0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án

34 607 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 19:38

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP TRNG I HC NGOI THNG KHOA KINH T NGOI THNG B MễN THNG MI IN T -o0o H Ni, ngy 16 thng 12 nm 2005 CU HI ễN TP THI TRC NGHIM PHN Dnh cho cỏc A, B, C, D, E, F K41 - KTNT Phn s c a lờn mng vo th 3, ngy 16 thỏng 12 nm 2005 PHN Cõu Cỏch gi no KHễNG ỳng bn cht thng mi in t a Online trade (Thng mi trc tuyn) b Cyber trade (Thng mi iu khin hc) c Electronic Business (Kinh doanh in t) d Cỏc cõu tr li trờn u ỳng Tr li: D Cõu "Thng mi in t l tt c hot ng trao i thụng tin, sn phm, dch v, toỏn thụng qua cỏc phng tin in t nh mỏy tớnh, ng dõy in thoi, internet v cỏc phng tin khỏc" õy l Thng mi in t nhỡn t gúc : a Truyn thụng b Kinh doanh c Dch v d Mng Internet Tr li: A Cõu Thng mi in t l vic ng dng cỏc phng tin in t v cụng ngh thụng tin nhm t ng hoỏ quỏ trỡnh v cỏc nghip v kinh doanh õy l Thng mi in t nhỡn t gúc : a Truyn thụng b Kinh doanh c Dch v d Mng Internet Tr li: B Cõu Thng mi in t l tt c cỏc hot ng mua bỏn sn phm, dch v v thụng tin thụng qua mng Internet v cỏc mng khỏc õy l Thng mi in t nhỡn t gúc : a Truyn thụng b Kinh doanh c Dch v d Mng Internet Tr li: D Cõu Theo cỏch hiu chung hin nay, Thng mi in t l vic s dng tin hnh cỏc hot ng thng mi a Internet b Cỏc mng c Cỏc phng tin in t d Cỏc phng tin in t v mng Internet Tr li: D ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP Cõu Ch yu t KHễNG phi li ớch ca Thng mi in t a Gim chi phớ, tng li nhun b Dch v khỏch hng tt hn c Giao dch an ton hn d Tng thờm c hi mua, bỏn Tr li: C Cõu Ch yu t KHễNG phi l li ớch ca Thng mi in t a Khỏch hng cú nhiu s la chn hn b Tng phỳc li xó hi c Khung phỏp lý mi, hon chnh hn d Tip cn nhiu th trng mi hn Tr li: C Cõu Ch yu t KHễNG phi hn ch ca Thng mi in t a Vn an ton b S thng nht v phn cng, phn mm c Vn hoỏ ca nhng ngi s dng Internet d Thúi quen mua sm truyn thng Tr li: C Cõu Ch yu t KHễNG thuc h tng cụng ngh thụng tin cho Thng mi in t a H thng mỏy tớnh c ni mng v H thng cỏc phn mm ng dng Thng mi in t b Ngnh in lc c H thng cỏc ng truyn Internet nc v kt ni nc ngoi d Tt c cỏc yu t trờn Tr li: D Cõu 10 Thnh phn no KHễNG trc tip tỏc ng n s phỏt trin Thng mi in t a Chuyờn gia tin hc b Dõn chỳng c Ngi bit s dng Internet d Nh kinh doanh thng mi in t Tr li: B-Dõn chỳng Cõu 11 Yu t no tỏc ng trc tip nht n s phỏt trin Thng mi in t a Nhn thc ca ngi dõn b C s phỏp lý c Chớnh sỏch phỏt trin Thng mi in t d Cỏc chng trỡnh o to v Thng mi in t Tr li: B (lp lun ngc li, nu thiu cỏi gỡ thỡ TMT khú phỏt trin nht hin nay) Cõu 12 Trong cỏc yu t sau, yu t no quan trng nht i vi s phỏt trin TMT a Cụng ngh thụng tin b Ngun nhõn lc c Mụi trng phỏp lý, kinh t d Mụi trng chớnh tr, xó hi Tr li: A - Cụng ngh thụng tin, cỏc yu t cũn li Thng mi truyn thng cng quan trng nh th ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP Cõu 13 Ch loi hỡnh KHễNG phi giao dch c bn Thng mi in t a B2B b B2C c B2G d B2E Tr li: D - Khụng phi B2E m l G2C Cõu 14 Ch thnh phn ca AIDA Marketing in t c gii thớch cha ỳng a A - Website phi thu hỳt s chỳ ý ca ngi xem b I - Website c thit k tt, d tỡm kim, d xem, nhanh chúng, thụng tin phong phỳ c D - Cú cỏc bin phỏp xỳc tin to mong mun mua hng : gim giỏ, qu tng d A - Form mu p, tin li, an ton khỏch hng thc hin mua d dng Tr li: D - cha , tt c cỏc bin phỏp h tr thc hin n hng qua mng Cõu 15 Ch hot ng CHA hon ho Thng mi in t a Hi hng b Cho hng c Xỏc nhn d Hp ng Tr li: D Cõu i tng no KHễNG c phộp ký kt hp ng mua bỏn ngoi thng qua mng a Doanh nghip XNK b Doanh nghip c Cỏ nhõn d Cha cú quy nh rừ v iu ny Tr li: D Cõu Nguyờn tc no ph bin hn c hỡnh thnh hp ng in t a Nhn c xỏc nhn l ó nhn c chp nhn i vi cho hng b Thi im chp nhn c gi i, dự nhn c hay khụng c Thi im nhn c chp nhn hay gi i tu cỏc nc quy nh d Thi im xỏc nhn ó nhn c chp nhn c gi i Tr li: A l chc chn nht v thi gian gi nhn gn nh tc thi nờn nguyờn tc ny nờn c ỏp dng m bo bỡnh ng gia hai bờn Cõu Ni dung gỡ ca hp ng in t KHễNG khỏc vi hp ng truyn thng a a ch cỏc bờn b Quy nh v thi gian, a im ca giao dch c Quy nh v thi gian, a im hỡnh thnh hp ng d Quy nh v cỏc hỡnh thc toỏn in t Tr li: A Cõu Ch yu t KHễNG phi c im ca ch ký in t a Bng chng phỏp lý : xỏc minh ngi lp chng t b Rng buc trỏch nhim : ngi ký cú trỏch nhim vi ni dung bn c ng ý : th hin s tỏn thnh v cam kt thc hin cỏc ngha v chng t d Duy nht : ch nht ngi ký cú kh nng ký in t vo bn Tr li: D - khụng phi ch nht mt ngi cú kh nng s dng ch ký s hoỏ ú Cõu Vn gỡ NấN chỳ ý nht s dng Ch ký s hoỏ ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP a Xỏc nh chớnh xỏc ngi ký b Lu gi ch ký mt c Nm c mi khoỏ cụng khai d Bit c s khỏc gia lut phỏp cỏc nc v ch ký in t Tr li: D - trỏnh tranh chp xy Cõu thc hin cỏc giao dch in t (B2B) cỏc bờn cn cú bng chng m bo ch ký hp ng in t chớnh l ca bờn i tỏc mỡnh ang tin hnh giao dch m bo nh vy cn a Cú c quan qun lý nh nc m bo b Cú t chc quc t cú uy tớn m bo c Cú ngõn hng ln, cú uy tớn, tim lc ti chớnh ln m bo d Cú t chc trung gian, cú uy tớn, cú kh nng ti chớnh m bo Tr li: D Cõu Bc no quy trỡnh s dng n ng bin in t sau l KHễNG ỳng a Ngi chuyờn ch sau nhn hng s son tho n ng bin di dng thụng ip in t/d liu b Ngi chuyờn ch ký bng ch ký s v gi cho ngi gi hng thụng qua trung tõm truyn d liu c Ngi gi hng gi mó khoỏ mt cho ngi nhn hng d Ngi gi hng gi tip mó khoỏ mt cho ngõn hng Tr li: C - thng thỡ ngõn hng gi cho ngi nhn sau ngi nhn toỏn Cõu Phng tin toỏn in t no c dựng ph bin nht a Th tớn dng b Th ghi n c Th thụng minh d Tin in t Tr li: A - chim 90% tng tr giỏ cỏc giao dch Cõu S dng khỏch hng khụng cn phi in cỏc thụng tin vo cỏc n t hng trc tuyn m ch cn chy phn mm trờn mỏy tớnh a Tin s hoỏ - Digital cash b Tin in t - Ecash c Vớ in t - Ewallet d Sộc in t - Echeque Tr li: C Cõu 10 Doanh thu bỏn l trờn mng M v EU chim t l tng doanh thu bỏn l a Di 3% b T 3%-5% c T 5%-20% d Trờn 20% Tr li: A - khong 1,5% Cõu 11 Trong cỏc lut sau, lut no khụng ỏp dng M a UETA b UCITA c E-SIGN d E-SIGNATURE ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP Tr li: D Cõu 12 Hin nay, khong s doanh nghip Vit nam s dng Internet gi v nhn th in t a 20% b 20% - 40% c 40% - 60% d Trờn 60% Tr li: C - khong 50% theo iu tra nm 2003 Cõu 13 S doanh nghip cú KHễNG quỏ ngi bit s dng th in t chim a 10% b 10% -20% c 20%-40% d Trờn 40% Tr li: D - khong 50% cú di ngi bit s dng th in t (2003) Cõu 14 Trung bỡnh S chuyờn viờn CNTT/S doanh nghip khong a 30.000 / 100.000 b 20.000 / 100.000 c 30.000 / 150.000 d 20.000 / 80.000 Tr li: A - 2004 cú khong 30.000 chuyờn viờn CNTT v khong 100.000 doanh nghip Cõu 15 Website m ti ú cỏc doanh nghip cú th tin hnh cỏc hot ng thng mi t qung cỏo, gii thiu hng hoỏ, dch v ti trao i thụng tin, ký kt hp ng, toỏn c gi l a Sn giao dch in t b Ch in t c Trung tõm thng mi in t d Sn giao dch in t B2B Tr li: D ỳng hn l A Cõu Ch sn giao dch ca Nh nc a www.vnet.vn b www.export.com.vn c www.worldtradeB2B.com d www.vnemart.com.vn Tr li: D Cõu Trờn sn giao dch hin cỏc doanh nghip KHễNG th lm gỡ a Qung cỏo b Gii thiu hng hoỏ, dch v c Tỡm kim khỏch hng d Ký kt hp ng Tr li: D Cõu Ch yu t KHễNG phi khú khn tham gia thng mi in t a Nhõn lc: i ng chuyờn gia kộm c v s lng v cht lng b Vn: thiu u t xõy dng h tng vin thụng c Thng mi truyn thng cha phỏt trin d Nhn thc quỏ n gin v thng mi in t ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP Tr li: C Cõu T chc no ó a cỏc hng dn c th v ng dng Internet vo Kinh doanh quc t a WTO b OECD c UNCTAD d APEC Tr li: C Cõu S dng Internet vo hot ng kinh doanh quc t tuõn theo bc c bn theo th t no l ỳng a ỏnh giỏ nng lc xut khu; Lp k hoch xut nhp khu; Xỳc tin, tỡm kim c hi xut nhp khu; Tin hnh giao dch xut nhp khu; Qun tr mi quan h vi khỏch hng b Qun tr quan h khỏch hng ; ỏnh giỏ nng lc xut khu; Lp k hoch xut nhp khu; Xỳc tin, tỡm kim c hi xut nhp khu; Tin hnh giao dch xut nhp khu; c ỏnh giỏ nng lc xut khu; Qun tr quan h khỏch hng ; Lp k hoch xut nhp khu; Xỳc tin, tỡm kim c hi xut nhp khu; Tin hnh giao dch xut nhp khu; d ỏnh giỏ nng lc xut khu; Lp k hoch xut nhp khu; Xỳc tin, tỡm kim c hi xut nhp khu; Qun tr quan h khỏch hng ; Tin hnh giao dch xut nhp khu; Tr li: A Cõu xỳc tin xut khu thnh cụng thi i hin nay, doanh nghip KHễNG cn yu t no a Trang web riờng ca cụng ty b Cú k hoch marketing trc tip thụng qua th in t c Tham gia cỏc sn giao dch thng mi in t d Cú i ng cỏn b chuyờn trỏch v cụng ngh thụng tin Tr li: D Cõu Mnh no SAI a www.superpages.net l website cung cp thụng tin th trng b www.jetro.go.jp h tr cỏc nh xut khu nc ngoi tỡm nh nhp khu Nht bn c www.worldtariff.com l website ca cụng ty FedEx Trade Network d www.jurisint.org cung cp cỏc thụng tin v thng mi ngoi tr lut Tr li: D Cõu Ch vớ d thnh cụng in hỡnh ca e-markespace a www.amazon.com b www.hp.com c www.jetro.go.jp d www.alibaba.com Tr li: D Cõu Website www.superpages.net l mụ hỡnh a B2C b B2B c B2G d G2B Tr li: B Cõu 10 Website http://unstats.un.org l website cung cp thụng tin ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP a Thng mi b Xut nhp khu c Lut thng mi quc t d Niờn giỏm thng mi Tr li: D Cõu 11 Website www.tsnn.com l website cung cp thụng tin v a Cỏc mt hng cn mua v doanh nghip nhp khu b Cỏc mt hng cn bỏn v doanh nghip xut khu c Cỏc thụng tin v trin lóm thng mi d Cỏc thụng tin v u giỏ quc t Tr li: C Cõu 12 Website www.countryreports.org cú tỏc dng i vi hot ng no nht a Nghiờn cu th trng nc ngoi b ỏnh giỏ kh nng ti chớnh ca i tỏc c Xin h tr ti chớnh xut khu d Tỡm kim danh mc cỏc cụng ty xut nhp khu Tr li: A Cõu 13 Ch gii phỏp KHễNG cú chung tớnh cht vi cỏc gii phỏp cũn li a Hon thin h thng chớnh sỏch phỏp lớ v Thng mi in t b Bo h s hu trớ tu c Bo v ngi tiờu dựng d.Chin lc ng dng thng mi in t cho SMEs Tr li: D Cõu 14 Ch gii phỏp KHễNG cú chung tớnh cht vi cỏc gii phỏp cũn li a u t phỏt trin h thng thụng tin cho cỏc t chc, doanh nghip b u t phỏt trin ngun nhõn lc cho thng mi in t c Xõy dng l trỡnh c th ng dng thng mi in t cho doanh nghip XNK d Lut hoỏ bo mt thụng tin cỏ nhõn Tr li: D Cõu 15 Website no KHễNG h tr v bo mt thụng tin cỏ nhõn a W3C (P3P) b BBBOnline c BetterWeb d Intracen Tr li: D Cõu Quy trỡnh ng ng TMT vi doanh nghip XNK no ỳng a Xỏc nh ngnh hng KD; Xõy dng Website; Qung bỏ Website; H tr khỏch hng; Thanh toỏn qua mng; i mi phng thc kinh doanh b Xỏc nh ngnh hng KD; Xõy dng Website; H tr khỏch hng; Qung bỏ website; Thanh toỏn qua mng; i mi phng thc kinh doanh c Xỏc nh ngnh hng KD; Xõy dng Website; Thanh toỏn qua mng; Qung bỏ Website; H tr khỏch hng; i mi phng thc kinh doanh d Xỏc nh ngnh hng KD; Xõy dng Website; Qung bỏ Website; Thanh toỏn qua mng; i mi phng thc kinh doanh; H tr khỏch hng Tr li: A ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP Cõu Ch yu t quang trng nht i vi mt website a Mua tờn v dch v hosting b T chc cỏc ni dung ca website c Thit k website d Bo trỡ v cp nht thụng tin Tr li: D Cõu Qung bỏo website nh th no s KHễNG tit kim nht a ng ký trờn cỏc Search Engine b Liờn kt qung cỏo gia cỏc doanh nghip vi c S dng chin lc lan to - viral marketing d Qung cỏo trờn chuyờn ngnh nh thng mi hay bu chớnh vin thụng Tr li: D Cõu Cỏc mụ hỡnh kinh doanh thng mi in t thc cht l a Cỏc mụ hỡnh kinh doanh truyn thng v cỏc mụ hỡnh hon ton mi b Cỏc mụ hỡnh kinh doanh truyn thng t mụi trng thng mi in t c S nõng cp cỏc mụ hỡnh kinh doanh truyn thng d S nõng cp cỏc mụ hỡnh kinh doanh truyn thng v cỏc mụ hỡnh kinh doanh hon ton mi Tr li: D Cõu Ch mụ hỡnh kinh doan B2B cỏc mụ hỡnh sau a www.amazon.com b www.eBay.com c www.ChemUnity.com d www.goodsonline.com Tr li: C Cõu Hp ng in t l hp ng c giao kt thụng qua cỏc phng tin in t, ú hp ng hoc mt phn ca hp ng c lp di dng d liu in t õy l khỏi nim hp ng in t a D tho Phỏp lnh Thng mi in t ca Vit nam b Lut mu v thng mi in t ca UNCITRAL c Nhúm nghiờn cu thuc U ban Chõu u v hp ng TMT d OECD Tr li: A Cõu Vic ký kt hp ng in t l quỏ trỡnh thit lp, m phỏn, ký kt v trỡ cỏc hp ng hon ton dng d liu in t õy l khỏi nim v giao kt hp ng in t a D tho Phỏp lnh Thng mi in t ca Vit nam b Lut mu v thng mi in t ca UNCITRAL c Nhúm nghiờn cu thuc U ban Chõu u v hp ng TMT d OECD Tr li: C Cõu Ch yu t KHễNG phi l li ớch ca hp ng in t a Tit kim thi gian v chi phớ cho cỏc bờn tham gia b Tin ti th gii t ng hoỏ kinh doanh c m bo s an ton v chớnh xỏc, trỏnh gi mo d Tng thờm th phn cho doanh nghip trờn th trng quc t ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP Tr li: D Cõu Ch yu t KHễNG phi l li ớch ca hp ng in t a An ton giao dch, ký kt hp ng b Nõng cao nng lc cnh tranh v hi nhp kinh t quc t c Duy trỡ quan h lõu di vi khỏch hng v ngi cung cp d Tin thc hin ton b cỏc giao dch in t qua mng Tr li: C Cõu 10 iu gỡ KHễNG phi s khỏc bit gia hp ng in t v hp ng truyn thng a S dng ch ký bng tay v s dng ch ký in t b Mt hp ng bng giy hon chnh v mt hp ng c tng hp thụng qua thng nht cỏc iu khon cỏc thụng ip d liu khỏc c Thi im ký ca hai bờn gn v cỏch xa d Ni dung hp ng truyn thng n gin hn Tr li: D Cõu 11 S khỏc bit gia hp ng truyn thng th hin rừ nht a i tng ca hp ng b Ni dung ca hp ng c Ch th ca hp ng d Hỡnh thc ca hp ng Tr li: D Cõu 12 Ch mnh KHễNG ỳng a Hp ng B2B linh hot hn hp ng B2C b Hp ng in t ph thuc vo mỏy tớnh v cỏc phn mm lp v hin th nú c Ngi mua hp ng in t nhiu khụng th nhn c hng d Hp ng in t c ký gia ngi v phn mm mỏy tớnh Tr li: C Cõu 13 Cụng c "E-TERMS l t chc no a a ICC b UNCITRAL c ITC d WTO Tr li: A Cõu 14 Ch mnh KHễNG ỳng a Khi mua hng trờn mng, cho hng ch bt u ngi mua ng ý vi n hng ca hng tng hp trờn c s cỏc la chn ca ngi mua trc ú b Khi ngi mua chp nhn cho hng ny thỡ hp ng c hỡnh thnh v ngi bỏn cú th nhn c tin sau ú c Nguyờn tc chung mua sm trờn mng l chn cỏc ca hng ln, cú uy tớn mua d Hp ng in t B2C c hỡnh thnh khỏc vi cỏc hp ng truyn thng v ni dung Tr li: D Cõu 15 Ch mnh SAI a Website l phng phỏp khụng d dng sn phm c bit n trờn th gii b Xõy dng website d hn vic cp nht, trỡ v phỏt trin website c Cỏc trung gian thng mi s b loi b thng mi in t i v phỏt trin ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP d Cỏc ri ro toỏn bng th tớn dng ngi bỏn chu Tr li: C Cõu Vn n ng bin thng b lm gi KHễNG vỡ mc ớch no a Sa i s lng, cht lng ca hng hoỏ c mụ t trờn n b Lm gi n bỏn li hng hoỏ cho ngi hng hoc nhn hng c Lm gi n nhn tin theo quy nh L/C d Lm gi n gi sm cho ngi mua h nhn hng Tr li: D Cõu Vỡ l mt chng t cú th chuyn nhng c nờn ngõn hng cú th gi chng t ny nh mt s m bo cho cỏc khon tớn dng cp cho ngi nhp khu Khi hng hoỏ ti cng n, ngi mua xut trỡnh gc cho ngi chuyờn ch nhn hng a Vn n ng bin b Vn n in t c Hp ng in t d B chng t toỏn Tr li: A Cõu c im no KHễNG phi ca mó khoỏ mt a Khoỏ mó hoỏ v gii mó ging b Ngi gi v nhn cựng bit khoỏ ny c Chi phớ qun lý loi khoỏ ny thp v qun lý n gin i vi c hai bờn d Doanh nghip s phi to khoỏ mt cho tng khỏch hng Tr li: C Cõu Yu t no KHễNG thuc quy trỡnh to lp ch ký in t a Thụng ip gc b Bn túm lc ca thụng ip c Khúa cụng cng d Ch ký in t Tr li: C Cõu Yu t no KHễNG thuc quy trỡnh xỏc nhn ch ký in t a Thụng ip nhn c b Khoỏ mt c Bn túm lc ca thụng ip d Kt qu so sỏnh hai bn túm lc Tr li: B Cõu V c bn, trờn chng thc in t (hay chng ch s hoỏ) c cp cho mt t chc gm cú, ngoi tr a Tờn y , tờn vit tt, tờn giao dch b a ch liờn lc c Thi hn hiu lc, mó s ca chng thc d Mó s cụng cng v kh nng ti chớnh ca t chc Tr li: D Cõu Trong thng mi quc t, cỏc chng thc cn c mt t chc cp, t chc ny cn cú cỏc c im sau, ngoi tr a Mt t chc hng u th gii b Cú uy tớn cng ng kinh doanh, ngõn hng, ti ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử 10 CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP Cõu Cỏ bit hoỏ lm gim kh nng thay th ca sn phm a ỳng b Sai Tr li: ỳng Cõu Khi la chn hai sn phm ging nhau, giỏ c thp hn s thu hỳt c khỏch hng a ỳng b Sai Tr li: Sai - cũn nhiu yu t khỏc nh dch v, phõn phi, quan h, bo hnh Cõu Trung gian giỳp lm gim cỏc ri ro ký kt hp ng trờn mng a ỳng b Sai Tr li: ỳng - cỏc sn giao dch s lm gim c nguy c v tng s tin tng ký kt hp ng, cỏc ý kin phn hi cụng khai c gi lờn sn ú nh hng n uy tớn ca doanh nghip tham gia trc cng ng, m bo c tớnh cụng bng cỏc giao dch Cõu t hng qua mng cú li ch yu cho ngi mua m khụng phi cho ngi bỏn a ỳng b Sai Tr li: Sai - Ngi bỏn cng cú li x lý n hng qua mng nh chớnh xỏc hn, nhanh hn Cõu Tin in t a ỳng b Sai Tr li: Cõu Thng mi in t di ng ch cỏc giao dch thng mi thụng qua cỏc thit b thụng tin khụng dõy nh mobile phone, PDA, mỏy tớnh xỏch tay kt ni mng khụng dõy a ỳng b Sai Tr li: ỳng Cõu 10 Bn cht ca u giỏ trờn mng v u giỏ truyn thng ging u l to mt mụi trng cnh tranh cui cựng chn c mt mc giỏ ti u a ỳng b Sai Tr li: ỳng - õy chớnh l bn cht ca u giỏ Cõu 11 u giỏ trờn mng a ỳng b Sai Tr li: Cõu 12 S khỏc bit gia u giỏ kiu Anh v M l s lng cỏc mt hng c a u giỏ a ỳng b Sai Tr li: ỳng - Theo kiu Anh, mt mt hng c a Theo kiu M, nhiu mt hng c a ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử 20 CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP Cõu 13 a ỳng b Sai Tr li: Cõu 14 a ỳng b Sai Tr li: Cõu 15 B2B v B2C cú im khỏc c bn l kh nng thng lng giỏ B2B d thc hin hn B2C a ỳng b Sai Tr li: ỳng - Tuy nhiờn cn hiu l giai on hin nay, hu ht cỏc ca hng B2C u cha cung cp kh nng khỏch hng tr giỏ, tng lai cú nhiu ca hng cnh tranh trờn mng, khỏch hng s cú ũi hi c tr giỏ BN L IN T Cõu Jeff mun mua hng trờn mng nhng khụng tin tng vo chớnh sỏch bo mt thụng tin cỏc nhõn Anh ta cú th s dng cụng c no trờn mng tham kho? a Shopbot b Trust verification site c Business rating site d Shopping portals Tr li: b- trust verification site Cõu Cỏc site ỏnh giỏ tin cy ca cỏc site thng mi in t khỏc Cỏc ỏnh giỏ ny cú tin cy nh th no? a Rt cao, cỏc ỏnh giỏ m bo tin cy tuyt i ca cỏc site c ỏnh giỏ b Trung bỡnh, thụng thng mc ỏnh giỏ c tham kho khỏch hng quyt nh c Thp, cụng ty no cng c ỏnh giỏ l tt d Thp, cụng ty no b coi l khụng ỏng tin cy thỡ mi c ỏnh giỏ Tr li: b- trung bỡnh Cõu Mt site cung cp cỏc ni dung phớ, nhiờn trờn cỏc banner cú nhng qung cỏo Cụng ty ang s dng mụ hỡnh kinh doanh no? a Sponsorship Model b Transaction Model c Subscription Model d Advertising-supported Model Tr li: d Cõu Ch vớ d ca mụ hỡnh bỏn l tng hp qua mng a Ca hng A khụng cú tr s thc v bỏn nhiu loi hng hoỏ qua mng Internet b Ca hng B khụng cú tr s thc v bỏn mt s sn phm nht nh qua mng c Ca hng C cú tr s thc v cú website, bỏn nhiu loi hng hoỏ d Ca hng D cú tr s thc v bỏn nhiu loi hng hoỏ Tr li: A ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử 21 CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP Cõu Ch dch v KHễNG c cỏc cụng ty du lch qua mng cung cp a Bỏn v t vộ b Thụng tin gii thiu c Gim giỏ vộ mỏy bay d Mỏy tớnh chuyn i tin Tr li: C - Gim giỏ vộ mỏy bay khụng phi dch v in hỡnh Cõu Cỏc i lý trờn mng KHễNG to thay i no di õy i vi ngnh du lch a Cỏc dch v cỏ bit hoỏ nhiu hn b Tin li hn c Hiu bit nhiu v sn phm hn d Chi phớ cao hn gim bt nhiu dch v Tr li: D - khụng ỳng, dự bt nhiu dch v nhng chi phớ thp hn Cõu e nghiờm trng nht i vi cỏc i lý du lch truyn thng l gỡ ? a Giỏ thp hn b Cỏc i lý o qua mng c Dch v t ng d Dch v liờn tc 24/24 Tr li: B - Li th v lng kin thc v kh nng h tr khỏch hng ca cỏc i lý qua mng Cõu Ch yu t KHễNG phi l ng lc th trng lao ng qua mng ? a Quy mụ ca th trng lao ng b Chi phớ c Thi gian tỡm kim d Tc giao tip Tr li: A - Khụng phi quy mụ Cõu Ch yu t KHễNG phi li th ca th trng lao ng qua mng i vi ngi lao ng ? a Tc giao tip b Kh nng tỡm kim nhiu v trớ hn c Kh nng ỏnh giỏ giỏ tr ca mỡnh trờn th trng lao ng d S ngi s dng Internet cũn thp Tr li: D Cõu 10 Ch yu t KHễNG phi li th ca Internet h tr cỏc giao dch v bt ng sn a Xem sn phm qua mng, tit kim thi gian b Sp xp cỏc sn phm theo thuc tớnh ỏnh giỏ nhanh hn c Thụng tin chi tit v sn phm d Dch v qua mng gim nhu cu n tn ni xem Tr li: D - khỏch hng i vi bt ng sn luụn luụn cú nhu cu n tn ni xem Cõu 11 Trong cỏc cụng ty sau, cụng ty no KHễNG mua bỏn chng khoỏn qua mng? a Priceline.com b Schwab.com c E-Trade.com d Datek.com Tr li: A - Priceline.com cung cp dch v u giỏ qua mng ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử 22 CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP Cõu 12 Dch v no khụng thuc kh nng ca Home Banking? a In sộc mi t Internet b Thanh toỏn hoỏ n c Xem thụng tin v ti khon d Chuyn tin gia cỏc ti khon Tr li: A - Chc nng ny cha c cung cp Cõu 13 Ch yu t KHễNG phi l li th ca Online Banking a Thanh toỏn hoỏ n qua mng b Truy cp mi lỳc c Giao tip trc tip vi nhõn viờn d Xem chi tit cỏc giao dch ó thc hin Tr li: C - Khụng tip xỳc vi nhõn viờn trc tip Cõu 14 Cõu hi v trung gian TMT a b c d Tr li: Cõu 15 Cỏc ni dung c xut bn nhng ch cú th c c qua mỏy vi tớnh hay cỏc thit b cm tay l vớ d no ca xut bn in t ? a Edu-tainment b E-book c P2P d Distance learning Tr li: B - Ebook QUNG CO TRấN MNG Cõu Mt website cú 10,000 ngi xem mt ngy nhng ch website khụng th bit chớnh xỏc nhng ngi xem ú ging hay khỏc 10,000 ln m website ny c gi l a Impressions b Unique visitors c Hits d Cookies Tr li: A- Impressions (ln xem website) Cõu Ch lý KHễNG lm qung cỏo trờn Internet ngy cng phỏt trin a Cỏc qung cỏo c cp nht d dng b Qung cỏo cú th s dng nhiu phng tin khỏc c S ngi dựng Internet ó t mc bóo ho d WebTV ó phỏt trin ngi s dng Internet cú th tip cn Tr li: C - S ngi dựng t mc bóo ho khụng lm Qcỏo phỏt trin Cõu Ch yu t KHễNG phi hn ch ca qung cỏo trc tuyn a Cha cú tiờu chun chung ỏnh giỏ b Khú phõn on th trng c Khú o lng quy mụ th trng d Khú so sỏnh cỏc c hi qung cỏo ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử 23 CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP Tr li: B-Khú phõn on th trng khụng phi l hn ch ca qung cỏo trc tuyn Cõu Ch yu t KHễNG phi li ớch ca qung cỏo bng banner trờn mng a Dn ngi s dng n website c qung cỏo b Ngi xem b buc phi xem banner qung cỏo c Thay i ni dung phự hp th trng mc tiờu d Chi phớ thp Tr li: d- Chi phớ thp khụng phi li ớch ca qung cỏo bng Banner Cõu Cụng ty A ng qung cỏo trờn hng lot cỏc website khỏc ng thi bỏn li ch qung cỏo trờn website ca mỡnh Chin lc cụng ty s dung cú tờn gi l gỡ? a Skyscaper Ad (chim c mt ct ca trang web qung cỏo) b Banner exchange c Banner swapping d Customized banner Tr li: B - Banner exchange Cõu Ti e-mail c s dng ph bin qung cỏo in t a Phn hi nhanh t phớa khỏch hng tim nng b Khỏch hng cú s lng message gim dn c Khụng cú phn ng d di t phớa khỏch hng d Chi phớ cao khin ngy cng ớt ngi s dng phng thc ny Tr li: A- õy chớnh l li ớch ln ca qung cỏo bng th in t Cõu Cụng ty ABC cho phộp ngi s dng sn phm tho lun v sn phm, cụng dng, cỏch s dng trờn website ca mỡnh Cụng ty ang s dng hỡnh thc qung cỏo gỡ? a E-mail b E-mercial c Chat rooms d Banner Tr li: C-Chat rooms Cõu Cụng ty ABC gi nhng e-mail n cỏc khỏch hng trung thnh ca mỡnh Cụng ty hy vng rng nhng khỏch hng ny s chuyn tip nhng thụng ip n bn bố, ng nghip ca h Hỡnh thc marketing ny c gi l gỡ? a Push marketing b Pull marketing c Test marketing d Viral marketing Tr li: D- Viral marketing Cõu Cỏc website so sỏnh cho phộp khỏch hng a Tỡm giỏ tt nht ca mt sn phm nht nh gia nhng ngi cung cp l thnh viờn ca site b Tỡm giỏ tt nht ca sn phm trờn Internet c a quyt nh tt nht mua mt sn phm d Xỏc nh xem mt sn phm c inh giỏ hp lý hay khụng Tr li: A - ch so sỏnh giỏ s nhng nh cung cp l thnh viờn ca site ny Cõu 10 Mt cõu hi v Pull v Push a b ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử 24 CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP c d Tr li: Cõu 11 Cụng ty ABC cho thuờ ch qung cỏo v tớnh phớ trờn s lng ngi truy cp website ca khỏch hng thụng qua banner ny õy l mụ hỡnh qung cỏo gỡ ? a Page views b Click-throughs c Hits d Actual purchases Tr li: B - Click throughs Cõu 12 Ch yu t KHễNG phi l li th ca online catalogue i vi catalogue truyn thng a ũi hi k nng v tin hc b Cỏ bit hoỏ n gin c D cp nht d Cú kh nng so sỏnh d dng hn Tr li: A - ũi hi k nng v tin hc Cõu 13 Cindy xem mt catalogue trờn mng Da vo nhng sn phm m Cindy xem, website t xõy dng mt danh mc cỏc sn phm cho Cindy Catalogue kiu ny c gi l website gỡ ? a Catalogue ng b Catalogue so sỏnh c Catalogue cỏc bit hoỏ d Pointcast Tr li: C - cỏ bit hoỏ Cõu 14 iu gỡ KHễNG b coi l vi phm o c kinh doanh i vi ngi s dng web a Bỏn danh sỏch thụng tin khỏch hng m khụng c s ng ý ca h b S dng cookies c Bỏn hng trờn mng d Spamming Tr li: C - Bỏn hng trờn mng Cõu 15 Yu t no l KHễNG cn thit tin hnh qung cỏo trờn Internet a Phi hp vi qung cỏo truyn thng b Xỏc nh khỏch hng mc tiờu c Khỏch hng mc tiờu cn online d Cú phn cng phự hp Tr li: A - Khụng nht thit phi phi hp vi qung cỏo truyn thng MUA SM TRC TUYN Cõu Ch mụ hỡnh B2B e-market place t nhõn a Cụng ty ABC bỏn ph tựng mỏy múc cho 20 khỏch hng qua catalogue in b Cụng ty ABC cựng vi cỏc nh sn xut khỏc v ngi mua giao dch mua bỏn ph tựng mỏy múc thụng qua mt website c Cụng ty ABC bỏn ph tựng mỏy múc cho 20 khỏch hng thụng qua website ca mỡnh d Cụng ty ABC bỏn a CDs cho khỏch hng thụng qua website ca mỡnh Tr li: C - website ca cụng ty ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử 25 CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP Cõu Ch vớ d minh ho loi b trung gian thng mi in t a Bờn cnh bỏn hng qua catalogue in n, cụng ty m rng kờnh bỏn hng qua mng b Bờn cnh bỏn hng qua cỏc ca hng tng hp, cụng ty m rng bỏn hng qua mng c Cụng ty b kờnh bỏn hng qua catalogue trung vo bỏn hng qua mng d Bờn cnh bỏn hng qua catalogue, cụng ty bt u bỏn hng qua cỏc ca hng tng hp Tr li: B - gim bt trung gian ca hng tng hp Cõu Cõu hi v outsourcing a b c d Tr li: Cõu Cụng ty ABC giỳp ngi mua v ngi bỏn tin hnh giao dch qua mng ABC ang s dng mụ hỡnh gỡ ? a Ch in t ca ngi bỏn b Thng mi in t phi hp c Ch in t nhiu - mt d Ch in t nhiu - nhiu Tr li: D - nhiu ngi mua, nhiu ngi bỏn Cõu Cụng ty ABC bỏn nhiu loi sn phm cho cỏc cụng ty khỏc ABC ang s dng mụ hỡnh gỡ? a Ch in t ca ngi bỏn b Thng mi in t phi hp c Ch in t nhiu - mt d Ch in t nhiu - nhiu Tr li: A- Ch in t ca ngi bỏn Cõu Ch yu t khụng phi c im ca ch in t ca ngi bỏn a Cung cp nhiu dch v khỏch hng b Cung cp catalogue cỏ bit theo nhu cu khỏch hng c Giỏ c cao hn giỏ trờn th trng truyn thng d Cung cp cỏc sn phm cỏ bit hoỏ Tr li: C - giỏ c cao hn trờn th trng khụng phi l c im Cõu a b c d Tr li: Cõu a b c d Tr li: Cõu ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử 26 CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP a b c d Tr li: Cõu 10 Cỏc bc quỏ trỡnh u giỏ qua mng a b c d Tr li: Cõu 11 Mt s cụng ty cựng s dng mt catalogue trờn mng õy l mụ hỡnh a i hng b Thng mi in t hp tỏc c Mua hng theo nhúm d Liờn kt catalogue Tr li: D - liờn kt cỏc catalogue vi Cõu 12 Ch yu t KHễNG phi l yờu cu ca ch in t B2B a Mỏy ch b Phn cng v phn mm bo mt c Phn mm h tr bờn bỏn v bờn mua d Mng ni b v ngoi b riờng Tr li: D - khụng phi l yờu cu bt buc Cõu 13 a b c d Tr li: Cõu 14 a b c d Tr li: Cõu 15 Ch vớ d cụng ty KHễNG theo mụ hỡnh hng vo Thng mi in t a Cụng ty ABC bỏn u giỏ hng trờn mng b Cụng ty ABC bỏn hng trờn mng c Mt s cụng ty cựng mua phũng phm qua catalogue trc tuyn d Cụng ty ABC mua phũng phm qua catalogue trc tuyn Tr li: C - cha th hin hng vo TMT INTRANET Cõu Ch vớ d KHễNG phi thuc hot ng B2E a Nhõn viờn s dng cỏc ti liu o to ca cụng ty trờn website ca cụng ty ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử 27 CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP b Nhõn viờn yờu cu cỏc phũng phm qua mng c Cụng ty qung cỏo tuyn dng nhõn viờn mi qua website ca mỡnh d Cụng ty t cỏc biờn bn ghi nh trờn mng ni b Tr li: C- cỏc qung cỏo cho nhõn viờn mi, h cha phi l nhõn viờn ca cụng ty Cõu Ch yu t KHễNG phi l c im ca mng Intranet a Thit k phc v mt cụng ty b Ch s dng ni b cụng ty c Cú th browse ging nh Internet d S dng cỏc ngun lc ca riờng cụng ty Tr li: D- Cú th s dng cỏc ngun lc ca cụng ty cung cp gii phỏp TMT Cõu Ch yu t KHễNG phi yờu cu ca mng Intranet a Mỏy ch lu tr Web b Truy cp Internet c Cụng c xut bn trờn WWW d Cỏc phn mm duyt Web Tr li: B - Khụng nht thit cn truy cp Internet Cõu Intranet cú th c s dng a Khụng thng xuyờn, khụng liờn tc b Cú gii hn hn ch v cụng ngh c Cú mt s gii hn thiu s chp nhn d Mnh m, cỏc ng dng ang c phỏt trin Tr li: D Cõu Cng thụng tin ca cụng ty ABC c thit k cho mng ni b ca cụng ty Ti cng ny cú mt s lng ln cỏc thụng tin hng ti mt s hn ch ngi s dng Cng ny thuc loi hỡnh a Cng xut bn b Cng thng mi c Cng cỏ nhõn d Cng doanh nghip Tr li: D - Cng doanh nghip Cõu Chớnh ph in t KHễNG gm hot ng no di õy a Cung cp cỏc tin ớch cho mi cụng dõn b Bỏn hng hoỏ v dch v c Cung cp cỏc mu form ca nh nc d Cung cp cng truy cp vo thụng tin ca Chớnh ph Tr li: B Cõu Ch hot ng thuc phm vi hot ng ca chớnh ph i vi cụng dõn G2C a Chuyn nhng li ớch b Mua sm in t c u giỏ in t d Mua bỏn qua mng Tr li: A Cõu Cỏc giai on trin khai chớnh ph in t a b ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử 28 CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP c d Tr li: Cõu Thay i c cu t chc chớnh ph thc s c thc hin giai on no a Xut bn thụng tin b Giao dch hai chiu chớnh thc c Cỏ bit hoỏ cỏc cng d Chia nhúm cỏc dch v Tr li: D Cõu 10 Ch vớ d ca P2P, giao dch thng mi in t ngang hng a Chia x file b Dch v cỏ bit hoỏ c Trao i gia ngi tiờu dựng d Trao i qung cỏo Tr li: A Cõu 11 Ch vớ d KHễNG thuc phm vu P2P a b c d Tr li: Cõu 12 Yu t no ớt c coi trng nht cỏc doanh nghip to cng thụng tin a Dch v tin tc b Cỏc kin thc chuyờn ngnh c Cỏc cụng c h tr tỏc nghip d Cỏc cụng c hc Tr li: A Cõu 13 Cng thụng tin ABC c thit k cho nhiu v a dng ngi s dng Cú rt ớt chc nng cỏ bit hoỏ cho cỏc nhu cu c th Cng ny thuc loi a Cng xut bn b Cng thng mi c Cng cỏ nhõn d Cng cụng ty Tr li: A-Cng xut bn Cõu 14 Ch yu t khụng thuc phm vi ca Chớnh ph in t hin a G2G b G2C c G2P d G2E Tr li: C - G2P Cõu 15 Ch yu t KHễNG phi li ớch ca chuyn nhng li ớch in t a Tc giao dch b Tớnh toỏn v np thu c Gim gian ln d Gim chi phớ ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử 29 CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP Tr li: B - Thu LUT V THNG MI IN T Cõu T chc no KHễNG úng vai trũ quan trng v lut thng mi in t quc t a UNCITRAL b OECD c WIPO d ASEAN Tr li: D Cõu T chc no KHễNG úng vai trũ quan trng v lut thng mi in t quc t a APEC b Hague Conference in Private International Law c WTO d OPEC Tr li: D Cõu Ch mnh KHễNG ỳng a UNCITRAL - vai trũ chớnh phỏt trin cỏc lut mu iu chnh giao dch in t b OECD - vai trũ dn u iu chnh thu, bo v ngi tiờu dựng, bo v s riờng t thng mi in t c WIPO - dn u v bn quyn (copy right) v thng hiu (trademark) thng mi in t d ASEAN - cỏc v thng mi in t quc t khu vc Tr li: D Cõu Ch mnh KHễNG ỳng a ICANN - Chớnh sỏch gii quyt tranh chp liờn quan n tờn min, ó gúp phn gii quyt c hng nghỡn v tranh chp v tờn b APEC - nghiờn cu cỏc v s cỏch bit s hoỏ v kh nng ng dng thng mi in t cho cỏc doanh nghip va v nh c WTO - cỏc v ro cn i vi thng mi in t d AMA - cỏc v marketing in t quc t Thng mi in t Tr li: D Cõu Trờn phm vi quc gia, t chc no a lut iu chnh thng mi in t Ch mnh SAI a Nht, Singapore, Vit Nam cỏc lut ny c a cp chớnh ph b M, Canada s dng c lut ca cỏc bang v liờn bang c Liờn minh Chõu u lut ỏp dng cho tt c cỏc quc gia thuc liờn minh d Australia ỏp dng lut mu v Thng mi in t ca UNCITRAL ti cỏc bang Tr li: D Cõu UNCITRAL ó a hai lut mu quan trng v thng mi in t a Lut mu v Thng mi in t v Lut mu v ch ký in t b Lut mu v Thng mi in t v Lut mu v giao dch in t c Lut mu v Hp ng in t v Lut mu v ch ký in t d Lut mu v Hp ng in t v Lut mu v giao dch in t Tr li: A ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử 30 CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP Cõu Hai lut mu quan trng v Thng mi in t c UNCITRAL a vo cỏc nm a 1996 v 2001 b 1996 v 2002 c 1995 v 2001 d 1995 v 2004 Tr li: A Cõu T chc a chng trỡnh hnh ng i vi Thng mi in t nm 1998 Trong k hoch ny trung vo xõy dng lũng tin ca ngi s dng v khỏch hng, thit lp cỏc quy nh c bn cho th trng in t; y mnh c s h tng thụng tin cho thng mi in t v ti a hoỏ cỏc li ớch ca thng mi in t a OECD b UNICTRAL c WIPO d ICANN Tr li: A Cõu T chc ang thc hin cỏc chng trỡnh v thng mi in t nh: hng dn v bo v ngi tiờu dựng; cụng ngh bo mt bo v s riờng t cỏ nhõn; ph bin v o to cho ngi s dng v bo v riờng t cỏ nhõn trờn mng; tỏc ng ca thng mi in t v dch v ti chớnh, ngõn hng, lut v hp ng a OECD b WTO c UNCITRAL d WIPO Tr li: A Cõu 10 T chc c thnh lp thỏng 10/1998 bi cỏc doanh nghip thng mi in t, cỏc k s cụng ngh thụng tin, giỏo s v cng ng ngi s dng Internet õy l mt t chc phi li nhun, t nhõn, nhm m bo s n nh ca Internet; i din cho cng ng s dng Internet a ICANN b WIPO c WTO d WWW Tr li: A Cõu 11 T chc iu phi cỏc hot ng t c s thng nht trờn ton cu i vi Internet nh: tờn Internet, a ch IP, cỏc thụng s v giao thc v cng, h thng mỏy ch gc a ICANN b WIPO c WWW d EU Tr li: A Cõu 12 Ch mnh KHễNG ỳng a Hague Conference nm 1999 trung vo ba chớnh l hp ng in t, cỏc giao dch B2B v B2C, cỏc bin phỏp gii quyt tranh chp thng mi in t ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử 31 CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP b WTO t nm 1998 ó xem xột tỏc ng ca thng mi in t n cỏc hip nh hin hnh; vi s phỏt trin ca thng mi in t cn phi iu chnh cỏc chớnh sỏch nh th no; cỏc gỡ mi phỏt sinh t thng mi in t cn c m phỏn gii quyt c Mt c WTO quan tõm l nhng hng hoỏ s hoỏ xut nhp khu nờn c iu chnh bi GATT hay GATS d WTO a mt h thng kim soỏt thu nhp khu i vi phn mm trờn mng Tr li: D Cõu 13 Ch mnh KHễNG ỳng a Vn bn quan trng nht ca EU hin v Thng mi in t l Bn hng dn 2000/31/EC ca Ngh vin Chõu u ngy 8/6/2000 b Hot ng ni bt nht ca Hi ng Chõu u v thng mi in t l ó hon thnh cỏc m phỏn v Hip c ti phm tin hc ton cu 2001 c M ó cú Lut thng nht v giao dch in t d Australia rt chm tr vic thit lp h thng quy nh phỏp lý v thng mi in t Tr li: D Cõu 14 Ch mnh KHễNG ỳng a Singapore l mt nhng nc u tiờn trờn th gii thit lp khung phỏp lý iu chnh thng mi in t nm 1998 b Colombia ó thụng qua lut v thng mi in t, ch ký v chng thc in t nm 1999 c GBDe l t chc phi chớnh ph cú cỏc cụng ty hng u th gii l thnh viờn cung cp cho cỏc chớnh ph c s thit lp chớnh sỏch v lut v thng mi in t d ICC cha thc s quan tõm n s phỏt trin ca thng mi in t nhng nm gn õy Tr li: D Cõu 15 Ch mnh KHễNG ỳng a Mt nhng iu khon quan trng nht ca Lut mu v thng mi in t ca UNCITRAl l quy nh "thụng tin hay d liu in t khụng th b t chi giỏ tr phỏp lý hay hiu lc phỏp lý ch vỡ lý nht l chỳng c th hin di dng in t" b Lut mu ny cha tha nhn giỏ tr lm chng c ca cỏc d liu in t c Lut mu ó loi b s nghi ng v giỏ tr phỏp lý ca hnh ng click chut vo nỳt "I agree" mua sm qua cỏc website d Lut mu ny a cỏc khỏi nim mi v giỏ tr chc nng tng ng ca "bn gc", "bng bn", "ch ký" Tr li: B PHN MT S CU HI NG/SAI, SCH ECOMMERCE TURBAN 2004 STT Cõu hi Thanh toỏn in t l nhng giao dch toỏn c thc hin thụng qua cỏc phng tin in t thay vỡ bng cỏc phng tin truyn thng nh tin mt, sộc Trỏi vi d oỏn ban u, hin cỏc giao dch mua bỏn trờn mng Internet c toỏn ch yu bng th tớn dng Tuy nhiờn, cú nhiu thng kờ cho thy xu hng ny s thay i Ngy cng cú nhiu toỏn c thc hin trờn mng vi giỏ tr rt nh nh mt bn nhc, mt trũ chi n gin trờn mng Theo iu tra ca on Gartner Group (2003), giao dich B2B ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử ỳng Sai 32 CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 chim 95% tng giỏ tr giao dch B2C chim 5% cũn li "Chargeback " cú ngha l khỏch hng t chi toỏn, vi lý vic toỏn bng th tớn dng ca h ngi khỏc thc hin bt hp phỏp m khụng phi chớnh h thc hin Theo mụ hỡnh ca Visa a ra, marketing trc tip v dch v du lch trờn mng c xp vo danh sỏch nhng mụ hỡnh kinh doanh cú kh nng chargeback cao Visa a danh mc cỏc yờu cu nhm hn ch "chargeback " v yờu cu cỏc doanh nghip phi tuõn th ; nu khụng s khụng c s dng dch v ca Visa chp nhn toỏn trờn mng Merchant Fraud Squad l mt t chc phi li nhun American Express v mt s t chc hng u v Thng mi in t thnh lp h tr cỏc doanh nghip trỏnh cỏc toỏn bng gian ln th tớn dng kim tra tớnh xỏc thc ca mt toỏn bng th tớn dng cỏc kim tra sau thng c tin hnh qua mng : xỏc thc a ch ; xỏc thc tờn & a ch ; xỏc thc s in thoi ; xỏc thc s in thoi v a ch ; bt a ch IP ca ngi mua ; xỏc thc s th tớn dng ; kim tra danh sỏch cụng ty ti Tn ti mt website cú tờn l www.nochargeback.com cung cp cho ngi bỏn danh mc cỏc s th tớn dng gi, a ch gi, e-mail gi ó liờn quan n cỏc giao dch gian ln th tớn dng Tn ti mt wesbite cú tờn l www.combatfraud.org cung cp cỏc dch v cho thnh viờn nhm chng li gian ln toỏn bng th tớn dng Dự l toỏn in t theo hỡnh thc no, thng cú NM bờn tham gia : khỏch hng, ngi mua, ngi toỏn ; ca hng, ngi bỏn, ngi c toỏn ; ngi phỏt hnh ; c quan qun lý v ACH mng toỏn bự tr liờn ngõn hng Trong toỏn in t, "tin tng" luụn l quan trng hng u Cỏc phng thc toỏn in t cn m bo yờu cu PAIN - gm privacy, authentication, integrity v nonrepudiation Cỏc phng thc toỏn in t KHễNG yờu cu ngi mua phi lp t cỏc thit b phn cng v phn mm c bit thỡ c hiu l tho yờu cu - Independence Thanh toỏn in t cng cn phi m bo s mt (Anonymity) ca ngi mua ging nh toỏn bng tin mt cỏc giao dch truyn thng Trong thng mi in t B2B cỏc phng thc toỏn in t mi ang c gng ginh ch ng v phi cnh tranh vi cỏc phng thc toỏn truyn thng Hai giao thc ch yu m bo an ton toỏn in t l SSL v SET Cỏc phng thc toỏn B2B ph bin hin l: Sộc in t, th mua hng in t, th tớn dng in t, chuyn tin in t (EFT), chuyn li nhun in t (EBT), tớn dng in t (e-lines credits) Cỏc phng thc toỏn B2C ph bin hin l: cỏc loi th toỏn (tớn dng, ghi n), vớ in t, th thụng minh, tin in t Ti M cú khong 700 triu th toỏn, triu ca hng chp nhn toỏn bng th, tng giỏ tr giao dch toỏn bng th khong 850 t ụ la v 12 t giao dch toỏn th c thc hin hng ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử 33 CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP 22 23 24 nm (2000) Th toỏn bao gm Th tớn dng (khụng phớ hng nm v cú phớ hng nm) v Th ghi n ngi bỏn chp nhn c toỏn bng th cn lp t phn cng, phn mm v ng ký vi ngõn hng hoc bờn th ba cung cp dch v ny S th tớn dng o l k thut American Express a cú th hn ch c vic n cp s th tớn dng thc toỏn trờn mng thụng qua dch v Private Payment 25 ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử 34 ... Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP Cõu Ch yu t quang trng nht i vi mt website a Mua tờn v dch v hosting b T chc cỏc ni dung ca website c Thit k website... phm s hoỏ ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử 14 CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH CHT HNG DN ễN TP Cõu 13 Cụng ty ABC cú nhiu chi nhỏnh ó thit k c h thng thụng tin ca mỡnh cho phộp... nghỡn t USD Cõu 12 CRM v TQM l hai khỏi nim chng t cỏc mụ hỡnh kinh doanh luụn c phỏt trin a ỳng b Sai ThS Nguyễn Văn Thoan - Trởng Bộ môn Thơng mại điện tử 16 CH í; CC CU HI V P N CH Cể TNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án, Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn thương mại điện tử có đáp án,

Từ khóa liên quan