0

Bài tập Excel 10 Tổng hợp số liệu theo vùng điều kiện

1 294 2
  • Bài tập Excel 10  Tổng hợp số liệu theo vùng điều kiện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 03:09

Hàm DSUM (Bảng số liệu; Tên cột tính Tổng; Vùng Điều kiện)TD: Tính tổng thời gian khám bệnh của BS. Sơn = DSUM (A3:D10, D3, F3:F4)TD: Tính tổng thời gian khám bệnh của BS. Sơn cùng với BS. Diệu = DSUM (A3:D10,D3,F6:G8)Tương tự như DSUM: DCOUNT :Đếm số ô là số như các ô Số phút (42, 18, ...) DCOUNTA :Đếm số ô là chữ như các ô Bệnh nhân (Dung, Thanh, ...) DAVERAGE :Tính Trung bình cộng (= Tổng các ô Số ô) Bung nén file zip để thực hành trên Excel Kết quả nằm trong sheet 2 Phòng khám tư nhân Trường Thọ Bảng số liệu (A3 D10) BS Khám Bệnh nhân Dung BS Sơn Thanh BS Sơn Cúc BS Lâm Hoa BS Lâm Luân BS Diệu Hoa BS Sơn Thanh BS Diệu Tuổi 42 70 32 48 86 16 21 Số phút 40 20 34 70 50 30 20 Vùng ĐK BS Khám Tuổi BS Sơn >39 BS Khám BS Khám BS Sơn BS Diệu Tuổi TB BN BS Sơn khám bệnh = DAVERAGE(A3:D10,C3,F3:F4) Số BN 39 tuổi BS Sơn khám bệnh = DCOUNTA(A3:D10,B3,F3:G4) Thời gian khám bệnh TB/ BN BS Sơn = DSUM(A3:D10,D3,F3:F4) / DCOUNTA(A3:D10,B3,F3:F4) Thời gian lần khám bệnh nhanh Thời gian lần khám bệnh chậm KẾT QUẢ BÀI TẬP TRONG Sheet2 AND OR Hàm DSUM (Bảng số liệu; Tên cột tính Tổng; Vùng Điều kiện) BS khám bệnh BS Sơn Tuổi BN 39 TD: Tính tổng thời gian khám bệnh BS Sơn = DSUM (A3:D10, D3, F3:F4) 90 BS khám bệnh BS Sơn BS Diệu TD: Tính tổng thời gian khám bệnh BS Sơn với BS Diệu 160 = DSUM (A3:D10,D3,F6:G8) Tương tự DSUM: - DCOUNT : Đếm số ô số ô Số phút (42, 18, ) - DCOUNTA : Đếm số ô chữ ô Bệnh nhân (Dung, Thanh, ) Tính Trung bình cộng (= Tổng ô / Số ô) - DAVERAGE : Hàm MIN (Vùng số liệu) Tìm giá trị nhỏ Hàm MAX (Vùng số liệu) Tìm giá trị lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Excel 10 Tổng hợp số liệu theo vùng điều kiện, Bài tập Excel 10 Tổng hợp số liệu theo vùng điều kiện,

Hình ảnh liên quan

Bảng số liệu (A3 .. D10) Vùng ĐK - Bài tập Excel 10  Tổng hợp số liệu theo vùng điều kiện

Bảng s.

ố liệu (A3 .. D10) Vùng ĐK Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan