0

100 Bài tập tiếng Anh cực hay HK1 lớp 10

15 845 0
  • 100 Bài tập tiếng Anh cực hay HK1 lớp 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 17:20

Bài tập tiếng anh cực hay dành cho Học sinh lớp 10, học kì 1. Giúp các em làm quen với các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao trong kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra học kì và bồi dưỡng học sinh giỏi. HƯỚNG DẪN TÌM ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI HƯỚNG DẪN LẬP TÀI KHOẢN TRÊN LIZE.VN * Lưu ý: Mỗi câu hỏi gắn mã số Ví dụ : [TH006616] Cho hàm số y=x3−2(m+1)x2+3x+1−m Tìm giá trị thực m để hàm số đạt cực trị x1,x2 thỏa mãn |x1−x2|=2 [TH006616] mã số câu hỏi, học sinh sử dụng mã số để tra cứu đáp án lời giải lize.vn Bước 1: Vào internet trình duyệt Đăng ký tài khoản cách: Cách 1: Đăng nhập tài khoản Facebook Đăng nhập facebook Click vào nút ĐĂNG NHẬP Ôn thi THPT QUốc Gia Bước 1: Vào internet trình duyệt Bước 2: Đăng nhập Lize (Nếu chưa có tài khoản Đăng ký) Bước 3: Điền mã số câu hỏi ô Tìm kiếm Sau ấn Enter (Hoặc Click vào biểu tượng ) Ôn thi THPT QUốc Gia Vật Lý Hóa Học ĐĂNG NHẬP Đăng kí đầy đủ thông tin ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP Toán Học Đăng nhập/ Đăng kí face book Nhập mã câu hỏi (VL ) để tìm đáp án CÁC BƯỚC TRA CỨU: gõ www.lize.vn Toán Học gõ www.lize.vn Tiếng Anh Học phí Luyện đề Lịch thi Hóa Học Sinh học Tiếng Anh Học phí Khởi động 2018 Tài khoản Mật Quên mật Ghi nhớ Đăng kí facebook ĐĂNG NHẬP góc bên tay phải Đăng nhập facebook Nhập mã Xuất bảng, click Click Tiếp tục với tư cách OK Lúc khác Cập nhật thông tin thiếu Họ tên; Năm sinh; Trường học; Tỉnh thành hay Số điện thoại TH006616 Sinh học Vật Lý Khởi động 2018 Cập nhật thông tin để hoàn tất đăng ký Click vào Email (**) Số điện thoại Họ tên Năm sinh * Tỉnh/ Thành phố * Trường * (*): Nội dung bắt buộc (**): Email dùng để lấy lại mật tài khoản Bước 4: Sau câu hỏi Ấn Xem lời giải Ôn thi THPT QUốc Gia Toán Học Vật Lý Hóa Học , Đáp án Lời giải chi tiết Tiếng Anh Học phí Luyện đề Lịch thi Cách 2: Đăng ký cách điền bảng thông tin CẬP NHẬT KÍ Click vào Nút ĐĂNG Hoàn thiện thông tin yêu cầu, bao gồm: Khởi động 2018 Tìm kiếm TH006367 Đăng kí để trải nghiệm Lize Cho họ đồ thị (Cm):y=x⁴+mx2−m Tọa độ điểm mà đồ thị họ (Cm) qua Click Xem lời giải A (0;1) (0;−1) B (1;−1) (−1;−1) C (−2;1) (−2;3) D (1;1) (−1;1) Xem lời giải Click nút cập nhật Click vào nút CẬP NHẬT Tinh tinh, đăng ký thành công! Nhập mã câu hỏi (VL ) để tìm đáp án Sinh học CẬP NHẬT Tên tài khoản* Số điện thoại Mật khẩu* Nhập lại mật khẩu* Họ tên Năm sinh* Email Chia sẻ câu hỏi Trường* Tỉnh/ Thành phố Bạn muốn làm nghề gì? Cho họ đồ thị (Cm):y=x⁴+mx2−m Tọa độ điểm mà đồ thị họ (Cm) qua Lời giải chi tiết A (0;1) (0;−1) B (1;−1) (−1;−1) C (−2;1) (−2;3) D (1;1) (−1;1) Bạn muốn học trường gì? Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng Chia sẻ lên facbook cá nhân để lưu trữ làm tài liệu Xem đáp án - gợi ý Chia sẻ câu hỏi ĐĂNG KÍ NGAY Tích vào ô Click vào Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng ĐĂNG KÍ NGAY Vậy bạn hoàn thiện việc Đăng ký tài khoản Lize, nhớ tài khoản mật để đăng nhập lần tới nhé! HỆ THỐNG ÔN THI THPT QUỐC GIA LIZE : I ran ten kilometers without _  A stopped  C stopping  B be stopping  D stop Câu 10: [4016422] Choose the correct answer: I (stop) smoking a long time ago  A stopped  C stopt  B have stopped  D have been stopping Câu 11: [4016628] Choose the best answer: He is used to _ up early in the morning  A got  C getting  B have gotten  D get Câu 12: [4016553] Choose the best answer: He allows him questions  A to ask  B asked  C ask  D asking Câu 13: [4016776] Choose the best answer: The fire spread through the hotel very quickly but everyone _ get out  A could  C would Fanpage : www.facebook.com/LittleZeros/  B was able to  D had to Lizegroup : www.facebook.com/groups/hoihocsinh2000/ Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia Lize.vn Website: www.lize.vn Nhập mã câu hỏi [ ] vào ô tìm kiếm www.lize.vn để xem đáp án lời giải chi tiết Câu 14: [4016783] Choose the best answer: They _ save the men from the sinking ship  A could to  C were able to  B was able to  D is able to Câu 15: [4016742] Choose the best answer: If he the truth, the police wouldn’t arrest him  A had told  C told  B would tell  D tells Câu 16: [4016769] Choose the best answer: Before he had the car accident, he _ run very fast  A were able to  C can  B could  D didn't could Câu 17: [4016667] Choose the best answer: If it , I will come to see you  A doesn't rain  C not rain  B didn't rain  D don't rain Câu 18: [4016515] Choose the best answer: I won’t have him his bike in the kitchen  A having cleaned  C cleaning  B cleaned  D clean Câu 19: [4016768] Choose the best answer: I’m afraid I _ attend the meeting, I’m on business in Japan  A won’t be able to  C can  B could  D will be able to Câu 20: [4017200] Choose the best answer: “You couldn’t have met the doctor yesterday if you hadn’t had an appointment”, I said to Minh  A I told Minh he couldn’t have met the doctor yesterday if he hadn’t had an appointment  B I told Minh he couldn’t have met the doctor the day before if he hadn’t had an appointment Fanpage : www.facebook.com/LittleZeros/ Lizegroup : www.facebook.com/groups/hoihocsinh2000/ Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia Lize.vn Website: www.lize.vn Nhập mã câu hỏi [ ] vào ô tìm kiếm www.lize.vn để xem đáp án lời giải chi tiết  C I told Minh you couldn’t have met the doctor the day before if you hadn’t had an appointment  D I told Minh you couldn’t have met the doctor yesterday if you hadn’t had an appointment Câu 21: [4017220] Choose the best answer: You have seen this film, ?  A haven’t you  C you  B have you  D don’t you Câu 22: [4016606] Choose the best answer: She admitted _ the money  A be stealing  C having stolen  B have stolen  D stolen Câu 23: Choose the sentence that has the same meaning as the first one: “Go on, send your short story to the magazine,” Pamela said Paul  A Pamela encouraged Paul to send his short story to the magazine  B Pamela encouraged to send his short story to the magazine  C Pamela encourage Paul to send his short story to the magazine  D Pamela encouraged Paul sending his short story to the magazine Câu 24: [4016882] What is the use of modals or modals perfects in the following sentence? You mustn’t use this computer  A obligation  C prohibition  B offer  D formal request Câu 25: Choose the sentence that has the same meaning as the first one: “Please as I say,” she begged him  A She begged him as she said  B She begged him to as she says  C She beged him to as she said Fanpage : www.facebook.com/LittleZeros/ Lizegroup : www.facebook.com/groups/hoihocsinh2000/ Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia Lize.vn Website: www.lize.vn Nhập mã câu hỏi [ ] vào ô tìm kiếm www.lize.vn để xem đáp án lời giải chi tiết  D She begged him to as she said Câu 26: [4016474] Choose the correct answer: You don’t expect me that you actually met John, you?  A believed  C believe  B believing  D to believe Câu 27: [4016737] Choose the best answer: I to work if I had a car  A would drive  C would have driven  B will drive  D drove Câu 28: [4016718] Choose the best answer: If they didn't live so far away, I them every week  A will visit  C would visit  B visit  D visited Câu 29: [4016773] Choose the best answer: After his car crashed he was so confused that he tell the police who he was or where he was going  A didn't could  C could  B couldn't  D wasn't able to Câu 30: [4016572] Choose the best answer: Would you like tennis with me?  A play  C to play  B playing  D to playing Câu 31: [4016919] Choose the sentence that is closest in meaning to the given one: People say that the American women are used to living independently  A It was said that the American women are used to living independently  B The American women are said to be used to living independently  C The American women are said they be used to live independently Fanpage : www.facebook.com/LittleZeros/ Lizegroup : www.facebook.com/groups/hoihocsinh2000/ Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia Lize.vn Website: www.lize.vn Nhập mã câu hỏi [ ] vào ô tìm kiếm www.lize.vn để xem đáp án lời giải chi tiết  D It is said that the American women used to live independently Câu 32: [4016549] Choose the best answer: We regret you that you haven't been selected for the post of senior manager  A informed  C informing  B to inform  D inform Câu 33: [4016621] Choose the best answer: William suggested _ to the cinema  A to go  B gone  C go  D going Câu 34: [4016851] Choose the best answer: If you had caught the bus, you _ late for work  A wouldn’t be  C would have been  B would be  D wouldn't have been Câu 35: [4016714] Choose the best answer: I think Jim is not at home If he _ in, he the phone  A were / would have answered  B was / answered  C had been / would have answered  D were / would answer Câu 36: [4016699] Choose the best answer: If you stay up late the previous night, you sleepy the next morning  A felt  B feels  C will feel  D to feel Câu 37: [4017213] Choose the best answer: You and I are busy right now, _?  A aren't you  C aren't I  B we aren't  D aren't we Câu 38: [4016968] Choose the sentence (A, B, C, or D) that is closest in meaning to the given sentence: “Don’t be late, Katie,” said Mathew  A Mathew reminded Katie of not being late Fanpage : www.facebook.com/LittleZeros/ Lizegroup : www.facebook.com/groups/hoihocsinh2000/ Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia Lize.vn Website: www.lize.vn Nhập mã câu hỏi [ ] vào ô tìm kiếm www.lize.vn để xem đáp án lời giải chi tiết  B Mathew reminded Katie not to late  C Mathew reminds Katie about being late  D Mathew reminded Katie not to be late Câu 39: [4016705] Choose the best answer: If someone in to the store, smile and say, “May I help you?”  A comes  C would come  B could come  D came Câu 40: [4016617] Choose the best answer: We should avoid _ our environment  A polluting  C to pollute  B polluted  D being polluted Câu 41: [4016731] Choose the best answer: What would happen if you to work tomorrow?  A won’t go  C wouldn’t go  B didn’t go  D don’t go Câu 42: [4016404] Choose the correct answer: Every time I looked at her, she _  A has smiled  C smiles  B smiled  D is smiling Câu 43: [4016828] Choose the best answer: “Remember the day I drove you to the airport?” - “If you hadn’t _ me, I would have been late.”  A take  B taking  C taken  D took Câu 44: [4016534] Choose the best answer: My parents weren’t strict with me at all They _ me what I wanted  A allowed  B agreed  C made  D let Câu 45: [4016977] Choose the best answer: They made the child _ the milk  A to drink  B drinking  C drinks  D drink Fanpage : www.facebook.com/LittleZeros/ Lizegroup : www.facebook.com/groups/hoihocsinh2000/ Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia Lize.vn Website: www.lize.vn Nhập mã câu hỏi [ ] vào ô tìm kiếm www.lize.vn để xem đáp án lời giải chi tiết Câu 46: [4016412] Choose the correct answer: What was John doing at 8p.m yesterday? – He _ his car in the garage  A repaired  C has repaired  B repairs  D was repairing Câu 47: [4017214] Choose the best answer: Jacques and Alicia are students, _?  A are they  C isn't he  B aren't they  D isn't they Câu 48: [4016598] Choose the best answer: When I finish (write) _ this letter, I'll come and help you  A to write  B writing  C write  D wrote Câu 49: [4016552] Choose the best answer: My mother told me to anyone about it  A not speaking  C not to speak  B don’t speak  D to not speak Câu 50: [4016421] Choose the correct answer: First he as an accountant, then as a teaching assistant, and after that he quit his job and became a writer  A has worked  C had worked  B worked  D had been working Fanpage : www.facebook.com/LittleZeros/ Lizegroup : www.facebook.com/groups/hoihocsinh2000/ ...Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia Lize.vn Website: www.lize.vn Nhập mã câu hỏi [ ] vào ô tìm kiếm www.lize.vn... Fanpage : www.facebook.com/LittleZeros/ Lizegroup : www.facebook.com/groups/hoihocsinh2000/ Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia Lize.vn Website: www.lize.vn Nhập mã câu hỏi [ ] vào ô tìm kiếm www.lize.vn... Fanpage : www.facebook.com/LittleZeros/ Lizegroup : www.facebook.com/groups/hoihocsinh2000/ Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia Lize.vn Website: www.lize.vn Nhập mã câu hỏi [ ] vào ô tìm kiếm www.lize.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 Bài tập tiếng Anh cực hay HK1 lớp 10, 100 Bài tập tiếng Anh cực hay HK1 lớp 10,

Hình ảnh liên quan

Cách 2: Đăng ký bằng cách điền bảng thông tin - 100 Bài tập tiếng Anh cực hay HK1 lớp 10

ch.

2: Đăng ký bằng cách điền bảng thông tin Xem tại trang 1 của tài liệu.
Xuất hiện bảng, click Tiếp tục với tư cách .... Click OK hoặc Lúc khác - 100 Bài tập tiếng Anh cực hay HK1 lớp 10

u.

ất hiện bảng, click Tiếp tục với tư cách .... Click OK hoặc Lúc khác Xem tại trang 1 của tài liệu.