0

Chuyen chuc phan su den tan vien

10 2,737 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:25

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG THPT TRAÀN QUANG KHAÛI TRAÀN QUANG KHAÛI GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 Gv : Traàn aùnh Döông Tiết: 70 Tiết: 70 Bài giảng: Bài giảng: CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN ĐỀN TẢN VIÊN (Nguyễn Dữ) (Nguyễn Dữ) A: Đọc và tìm hiểu: A: Đọc và tìm hiểu: 1/ Tác giả: - Phần tiểu dẫn nêu nội dung gì? - Nêu những nét chính về nhà văn Nguyễn Dữ? 2/ Thể loại: - Nêu những đặc điểm về thể loại truyền kì? 3/ Đọc và phân tích bố cục của văn bản.  1: Nhân vật Tử Văn: a: Việc làm 1: - Nhân vật Tử Văn được giới thiệu như thế nào trong truyện? - Cách giới thiệu như vậy gây được ấn tượng gì về nhân vật chính? b: Việc làm 2: - Phân tích nguyên nhân vì đâu mà Tử Văn đốt đền?  - Em có suy nghĩ gì về hành động đó của nhân vật? B:Đọc hiểu văn bản: B:Đọc hiểu văn bản: - Sau khi đốt đền,Tử Văn đã giải quyết từng sự việc như thế nào? - Kết quả ra sao? c: Việc làm 3:(câu hỏi thảo luận) - Việc Diêm Vương xử kiện nói lên điều gì? - Nêu ý nghĩa của cuộc đấu tranh? - Qua những việc mà Tử Văn đã làm em hãy nhận xét về tính cách của nhân vật? d: Việc làm 4: - Hãy chỉ ra yếu tố thần kì và tác dụng của nó trong truyện? - Từ đó nhận xét sự hấp dẫn của thể loại truyền kì? 2: Nghệ thuật: 2: Nghệ thuật: Theo em nghệ thuật đặc sắc nhất của truyện là gì? 3: Chủ đề:(câu hỏi thảo luận) 3: Chủ đề:(câu hỏi thảo luận) Em hãy nêu chủ đề của truyện? C: Luyện tập: C: Luyện tập: Câu 1:Nếu em là tác giả,em có cách kết truyện khác không? Lí giải ý tưởng đó Câu 2: Tóm tắt lại truyện khoảng từ 5-6 câu. D: Củng cố,dặn dò: D: Củng cố,dặn dò: 1: Đọc phần ghi nhớ. 2: Nắm vững giá trị nội dung,nghệ thuật của văn bản. . b: Việc làm 2: - Phân tích nguyên nhân vì đâu mà Tử Văn đốt đền?  - Em có suy nghĩ gì về hành động đó của nhân vật? B:Đọc hiểu văn bản: B:Đọc hiểu văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyen chuc phan su den tan vien, Chuyen chuc phan su den tan vien,

Từ khóa liên quan