0

Các kiểu dữ liệu trong php

13 300 0
  • Các kiểu dữ liệu trong php

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 11:42

Tiếp theo bài học khai báo biến và hằng số trong php thì chúng ta sẽ học bài các kiểu dữ liệu trong php. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả các kiểu dữ liệu, trừ kiểu dữ liệu trừu tượng ( trừu tượng hóa dữ liệu ) vì đây là kiến thức lập trình hướng đối tượng. Các ki ểu d ữli ệu php Trong php có t c ộng ki ểu d ữli ệu: • Ki ểu INT • Ki ểu Boolean • Ki ểu S ốTh ực (float, double) • Ki ểu Chu ỗi • Ki ểu M ảng (array) • Ki ểu NULL • Ki ểu Đối T ượ n g (object) N ội dung • Ki ểu d ữli ệu INT o Khai báo biến kiểu INT o Ép liệu sang kiểu INT o Kiểm tra liệu có phải kiểu INT • Kiểu liệu boolean o Ép liệu sang kiểu boolean o Kiểm tra biến kiểu boolean • Kiểu số thực o Ép liệu sang kiểu số thức o Kiểm tra biến kiểu số thực • o Kiểu chuỗi Kiểm tra biến kiểu string • Kiểu mảng (array) o Khởi tạo truy xuất hần tử mảng o Mảng có mục o Mảng kết hợp o Mảng chiều o Mảng nhiều chiều o Kiểm tra biến kiểu mảng • Kiểu giá trị Null Kiểm tra biến có giá trị null o • Kiểu Object (đối tượng) • Kết thúc học Ki ểu d ữ li ệu INT Ch ữ INT viết tắt c ch ữ INTEGER, m ột ki ểu d ữ li ệu d ạng s ố có th ể vi ết nhi ều c s ố khác Ví dụ 1: Kiểu số INT Chúng ta không dùng dấu nháy để bao quanh kích th ước c ki ểu INT 32bit Trong PHP không h ỗ tr ợ nhi ều ki ểu Unsigned Integer (S ố nguyên d ương) nên n ếu b ạn s d ụng vượt giới hạn trình biên dịch hiểu ki ểu Float (s ố th ực), nhiên lúc điều cho trường hợp số dương Khai báo bi ến ki ểu INT Để khai báo biến kiểu INT bạn gán giá trị cho số nguyên (kể số âm) Ví dụ 2: Ép d ữ li ệu sang ki ểu INT Cú Pháp: (int)$ten_bien; Ví dụ 3: Việc chuyển đổi PHP lại không cần thi ết kiểu li ệu php t ự động chuyển biến sang kiểu thích hợp để thực phép tính, nhiên sau th ực hi ện tính toán biến tự chuyển lại kiểu liệu ban đầu Ví dụ 4: Trongdụ bạn thấy biến $a chuỗi biến $b số, ta cộng biến lại biến tự động chuyển sang kiểu số INT thích hợp để cộng, kết kiểu INT gán vào biến $c Để kiểm tra bạn dùng dòng lệnh var_dump(is_int($c));để xuất hình kết kiểm tra Ví dụ 5: Chạy đoạn lệnh bạn thấy kết số Tại sao? bạn thấy biến $a có ký tự dạng số nên tự động cắt bỏ tất ký tự đằng sau ký tự a nên chuỗi rỗng, mà giá trị rỗng chuyển sang kiểu INT có giá trị không Ví dụ 6: Chạy đoạn code kết xuất hình 123, giải thích s ẽ xóa ký t ự bắt đầu t ký t ự a nên chu ỗi s ẽ ’123′, chuy ển sang ki ểu INT thành 123 Ki ểm tra d ữ li ệu có ph ải ki ểu INT Để kiểm tra biến có phải kiểu INT không bạn dùng hàm is_int($bien) is_integer($bien) kết trả giá trị True kiểu INT False kiểu INT Ki ểu d ữ li ệu boolean Đây kiểu liệu đơn giản kiểu liệu PHP, chứa giá trị sai (TRUE FALSE) Để tạo biến kiểu boolean bạn gán giá trị cho TRUE FALSE Lưu ý TRUE, FALSE không phân biệt hoa thường, nghĩa bạn gõ miễn Ví dụ 7: Ép d ữ li ệu sang ki ểu boolean Tương tự kiểu INT bạn sử dụng (bool) (boolean) để ép kiểu sang kiểu bool Như PHP bool boolean từ khóa có ý nghĩa Ví dụ 8: Các ký tự 0, ký tự trống null quy giá trị FALSE, ký tự lại quy TRUE Việc chuyển đổi không cần thiết php tự xem xét giá trị quy v ề TRUE hay FALSE Ví dụ 9: Ki ểm tra m ột bi ến ki ểu boolean Để kiểm tra biến có phải kiểu boolean bạn dùng hàm is_bool($bien);để kiểm tra, kết hàm trả TRUE kiểu bool, ngược lại false kiểu bool 3 Ki ểu s ố thực Hiểu cách nôm na kiểu số thực số có phần dư, kiểu INT số không phần nào, số 1.234 kiểu số thực, 1234 kiểu số nguyên (INT) Kích c ỡ phụ thuộc xác định phụ thuộc vào platform giá trị lớn xấp xỉ 1.8e308, kiểu li ệu php kiểu số thực gồm có kiểu float, double Ví dụ 10: Ép d ữ li ệu sang ki ểu s ố th ức Bạn dùng (float), (double) để chuyển kiểu liệu sang số thực cho biến Ví dụ 11: Ki ểm tra m ột bi ến ki ểu s ố th ực Để kiểm tra biến phải kiểu số thực không bạn dùng hàm is_float($bien) để kiểm tra cho kiểu float, is_double($bien) để kiểm tra cho kiểu double Kết hàm trả TRUE đúng, FALSE sai Ki ểu chu ỗi Các kiểu liệu php kiểu chuỗi gồm kiểu string (chuỗi) char (ký tự), ký tự byte 256 ký tự khác nhau, để khai báo báo bạn vi ệc khai báo bi ến gán giá trị chuỗi cho nó, chuỗi phải bao quanh dấu nháy đơn ‘ dấu nháy kép “ Ép kiểu ta dùng (string) để chuyển sang kiểu chuỗi Ví dụ 12: Ki ểm tra m ột bi ến ki ểu string Để ki ểm tra biến ki ểu chu ỗi (string) ta dùng hàm is_string($bien), kết hàm trả TRUE FALSE không Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm chuỗi xem hàm xử lý chuỗi php Ki ểu m ảng (array) Mảng danh sách phần tử có kiểu liệu kiểu liệu php có độ phức tạp tính toán cao Có loại mảng mảng chiều mảng nhiều chiều Riêng với PHP phần tử mảng không kiểu liệu, phần tử mảng truy xuất thông qua mục(vị trí) nằm mảng Khởi tạo truy xuất hần tử mảng Để khai báo mảng ta dùng cú pháp sau: Giả s có sinh viên Nguy ễn V ăn A Nguy ễn V ăn B, gi s ẽ kh ởi t ạo m ột mảng $sinhvien để lưu sinh viên lại NOTE: Các bạn dùng hàm var_dump($mang); để in phần tử mạng để test trình học Hàm sử dụng tất kiểu liệu php Cách 1: Cách 2: Cách 3: Cách 4: Cả cách có kết giống cú pháp lại khác M ảng có m ục Là mảng có ph ần t đượ c định danh m ột m ục (ki ểu s ố) b đầu b ằng s ố ph ần t cuối có mục (n-1), n tổng số phần tử mảng Điều có nghĩa mảng bạn có 10 phần từ vị trí phần tử mảng là: [0] – [1] – [2] – [3] – [4] – [5] – [6] – [7] – [8] – [9] Quay lại cách giải ví dụ trên: Với cách 1: Bạn khởi tạo mảng gán trực tiếp phần từ vào, mảng nên t ự hiểu phần tử có mục =0, phần tử thứ = Với cách 2: Bạn khởi taọ mảng gán trực tiếp phần tử vào, lúc gán b ạn có ghi rõ mục cho phần tử Với cách 3: Ban khởi tạo mảng rỗng sau bạn dùng lệnh để gán phần tử vào, lệnh gán bạn có rõ mục Với cách 4: Bạn khởi tạo mảng rỗng, sau bạn dùng lệnh gán phần tử vào b ạn lại không rõ mục, lúc PHP kiểm tra thấy mảng rỗng nên phần tử s ẽ m ặc định gán mục = 0, phần tử phần tử trước + tức = Để truy xuất phần tử mảng mục ta dùng cú pháp sau: $tenmang[$index]; $index mục bạn muốn lấy Ví dụ 14: M ảng k ết h ợp Là Mảng có ph ần t đượ c định danh b ằng m ột tên đươ ng nhiên v ị trí ph ần t s ẽ thứ tự Ví dụ 15: Tương tự ví dụ phần mảng có mục, có thêm cách khai báo Xét ví dụ sau: Trongdụ ều đặc bi ệt lúc gán sinh viên Nguy ễn V ăn B ta không truy ền tên cho mà ch ỉ dùng dấu [] để thêm vào Điều xảy ra? Câu trả lời sau: Trình biên dịch chạy dòng thứ khởi tạo mảng rỗng, dòng thứ thêm phần tử cho mảng với tên sinhvien_a, dòng th ứ thấy ko có truyền mục nên lưu giá trị Nguyễn Văn B dạng mục Nó xét th mảng chưa có mục (vì dòng truyền dạng kết hợp), nên sinh viên Nguy ễn V ăn B lấy mục = Việc truy xuất phần tử mảng kết hợp tương tự mảng mục ta dùng cú pháp sau: $tenmang[$name], $name tên phần tử bạn muốn lấy Ví dụ 16: M ảng m ột chi ều Tất ví dụ gọi mảng chiều (gồm mảng chiều chi mục, mảng chiều k ết hợp) M ảng nhi ều chi ều Là mảng có nhi ều m ục cho t ừng ph ần t ử, ví d ụ m ảng chi ều m ỗi ph ần t có ch ỉ muc, chiều ph ần t có m ục, … Mảng nhiều chiều thực chất mảng chiều nh ưng thể hi ện d ưới d ạng nhi ều chi ều Xem hình minh h ọa m ảng chi ều sau đượ c bi ểu hi ện b ằng s ố dòng s ố c ột (ngh ĩa chi ều gi ống hình h ọc không gian chi ều), m ỗi ph ần t s ẽ đượ c định v ị trí ểm giao c ch ỉ số cột dòng Ví dụ 17: thêm phần tử mảng chiều: Ví dụ 18: truy xuất phần tử mảng chiều: Ki ểm tra m ột bi ến ki ểu m ảng Để kiểm tra biến có phải kiểu mảng (array) không ta dùng hàm is_array($bien), hàm trả TRUE FALSE không Nêu bạn muốn tham khảo thêm mảng đọc hàm xử lý mảng php Ki ểu giá tr ị Null Đây kiểu đặc biệt PHP ngôn ngữ lập trình khác, mang giá trị rỗng Lúc bạn khởi tạo biến bạn gán = NULL hệ thông không tốn nhớ để lưu trữ, nên việc sử dụng có lợi Kiểu NULL ép kiểu sang kiểu INT 0, ép kiểu sang kiểu chuỗi = r ỗng, ép sang kiểu boolean mang giá trị FALSE Ví dụ 19: Ki ểm tra m ột bi ến có giá trị null Để kiểm tra biến có giá trị null hay không ta dùng hàm is_null($bien) Biến trả TRUE FALSE không Ki ểu Object ( đối t ượng) Riêng kiểu đối tượng (Object) liên quan đến kiến thức lập trình nâng cao nên tạm th ời bạn bỏ qua kiểu Nếu bạn quan tâm xem series php nâng cao K ết thúc h ọc ... chuỗi php Ki ểu m ảng (array) Mảng danh sách phần tử có kiểu liệu kiểu liệu php có độ phức tạp tính toán cao Có loại mảng mảng chiều mảng nhiều chiều Riêng với PHP phần tử mảng không kiểu liệu, ... 1.8e308, kiểu li ệu php kiểu số thực gồm có kiểu float, double Ví dụ 10: < ?php $a = 1.234; // Kiểu số thực ?> Ép d ữ li ệu sang ki ểu s ố th ức Bạn dùng (float), (double) để chuyển kiểu liệu sang... phải kiểu số thực không bạn dùng hàm is_float($bien) để kiểm tra cho kiểu float, is_double($bien) để kiểm tra cho kiểu double Kết hàm trả TRUE đúng, FALSE sai Ki ểu chu ỗi Các kiểu liệu php kiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Các kiểu dữ liệu trong php, Các kiểu dữ liệu trong php, , Kiểu dữ liệu boolean

Hình ảnh liên quan

M ng mt chi uả ề - Các kiểu dữ liệu trong php

ng.

mt chi uả ề Xem tại trang 11 của tài liệu.
echo $sinhvien['sinhvien_a']; // xuất ra màn hình sinh viên Nguyễn Vă nA echo$sinhvien['sinhvien_b']; // xuất ra màn hình sinh viên Nguyễn Văn B ?> - Các kiểu dữ liệu trong php

echo.

$sinhvien['sinhvien_a']; // xuất ra màn hình sinh viên Nguyễn Vă nA echo$sinhvien['sinhvien_b']; // xuất ra màn hình sinh viên Nguyễn Văn B ?> Xem tại trang 11 của tài liệu.