc trưng vật lý khả hoạt động phụ gia 5.2.1 Thí nghiệm lại đặc trưng vật lý bao gồm thí nghiệm độ đồng tương đương phân tích tia hồng ngoại, chất dư sau sấy khô tỷ trọng 5.2.2 Thí nghiệm lại khả hoạt động bao gồm hàm lượng nước tông tươi, thời gian đông cứng cường độ chịu nén 3, 28 ngày Người mua có yêu cầu đặc biệt phép yêu cầu thí nghiệm bổ sung có tiêu chuẩn 5.3 Theo yêu cầu người mua, nhà sản xuất phải nói rõ văn phụ gia cung cấp sử dụng cho công trình giống tất đặc điểm cần thiết, bao gồm tập trung, với phụ gia thí nghiệm theo tiêu chuẩn 5.4 Theo yêu cầu người mua, phụ gia dùng tông dự ứng lực, nhà sản xuất phải nói rõ văn lượng chloride phụ gia liệu có phải thêm chloride trình sản xuất hay không 5.5 Thí nghiệm độ đồng tương đương, Mục 6, phải thực mẫu ban đầu kết giữ lại để tham khảo so sánh với kết thí nghiệm mẫu thực nơi khác phần phụ gia phần phụ gia sau cung cấp sử dụng cho công trình ĐỘ ĐỒNG NHẤT VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG 6.1 Khi người mua có yêu cầu, phải xác lập độ đồng lô sản phẩm, mức độ tương đương lô sản phẩm khác từ nguồn việc sử dụng yêu cầu sau đây: 6.1.1 Phân tích hồng ngoại – Quang phổ hấp thụ mẫu nguyên trạng mẫu thí nghiệm, lấy qui định 18.1, phải tương đương 6.1.2 Chất dư sau sấy lò (phụ gia lỏng) – Khi làm khô qui định 18.2, chất dư sau sấy lò mẫu ban đầu mẫu sau phải nằm phạm vi ± 12 % điểm phạm vi mà nhà sản xuất thông báo, không vượt giới hạn thông báo nhà sản suất (Xem Chú thích 5) Chú thích – Ví dụ, phụ gia sản xuất có phạm vi chất dư từ 27 đến 35%, nhà sản xuất cung cấp giới hạn chấp nhận lớn 27.3 đến 34.7%, thể ± 12% điểm giới hạn, điểm 31.0% 6.1.3 Chất dư sau sấy lò (phụ gia không lỏng) – Khi làm khô qui định 18.3, chất dư sau sấy lò mẫu ban đầu mẫu sau phải nằm phạm vi thay đổi không lớn ± 4% điểm TCVN xxxx:xx AASHTO M194M 6.1.4 Tỷ trọng (phụ gia lỏng) – Khi thí nghiệm qui định 18.4, tỷ trọng mẫu thí nghiệm sau không chênh lệch với tỷ trọng mẫu ban đầu lớn 10% hiệu số tỷ trọng mẫu ban đầu nước phản ứng nhiệt độ Nếu 10% hiệu số tỷ trọng mẫu ban đầu nước nhỏ 0.01, sử dụng giá trị 0.01 hiệu số cho phép lớn Nước phản ứng phù hợp với Tiêu chuẩn D 1193, Loại III IV, chuẩn bị cách chưng cất trao đổi ion, thay đổi thẩm thấu, thẩm thấu điện, hay kết hợp trình phù hợp 6.2 Khi chất phụ gia khả phân tích người mua cho thấy số tất trình không phù hợp, phải xác lập yêu cầu khác độ đồng tương đương lô sản phẩm với lô sản phẩm khác phạm vi lô sản phẩm với trí người mua nhà sản xuất ĐÓNG GÓI VÀ ĐÁNH DẤU 7.1 Khi phụ gia giao bao hay thùng chứa, tên đăng ký phụ gia, loại tiêu chuẩn này, trọng lượng thể tích thực phải ghi rõ ràng Các thông tin tương tự phải cung cấp hướng dẫn chuyên chở với đóng gói trọng tải chuyên chở phụ gia CẤT GIỮ 8.1 Các phụ gia phải cất giữ cho tiếp cận dễ dàng để thực công tác kiểm tra nhận biệt phù hợp chuyến hàng, nhà kho tránh thời tiết thích hợp để bảo vệ phụ gia không bị ẩm ướt đóng băng LẤY MẪU VÀ KIỂM TRA 9.1 Phải cung cấp thiết bị cho người mua công tác lấy mẫu kiểm tra kỹ lưỡng, điểm sản xuất vị trí công trình, người mua quy định 9.2 Các mẫu phải mẫu “bất kỳ” mẫu “hỗn hợp” quy định yêu cầu tiêu chuẩn Mẫu “bất kỳ” mẫu thu hoạt động đơn lẻ Mẫu “hỗn hợp” mẫu thu cách tổ hợp ba nhiều ba mẫu “bất kỳ” 9.3 Với mục tiêu tiêu chuẩn này, nhận thấy phải tiến hành lấy mẫu nhằm hai lý do: 9.3.1 Thí nghiệm chất lượng - Mẫu lấy với mục đích đánh giá chất lượng nguồn lô phụ gia phải yêu cầu để đáp ứng yêu cầu ứng dụng tiêu chuẩn Các mẫu dùng để xác định phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn phải tổ hợp từ mẫu lấy vị trí thích hợp để đảm bảo mẫu hỗn hợp đặc trưng cho lô sản phẩm 9.3.2 Thí nghiệm độ đồng tương đương – Khi có yêu cầu người mua, phải tiến hành thí nghiệm mẫu lấy để đánh giá độ đồng lô sản phẩm riêng lẻ, mức độ tương đương nhiều lô sản phẩm khác từ nguồn theo Mục Các mẫu phải mẫu tổ hợp từ lô sản phẩm khác 10 AASHTO M194M TCVN xxxx:xx so sánh lô sản phẩm khác nguồn Khi cần xác định độ đồng lô sản phẩm, sử dụng mẫu 9.4 Phụ gia lỏng - Phải khuấy kĩ phụ gia lỏng trước tiến hành lấy mẫu Các mẫu dùng cho thí nghiệm chất lượng độ đồng đại diện cho đơn vị chuyên chở hàng lô sản phẩm đơn lẻ Mỗi mẫu phải tích pt [0.5 L] Phải lấy tối thiểu mẫu Mẫu hỗn hợp chuẩn bị cách trộn kỹ mẫu lựa chọn hỗn hợp dùng làm mẫu phải tích gal [4 L] cho thí nghiệm chất lượng Phải tiến hành lấy mẫu từ vị trí phân bố khắp lượng phụ gia cần đại diện 9.4.1 Phụ gia thùng chứa lớn phải lấy mẫu đồng từ phần trên, phần phần vòi thoát nước thành thùng chứa chai lấy mẫu có trọng lượng đỡ phận giữ mà di chuyển sau hạ thấp chai xuống tới vị trí mong muốn 9.4.2 Mẫu phải gói thùng chứa không thấm nước, cách khí chịu ăn mòn phụ gia 9.5 Phụ gia không lỏng - Mẫu lấy để thí nghiệm chất lượng độ đồng không nhiều [2 Mg] phụ gia có trọng lượng tối thiểu lb [có khối lượng tối thiểu kg] Phải lấy mẫu đơn lẻ Mẫu hỗn hợp chuẩn bị cách trộn kỹ mẫu lựa chọn hỗn hợp dùng làm mẫu phải có lb [2.5 kg] cho mẫu hỗn hợp Phải tiến hành lấy mẫu từ vị trí phân bố khắp lượng phụ gia cần đại diện 9.5.1 Lấy mẫu phụ gia đóng gói ống lấy mẫu trình bày Tiêu chuẩn thực hành C 183 9.5.2 Mẫu phải gói hộp chứa chống ẩm cách khí 9.6 Mẫu phải trộn trước tiến hành thí nghiệm để đảm bảo độ đồng Khi có đề nghị nhà sản xuất, toàn mẫu phụ gia không lỏng phải hoà tan nước trước tiến hành thí nghiệm 10 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 10.1 Đối với thí nghiệm phù hợp ban đầu, người mua phép loại bỏ phụ gia không thoả mãn yêu cầu áp dụng cho tiêu chuẩn 10.2 Đối với thí nghiệm giới hạn, người mua phép loại bỏ phụ gia không thoả mãn yêu cầu Mục Độ đồng tương đương phần áp dụng Bảng 10.3 Sau kết thúc thí nghiệm, phụ gia cất giữ điểm sản xuất, lâu tháng trước vận chuyển đi, phụ gia điểm cất giữ địa phương sở bán hàng khác lâu tháng, phải tiến hành thí nghiệm lại trước sử dụng người mua có yêu cầu Có thể loại bỏ người mua yêu cầu không thoả mãn yêu cầu áp dụng cho tiêu chuẩn 11 TCVN xxxx:xx AASHTO M194M 10.4 Được phép loại bỏ gói thùng chứa sai khác 5% so với trọng lượng thể tích quy định Nếu trọng lượng thể tích trung bình 50 gói ngẫu nhiên nhỏ trọng lượng thể tích quy định phép loại bỏ toàn đợt vận chuyển 10.5 Khi phụ gia dùng cho tông không tạo khí, phải loại bỏ người mua có yêu cầu tông thí nghiệm chứa có hàm lượng khí lớn 3.5%; phụ gia dùng cho tông có tạo khí, loại bỏ tông thí nghiệm chứa có hàm lượng khí lớn 7.0% PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM Chú thích – Các thí nghiệm dựa số quy định nhằm tạo thí nghiệm có tiêu chuẩn cao ý định mô điều kiện làm việc thực tế 11 VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM KHÔNG NHẰM MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ 11.1 Xi măng – Xi măng dùng nhóm thí nghiệm phải loại xi măng đề nghị cho ứng dụng cụ thể phù hợp với 11.4, xi măng Loại I Loại II phù hợp với Tiêu chuẩn C 150, hỗn hợp gồm hai nhiều hai loại xi măng, với phần Mỗi loại xi măng hỗn hợp phải phù hợp với yêu cầu Loại I Loại II, Tiêu chuẩn C 150 Nếu sử dụng loại xi măng khác loại đề xuất cho công trình cụ thể, hàm lượng khí tông tạo phụ gia thí nghiệm trình bày 14.3, lớn 3.5%, phải chọn loại xi măng hỗn hợp xi măng khác, để hàm lượng khí tông phải nhỏ 3.5% 11.2 Cốt liệu - Trừ thí nghiệm tiến hành phù hợp theo 11.4 với cốt liệu đề xuất cho ứng dụng cụ thể, cốt liệu mịn cốt liệu thô dùng thí nghiệm phải xuất phát từ lô vật liệu có cấp phối tình trạng tốt thoả mãn yêu cầu Tiêu chuẩn C 33, trừ thành phần cấp phối thoả mãn yêu cầu sau: 11.2.1 Thành phần cốt liệu mịn Sàng Phần trăm lọt qua sàng No [4.75 mm] 100 No [1.18 mm] 65 đến 75 No 50 [300 µm] 12 đến 20 No 100 [150 µm] đến 11.2.2 Thành phần cốt liệu thô - Cốt liệu thô phải thoả mãn điều kiện kích thước số 57 Tiêu chuẩn C 33 Chú ý tải trọng vận chuyển để tránh tượng phân tách 11.2.3 Cốt liệu thô sử dụng cho nhóm gồm tông tham chiếu tông xử lý phụ gia cho thí nghiệm so sánh cần thiết Vì vậy, nhóm tông thí nghiệm gồm 12 AASHTO M194M TCVN xxxx:xx mẫu tông tham chiếu nhiều mẫu tông chứa phụ gia cần thí nghiệm để đem so sánh với mẫu tham chiếu Vì vậy, cốt liệu thô cho nhóm phải gồm đủ vật liệu cho mẫu tông tham chiếu, tông chứa phụ gia cần thí nghiệm để đem so sánh với mẫu tham chiếu với mẫu dùng cho thí nghiệm phân tích thành phần hạt 11.2.3.1Chuẩn bị cốt liệu thô cho nhóm, gồm mẫu đủ lớn để tiến hành thử tông, sau: Đổ đầy thùng chứa, thùng chứa cho mẫu, mẻ tông tham chiếu nhiều tông thí nghiệm tới khối lượng cần thiết từ kho dự trữ cốt liệu Thực trình tự cách bắt đầu cho muỗng vào thùng chứa lặp lại thao tác thùng chứa có khối lượng yêu cầu Lặp lại trình cho mẫu ba nhiều ba nhóm cần thiết Có thể phải cần đến nhiều ba nhóm dự trữ Xem Phụ lục Tiêu chuẩn thực hành D 75, Lấy mẫu từ kho dự trữ, Sổ tay thí nghiệm cốt liệu tông hướng dẫn điều kiện trình tự thí nghiệm 11.2.4 Các mẫu cốt liệu thô dùng để thí nghiệm thể nhóm theo yêu cầu Phương pháp C 136 sàng trình bày Loại bỏ nhóm có mẫu không lọt qua sàng có kích thước 57 Lấy kết thí nghiệm trung bình mẫu lọt qua sàng có kích thước 57 kích thước sàng Loại bỏ nhóm chứa mẫu mà bị lệch với giá trị trung bình lượng lớn giá trị nêu Cột Tiếp tục trình chuẩn bị, thí nghiệm lấy trung bình đạt đủ số nhóm cốt liệu thích hợp nằm sai số cho phép Sàng Tiêu chuẩn C 33, Số 57 Phần trăm lọt qua sàng Độ lệch lớn so với giá trị trung bình/ lọt qua 1.50 in [37.5 mm] 100 0.0 1.00 in [25.0 mm] 95 đến 100 1.0 0.50 in [12.5 mm] 25 đến 60 4.0 No.4 [4.75 mm] đến 10 4.0 No.8 [4.75 mm] đến 1.0 Chú thích - Tất kết cần để chứng minh phù hợp với tiêu chuẩn phụ thuộc vào độ đồng mẫu chuẩn bị sử dụng Cần phải tiến hành công việc thận trọng, có trình độ chuyên môn giám sát tốt 11.3 Phụ gia tạo khí - Trừ tiến hành thí nghiệm phù hợp với 11.4 cho phụ gia tạo khí đề xuất cho công trình cụ thể, phụ gia tạo khí dùng cho hỗn hợp tông quy định Mục 12 phải loại vật liệu cho dùng để chứa lượng khí định hỗn hợp tông tạo tông có sức kháng phù hợp với đóng băng tan băng Vật liệu sử dụng phải định người nhóm thực thí nghiệm Nếu vật liệu không định, sử dụng “nhựa thông Vinsol trung hoà” Tiến hành trung hoà cách xử lý 100 phần nhựa thông Vinsol với đến 15 phần NaOH khối lượng Khi hoà tan nước, tỉ lệ nước thấm nhựa không vượt 12 đến khối lượng 13 TCVN xxxx:xx AASHTO M194M THÍ NGHIỆM NHẰM MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ 11.4 Vật liệu thí nghiệm – Ta biết ảnh hưởng phụ gia hoá học tới thời gian đông cứng yêu cầu nước cho tông thay đổi theo thời gian giai đoạn xử lý trộn Để thí nghiệm loại phụ gia hoá học dùng cho công trình định, ximăng pozzolan, cốt liệu phụ gia tạo khí phải đại diện cho thành phần sử dụng cho công trình Thêm phụ gia theo phương thức thời điểm giai đoạn xử lý trộn sau bổ sung vào công việc Tỷ lệ hỗn hợp tông để có hàm lượng ximăng quy định với việc sử dụng công trình Nếu đường kính lớn cốt liệu lớn in [25.0 mm], tiến hành sàng tông sàng in [25.0 mm] trước chế tạo mẫu thí nghiệm 11.4.1 Các điều kiện sử dụng khác - Phải biết điều kiện khác mà có ảnh hưởng đến phù hợp tổng thể hỗn hợp tông với ứng dụng nhằm mục đích định Các điều kiện gồm nhiệu độ vật liệu môi trường xung quanh, độ ẩm, khoảng thời gian lúc trộn đổ tông, khối lượng hoạt động trộn yếu tố khác Các điều kiện vật lý kết hợp thí nghiệm với mục đích nhằm phản ứng xảy Các thí nghiệm có tác dụng hướng dẫn Sau kết hợp với điều kiện thí nghiệm này, không thích hợp với yêu cầu tiêu chuẩn 11.5 Chuẩn bị xử lý – Chuẩn bị tất vật liệu tạo khối lượng trình bày Tiêu chuẩn thực hành C 192/C 192M 12 TỶ LỆ CỦA HỖN HỢP TÔNG 12.1 Tỷ lệ - Ngoại trừ tiến hành thí nghiệm với mục đích định, tất tông phải có tỷ lệ theo ACI 211.1-91 để thoả mãn yêu cầu trình bày 12.1.112.1.4 Sau đánh giá hỗn hợp thử, phải tiến hành điều chỉnh tỷ lệ cốt liệu cần thiết để tạo hỗn hợp dính, linh động với độ chảy xác để tạo hàm lượng yêu cầu Trừ có quy định khác, phải bổ sung phụ gia vào lượng nước trộn cho vào hỗn hợp 12.1.1 Hàm lượng ximăng phải 517 ± lb/yd3 [307 ± kg/m3] 12.1.2 Đối với hỗn hợp thử đầu tiên, tham khảo bảng thể tích cốt liệu thô đơn vị thể tích tông ACI 211.1-91 để hướng dẫn lượng cốt liệu thô cần sử dụng, đường kính danh định lớn cốt liệu mô đun độ mịn cốt liệu mịn sử dụng (xem Chú thích 8) Chú thích – Các giá trị bảng tham khảo ACI 211.1-91 nhằm mục đích đảm bảo cho hỗn hợp có tính linh động với kết hợp bất lợi cốt liệu sử dụng Vì vậy, để tạo thành phần tương đương với yêu cầu thí nghiệm này, giá trị lựa chọn từ bảng phải tăng lên tới khoảng cho hỗn hợp thử 12.1.3 Đối với hỗn hợp không tạo khí, hàm lượng khí dùng để tính toán tỷ lệ phải 1.5, trình bày Bảng số 5.3.3 ACI 211.1-91 Đối với hỗn hợp tạo khí, hàm lượng khí cần dùng cho mục đích 5.5 14 AASHTO M194M TCVN xxxx:xx 12.1.4 Điều chỉnh lượng nước để tạo độ sụt 3.5 ± 0.5 in [90 ± 15 mm] Khả làm việc hỗn hợp tông phải phù hợp cố kết đầm tay hỗn hợp tông phải có lượng nước Đạt điều kiện điều chỉnh cuối tỷ lệ cốt liệu hạt mịn tổng cốt liệu khối lượng tổng cốt liệu, hai, trì độ chảy độ sụt phạm vi yêu cầu 12.2 Các điều kiện - Chuẩn bị hỗn hợp tông có phụ gia phụ gia để thí nghiệm Tham khảo hỗn hợp tông phụ gia hoá học để làm hỗn hợp tông tham chiếu hỗn hợp tông khống chế Thêm phụ gia theo phương thức mà nhà sản xuất đề nghị với lượng cần thiết để phù hợp với yêu cầu ứng dụng tiêu chuẩn để giảm nước thời gian đông cứng, hai Khi cá nhân nhóm tiến hành thí nghiệm có yêu cầu, phép thêm vào phụ gia với lượng cho tạo thời gian đông cứng định hỗn hợp tông nằm giới hạn điều khoản áp dụng tiêu chuẩn 12.2.1 tông không tạo khí – Khi phải thí nghiệm phụ gia dùng tông không tạo khí, hàm lượng khí hỗn hợp chứa phụ gia để thí nghiệm hỗn hợp tông tham chiếu phải 3.5% hơn, sai khác hàm lượng khí hai hỗn hợp không vượt 1.0 Nếu cần thiết, phải bổ sung phụ gia tạo khí vào hỗn hợp tông tham chiếu Không tiến hành thí nghiệm sức kháng chống đóng băng tan băng 12.2.2 tông tạo khí – Khi phải thí nghiệm phụ gia dùng tông tạo khí, phải bổ sung phụ gia tạo khí vào hỗn hợp tông tham khảo và, cần thiết, cần bổ sung vào hỗn hợp tông có chứa phụ gia để thí nghiệm với lượng phù hợp để tạo hàm lượng khí nằm khoảng 3.5 đến 7.0%, trừ thí nghiệm sức kháng chống đóng băng tan băng, phạm vi 6.0 ± 1.0 % Trong hai trường hợp sai lệch hàm lượng khí tông tham chiếu tông chứa phụ gia để thí nghiệm không vượt 0.5 13 TRỘN 13.1 Máy trộn tông trình bày Tiêu chuẩn thực hành C 192/C 192M 14 THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH CHẤT CỦA TÔNG TƯƠI 14.1 Các mẫu tông tươi từ ba mẻ trộn khác với điều kiện tông phải thí nghiệm phù hợp với phương pháp trình bày 14.2 – 14.5 14.2 Độ sụt – Phương pháp thí nghiệm C 143/C 143M 14.3 Hàm lượng khí – Phương pháp thí nghiệm C 231 14.4 Thời gian đông cứng – Phương pháp thí nghiệm C 403/C 403M, trừ nhiệt độ thành phần hỗn hợp tông, trước trộn, nhiệt độ đông cứng mẫu cất giữ suốt thời gian thí nghiệm phải 73 ± 3oF [23.0 ± 2.0oC] 14.5 Hàm lượng nước: 15 TCVN xxxx:xx AASHTO M194M 14.5.1 Báo cáo tỉ lệ nước – xi măng tông, tính toán với độ xác đến 0.001, sau: Xác định hàm lượng nước thực mẻ trộn trọng lượng nước mẻ trộn vượt trọng lượng nước hấp thụ vào cốt liệu Tính thể tích thực tông mẻ trộn mô tả Phương pháp thí nghiệm C 138 Xác định tỉ lệ nước – xi măng cách chia trọng lượng thực nước với trọng lượng xi măng mẻ trộn 14.5.2 Tính hàm lượng nước tương đối tông có chứa phụ gia dùng để thí nghiệm phần trăm hàm lượng nước tông tham khảo sau: Chia hàm lượng nước trung bình tất mẻ tông chứa phụ gia để thí nghiệm cho hàm lượng nước trung bình tất mẻ tông tham khảo nhân thương với 100 15 CHUẨN BỊ MẪU THÍ NGHIỆM 15.1 Tạo mẫu tông đông cứng để thí nghiệm, trình bày thí nghiệm tuổi thí nghiệm trạng thái tông so sánh, từ ba mẻ trộn khác nhau, số mẫu tối thiểu trình bày Bảng Ở ngày xác định, phải tiến hành tạo mẫu cho thí nghiệm tuổi thí nghiệm từ trạng thái tông, trừ trường hợp thí nghiệm đông cứng tan phải tạo hai mẫu từ trạng thái tông Nếu có yêu cầu, phải tiến hành so sánh tất mẫu một, hai, ba ngày sau trộn tông, miễn tông thí nghiệm tông tham chiếu đúc ngày 15.2 Mẫu bị lỗi rõ ràng - Kiểm tra mắt nhóm mẫu đặc trưng cho thí nghiệm định tuổi định thí nghiệm, gồm thí nghiệm tông tươi, trước thí nghiệm, hai, loại Loại bỏ mẫu bị phát có lỗi cách kiểm tra mà chưa cần thí nghiệm Kiểm tra mắt tất mẫu đặc trưng cho thí nghiệm định tuổi xác định sau thí nghiệm, loại bỏ mẫu bị phát gây lỗi kết thí nghiệm Nếu có nhiều mẫu đặc trưng cho thí nghiệm định tuổi xác định bị phát có lỗi trước sau thí nghiệm, cần loại bỏ toàn thí nghiệm làm lại thí nghiệm Kết thí nghiệm báo cáo phải giá trị trung bình kết thí nghiệm khác mẫu thí nghiệm hoặc, trường hợp mẫu kết bị huỷ bỏ, phải giá trị trung bình kết thí nghiệm mẫu lại 16 MẪU THÍ NGHIỆM TÔNG ĐÃ ĐÔNG CỨNG 16.1 Số lượng mẫu - Phải chế tạo sáu mẫu cho thí nghiệm đóng băng tan băng phải chế tạo ba mẫu cho loại thí nghiệm khác thí nghiệm tuổi quy định Bảng trạng thái tông đem so sánh 16.2 Loại mẫu - Phải chuẩn bị mẫu từ tông có phụ gia cần thí nghiệm theo yêu cầu sau: 16.2.1 Cường độ chịu nén - Chế tạo bảo dưỡng mẫu thí nghiệm theo Tiêu chuẩn thực hành C 192/ C 192M 16 AASHTO M194M TCVN xxxx:xx 16.2.2 Cường độ chịu uốn - Chế tạo bảo dưỡng mẫu thí nghiệm theo Tiêu chuẩn thực hành C 192/C 192M 16.2.3 Cường độ chịu đóng băng tan băng - Mẫu thí nghiệm phải bao gồm mẫu lăng trụ chế tạo bảo dưỡng phù hợp với yêu cầu áp dụng Tiêu chuẩn thực hành C 192/C 192M Kích thước mẫu thí nghiệm phải tuân theo Phương pháp thí nghiệm C 666 Chế tạo nhóm mẫu từ hỗn hợp tông có chứa phụ gia cần thí nghiệm từ hỗn hợp tông tham chiếu, hàm lượng khí hỗn hợp phải theo quy định 12.2.2 16.2.4 Sự thay đổi chiều dài - Chế tạo bảo dưỡng mẫu thí nghiệm phù hợp với Phương pháp thí nghiệm C 157/C 157M Thời gian bảo dưỡng ẩm, gồm thời gian mẫu đặt ván khuôn, 14 ngày Bảng - Loại số lượng nhỏ mẫu thí nghiệm Số loại mẫu A Số tuổi thí nghiệm Số điều kiện tông B Số mẫu, nhỏ Hàm lượng nước Độ sụt Hàm lượng khí Thời gian lắp đặt 1 1 1 2 2 C Cường độ chịu nén Loại B, C, E Loại A D Loại F G 1 2 30 36 42 Cường độ chịu uốn Đóng băng tan băng Thay đổi chiều dài Giảm nước, phạm vi rộng Giảm nước, phạm vi rộng, đông cứng chậm 1 1 6 2 18 12 36 36 A Xem Mục 14 16.2 B Xem 12.2 C Được xác định mẻ tông trộn D Xem 14.4 D C C 17 THÍ NGHIỆM TRÊN TÔNG ĐÃ ĐÔNG CỨNG 17.1 Mẫu thí nghiệm tông đông cứng (xem Bảng 1) tuân theo phương pháp sau: 17.1.1 Cường độ chịu nén – Phương pháp thí nghiệm C 39/C 39M Mẫu thí nghiệm có tuổi ngày (chỉ dùng cho Loại F G), 3, 7, 28 ngày, tháng, năm Mẫu thí nghiệm có tuổi 90 ngày cần phải tuân theo yêu cầu phù hợp với điều khoản Tính cường độ chịu nén tông có phụ gia cần thí nghiệm theo phần trăm cường độ chịu nén tông tham chiếu sau: 17.1.1.1 Chia cường độ chịu nén trung bình mẫu tạo từ tông có phụ gia cần thí nghiệm ứng với tuổi thí nghiệm định cường độ chịu nén trung bình 17 TCVN xxxx:xx AASHTO M194M mẫu tạo từ tông tham chiếu tuổi thí nghiệm nhân thương với 100 17.1.1.2 Khi tiến hành thí nghiệm vật liệu đặc trưng cho vật liệu đề nghị sử dụng cho ứng dụng định phù hợp với 11.4, kết thí nghiệm yêu cầu khoảng thời gian mà không phép bảo dưỡng mẫu với tuổi tháng năm, phép từ bỏ thí nghiệm tuổi tông 17.1.2 Cường độ chịu uốn – Phương pháp thí nghiệm C 78 Mẫu thí nghiệm có tuổi 3, 7, 28 ngày Tính cường độ chịu uốn tông có phụ gia cần thí nghiệm theo phần trăm cường độ chịu uốn tông tham chiếu sau: 17.1.2.1 Chia cường độ chịu uốn trung bình mẫu tạo từ tông có phụ gia cần thí nghiệm ứng với tuổi thí nghiệm định cường độ chịu uốn trung bình mẫu tạo từ tông tham chiếu tuổi thí nghiệm nhân thương với 100 17.1.3 Cường độ chịu đóng băng tan băng – Các thí nghiệm so sánh tông có phụ gia cần thí nghiệm với hỗn hợp tông tham chiếu phải tiến hành đồng thời theo Trình tự A Phương pháp thí nghiệm C 666 Đổ tông mẫu cần thí nghiệm tuổi 14 ngày Tính hệ số độ bền tương đối trình bày Quy định C 260 17.1.4 Sự thay đổi chiều dài – Các mẫu thí nghiệm phải bao gồm mẫu hình lăng trụ chế tạo thí nghiệm phù hợp với Phương pháp thí nghiệm C 157/C 157 M trừ giai đoạn bảo dưỡng ẩm, gồm thời gian đặt ván khuôn, 14 ngày Sau giữ mẫu không khí điều kiện quy định Mục Cất giữ mẫu không khí Phương pháp thí nghiệm C 157/C 157 M thời gian 14 ngày, thời gian xác định thay đổi chiều dài mẫu Coi co ngót khô thay đổi chiều dài trình tông khô, dựa vào số đo ban đầu thời điểm tháo mẫu khỏi ván khuôn, thể theo phần trăm với độ xác đến 0.001% so với chiều dài đo mẫu Nếu thay đổi chiều dài tông tham chiếu sau 14 ngày tông khô 0.030 % lớn hơn, thay đổi chiều dài khô tông có phụ gia cần thí nghiệm, thể theo phần trăm thay đổi chiều dài tông tham chiếu, không vượt giá trị lớn quy định Bảng Nếu thay đổi chiều dài tông tham chiếu sau 14 ngày tông khô nhỏ 0.030 %, thay đổi chiều dài khô tông có phụ gia cần thí nghiệm không lớn thay đổi chiều dài khô tông tham chiếu với đơn vị 0.010% Chú thích – Do hiệu ứng định phụ gia hoá học bị thay đổi tính chất thành phần khác tông, kết thí nghiệm thay đổi chiều dài dùng cốt liệu mà có tính chất thay đổi chiều dài khô thấp xác làm việc tương cốt liệu khác mà có đặc tính tạo tông có thay đổi chiều dài khô lớn 18 THÍ NGHIỆM ĐỒNG ĐỀU VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG 18.1 Phân tích tia hồng ngoại – Quy trình thí nghiệm nhằm so sánh mặt định lượng thành phần mẫu khác kết không diễn dịch mặt định 18 AASHTO M194M TCVN xxxx:xx lượng Mục 18.1.1, 18.1.2, 18.1.3 trình bày quy trình thí nghiệm hồng ngoại phụ gia tổng quát (xem Chú thích 10) 18.1.1 Phụ gia lỏng – Xác định chất rắn cô đọng hoà tan theo 18.2, pha loãng mẫu phụ gia lỏng nước cất để tạo lượng cô đọng chất rắn hoà tan khoảng 0.015 g/mL, ví dụ, lượng mL pha loãng tới 200 mL Dùng ống hút mL dung dịch hoà tan đổ vào đĩa cạn với 2.5 g Kali brômua phù hợp để dùng cho thí nghiệm hồng ngoại mL nước cất Khuấy trộn Đặt vào lò sấy (18.2.1.1) sấy 17 ± ¼ nhiệt độ 105 ± 3oC Làm lạnh chuyển hỗn hợp lại sau sấy khô vào cối giã nhuyễn thành bột Tiến hành thật nhanh để tránh ẩm tích tụ Cân khoảng 0.1 g bột 0.4 g Kali brômua phù hợp để dùng cho thí nghiệm hồng ngoại Trộn chúng máy trộn điện vòng 30 giây sử dụng bi thép không gỉ Trình tự tiến hành theo 18.1.3 18.1.2 Phụ gia không lỏng - Nghiền 10 g bột với cối giã chày Chuyển mẫu vào đĩa cạn, đặt vào lò sấy (18.2.1.1) sấy 17 ± ¼ nhiệt độ 105 ± 3oC Cân khoảng 0.005 g bột khô 0.995 g Kali brômua phù hợp để dùng cho thí nghiệm hồng ngoại Trộn chúng máy trộn điện 30 giây nồi bi thép không gỉ Trình tự tiến hành theo 18.1.3 18.1.3 Để chuẩn bị đĩa dùng cho thí nghiệm hồng ngoại, cân 0.300 g hỗn hợp chuẩn bị theo 18.1.1 18.1.2 cho vào khuôn thích hợp Nếu dùng khuôn tháo ruột, tác dụng chân không vòng phút trước ép Tiếp tục tác dụng chân không ép lực phù hợp phút, để tạo đĩa có chiều dày mm Nhấc đĩa khỏi khuôn, đặt vào máy đo ảnh phổ thu quang phổ hấp thụ hồng ngoại Chú thích 10 - Điều quan trọng phải áp dụng quy trình cho tất mẫu cần so sánh với tốt nên nhà phân tích tiến hành Những thay đổi chủ yếu quang phổ hồng ngoại (a) khác hàm lượng nước khô khác nhau, (b) nước tích tụ vật liệu hút ẩm, (c) tương tác Kali brômua chất khác, (d) khác thời gian từ lúc tạo thành đĩa ứng dụng Đồng thời, ngưỡng phát thành phần khác hút hồng ngoại thay đổi rộng, phụ thuộc vào đồng tập trung chất phụ thêm Ví dụ, tồn lượng lớn Sacarit phụ gia lignosulfonate mà phương pháp không tồn 18.2 Chất dư sau sấy lò (Phụ gia lỏng): 18.2.1 Đổ 25 đến 30 g cát Ottawa tiêu chuẩn (mắt lưới 20 đến 30) chai thuỷ tinh có miệng rộng, thấp (có đường kính khoảng 60 mm chiều cao 30 mm) có nút thủy tinh Đặt chai nút chai, tháo nút chai, vào lò sấy (18.2.1.1) sấy 17 ± ¼ nhiệt độ 105 ± 3oC (Chú thích 9) Gắn nút chai lên miệng chai, chuyển vào tủ sấy, làm lạnh tới nhiệt độ phòng, cân lại với độ xác 0.001 g Bỏ nút chai ra, dùng ống hút, chia ml phụ gia lỏng vào cát Đóng nút chai lại để ngăn mát bốc cân lại với độ xác 0.001 g Bỏ nút chai đặt chai nút vào lò sấy (18.2.1.1) Sấy khô 17 ± ¼ nhiệt độ 105 ± 3oC Ở cuối trình sấy, đóng nút chai, chuyển vào tủ sấy, làm lạnh tới nhiệt độ phòng, cân lại với độ xác 0.001 g 19 TCVN xxxx:xx AASHTO M194M 18.2.1.1 Lò sấy – Lò sấy phải loại tuần hoàn cưỡng loại có khả chống tiếp xúc không khí Phải kiểm soát xác nhiệt độ thời gian sấy để mức độ bay vật liệu trừ nước từ mẫu sang mẫu khác không thay đổi 18.2.2 Tính toán: 18.2.2.1 Ghi chép khối lượng liệu sau: m1= khối lượng chai đóng nút có cát mẫu , m2= khối lượng chai đóng nút có cát, m3= m1 – m2 = khối lượng mẫu, m4= khối lượng chai đóng nút có cát chất dư khô, m5= m4 – m2 = khối lượng chất dư khô 18.2.2.2 Sử dụng phương trình sau tính chất dư cách: Chất dư sấy khô lò (% theo khối lượng) = (m5x100)/m3 (1) Chú thích 11 – Khi thí nghiệm thực phòng hoạt động thông thường, trước cát sấy khô miệng chai phải trì lò sấy để chúng có sẵn cho sử dụng mẫu thí nghiệm 18.2.3 Thông báo độ xác - Hệ số thay đổi lớn qua nhiều thí nghiệm phòng chất dư cách sấy khô lò sấy (phụ gia lỏng) phải đạt 1.25% Vì vậy, kết thí nghiệm bới hai phòng thí nghiệm khác mẫu giống phụ gia không chênh lệch với khác lớn 3.5% giá trị trung bình chúng (Chú thích 12) Hệ số thay đổi lớn từ thí nghiệm viên đơn lẻ phải đạt 0.6% Vì vậy, kết hai thí nghiệm thực phù hợp bới thí nghiệm viên vật liệu giống không chênh lệch lớn 1.7% Chú thích 12 – Thông báo độ xác dựa vào thay đổi lớn thí nghiệm thực hiận 18 phòng thí nghiệm mẫu gồm mẫu giống hai phụ gia khác 18.3 Chất dư cách sấy khô lò sấy (Phụ gia không lỏng): 18.3.1 Đổ khoảng g phụ gia không lỏng vào chai thuỷ tinh đóng nút làm khô tráng nhựa đường (giống chai mô tả 18.2.1) Đóng nút chai xác định khối lượng chai hàm lượng xác đến 0.001 g Tháo nút đặt chai nút vào lò sấy (18.2.1.1) Làm khô 17 ± ¼ nhiệt độ 105 ± 3oC Ở cuối giai đoạn làm khô, đóng nút chai chuyển vào tủ sấy, làm lạnh đến nhiệt độ phòng, cân tới độ xác 0.001 g 18.3.2 Tính toán: 18.3.2.1 18.3.2.1 Ghi lại khối lượng sau: m1= khối lượng chai đóng nút bôi hắc ín mẫu trước sấy khô, 20 AASHTO M194M TCVN xxxx:xx m2= khối lượng chai đóng nút, rỗng m3= m1 – m2 = khối lượng mẫu, m4= khối lượng chai đóng nút bôi hắc ín mẫu sau sấy khô, m5= m4 – m2 = khối lượng chất dư sấy khô lò 18.3.2.2 Sử dụng phương trình sau để tính chất dư sấy khô lò : Chất dư sấy khô lò (% theo khối lượng) = (m5x100)/m3 (1) 18.3.3 Thông báo độ xác - Hệ số thay đổi lớn qua nhiều thí nghiệm phòng chất dư cách sấy khô lò sấy (phụ gia không lỏng) phải đạt 1.40% Vì vậy, kết thí nghiệm bới hai phòng thí nghiệm khác mẫu giống phụ gia không chênh lệch với khác lớn 4.0% giá trị trung bình chúng Hệ số thay đổi lớn từ thí nghiệm viên đơn lẻ chất dư phải đạt 0.48% Vì vậy, kết hai thí nghiệm thực phù hợp bới thí nghiệm viên vật liệu giống nhàu không chênh lệch lớn 1.4% gias trị trung bình chúng Chú thích 12 áp dụng cho 18.3.3 18.4 Tỷ trọng (Phụ gia lỏng): 18.4.1 Xác định tỷ trọng 25 ± 1oC phụ gia lỏng sử dụng tỷ trọng kế tuân theo tiêu chuẩn E 100 Các tỷ trọng kế 112H đến 117H bao phủ hầu hết phạm vi xác định Cũng yêu cầu phải có xi lanh có chia đến 250 mL, bồn nước có khả trì 25 ± 1oC 18.4.2 Đổ mẫu vào xi lanh có chia đến 250 mL đặt vào tỷ trọng kế cho tỷ trọng kế lên không chạm vào thành xi lanh Đặt xi lanh có mẫu tỷ trọng kế vào bồn có nhiệt độ không đổi nhiệt độ xi lanh, tỷ trọng kế mẫu thống 25 ± 1oC Nếu tất nhiệt độ phù hợp khoảng 10 phút phép cân trước thả tỷ trọng kế, Nếu mẫu có hiệu sủi bọt, số đọc tỷ trọng kế phải tiếp tục thu số đọc không đổi Đọc tỷ trọng kế chân mặt khum chất lỏng xác đến 0.005 18.4.2.1 Nếu bắt gặp tượng sủi bọt chuyển phụ gia vào xi lanh, phải đủ thời gian để bọt bị tan hay lên mặt nước, nơi loại bỏ trước thả tỷ trọng kế Phải tránh để phụ gia phủ thân tỷ trọng kế bay điều chỉnh nhiệt độ 18.4.3 Thông báo độ xác - Hệ số thay đổi lớn qua nhiều thí nghiệm phòng tỷ trọng (phụ gia lỏng) phải đạt 0.316% Vì vậy, kết hai phòng thí nghiệm khác mẫu giống phụ gia không chênh lệch với khác lớn 0.9% giá trị trung bình chúng (Chú thích 12) Hệ số thay đổi lớn từ thí nghiệm viên đơn lẻ phải đạt 0.09% Vì vậy, kết hai thí nghiệm thực phù hợp bới thí nghiệm viên vật liệu giống không chênh lệch lớn 0.275% 21 TCVN xxxx:xx 19 BÁO CÁO 19.1 Báo cáo sau: AASHTO M194M 19.1.1 Các kết thí nghiệm qui định Mục 6.14, 17, phải so sánh với yêu cầu tiêu chuẩn có liên quan 19.1.2 Tên chi nhánh, tên nhà sản xuất, số hiệu lô, tính chất vật liệu, chất lượng thể mẫu phụ gia thí nghiệm 19.1.3 Tên chi nhánh, tên nhà sản xuất, liệu thích hợp vật liệu sử dụng phụ gia tạo khí 19.1.4 Tên chi nhánh, tên nhà sản xuất, loại, liệu thí nghiệm xi măng portland xi măng sử dụng 19.1.5 Mô tả về, số liệu thí nghiệm cốt liệu thô cốt liệu mịn 19.1.6 Số liệu chi tiết hốn hợp xi măng sử dụng, bao gồm lượng tỷ lệ phụ gia sử dụng, hệ số xi măng thực tế, tỷ lệ nước – xi măng, hàm lượng nước đơn vị, hệ số cốt liệu mịn đồi với toàn cốt liệu, độ sụt, hàm lượng khí, 19.1.7 Thậm trí là, theo điều khoản 17.1.1.2, vài thí nghiệm loại bỏ, trường hợp hoạt động diễn phải thông báo 20 CÁC TỪ KHOÁ 20.1 Đông cứng; phụ gia hoá học; tông; yêu cầu vật lý, chậm đông cứng; thí nghiệm; giảm nước Hiệp hội ASTM chức đánh giá hiệu lực quyền sáng chế xác nhận với hạng mục đề cập tiêu chuẩn Người sử dụng tiêu chuẩn phải ý việc xác định hiệu lực quyền sáng chế nguy xâm phạm quyền hoàn toàn trách nhiệm Hiệp hội Tiêu chuẩn Ủy ban kỹ thuật có trách nhiệm duyệt lại vào lúc năm xem xét lần sửa đổi gì, chấp thuận thu hồi lại Mọi ý kiến khuyến khích nhằm sửa đổi tiêu chuẩn tiêu chuẩn bổ sung phải gửi thẳng tới Trụ sở ASTM Mọi ý kiến nhận xem xét kỹ lưỡng họp Ủy ban kỹ thuật có trách nhiệm người đóng góp ý kiến tham dự Nếu nhận thấy ý kiến đóng góp không tiếp nhận cách công người đóng góp ý kiến gửi thẳng đến địa Ủy ban tiêu chuẩn ASTM sau đây: Tiêu chuẩn bảo hộ ASTM, 100 Barr Habor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States Để in riêng tiêu chuẩn (một hay nhiều bản) phải liên lạc với ASTM theo địa 610-832-9585 (điện thoại), 610-832-9555 (Fax), service@astm.org (e-mail); qua website ASTM (www.astm.org) 22 ... AASHTO M1 9 4M AASHTO M1 9 4M TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn kỹ thuật Các hợp chất hoá học dùng cho bê tông AASHTO M 19 4M/ M 194-06 ASTM C 494/C 494 M- 05 AASHTO M 19 4M/ M 194-06 trí với ASTM C 494/C 494 M- 05... dụng cho nh m g m bê tông tham chiếu bê tông xử lý phụ gia cho thí nghi m so sánh cần thiết Vì vậy, nh m bê tông thí nghi m g m 12 AASHTO M1 9 4M TCVN xxxx:xx m u bê tông tham chiếu nhiều m u bê tông. .. sau trộn bê tông, miễn bê tông thí nghi m bê tông tham chiếu đúc ngày 15.2 M u bị lỗi rõ ràng - Ki m tra m t nh m mẫu đặc trưng cho thí nghi m định tuổi định thí nghi m, g m thí nghi m bê tông tươi,
- Xem thêm -

Xem thêm: M 194m m 194 06 các hợp chất hoá học dùng cho bê tông , M 194m m 194 06 các hợp chất hoá học dùng cho bê tông , , 2 Đối với thí nghiệm giới hạn, người mua được phép loại bỏ phụ gia nếu nó không thoả mãn bất cứ một yêu cầu của Mục Độ đồng đều và tương đương và các phần áp dụng của Bảng 1.

Hình ảnh liên quan

Bảng 1– Yêu cầu vật lý Loại A Giảm nướcLoại BĐôngcứng chậmLoại CĐôngcứngnhanh Loại DGiảm nước vàđông cứng chậm Loại EGiảm nước vàđôngcứngnhanh Loại FGiảmnước, phạm virộng Loại GGiảmnước, phạm virộng vàđông cứng chậm - M 194m m 194 06 các hợp chất hoá học dùng cho bê tông

Bảng 1.

– Yêu cầu vật lý Loại A Giảm nướcLoại BĐôngcứng chậmLoại CĐôngcứngnhanh Loại DGiảm nước vàđông cứng chậm Loại EGiảm nước vàđôngcứngnhanh Loại FGiảmnước, phạm virộng Loại GGiảmnước, phạm virộng vàđông cứng chậm Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 2- Loại và số lượng nhỏ nhất của mẫu và thí nghiệm - M 194m m 194 06 các hợp chất hoá học dùng cho bê tông

Bảng 2.

Loại và số lượng nhỏ nhất của mẫu và thí nghiệm Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm