0

Hạt nhân nguyên tử 2

7 154 0
  • Hạt nhân nguyên tử 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 14:19

Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool Luyện thi PEN-I: Môn Vật Lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy Phạm Văn Tùng) KĨ NĂNG GIẢI ĐỀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN HỆ THỨC SIÊU VIỆT GIẢI BÀI TOÁN THỜI ĐIỂM PHÓNG XẠ TỈ SỐ HẠT NHÂN Câu 1: Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T Cứ sau khoảng thời gian số hạt nhân bị phân rã khoảng thời gian ba lần số hạt nhân lại đồng vị ấy? A 2T B 3T C 0,5T D T 210 206 Câu 2: Pônôli chất phóng xạ ( Po84) phóng tia α biến thành Pb84, chu kì bán rã 138 ngày Sau tỉ số số hạt Pb Po ? A 276 ngày B 138 ngày C 179 ngày D 384 ngày Câu 3: Gọi  khoảng thời gian để số hạt nhân nguyên tử giảm e lần, Sau thời gian 0,51 số hạt nhân chất phóng xạ lại ? A 40% B 13,5% C 35% D 60% Câu 4: Có hai mẫu chất phóng xạ A B thuộc chất có chu kì bán rã T = 138,2 ngày có khối lượng ban đầu Tại thời điểm quan sát , tỉ số số hạt nhân hai mẫu chất NB/NA = 2,72.Tuổi mẫu A nhiều mẫu B A 199,8 ngày B 199,5 ngày C 190,4 ngày D 189,8 ngày Po Câu 5: 210 chất phóng xạ α, phóng hạt α biến đổi thành hạt nhân X Tỷ sô số hạt nhân 84 Po số hạt nhân X sau chu kì bán rã A 16/15 B 15/16 C 16 D 15 210 Câu 6: 84 Po chất phóng xạ  với chu kì bán rã T = 138 ngày, phóng hạt  biến đổi thành hạt nhân X Biết thời điểm khảo sát tỷ sô số hạt nhân X số hạt nhân Po Tuổi mẫu chất A 276 ngày B 46 ngày C 552 ngày D 414 ngày Câu 7: Ban đầu (t= 0) có mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X lại 40% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t2= t1+100 (s) số hạt nhân X chưa bị bị phân rã 10% so với hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã chất phóng xạ : A 50s B 25s C 400s D 200s 31 31 – Câu 8: Đồng vị 14 Si phóng xạ  Một mẫu phóng xạ 14 Si ban đầu thời gian phút có 190 nguyên tử bị phân rã sau thời gian phút có 17 nguyên tử bị phân rã Xác định chu kì bán rã chất A 2,5 h B 2,6 h C 2,7 h D 2,8 h Câu 9: Giả sử ban đầu có mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã T biến thành hạt nhân bền Y Tại thời điểm t1 tỉ lệ hạt nhân Y hạt nhân X k Tại thời điểm t2 = t1 + 3T tỉ lệ : A.k + B.8k C 8k/ D 8k + Câu 10: Giả sử ban đầu có mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã T biến thành hạt nhân bền Y Tại thời điểm t1 tỉ lệ hạt nhân Y hạt nhân X k Tại thời điểm t  t1  2T tỉ lệ A k + B 4k/3 C 4k+3 D 4k Câu 11: Giả sử ban đầu có mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã T biến thành hạt nhân bền Y Tại thời điểm t1 tỉ lệ hạt nhân Y hạt nhân X 2013/2012 Tại thời điểm t2 = t1 + T tỉ lệ A 4025/1006 B 3019/1006 C 5013/1006 D 2003/1006 Câu 12: Một chất phóng xạ phát tia α, hạt nhân bị phân rã cho hạt α Trong thời gian phút đầu chất phóng xạ phát 360 hạt α, sau, kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất, phút chất phóng xạ phát 45 hạt α Chu kì bán rã chất phóng xạ là: A B C D 31  – Câu 13: Đồng vị 14 Si phóng xạ  Một mẫu phóng xạ  Si ban đầu thời gian phút có 190 nguyên tử bị phân rã sau thời gian phút có 17 nguyên tử bị phân rã Xác định chu kì bán rã chất A 2,5 h B 2,6 h C 2,7 h D 2,8 h Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool KĨ NĂNG GIẢI ĐỀ Luyện thi PEN-I: Môn Vật Lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy Phạm Văn Tùng) Câu 14: Cho chùm nơtron bắn phá đồng vị bền 56 55 25 Mn ta thu đồng vị phóng xạ Mn có chu trì bán rã T = 2,5h phát xạ tia  Sau trình bắn phá - 56 55 56 25 Mn Đồng vị phóng xạ Mn nơtron kết thúc người 55 ta thấy mẫu tỉ số số nguyên tử Mn số lượng nguyên tử Mn = 10-10 Sau 10 tiếp tỉ số nguyên tử hai loại hạt là: A 1,25.10-11 B 3,125.10-12 C 6,25.10-12 D 2,5.10-11 Câu 15: Một khối chất phóng xạ hỗn hợp gồm hai đồng vị với số lượng hạt nhân ban đầu Đồng vị thứ có chu kì T1 = 2,4 đồng vị thứ hai có T2 = 40 ngày ngày.Sau thời gian t1 có 87,5% số hạt nhân hỗn hợp bị phân rã,sau thời gian t2 có 75% số hạt nhân hỗn hợp bị phân rã.Tỉ số t1/t2 A t1 = 1,5 t2 B t2 = 1,5 t1 C t1 = 2,5 t2 D t2 = 2,5 t1 31  – Câu 16: Đồng vị 14 Si phóng xạ  Một mẫu phóng xạ  Si ban đầu thời gian phút có 190 nguyên tử bị phân rã sau thời gian phút có 17 nguyên tử bị phân rã Xác định chu kì bán rã chất A 2,585 h B 2,658 h C 2,712h D 2,558 h Câu 17: Giả sử ban đầu có mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T biến thành hạt nhân bền Y Tại thời điểm t1 tỉ lệ hạt nhân Y hạt nhân X Tại thời điểm t  t1  2T tỉ lệ A B C 12 D 15 Câu 18: Người ta trộn nguồn phóng xạ với Nguồn phóng xạ có số phóng xạ 1 , nguồn phóng xạ thứ có số phóng xạ  Biết   21 Số hạt nhân ban đầu nguồn thứ gấp lần số hạt nhân ban đầu nguồn thứ Hằng số phóng xạ nguồn hỗn hợp A 1,21 B 1,51 C 2,51 D 31 Câu 19: Chu kì bán rã hai chất phóng xạ A B 20 phút 40 phút Ban đầu hai khối chất A B có số lượng hạt nhân Sau 80 phút tỉ số hạt nhân A B lại A 1:6 B 4:1 C 1:4 D 1:1 206 Câu 20: U238 phân rã thành Pb với chu kì bán rã T = 4,47.10 năm Một khối đá phát có chứa 46,97mg 238U 2,135mg 206Pb Giả sử khối đá lúc hình thành không chứa nguyên tố chì Hiện tỉ lệ số nguyên tử 238U 206Pb bao nhiêu? A 19 B 21 C 20 D 22 Câu 21: Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân Sau năm, lại phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã Sau năm nữa, số hạt nhân lại chưa phân rã chất phóng xạ N N N N A B C D 16 Câu 22: Ban đầu (t = 0) có mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã 5% so với số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã chất phóng xạ A 50 s B 25 s C 400 s D 200 s Po Câu 23: (ĐH 2011): Chất phóng xạ pôlôni 210 phát tia  biến đổi thành chì 206 84 82 Pb Cho chu kì bán rã 210 84 Po 138 ngày Ban đầu (t = 0) có mẫu pôlôni nguyên chất Tại thời điểm t1, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu 1 1 A B C D 15 16 25 Câu 24: (ĐH 2013): Hiện urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ 235 U 238 U , với tỷ lệ số hạt 235 U số hạt 238 U Biết chu kì bán rã 235 U 238 U 7,00.108 năm 4,50.109 năm Cách 1000 năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt 235 U số hạt 238 U ? 100 A 2,74 tỉ năm B 2,22 tỉ năm C 1,74 tỉ năm D 3,15 tỉ năm Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool Luyện thi PEN-I: Môn Vật Lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy Phạm Văn Tùng) KĨ NĂNG GIẢI ĐỀ Câu 25: (ĐH -2010)Ban đầu (t = 0) có mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã 5% so với số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã chất phóng xạ A 50 s B 25 s C 400 s D 200 s 210 Câu 26: (ĐH-2011) : Chất phóng xạ Pôlôni 84 Po phát tia  biến đổi thành chì 206 82 Pb Cho chu kì 210 84 Po 138 ngày Ban đầu (t = 0) có mẫu pôlôni chuyên chất Tại thời điểm t1, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu 1/3 Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu A 1/9 B 1/16 C 1/15 D 1/25 TỈ SỐ KHỐI LƯỢNG 210 84 Câu 27: Po chất phóng xạ α, phóng hạt α biến đổi thành hạt nhân X Tỷ sô khối lượng Po khối lượng X sau chu kì bán rã A 0,068 B 0,043 C 0,067 D 0,68 24 Câu 28: Một đồng vị 11Na có chu kì bán rã 15 ngày, chất phóng xạ β Nếu vào thời điểm khảo sát mẫu 24 11Na tỉ số khối lượng Mg Na 0,25 sau tỉ số A 45 ngày B 30 ngày C 60 ngày D 75 ngày  Câu 29: Đồng vị Na 24 phóng xạ  với chu kì T = 15 giờ, tạo thành hạt nhân Mg Khi nghiên cứu mẫu chất người ta thấy thời điểm bắt đầu khảo sát tỉ số khối lượng Mg24 Na24 0,25, sau thời gian ∆t tỉ số Tìm ∆t ? A ∆t =4,83 B ∆t =49,83 C ∆t =54,66 D ∆t = 45,00 A2 A1 Câu 30: Hạt nhân Z1 X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân Z2Y Biết chất phóng xạ AZ11 X có chu kì bán rã T Ban đầu có lượng chất A1 Z1 X nguyên chất, có khối lượng m0 Sau thời gian phóng xạ τ, khối 7A2 m0 Giá trị τ là: 8A1 A τ = 4T B τ = 2T C τ = T D τ = 3T Câu 31: Ban đầu có lượng chất phóng xạ khối lượng mo sau thời gian 6giờ đầu 2/3 lượng chất bị phân rã Trong đầu lượng chất phóng xạ bị phân rã 1 2 2 3 1 A m0 B m0 C m0 D m0 3 3 Câu 32: Để xác định chu kì bán rã T đồng vị phóng xạ, người ta thường đo khối lượng đồng vị phóng xạ mẫu chất khác ngày thông số đo 8µg 2µg Tìm chu kì bán rã T đồng vị đó? A ngày B ngày C ngày D ngày Câu 33: Có hai mẫu chất phóng xạ A B thuộc chất có chu kỳ bán rã T = 138,2 ngày có khối N lượng ban đầu Tại thời điểm quan sát , tỉ số số hạt nhân hai mẫu chất B  2,72 Tuổi mẫu A NA nhiều mẫu B A 199,8 ngày B 199,5 ngày C 190,4 ngày D 189,8 ngày 24 24 − Câu 34: 11Na chất phóng xạ β có chu kỳ bán rã T = 15 Một mẫu 11Na thời điểm t = có khối lượng m0 = 72g Sau khoảng thời gian t , khối lượng mẫu chất m = 18g Thời gian t có giá trị A 60giờ B.30 C 120giờ D 45 Câu 35: Đồng vị Na 24 chất phóng xạ tạo thành đồng vị Mg với T = 15 Khi nghiên cứu mẫu chất Na 24, người ta thấy thời điểm bắt đầu khảo sát tỉ số khối lượng Mg khối lượng Na 24 0,25 Sau tỉ số 9? lượng chất Y tạo thành m  Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool KĨ NĂNG GIẢI ĐỀ Luyện thi PEN-I: Môn Vật Lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy Phạm Văn Tùng) A 45h Câu 36: Hạt nhân B 20 h C 15 h D 30 h  A Na phân rã  biến thành hạt nhân Z X với chu kì bán rã 15giờ Lúc đầu mẫu Natri 24 11 nguyên chất Tại thời điểm khảo sát thấy tỉ số khối lượng AZ X khối lượng natri có mẫu 0,75 Hãy tìm tuổi mẫu natri ? A 60 B 2,112giờ C 12,12giờ D 21,12 A2 A1 Câu 37: Hạt nhân Z1 X phóng xạ biến thành hạt nhân Z2Y bền Coi khối lượng hạt nhân X, Y số khối chúng tính theo đơn vị u Biết chất phóng xạ khối lượng chất A A1 Z1 A1 Z1 X có chu kỳ bán rã T Ban đầu có X , sau chu kỳ bán rã tỉ số khối lượng chất Y khối lượng chất X A1 A2 B A2 A1 C A2 A1 D A1 A2  Câu 38: Urani 238 92 U sau nhiều lần phóng xạ α  biến thành PB Biết chu kỳ bán rã biến đổi T=4,6.109 năm Giả sử ban đầu loại đá chứa urani, không chứa chì Nếu tỷ lệ khối lượng m U  3,7 , tuổi đá bao nhiêu? urani chì m Pb  A 1,6.108 năm B 1,6.109 năm Câu 39: (ĐH – 2008) : Hạt nhân A1 Z1 C 1,6.1010 năm X phóng xạ biến thành hạt nhân nhân X, Y số khối chúng tính theo đơn vị u Biết chất phóng xạ khối lượng chất A A1 A2 A1 Z1 D 1,6.107 năm A1 Z1 A2 Z2 Y bền Coi khối lượng hạt X có chu kì bán rã T Ban đầu có X , sau chu kì bán rã tỉ số khối lượng chất Y khối lượng chất X B A2 A1 C A2 A1 D A1 A2 NHÓM BÀI ĐẾM XUNG Câu 40: Để đo chu kì bán rã chất phóng xạ, người ta dùng máy đếm xung Ban đầu phút máy đếm 14 xung, sau đo lần thứ nhất, máy đếm 10 xung phút Tính chu kì bán rã chất phóng xạ Lấy √2 = 1,4 A 2h B 4h C 8h D 16h Câu 41: Để cho chu kì bán rã T chất phóng xạ, người ta dùng máy đếm xung Trong t1 máy đếm N1 xung; t2 = 2t1 máy đếm N2 = N1 xung Chu kì bán rã T có giá trị 64 bao nhiêu? A T = t1/2 B T = t1/3 C T = t1/4 D T = t1/6  Câu 42: Để đo chu kì bán rã chất phóng xạ  , người ta dùng máy đếm xung Máy bắt đầu đếm thời điểm t = Đến thời điểm t1 = 7,6 ngày máy đếm n1 xung Đến thời điểm t2=2t1 máy điếm n2=1,25n1 Chu kì bán rã lượng phóng xạ ? A 3,8 ngày B 7,6 ngày C 3,3 ngày D 6,6 ngày Câu 43: Trong phòng thí nghiệm có lượng chất phóng xạ, ban đầu phút người ta đếm có 360 nguyên tử chất bị phân rã, sau phút có 90 phân tử bị phân rã Chu kì bán rã chất phóng xạ A 30 phút B 60 phút C 90 phút D 45 phút 24 15 Câu 44: 11 Na chất phóng xạ  , 10 đầu người ta đếm 10 hạt  - bay Sau 30 phút kể từ đo lần đầu người ta lại thấy 10 đếm dược 2,5.1014 hạt  - bay Tính chu kì bán rã nátri A 5h B 6,25h C 6h D 5,25h Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool Luyện thi PEN-I: Môn Vật Lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy Phạm Văn Tùng) KĨ NĂNG GIẢI ĐỀ Câu 45: Để đo chu kì bán rã chất phóng xạ, người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ t  Đến thời điểm t1  6h , máy đếm đươc n1 xung, đến thời điểm t  3t1, máy đếm n2  2,3n1 xung (Một hạt bị phân rã, số đếm máy tăng lên đơn vị) Chu kì bán rã chất phóng xạ xấp xỉ : A.6,90h B.0,77h C.7,84 h D.14,13 h  Câu 46: Để đo chu kì bán rã chất phóng xạ  , người ta dùng máy đếm xung Máy bắt đầu đếm thời điểm t = Đến thời điểm t1 = 7,6 ngày máy đếm n1 xung Đến thời điểm t2=2t1 máy điếm n2=1,25n1 Chu kì bán rã lượng phóng xạ ? A 3,8 ngày B 7,6 ngày C 3,3 ngày D 6,6 ngày Câu 47: Một chất phúng xạ phát tia , hạt nhân phân rã cho hạt  Trong thời gian phút đầu khối chất phóng xạ phát 360 hạt , sau, kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất, phút khối chất phóng xạ phát 45 hạt  Chu kì bán rã chất phóng xạ A B C D Câu 48: Để đo chu kì bán rã chất phóng xạ ß- người ta dùng máy đếm electron Kể từ thời điểm t=0 đến t1= máy đếm ghi dc N1 phân rã/giây Đến thời điểm t2 = máy đếm dc N2 phân rã/giây Với N2 = 2,3N1 tìm chu kì bán rã A 3,31 B 4,71 C 14,92 D 3,95 NHÓM BÀI MẪU VẬT PHẦN TRĂM Câu 49: Ngày tỉ lệ U235 0,72% urani tự nhiên, lại U238 Cho biết chu kì bán rã chúng 7,04.108 năm 4,46.109 năm Tỉ lệ U235 urani tự nhiên vào thời kì trái đất tạo thánh cách 4,5 tỉ năm là: A 32% B 46% C 23% D 16% Câu 50: Độ phóng xạ tượng gỗ 0,8 lần độ phóng xạ mẫu gỗ loại khối lượng vừa chặt Biết chu kì 14C 5600 năm Tuổi tượng gỗ : A 1900 năm B 2016 năm C 1802 năm D 1890 năm Câu 51: Một tượng cổ gỗ biết độ phóng xạ 0,42 lần độ phóng xạ mẫu gỗ tươi loại vừa chặt có khối lượng lần khối lượng tượng cổ Biết chu kì bán rã đồng vị phóng xạ 146 C 5730 năm Tuổi tượng cổ gần A 4141,3 năm B 1414,3 năm C 144,3 năm D 1441,3 năm 238 235 235 Câu 52: Trong quặng urani tự nhiên gồm hai đồng vị U U U chiếm tỉ lệ 7,143 00 Giả sử lúc đầu tráI đất hình thành tỉ lệ đồng vị 1:1 Xác định tuổi trái đất Chu kì bán rã U238 T1= 4,5.109 năm Chu kì bán rã U235 T2= 0,713.109 năm A 6,04 tỉ năm B 6,04 triệu năm C 604 tỉ năm D 60,4 tỉ năm Câu 53: Ngày tỉ lệ U235 0,72% urani tự nhiên, lại U238 Cho biết chu kì bán rã chúng 7,04.108 năm 4,46.109 năm Tỉ lệ U235 urani tự nhiên vào thời kì trái đất tạo thánh cách 4,5 tỉ năm là: A.32% B.46% C.23% D.16% Câu 54: Trong mẫu quặng Urani có lẫn chì Pb206 U238 Chu kỳ bán rã U238 4,5.109 năm Khi mẫu 20 nguyên tử U có nguyên tử Pb tuổi mẫu quặng A 1,42.109 năm B 2,1.109 năm C 1,83.109 năm D 1,18.109 năm  238 206 Câu 55: Urani 92 U sau nhiều lần phóng xạ   biến thành 82 Pb Biết chu kì bán rã biến đổi tổng hợp T = 4,6.109 năm Giả sử ban đầu loại đá chứa urani, không chứa chì Nếu tỉ lệ khối lượng urani chì mU/mPb = 37, tuổi loại đá A 2.107năm B 2.108năm C 2.109năm D 2.1010năm Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool Luyện thi PEN-I: Môn Vật Lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy Phạm Văn Tùng) KĨ NĂNG GIẢI ĐỀ Câu 56: Một khúc xương chứa 200g C14 (đồng vị cácbon phóng xạ) có độ phóng xạ 375 phân rã/phút Tính tuổi khúc xương Biết độ phóng xạ thể sống 15 phân rã/phút tính 1g cácbon chu kì bán rã C14 5730 năm A 27190 năm B 1190 năm C 17190 năm D 17450 năm 14 Câu 57: Biết đồng vị phóng xạ C có chu kì bán rã 5730 năm Giả sử mẫu gỗ cổ có độ phóng xạ 200 phân rã/phút mẫu gỗ khác loại, khối lượng với mẫu gỗ cổ đó, lấy từ chặt, có độ phóng xạ 1600 phân rã/phút Tuổi mẫu gỗ cổ cho A 1910 năm B 2865 năm C 11460 năm D 17190 năm 238 Câu 58: (ĐH 2012): Hạt nhân urani 92 U sau chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì 206 82 Pb Trong trình đó, chu kì bán rã chứa 1,188.1020 hạt nhân 238 92 238 92 U biến đổi thành hạt nhân chì 4,47.109 năm Một khối đá phát có U 6,239.1018 hạt nhân 206 82 Pb Giả sử khối đá lúc hình thành không chứa chì tất lượng chì có mặt sản phẩm phân rã 238 92 U Tuổi khối đá phát A 3,3.108 năm B 6,3.109 năm C 3,5.107 năm D 2,5.106 năm 14 Câu 59: Biết đồng vị phóng xạ C có chu kì bán rã 5730 năm Giả sử mẫu gỗ cổ có độ phóng xạ 200 phân rã/phút mẫu gỗ khác loại, khối lượng với mẫu gỗ cổ đó, lấy từ chặt, có độ phóng xạ 1600 phân rã/phút Tuổi mẫu gỗ cổ cho A 1910 năm B 2865 năm C 11460 năm D 17190 năm Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - https://www.facebook.com/groups/dethithu/ Đề thi thử Hocmai, Moon, Uschool KĨ NĂNG GIẢI ĐỀ Luyện thi PEN-I: Môn Vật Lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy Phạm Văn Tùng) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN 5D 6D 7A 1A 2A 3D 4B 8B 9D 10C 11B 12B 13B 14C 15A 16A 17D 18A 19C 20A 21B 31D 22A 32A 23A 33B 24C 34B 25A 35A 26C 36C 27A 37B 28A 38B 29D 39C 30D 40B 41B 51D 42A 52D 43B 53C 44D 54D 45D 55B 46A 56C 47B 57D 48B 58A 49C 59D 50C Giáo viên: Phạm Văn Tùng Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - https://www.facebook.com/groups/dethithu/ ... 58: (ĐH 20 12) : Hạt nhân urani 92 U sau chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì 20 6 82 Pb Trong trình đó, chu kì bán rã chứa 1,188.1 020 hạt nhân 23 8 92 238 92 U biến đổi thành hạt nhân chì... TỰ LUYỆN 5D 6D 7A 1A 2A 3D 4B 8B 9D 10C 11B 12B 13B 14C 15A 16A 17D 18A 19C 20 A 21 B 31D 22 A 32A 23 A 33B 24 C 34B 25 A 35A 26 C 36C 27 A 37B 28 A 38B 29 D 39C 30D 40B 41B 51D 42A 52D 43B 53C 44D 54D 45D... thành không chứa nguyên tố chì Hiện tỉ lệ số nguyên tử 23 8U 20 6Pb bao nhiêu? A 19 B 21 C 20 D 22 Câu 21 : Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân Sau năm, lại phần ba số hạt nhân ban đầu chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạt nhân nguyên tử 2 , Hạt nhân nguyên tử 2 ,

Hình ảnh liên quan

82 Pb. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa - Hạt nhân nguyên tử 2

82.

Pb. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan