0

Điều hòa hoạt động gen

4 155 0
  • Điều hòa hoạt động gen

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:23

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 LÝ THUYẾT & BÀI TẬP ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN Điều hoạt hoạt động gen trình điều hòa hoạt động nhân đôi, phiên mã, dịch mã sinh vật Từ đó, điều hòa hoạt động gen quy định lượng sản phẩm gen tạo ( ARN protein) I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo hay điều hòa trình nhân đôi ADN, phiên mã tạo ARN trình tổng hợp protein Ý nghĩa:  Tế bào  Đảm tổng hợp protein cần thiết vào thời điểm thích hợp với lượng nghiên cứu cần thiết bảo hoạt động sống tế bào thích ứng với điều kiện môi trường phát triển bình thường thể Các mức độ điều hòa hoạt động gen sinh vật :  Phiên  Dịch  Sau mã, mã, dịch mã Điều hòa hoạt động gen tế bào nhân sơ xảy chủ yếu mức độ phiên mã II ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN Ở SINH VẬT NHÂN SƠ Mô hình cấu trúc operon Lac Operon gen cấu trúc có liên quan chức thường phân bố theo cụm có chung chế điều hòa Operon Lac gen cấu trúc quy định tổng hợp enzim thủy phân Lactozo phân bố thành cụm ADN có chung chế điều hòa Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Cấu trúc opêron Lac E coli : - Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) : nằm kề nhau, có liên quan với chức - Vùng vận hành (O) : đoạn mang trình tự nu đặc biệt, nơi bám prôtêin ức chế ngăn cản phiên mã nhóm gen cấu trúc - Vùng khởi động (P) : nơi bám enzim ARN-pôlimeraza khởi đầu mã - Gen điều hòa (R) : không thuộc thành phần opêron đóng vai trò quan trọng điều hoà hoạt động gen opêron qua việc sản xuất prôtêin ức chế Sự điều hòa hoạt động operon Lac Khi môi trường Lactozo: Protein ức chế gen điều hòa tổng hợp liên kết vào vùng vận hành làm ngăn cản trình phiên mã gen cấu trúc Hình : Cơ chế điều hòa hoạt động operon Lac môi trường Lactozo Khi môi trường có Lactozo: Lactozo liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu hình không gian nên protein ức chế bất hoạt không gắn với vùng vận hành Enzim ARN polimeraza liên kết vào vùng khởi động để tiến hành trình phiên mã Các phân tử mARN tiếp tục dịch mã tổng hợp enzim thủy phân Lactozo Hình : Cơ chế điều hòa hoạt động operon Lac môi trường có Lactozo Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang II BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu Điều hòa hoạt động gen A Điều hòa lượng sản phẩm gen tạo B Điều hòa lượng mARN C Điều hòa lượng tARN D Điều hòa lượng rARN Câu Sự biểu điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ diễn chủ yếu cấp độ: A Phiên mã B Sau phiên mã C Trước phiên mã D Dịch mã Câu 3: Sự kiểm soát gen sinh vật nhân thực đa bào phức tạp so với nhân sơ do: A Các tế bào nhân thực lớn B Sinh vật nhân sơ sống giới hạn môi trường ổn định C Các nhiễm sắc thể nhân thực có nuclêôtit hơn, trình tự nuclêôtit phải đảm nhiệm nhiều chức D Trong thể sinh vật nhân thực đa bào, tế bào khác biệt hóa chức khác Câu 4:Theo Jacôp Mônô, thành phần cấu tạo opêron Lac gồm: A gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) B vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) C gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O) D gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P) Câu 5: Khi nói cấu trúc operon, điều khẳng định sau xác? A Operon nhóm gen cấu trúc có chung trình tự promoter kết hợp với gen điều hòa có nhiệm vụ điều hòa phiên mã nhóm gen cấu trúc nói lúc B Operon nhóm gen cấu trúc nằm gần mã hóa cho phân tử protein có chức gần giống liên quan đến C Operon nhóm gen cấu trúc có promoter phiên mã lúc thành phân tử mARN khác D Operon nhóm gen cấu trúc nằm gần phân tử ADN, phiên mã thời điểm để tạo thành phân tử mARN Câu 6: Gen điều hòa có vai trò: A Tổng hợp prôtêin ức chế có khả liên kết với vùng vận hành ngăn cản trình phiên mã B Tổng hợp prôtêin ức chế làm tín hiệu điều hòa hoạt động gen C Điều hòa hoạt động phiên mã dịch mã gen D Tổng hợp prôtêin ức chế có khả liên kết với Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu 7: Trong chế điều hoà hoạt động opêron Lac, kiện sau diễn môi trường có lactôzơ môi trường lactôzơ? A Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng B Gen điều hoà R tổng hợp prôtêin ức chế C ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên mã D Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế Câu 8: Trong chế điều hòa hoạt động Operon Lac enzyme ARN polimeraza thường xuyên phiên mã loại gen sau A Gen điều hòa B Gen A C Gen Y D Gen Z Câu 9: Tín hiệu điều hòa hoạt động gen opêron Lac vi khuẩn E coli là: A Prôtêin ức chế B Đường lactozơ C Enzim ADN-polimeraza D Đường mantôzơ Câu 10:Trong cấu trúc operon lac đột biến làm đọan phân tử AND trường hợp sau làm cho tất gen cấu trúc không tổng hợp A Mất vùng khởi động B vùng vận hành C gen điều hòa D gen cấu trúc Câu 11: Trong chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin vi khuẩn E coli, môi trường có lactôzơ (có chất cảm ứng) diễn kiện nào? Gen điều hòa huy tổng hợp loại prôtêin ức chế Chất cảm ứng kết hợp với prôtêin ức chế, làm vô hiệu hóa chất ức chế Quá trình phiên mã gen cấu trúc bị ức chế, không tổng hợp mARN Vùng vận hành khởi động, gen cấu trúc hoạt động tổng hợp mARN, từ tổng hợp chuỗi pôlipeptit Phương án là: A 1, B 1, C 1, D 1, 2, ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser ĐA : 1A - 2A - 3D - 4B - 5A - 6A - 7B - 8B - 9B - 10A - 11D Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... Câu 8: Trong chế điều hòa hoạt động Operon Lac enzyme ARN polimeraza thường xuyên phiên mã loại gen sau A Gen điều hòa B Gen A C Gen Y D Gen Z Câu 9: Tín hiệu điều hòa hoạt động gen opêron Lac... gồm: A gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) B vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) C gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O) D gen điều hoà, nhóm gen. .. 6: Gen điều hòa có vai trò: A Tổng hợp prôtêin ức chế có khả liên kết với vùng vận hành ngăn cản trình phiên mã B Tổng hợp prôtêin ức chế làm tín hiệu điều hòa hoạt động gen C Điều hòa hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều hòa hoạt động gen , Điều hòa hoạt động gen ,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac khi môi trường không có Lactozo - Điều hòa hoạt động gen

Hình 1.

Cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac khi môi trường không có Lactozo Xem tại trang 2 của tài liệu.
Khi môi trường có Lactozo: Lactozo đã liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu hình không gian nên protein ức chế bất hoạt và không gắn với vùng vận hành Enzim ARN polimeraza có thể liên kết vào vùng khởi động  để tiến hành quá trình phiên mã - Điều hòa hoạt động gen

hi.

môi trường có Lactozo: Lactozo đã liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu hình không gian nên protein ức chế bất hoạt và không gắn với vùng vận hành Enzim ARN polimeraza có thể liên kết vào vùng khởi động để tiến hành quá trình phiên mã Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan