0

Bai 1 2 3 4 bai tap kim loai kiem kiem tho nhom

9 167 0
  • Bai 1 2 3 4 bai tap kim loai kiem kiem tho nhom

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 14:09

Khóa h c Hoá h c – L p 12 –Th y Ph m Ng c S n Kim lo i ki m, ki m th , nhôm h p ch t KIM LO I KI M, KI M TH , NHÔM (BÀI T P T LUY N) Gi o vi n: PH M NG C S N Các t p tài li u đ c biên so n kèm theo gi ng “Kim lo i ki m, ki m th , nhôm h p ch t” thu c Khóa h c Húa h c – L p 12 – Th y Ph m Ng c S n t i website Hocmai.vn đ giúp B n ki m tra, c ng c l i ki n th c đ c giáo viên truy n đ t gi ng t ng ng s d ng hi u qu , B n c n h c tr c gi ng “Kim lo i ki m, ki m th , nhôm h p ch t” sau làm đ y đ t p tài li u Câu 1/ Kim lo i ki m có tính kh m nh nh t t t c kim lo i nguyên nhân sau : A Kim lo i ki m kim lo i nh nh t nên d nh ng electron B Kim lo i ki m d nóng ch y nh t nên d nh ng electron C Kim lo i ki m ch có s oxi hoá +1 h p ch t D Kim lo i ki m có n ng l ng dùng đ phá v m ng tinh th l p ph ng tâm kh i thành nguyên t n ng l ng đ tách electron hoá tr t ng đ i nh Câu 2/ Nh n đ nh sau không đúng? A T t c kim lo i ki m đ u có c u hình electron l p ns1 B Nh ng nguyên t có c u hình e l p ns1 đ u kim lo i ki m C Các kim lo i ki m đ u m m D Các kim lo i ki m đ u có m t ki u m ng tinh th l p ph ng tâm kh i Câu 3/ Các kim lo i ki m đ u có ki u m ng tinh th A l p ph ng tâm kh i B l p ph ng tâm di n C l c ph ng D không c đ nh Câu 4/ Công th c oxit kim lo i ki m có d ng: A RO B R2O3 C R2O D RO2 Câu 5/ Công th c hiđroxit kim lo i ki m th có d ng: A ROH B R(OH)2 C R(OH)3 D R(OH)4 Câu 6/ Nh n đ nh d i không v kim lo i ki m ? A Kim lo i ki m có tính kh m nh B Tính kh c a kim lo i ki m gi m d n t Li Cs C Kim lo i ki m d b oxi hoá D Kim lo i ki m đ c b o qu n d u ho Câu 7/ Dãy kim lo i sau đ c x p theo chi u n tích h t nhân t ng d n ? A Li, K, Rb, Cs C Li, Na, K, Rb, Cs B Na, K, Li, Rb, Cs D Li, Rb, Na, K, Cs Câu 8/ Tính ch t hoá h c đ c tr ng c a kim lo i nhóm IA A.tính kh y u B tính kh m nh C v a có tính kh v a có tính oxi hoá D tính kh , tính oxi hoá Câu 9/ Khi dùng muôi s t đ t natri Cl2, x y hi n t ng sau đây? A Natri cháy đ r c có khói tr ng t o B Natri cháy sáng tr ng có khói nâu t o C Natri cháy ng n l a màu vàng có khói tr ng m t khói nâu t o D Natri cháy sáng tr ng, có khói tr ng khói nâu bay mù m t Câu 10/ Dãy sau x p kim lo i ki m theo chi u nhi t đ nóng ch y t ng d n? A Li, K, Rb, Cs C Li, Na, K, Rb, Cs B Na, K, Li, Rb, Cs D Cs, Rb, K, Na, Li Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Hoá h c – L p 12 –Th y Ph m Ng c S n Kim lo i ki m, ki m th , nhôm h p ch t Câu 11/ Dãy sau g m kim lo i mà nguyên t c a chúng đ u có electron x p m c n ng l ng cao nh t …ns1? A Li, Rb, K B Li, Na, Mg C Na, Cs, Sr D Na, K, Ba Câu 12/ Dãy sau g m kim lo i mà nguyên t c a chúng đ u có electron l p …4s1? A Na, K, Mg B Li, Na, Sr C Na, Li, Ca D K, Cr, Cu Câu 13/ Dãy g m kim lo i đ u tác d ng v i n c nhi t đ th ng A Na, Ba, Sr B Na, Mg, K C K, Ca, Fe D Na, Ba, Cu Câu 14/ Dãy g m mu i c a kim lo i ki m ki m th tan n c t o dung d ch đ u có môi tr ng baz A Na2SO4, NaHCO3, Na2CO3 B NaCl, NaHCO3, K2CO3 C CaCl2, K2CO3, BaCl2 D KHCO3, Na2CO3, K2CO3 Câu 15/ Dãy g m kim lo i không kh ion Cu2+ dung d ch thành Cu kim lo i A Na, K, Al B K, Ca, Mg C Na, Ca, Ba D Sr, Ba, Fe Câu 16/ Nh n xét d i không v mu i NaHCO3 ? A NaHCO3 ch t l ng tính B NaHCO3 mu i axit C NaHCO3 b n v i nhi t D Dung d ch NaHCO3 có pH > Câu 17/ Cho hai ph ng trình ph n ng : Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + CO2 Na2CO3 + Ba(OH)2  BaCO3 + 2NaOH Hai ph ng trình ph n ng ch ng t Na2CO3 có A tính axit baz B tính axit tính oxi hoá C tính ch t c a mu i D tính axit tính kh Câu 18/ Tr n dung d ch NaHCO3 1M v i dung d ch Ba(OH)2 1M theo t l th tích : 1, ch t sau ph n ng g m A NaOH, BaCO3 H2O B NaOH, BaCO3 H2O Ba(OH)2 d C BaCO3, Na2CO3 H2O D BaCO3, Na2CO3, H2O Ba(HCO3)2 d Câu 19/ Tr n dung d ch NaHCO3 1M v i dung d ch Ba(OH)2 2M theo t l th tích : 1, ch t sau ph n ng g m A NaOH, BaCO3 H2O B NaOH, BaCO3, H2O Ba(OH)2 d C BaCO3, Na2CO3 H2O D BaCO3, Na2CO3, H2O Ba(HCO3)2 d Câu 20/ Theo chi u t ng c a di n tích h t nhân, nguyên t nhóm IIA có A bán kính nguyên t gi m d n B n ng l ng ion hoá th nh t t ng d n C th n c c chu n gi m d n D nhi t đ nóng ch y t ng d n Câu 21/ Dãy sau x p kim lo i theo chi u bán kính nguyên t t ng d n ? A Be, Mg, Ca, Sr, Ba C Be, Ca, Mg, Sr, Ba B Ca, Be, Mg, Sr, Ba D Ba, Ca, Be, Mg, Sr Câu 22/ Dãy kim lo i sau ph n ng đ c v i n c ? A Be, Ca, Ba B Ca, Ba, Mg C Mg, Be, Ca D Mg, Be, Ba Câu 23/ M m t s kim lo i: Cu, Ba, Zn, Mg Dung d ch mu i MCl2 ph n ng v i Na2CO3 ho c Na2SO4 đ u t o k t t a, nh ng không t o k t t a ph n ng v i NaOH M Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Hoá h c – L p 12 –Th y Ph m Ng c S n Kim lo i ki m, ki m th , nhôm h p ch t A Ba B Cu C Mg D Zn Câu 24/ CaO ph n ng đ c v i ch t dãy sau ? A Cl2, SO2, H2O, HCl B CO2, SO2, H2O, NaCl (r n) C CO2, SO2, H2O, HCl D Na2CO3 (r n), HCl, CaCO3 Câu 25/ Dung d ch Ca(OH)2 g i n c vôi trong, dung d ch có A tính baz y u h n dung d ch NaOH dung d ch NH3 B tính baz y u h n dung d ch NaOH dung d ch C6H5NH2 C tính baz m nh h n dung d ch NaOH dung d ch NH3 D tính baz y u h n dung d ch NaOH nh ng m nh h n dung d ch NH3 Câu 26/ N c vôi làm A qu tím chuy n đ B qu tím chuy n xanh C qu tím không đ i màu D dung d ch h tinh b t chuy n màu xanh Câu 27/ Dung d ch Ca(OH)2 ph n ng đ c v i ch t dãy sau đây? A HCl, CO2, FeCl2, Na2CO3, Cl2 B HCl, FeCl3, Cu(NO3)2, KNO3, Cl2 C Cl2, SO2, HCl, NaNO3, FeCl3 D MgCl2, Cl2, KNO3, CuCl2, HCl Câu 28/ Nhóm baz sau hoà tan đ c h n h p Zn, ZnO, Zn(OH)2? A Ba(OH)2, Cu(OH)2 B NaOH, Ba(OH)2 C KOH, Al(OH)3 D Mg(OH)2, LiOH Câu 29/ Có ch t CaO, dung d ch KOH, NaOH r n, H2SO4 20%, H2SO4 98%, n c vôi trong, P2O5 Các ch t có th dùng đ làm khô khí CO2, SO2 A P2O5, KOH B H2SO4 98%, P2O5 C NaOH r n, CaO D CaO, n c vôi Câu 30/ Dung d ch X đ ng th i ch a cation K+, Ag+, Fe2+, Ba2+ ch ch a m t lo i anion Anion A CO32B NO3C ClD SO32Câu 31/ u ch kim lo i nhóm IA IIA, ng i ta th ng n phân A dung d ch mu i halogenua B mu i halogenua nóng ch y C oxit kim lo i nóng ch y D mu i sunfat nóng ch y Câu 32/ i u ch kim lo i ki m b ng ph ng pháp A n phân oxit nóng ch y B n phân mu i clorua nóng ch y C n phân dung d ch mu i clorua D n phân dung d ch mu i cacbonat Câu 33/ u ch Ca có th dùng ph ng pháp : A i n phân CaCl2 nóng ch y B Dùng C kh CaO lò n C Dùng Na đ y Ca kh i dung d ch CaCl2 D i n phân dung d ch CaCl2 Câu 34/ Trong công nghi p th ng dùng mu i X làm nguyên li u đ s n xu t NaOH X A NaNO3 B Na2CO3 C NaCl D Na2SO4 Câu 35/ u ch KOH ng i ta d đ nh dùng m t s ph ng pháp: i n phân dung d ch KCl màng ng n i n phân dung d ch KCl có màng ng n Cho m t l ng v a đ dung d ch Ba(OH)2 vào dung d ch K2CO3 Nhi t phân K2CO3 thành K2O sau cho tác d ng v i n c Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Hoá h c – L p 12 –Th y Ph m Ng c S n Kim lo i ki m, ki m th , nhôm h p ch t Nh ng ph ng pháp th ng dùng A 1, B 3, C 2, Câu 36/ u ch Na2CO3 có th dùng ph ng pháp sau ? A Cho dung d ch K2CO3 tác d ng v i dung d ch Na2SO4 B Nhi t phân NaHCO3 C Cho CaCO3 tác d ng v i dung d ch NaCl D Cho khí CO2 d qua dung d ch NaOH Câu 37/ Có s đ chuy n hoá sau : D 1,  X   Y   Z   clorua vôi CaCl2  X, Y Z l n l t A CaCO3, CaO, Ca(OH)2 B Ca(NO3)2, CaSO4, Ca(OH)2 C CaO, CaSO4, CaCO3 D Ca(NO3)2, CaO, CaCO3 Câu 38/ Có ph n ng: CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 CaO + CO2  CaCO3 Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O CaCO3 + HCl  CaCl2 + CO2 + H2O Các ph n ng gi i thích s t o thành nh đá hang đ ng núi đá vôi A 1, B 2, C 1, D 2, Câu 39/ Nguyên t c làm m m n c c ng A Làm gi m n ng đ ion HCO3 có n c B Làm gi m n ng đ ion HCO3, SO4, Cl, … n c C un k n c c ng D Làm gi m n ng đ ion Ca2+ Mg2+ n c Câu 40/ Dãy g m hai ch t đ u có kh n ng làm m m n c có tính c ng t m th i tính c ng v nh c u A Na2CO3 HCl B Na2CO3 Na3PO4 C Na2CO3 Ca(OH)2 D Ca(OH)2 Na3PO4 Câu 41/ Nh n đ nh ? A Th ch cao khan k t h p v i n c t o th ch cao s ng B làm n c m t tính c ng, ng i ta làm gi m n ng đ c a ion HCO3 C Th ch cao nung k t h p v i n c t o th ch cao s ng D un k n c c ng chuy n thành n c m m Câu 42/ Nh n đ nh không ? A.Th ch cao khan tác d ng v i n c t o th ch cao s ng CaSO4.2H2O B Th ch cao khan nung nóng v i than c c 1400oC t o khí SO2 C Th ch cao khan không tác d ng v i n c D Th ch cao s ng nung 160oC t o CaSO4.0,5 H2O Câu 43/ Ch t r n X màu tr ng dùng đ đúc t ng, đúc chi ti t dùng trang trí n i th t, ph n vi t b ng, bó b t gãy x ng X A th ch cao s ng B th ch cao khan C b t đá vôi D th ch cao nung Câu 44/ Nh n đ nh sau không nói v ng d ng c a h p ch t kim lo i ki m? A Mu i natri cacbonat nguyên li u công nghi p s n xu t thu tinh, xà phòng, gi y, d t B Dung d ch natri cacbonat dùng đ t y s ch v t d u m bám lên chi ti t máy tr c s n, m , tráng kim lo i C Natri cacbonat đ c dùng làm ch t t y r a D T t c mu i natri, ví d : NaCl, Na2CO3 đ u làm mu i n cho ng i đ ng v t Câu 45/ Clorua vôi dùng công nghi p gi y, công nghi p thu c da, đ c u ch b ng cách A s c khí clo vào n c vôi loãng l nh B s c khí clo vào dung d ch CaCl2 C s c khí clo vào s a vôi nhi t đ 300C D s c khí clo vào b t CaO khô Câu 46/ Kim lo i Mg dùng đ Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Hoá h c – L p 12 –Th y Ph m Ng c S n Kim lo i ki m, ki m th , nhôm h p ch t A ch t o h p kim có tính đàn h i cao B tách oxi, kh l u hu nh kh i thép C làm khô m t s h p ch t h u c D ch t o h p kim có đ c tính c ng, nh , b n Câu 47/ Ph n ng sau không ph i ph n ng nhi t nhôm? A 8Al + 3Fe3O4  4Al2O3 + 9Fe B 2Al + CuO  Al2O3 + 3Cu C 4Al + 3O2  2Al2O3 D 2Al + Cr2O3  Al2O3 + 2Cr Câu 48/ Ph n ng sau ch ng t Al2O3 oxit l ng tính? Al2O3 + 6HCl  2AlCl3 + 3H2O 4Al + 3O2  2Al2O3 2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2Fe Al2O3 + 2NaOH + 3H2O  2Na[Al(OH)4] A 3, B 2, C 1, D 1, Câu 49/ M t dung d ch ch a a mol NaOH đ c tr n v i dung d ch ch a b mol AlCl3 i u ki n đ thu đ c k t t a sau ph n ng A a > 4b B a = 4b C a + b = 1,5 D a < 4b Câu 50/ T dung d ch mu i nhôm, u ch nhôm b ng cách A n phân dung d ch B dùng kim lo i m nh đ y nhôm kh i dung d ch C t o k t t a Al(OH)3 b ng l ng d dung d ch ki m, nung k t t a sau n phân nóng ch y Al2O3 D t o k t t a Al(OH)3 b ng l ng d dung d ch amoniac, nung k t t a sau n phân nóng ch y Al2O3 Câu 51/ Có s đ chuy n hoá sau : X d­ K[Al(OH)4 ]  X2   Al(OH)3   X3   Na[Al(OH)4 ] Các ch t X1, X2, X3 l n l t A KOH, HCl, dung d ch NH3 B KOH, dung d ch NH3, HCl C HCl, AlCl3, Al2O3 D dung d ch NH3, KOH, Al2O3 Câu 52/ Cho m t m nh bari kim lo i (l y d ) vào dung d ch Al2(SO4)3 Hi n t ng sau có th quan sát th y? A Nhôm kim lo i màu tr ng b c đ c t o thành B Có k t t a keo x p t ng d n đ n c c đ i, sau không tan C Có k t t a x p t ng d n đ n c c đ i, sau k t t a tan d n cho đ n h t D Có k t t a t ng d n đ n c c đ i, sau k t t a tan m t ph n Câu 53/ Dãy sau g m ch t ph n ng đ c hoàn toàn v i h n h p Al, Al2O3, Al(OH)3 ? A Dung d ch HCl, dung d ch NaOH, H2O B Dung d ch HCl, dung d ch NaOH, dung d ch H2SO4 loãng C Dung d ch HCl, dung d ch NaOH, dung d ch NH3 D Dung d ch HCl, dung d ch NaOH, dung d ch H2SO4 đ c ngu i Câu 54/ Nh t t dung d ch AlCl3 vào dung d ch Na2CO3 nh n th y A có k t t a t ng d n B có k t t a t ng d n sau k t t a tan d n C có k t t a có khí thoát D k t t a, khí Câu 55/ Có s đ chuy n hoá sau:  dd NH  HCl d­ ®pnc t  X4 K[Al(OH)4]  X1  X2  X3  Na AlF o Các ch t X1, X2, X3, X4 l n l t A Al(OH)3, AlCl3, Al2O3, Al Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Hoá h c – L p 12 –Th y Ph m Ng c S n Kim lo i ki m, ki m th , nhôm h p ch t B AlCl3, Al(OH)3, Al2O3, Al C AlCl3, Na[Al(OH)4], Al(OH)3, Al2O3 D AlCl3, NH4Cl, Al2O3, Al Câu 56/ Có s đ chuy n hoá sau (M kim lo i có hoá tr III) : X + X1 + Z1 + HCl M + NaOH + Z1 Z Y t0 ®pnc E M + Y1+ Z1 Các ch t M, X, Y, Z, E, X1, Y1, Z1 l n l t A Al, Na[Al(OH)4], Al(OH)3, AlCl3, Al2O3, NH3, CO2, H2O B Al, Al(OH)3, Na[Al(OH)4], Al2O3, NH3, CO2, H2O, AlCl3 C Al, AlCl3, Na[Al(OH)4], Al(OH)3, Al2O3 , NH3, CO2, H2O D Al, Al2O3, NH3, CO2, H2O, AlCl3, Na[Al(OH)4], Al(OH)3 Câu 57/ Phèn chua có công th c hoá h c: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Phèn chua có th làm đ c n c A ion SO42 t o k t t a v i ion Ca2+, Mg2+ B ion Al3+ có tính t y màu C ion K+ có tính ki m có kh n ng t y màu D ion Al3+ thu phân t o k t t a keo Câu 58/ Hoà tan h n h p g m b t Al Al2O3 dung d ch NaOH nóng d , đ c dung d ch X Thêm NH4Cl vào X, khu y đ u th y A xu t hi n k t t a tr ng có khí mùi khai thoát B xu t hi n k t t a tr ng khí thoát C dung d ch su t có khí mùi khai thoát D dung d ch có k t t a sau k t t a tan Câu 59/ phân bi t dung d ch NaCl, MgCl2, AlCl3 ch c n dùng m t thu c th A dung d ch AgNO3 B dung d ch NaOH C phenolphtalein D dung d ch H2SO4 loãng Câu 60/ T ch t đ u Al2O3, Cr2O3, mu i n, n c u ki n k thu t c n thi t khác có th u ch đ c h p ch t c a nhôm kim lo i A Na, NaOH, Al, Al(OH)3, AlCl3 B Na, Al, Cr, Al(OH)3, AlCl3 C Na, NaOH, Al, Al(OH)3, NaCl D Al, Cr, NaOH, Al(OH)3, AlCl3 Câu 61/ Trong trình s n xu t Al b ng cách n phân Al2O3 nóng ch y, criolit có vai trò nh sau : Criolit đ c cho vào đ h nhi t đ nóng ch y c a h n h p, t ti t ki m đ c n ng l ng Criolit nóng ch y hoà tan Al2O3 t o ch t l ng có tính d n n t t h n Al2O3 nóng ch y Criolit nóng ch y hoà tan Al2O3 t o u ki n cho Al2O3 d dàng tác d ng tr c ti p v i C (c a n c c) t o thành nhôm nóng ch y Al2O3 tan criolit nóng ch y t o h n h p có kh i l ng riêng nh h n nhôm n i lên b o v nhôm nóng ch y không b oxi hoá b i oxi không khí Các ý : A 1, 3, B 1, 2, C 2, 3, D 1, 2, Câu 62/ Nh n đ nh sau không v tính ch t hoá h c c a kim lo i Na, Mg, Al ? A Al d tan dung d ch NaOH dung d ch Mg(OH)2 có gi i phóng khí H2 B Al có th kh đ c nhi u oxit kim lo i nh Fe2O3, Cr2O3 … nhi t đ cao thành kim lo i t C Na d dàng tác d ng v i n c nhi t đ th ng, Mg tác d ng ch m h n Na D Na kim lo i có tính kh m nh h n Mg Al Câu 63/ Kh i l ng KOH nguyên ch t c n thêm vào 1200 gam dung d ch KOH 12% đ đ c dung d ch KOH 20% A 120 gam B 125 gam C 130 gam D.135 gam Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Hoá h c – L p 12 –Th y Ph m Ng c S n Kim lo i ki m, ki m th , nhôm h p ch t Câu 64/ Hoà tan hoàn toàn 0,575 gam m t kim lo i ki m vào n c trung hoà dung d ch thu đ c c n 25 gam dung d ch HCl 3,65% Kim lo i A Li B Rb C Na D K Câu 65/ Hoà tan hoàn toàn 5,25 gam h n h p hai kim lo i ki m (thu c hai chu kì k ti p) vào n c trung hoà dung d ch thu đ c c n v a đ 15 gam dung d ch H2SO4 24,5% Hai kim lo i ki m A Li Na B Na K C K Rb D Rb Cs Câu 66/ Trung hoà 10ml dung d ch ch a hai axit HCl, H2SO4 c n 44 ml dung d ch NaOH 0,5M N u l y 100 ml dung d ch axit đem trung hoà b ng m t l ng NaOH v a đ r i cô c n thu đ c 14,87 g mu i khan N ng đ mol c a axit HCl, H2SO4 l n l t A 0,8M 0,6M B 0,6M 0,8M C 0,03M 0,04M D 0,06M 0,08M Câu 67/ Hoà tan gam CaO vào 200 ml H2O m t ph n n c nóng bay h i (l ng n c bay h i b ng 4% l ng n c đ u) thu đ c n c vôi có n ng đ 0,2% ph n không tan l ng xu ng d i Kh i l ng CaO chuy n thành Ca(OH)2 tan dung d ch A 0,29g B 0,25g C 0,5g D 0,35g Câu 68/ Hoà tan h n h p g m MgO, SrCO3 vào dung d ch HCl ta đ c dung d ch Y 448 ml khí CO2 (đktc) Cô c n dung d ch Y đ c 12,672 gam mu i khan Kh i l ng MgO h n h p đ u (cho Sr = 87,6) A 2,56 gam B 2,952 gam C 4,0 gam D 4,5 gam Câu 69/ Hòa tan h t 5,5 gam h n h p g m m t mu i cacbonat kim lo i ki m m t mu i cacbonat kim lo i ki m th b ng dung d ch HCl d thu đ c 1,68 lít (đktc) khí CO2 Cô c n dung d ch sau ph n ng thu đ c h n h p mu i khan có kh i l ng A 7,8 gam B 10,675 gam C 7,675 gam D 5,825 gam Câu 70/ Cho dung d ch ch a 0,03 mol K2CO3 vào dung d ch ch a 0,01 mol Al2(SO4)3, đun nóng đ ph n ng x y hoàn toàn Kh i l ng k t t a thu đ c A 0,78 gam B 1,56 gam C 1,95 gam D 2,34 gam Câu 71/ Cho h n h p g m natri kali tác d ng v i clo, sau đem h n h p thu đ c hoà tan vào n c th y thoát 1,12 lít (đktc) khí H2 Trong dung d ch thu đ c, t ng n ng đ mol c a ion natri ion clo b ng t ng n ng đ mol c a ion kali ion hiđroxit Kh i l ng c a natri h n h p đ u A 1,12 gam B 1,15 gam C 2,24 gam D 2,3 gam Câu 72/ Hoà tan hoàn toàn vào n c m t l ng h n h p MgSO4.7H2O Na2SO4.10H2O, th y dung d ch thu đ c n ng đ mol c a ion Na+ b ng 1/3 n ng đ mol c a ion SO42 H i h n h p trên, mu i có kh i l ng l n h n l n h n l n? A MgSO4.7H2O; l n h n l n B Na2SO4.10H2O; l n h n l n C MgSO4.7H2O; l n h n 3,8 l n D Na2SO4.10H2O; l n h n 6,5 l n Câu 73/ Trong h n h p g m BaSO4 (NH4)2SO4, c nguyên t có nguyên t oxi Ph n tr m kh i l ng c a BaSO4 h n h p A 37,04% B 46,88% C 77,93% D 84,12% Câu 74/ M t m u kim lo i Na đ lâu không khí m t ph n b chuy n hoá thành h n h p r n X g m Na, Na2O, NaOH, Na2CO3 Hoà tan hoàn toàn h n h p X vào dung d ch H2SO4 r t loãng, sau ph n ng thu đ c dung d ch Y Làm bay h i n c t t thu đ c 8,05 gam tinh th mu i ng m n c Na2SO4.10H2O Kh i l ng m u Na b ng A 2,3g B 1,15g C 4,6g D 3,45g Câu 75/ Hoà tan hoàn toàn 1,63g h n h p g m hai kim lo i ki m k ti p nhóm IA vào n c thu đ c 0,56 lít (đktc) khí H2 Hai kim lo i ki m A Na, K B Rb, Cs Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Hoá h c – L p 12 –Th y Ph m Ng c S n Kim lo i ki m, ki m th , nhôm h p ch t C K, Rb D Li, Na Câu 76/ H n h p X g m kim lo i ki m Cho m gam X tác d ng v i H2O thu đ c dung d ch Y 3,36 lít khí (đktc) Dung d ch Y đ c trung hoà b ng 200ml HCl n ng đ a mol/lít Giá tr c a a A B 0,5 C 1,5 D 1,2 Câu 77/ Oxi hoá hoàn toàn 3,2 gam h n h p Na, K, Ca b ng oxi, sau ph n ng thu đ c 4,24 gam ba oxit kim lo i (h n h p X) Hoà tan hoàn toàn X vào n c thu đ c dung d ch Y, đ trung hoà hoàn toàn Y c n V lít H2SO4 0,1M Giá tr c a V b ng A 0,35 B 0,65 C 0,55 D 0,45 Câu 78/ H n h p X g m NaOH, NaHCO3 Na2CO3 v i t l s mol : : Hoà tan m gam h n h p X vào n c thu đ c dung d ch Y Cho m t l ng BaCl2 vào dung d ch Y, sau ph n ng x y hoàn toàn thu đ c 7,88 gam k t t a Giá tr c a m A 5,26 B 6,25 C 10,25 D 6,25 Câu 79/ Hoà tan 13,7g h n h p g m R2CO3 MCO3 vào dung d ch H2SO4 d , sau ph n ng thu đ c dung d ch X 3,36 lít khí Dung d ch X có s gam mu i tan A 20 B 16,7 C 19,1 D 18,7 Câu 80/ Cho gam hai mu i cacbonat c a hai kim lo i thu c nhóm IIA hai chu kì k ti p tác d ng v i axit HCl d thu đ c 2,24 lít (đktc) khí CO2 dung d ch X Hai kim lo i nhóm IIA A Be Mg B Mg Ca C Ca Sr D Sr Ba Câu 81/ Hoà tan 4,6 gam h n h p X g m R2CO3, M2CO3 YCO3 vào dung d ch axit HCl d , sau ph n ng thu đ c 1,12 lít khí CO2 (đktc) dung d ch Z Dung d ch Z có ch a s gam mu i tan A 5,15 B 5,95 C 6,05 D 4,15 Câu 82/ Nhi t phân hoàn toàn 6,75 gam BaCO3 MgCO3, sau ph n ng thu đ c V lít khí ( đktc) m gam ch t r n Hoà tan ch t r n vào n c d th y có 0,4 gam ch t không tan Giá tr c a V A 0,56 B 0,672 C 0,784 D 0,896 Câu 83/ H p th hoàn toàn 1,344 lít (đktc) khí CO2 vào lít dung d ch Ca(OH)2 0,02M, sau ph n ng thu đ c m gam ch t k t t a dung d ch X So v i kh i l ng dung d ch ban đ u, kh i l ng dung d ch X A t ng lên 0,64 gam B gi m 0,64 gam C t ng lên 2,64 gam D gi m gam Câu 84/ H n h p X g m KHCO3 CaCO3 Nung nóng m gam h n h p X t i kh i l ng không đ i thu đ c h n h p Y Cho Y vào n c vôi d thu đ c 20 gam k t t a tr ng Giá tr c a m A 20 B 10 C 15 D 30 Câu 85/ Hoà tan 1,74g h n h p X g m Cu, Fe, Al dung d ch HCl d thoát 0,896 lít (đktc) khí 0,64g ch t r n không tan Thành ph n ph n tr m v kh i l ng c a Al Fe h n h p X l n l t A 25,2% 38% B 31% 32,2% C 32,2% 31% D 44% 56% Câu 86/ Hoà tan hoàn toàn 1,62 gam Al 280 ml dung d ch HNO3 1M đ c dung d ch X khí NO (s n ph m kh nh t) M t khác cho 2,95 gam hai kim lo i ki m thu c hai chu kì liên ti p hoà tan n c đ c dung d ch Y Khi tr n dung d ch X vào dung d ch Y thu đ c l ng k t t a l n nh t 1,56 gam.Tên hai kim lo i ki m A liti natri B natri kali C kali rubiđi D rubiđi xesi Câu 87/ Cho 5,4 gam kim lo i M (hoá tr không đ i ) tác d ng v a đ v i dung d ch HCl 20%, sau ph n ng thu đ c 6,72 lít H2 (đktc) dung d ch X Kim lo i M n ng đ ph n tr m c a dung d ch sau ph n ng t ng ng v i ph ng án sau ? A Al; 23,56% B Na; 25,55% C Al; 12,67% D Mg; 55,4% Câu 88/ i n phân nóng ch y Al2O3 Na3AlF6 v i anot (c c d ng) b ng than chì Kh i l ng than chì (ch a 95% kh i l ng cacbon) c n dùng đ s n xu t 1,35 t n nhôm ? Bi t toàn b l ng oxi sinh đ t cháy h t c c d ng thành CO2 A 473,68 kg B 526,17 kg Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Hoá h c – L p 12 –Th y Ph m Ng c S n Kim lo i ki m, ki m th , nhôm h p ch t C 450,2 kg D 785,6 kg Câu 89/ Hoà tan hoàn toàn 2,835 gam kim lo i M hoá tr không đ i b ng dung d ch HCl v a đ thu đ c dung d ch mu i A khí B Cho toàn b mu i A tác d ng h t v i dung d ch Na2CO3 thu đ c m t k t t a hiđroxit c aM, dung d ch mu i NaCl 3,528 lít khí CO2 (đktc) Kim lo i M A nhôm B k m C thi c D chì Câu 90/ Ngâm m t kim lo i có kh i l ng 13,5 gam dung d ch HCl Sau thu đ c 672 ml (đktc) khí H2 kh i l ng kim lo i gi m 4% Kim lo i dùng A magie B nhôm C k m D s t Câu 91/ Cho m gam h n h p X g m CaC2 Al4C3 vào n c d thu đ c h n h p khí X 2,5 lít dung d ch Y ch ch a m t mu i nh t n ng đ 0,04M Giá tr c a m A.15,6 B 13,6 C 14,5 D 10 Câu 92/ Hoà tan 5,4 gam Al vào 400 ml dung d ch HCl 2M Thêm ti p vào dung d ch sau ph n ng 200 ml dung d ch NaOH 4,25M Kh i l ng k t t a thu đ c A gam B 15,6 gam C 7,8 gam D 11,7 gam Câu 93/ Hoà tan m gam Al b ng dung d ch HNO3 d , sau ph n ng thu đ c dung d ch X 2,24 lít h n h p khí (đktc) g m NO N2O Kh i l ng h n h p khí n ng 3,84 gam (s n ph m ph n ng mu i NH4NO3) Giá tr c a m A 6,75 B 4,05 C 2,7 D 5,4 Câu 94/ Hoà tan hoàn toàn 7,5g h n h p Mg Al dung d ch HCl thu đ c 7,84 lít khí H2 (đktc) Kh i l ng mu i khan thu đ c sau ph n ng A 33,25g B 35,16g C 31,65g D 32,35g Câu 95/ H n h p X g m Mg Al Cho m gam X tác d ng v i dung d ch HCl d thu đ c a gam khí M t khác l y m gam X tác d ng v i dung d ch NaOH d thu đ c b gam khí T s a : b = : Thành ph n % kh i l ng c a Al b ng A 37,85% B 42,85% C 44,75% D.48,75% Câu 96/ H n h p X g m Al Fe2O3 tr n theo t l c a ph ng trình nhi t nhôm L y m gam X tác d ng v i dung d ch NaOH d gi i phóng a lít khí N u nung nóng m gam h n h p X t i ph n ng hoàn toàn r i l y s n ph m cho tác d ng v i HCl d gi i phóng b lít khí (các th tích đo u ki n) T s a : b b ng A 0,5 B 1,5 C D 0,75 Giáo viên: Ph m Ng c S n Ngu n: Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 1 2 3 4 bai tap kim loai kiem kiem tho nhom , Bai 1 2 3 4 bai tap kim loai kiem kiem tho nhom ,

Hình ảnh liên quan

A.T tc các kim lo i kim đu có cu hình electron lp ngoài cùng là ... ns1 .  B. Nh ng nguyên t  có c u hình e l p ngoài cùng là .. - Bai 1 2 3 4 bai tap kim loai kiem kiem tho nhom

tc.

các kim lo i kim đu có cu hình electron lp ngoài cùng là ... ns1 . B. Nh ng nguyên t có c u hình e l p ngoài cùng là Xem tại trang 1 của tài liệu.