0

LTDH HOA QUICKHELP.VN 15

10 494 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:26

Câu 1. Ở trạng thái cơ bản các nguyên tử của các nguyên tố nhóm VA có bao nhiêu electron độc thân ? A. 1 . B. 2. C. 3 . D. 5. Câu 2. Trường hợp nào sau đây khí chiếm thể tích lớn nhất ? A. 2,2 gam CO 2 ở đktc B. 1,6 gam O 2 ở 27,3 o C ; 1 atm. C. 1,6 gam CH 4 ở đktc D. 0,4 gam H 2 ở 27,3 o C ; 1 atm. Câu 3. Sục khí CO 2 dư vào dung dịch natri aluminat NaAlO 2 (hoặc viết là Na[Al(OH) 4 ]) thu được các sản phẩm ? A. Al 2 O 3 + Na 2 CO 3 + H 2 O. B. Al(OH) 3 + NaHCO 3 C. Al(OH 3 ) + Na 2 CO 3 . D. Al 2 (CO 3 ) 3 + Na 2 CO 3 . Câu 4. Cho các khí sau đây tác dụng với nhau từng đôi một : NH 3 , CO 2 , H 2 S, Cl 2 . Có bao nhiêu khử xảy ra ?−phản ứng oxi hoá - A. 1 . B. 2 . C. 3 . D. 4. Câu 5. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra quá trình gì? A. Sự khử ion Na + B. Sự oxi hoá ion Na + C. Sự khử phân tử nước D. Sự oxi hoá phân tử nước Câu 6. Trộn 600 ml dung dịch HCl 1 M với 400 ml dung dịch NaOH 1,25 M thu được 1 lít dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là : A. pH = 0,7 B. pH = 1 C. pH = 1,3 D. pH = 2 Câu 7. Nguyên tố R tạo thành hợp chất RH 4 trong đó hiđro chiếm 25% khối lượng. Nguyên tố R' tạo hợp chất R'Ox trong đó oxi chiếm 50% khối lượng. Tỉ khối hơi của R'Ox so với RH 4 bằng 4. Vậy R, R' là các nguyên tố sau : A. R là cacbon ; R' là photpho. B. R là silic, R' là lưu huỳnh . C. R là silic ; R' là clo. D. R là cacbon, R' là lưu huỳnh Câu 8. Cho AgNO 3 tác dụng với dung dịch chất X thấy tạo thành kết tủa màu vàng. X là chất nào dưới đây : A. NaCl B. NaI C. H 3 PO 4 D. Na 2 CO 3 Câu 9. Trong cấu tạo tinh thể của hợp kim, loại dẫn điện kém nhất là : A. Tinh thể hợp chất hóa học B. Tinh thể dung dịch rắn C. Tinh thể hỗn hợp D. Dẫn điện như nhau. Câu 10. Một sợi dây Cu nối với một sợi dây Fe để ngoài không khí ẩm, sau một thời gian có hiện tượng gì? A. Dây Fe và dây Cu bị đứt B. Ở chỗ nối dây Fe bị mủn và đứt C. Ở chỗ nối dây Cu bị mủn và đứt D. Không có hiện tượng gì Câu 11. Cho 31,2 hỗn hợp bột Al và Al 2 O 3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 13,44 lit H 2 (đktc). . Phần trăm khối lượng bột nhôm trong hỗn hợp bằng: A. 85,675 B. 65,385 % C. 34,615 % D. 17,31%. Câu 12. Nhiệt phân hoàn toàn 4,84 gam hỗn hợp X gồm NaHCO 3 và KHCO 3 , thu được 0,56 lít khí CO 2 (đktc). . Khối lượng NaHCO 3 trong hỗn hợp trước khi nung bằng: A. 0,084 g B. 0,21 g C. 0,42 g D. 0,84 g Câu 13. Mô tả ứng dụng của Mg nào dưới đây không đúng? A. Dùng chế tạo dây dẫn điện B. Dùng để tạo chất chiếu sáng C. Dùng trong các quá trình tổng hợp hữu cơ D. Dùng để chế tạo hợp kim nhẹ, cần cho công nghiệp sản xuất máy bay, tên lửa, ôtô Câu 14. Phát biểu nào dưới đây là đúng? A. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt sôi thấp do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững B. Kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ do nguyên tử kim loại kiềm có bán kính lớn và cấu trúc tinh thể kém đặc khít C. Kim loại kiềm có độ cứng cao do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững D. Kim loại kiềm có tỉ khối lớn và thuộc loại kim loại nặng Câu 15. Hòa tan hết 7,6 gam hỗn hai kim loại kiềm thổ thuộc hai chu kì liên tiếp bằng lượng dư dung dịch HCl thì thu được 5,6 lít khí (đktc). . Hai kim loại này là các kim loại nào? A. Be và Mg B. Mg và Ca C. Ca và Sr D. Sr và Ba Câu 16. Dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất tan tốt trong nước? A. BeSO 4 , MgSO 4 , CaSO 4 , SrSO 4 B. BeCl 2 , MgCl 2 , CaCl 2 , SrCl 2 C. BeCO 3 , MgCO 3 , CaCO 3 , SrCO 3 D. Be(OH) 2 , Mg(OH) 2 , Ca(OH) 2 Câu 17. Hãy ghép phản ứng ở cột trái với loại phản ứng ở cột phải cho phù hợp. Hãy chọn đáp án đúng. Cột trái Cột phải 1) CH 3 + Cl 2 CH 3 Cl + HCl A. là phản ứng tách (tách loại) 2) CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2H 2 O B. là phản ứng cộng hợp 3) CH 2 =CH 2 + Br 2 → BrCH 2 -CH 2 Br C. là phản ứng thuỷ phân 4) CH 3 -COOC 2 H 5 + H 2 O D. là phản ứng thế CH 3 -COOH + C 2 H 5 OH 5) CH 3 -CH 2 -OH CH 2 =CH 2 + H 2 O e) là phản ứng cháy A. 1+a 2+e 3+b 4+e 5+d . B. 1+d 2+e 3+c 4+a 5+b . C. 1+d 2+e 3+b 4+c 5+a . D. 1+a 2+b 3+c 4+d 5+e. Câu 18. Nhận định sơ đồ phản ứng: X → Y + H 2 Y + Z → E E + O 2 → F F + Y → G nG → poli(vinyl axetat) X là chất nào trong các chất sau? A. etan B. rượu etylic C. metan D. anđehit fomic Câu 19. So sánh bậc của dẫn xuất halogen, bậc của rượu và bậc của amin : A. Cả ba loại bậc đều có ý nghĩa như nhau B. Bậc của dẫn xuất halogen và bậc của rượu giống nhau, tuỳ thuộc nguyên tử halogen - X, hoặc nhóm -OH của rượu liên kết với cacbon bậc bao nhiêu, hợp chất có bậc bấy nhiêu C. Cả ba loại bậc khác nhau hoàn toàn D. Chỉ có bậc rượu và bậc amin giống nhau, đều do nhóm -OH hoặc nhóm -NH 2 liên kết với cacbon bậc bao nhiêu ta có hợp chất bậc bấy nhiêu. Câu 20. Công thức đơn giản nhất của chất X là (C 4 H 9 ClO) n . Công thức phân tử của X là : A. C 4 H 9 ClO B. C 8 H 18 ClO 2 C. C 12 H 27 Cl 3 D. C 6 H 8 ClO Câu 21. Phenol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử của chúng có nhóm hiđroxyl A. liên kết với nguyên tử cacbon no của gốc hiđrocacbon B. Liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen C. Gắn trên nhánh của hiđrocacbon thơm D. Liên kết với nguyên tử cacbon no của gốc hiđrocacbon không no Câu 22. Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCOOH và 0,2 mol HCHO tác dụng hết với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 thì khối lượng Ag thu được: A. 108 gam B. 10,8 gam C. 216 gam D. 21,6 gam Câu 23. Axit fomic có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? A. Mg, Cu, dung dịch NH 3 , NaHCO 3 . B. Mg, Ag, CH 3 OH/H 2 SO 4 đặc, nóng C. Mg, dung dịch NH 3 , NaHCO 3 . D. Mg, dung dịch NH 3 , dung dịch NaCl. Câu 24. Hỗn hợp A gồm rượu n−propylic và axit propionic phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaHCO 3 4,04% (D = 1,04 g/ml) giải phóng một thể tích CO 2 bằng thể tích CO 2 thu được khi đốt cháy cùng lượng A (các thể tích khí đo ở cùng t 0 ,p). Thành phần % khối lượng các chất trong A lần lượt là bao nhiêu? A. 19,79% và 80,21% B. 19,21% và 80,79% C. 80,21% và 19,79% D. 19,80% và 80,20% Câu 25. Chọn phát biểu đúng A. Chất béo thuộc loại hợp chất este B. Các este không tan trong nước do nhẹ hơn nước C. Các este không tan trong nước do không có liên kết hiđro với nước D. Khi đun chất béo lỏng với hiđro có Ni xúc tác thì thu được chất béo rắn e) Chất béo lỏng là các triglixerit chứa gốc axit không no A. a, d, e B. a, b, d C. a, c, d, e D. a, b, c, e Câu 26. Cho các chất sau: HOCH 2 -CH 2 OH (1); HOCH 2 -CH 2 -CH 2 OH (2); HOCH 2 -CHOH-CH 2 OH (3); CH 3 -CH 2 -O-CH 2 -CH 3 (4) và CH 3 -CHOH-CH 2 OH (5) Những chất tác dụng được với Cu(OH) 2 là chất nào? A. (1), (2), (3), (5) B. (2), (4), (5), (1) C. (3), (5), (4) D. (1), (3), (5) Câu 27. Este X có công thức phân tử C 7 H 12 O 4 , khi cho 16 gam X tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch NaOH 4% thì thu được một rượu Y và 17,80 gam hỗn hợp 2 muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. H-COO-CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -OOC-CH 3 B. CH 3 COO-CH 2 -CH 2 -CH 2 -OOC-CH 3 C. C 2 H 5 -COO-CH 2 -CH 2 -CH 2 -OOC-H D. CH 3 COO-CH 2 -CH 2 -OOC-C 2 H 5 Câu 28. Khi đun nóng protit trong dung dịch axit hoặc kiềm hoặc dưới tác dụng của các men, protit bị thuỷ phân thành các …………(1)………………., cuối cùng thành các ……… (2)…………………: A. (1) phân tử protit nhỏ hơn; (2) aminoaxit B. (1) chuỗi polipeptit; (2) aminoaxit C. (1) chuỗi polipeptit; (2) hỗn hợp các aminoaxit D. (1) chuỗi polipeptit; (2) aminoaxit Câu 29. Cho 10 gam hỗn hợp gồm 3 amin no đơn chức, đồng đẳng liên tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch thu được 15,84 gam hỗn hợp muối. Nếu trộn 3 amin trên theo tỉ lệ mol 1:10:5 theo thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của 3 amin là: A. CH 5 N, C 2 H 7 N, C 3 H 7 NH 2 B. C 2 H 7 N, C 3 H 9 N, C 4 H 11 N C. C 3 H 9 N, C 4 H 11 N, C 5 H 11 N. D. C 3 H 7 N, C 4 H 9 N, C 5 H 11 N Câu 30. Câu nào đúng trong các câu sau? Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về A. công thức phân tử B. tính tan trong nước lạnh C. cấu trúc phân tử D. phản ứng thuỷ phân Câu 31. Có thể nhận biết các dung dịch glucozơ, fructozơ và phenol trong dung môi trơ bằng một thuốc thử duy nhất là: A. Cu(OH) 2 B. Cu(OH) 2 trong môi trường kiềm C. Natri kim loại D. Dung dịch AgNO 3 trong NH 3 Câu 32. X → Y → cao su Buna. X là chất nào sau đây? A. CH- C-CH 2 -CH=O B. CH 2 =CH-CH 2 -CH=O C. CH 2 =CH-CH 2 -CH=O D. CH 3- CH 2 -OH Câu 33. Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C 6 H 6 O 2 . Biết X tác dụng với KOH theo tỉ lệ mol 1 : 2. Vậy số đồng phân cấu tạo của X là bao nhiêu? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 34. Đốt cháy hết hỗn hợp gồm hai rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 11,2 lít CO 2 (đktc). và 12,6 g nước. Thành phần % theo khối lượng của mỗi rượu trong hỗn hợp là ở đáp án nào sau đây? A. 43,4% và 56,6% B. 25% và 75% C. 50% và 50% D. 44,77% và 55,23% Câu 35. Để trung hoà 150 gam dung dịch 7,2% của axit mạch hở đơn chức X cần dùng 100ml dung dịch NaOH 1,5M. Công thức cấu tạo của X là ở đáp án nào sau đây? A. H−COOH B. CH 3 −COOH C. CH 3 CH 2 −COOH D. CH 2 =CH−COOH Câu 36. Cho sơ đồ phản ứng : Hãy chọn các chất X, R, X 1 , Y, Q, Y 1 thích hợp trong số các chất cho dưới đây : Na, H 2 O, HBr, C 2 H 4 , NaOH, C 2 H 2 , Br 2 , C 2 H 5 Br. Chú ý : các chất ghi đúng theo thứ tự X, R, X 1 , Y, Q, Y 1 . A. C 2 H 4 , Br 2 , C 2 H 5 Br, H 2 O, NaOH, HBr B. C 2 H 4 , HBr, C 2 H 5 Br, H 2 O, Na, NaOH C. C 2 H 4 , HBr, C 2 H 2 , Br 2 , Na, NaOH D. C 2 H 4 , Br 2 , C 2 H 5 Br, NaOH, HBr, H 2 O Câu 37. Đốt 11g chất hữu cơ X được 26,4g CO 2 và 5,4 g H 2 O. Biết M X < 150 (g/mol). Công thức phân tử của X là công thức nào? A. C 3 H 3 O B. C 6 H 6 O 2 C. C 4 H 8 O 2 D. C 8 H 10 O Câu 38. Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C 2 H 5 OH là A, B, C hay D? A. Na, HBr, CuO B. CuO, KOH, HBr C. Na, Fe, HBr D. NaOH, Na, HBr Câu 39. Hoà tan hoàn toàn 3,24 gam Ag bằng V ml dung dịch HNO 3 0,7 M thu được khí NO duy nhất và V ml dung dịch X trong đó nồng độ mol của HNO 3 dư bằng nồng độ mol của AgNO 3 . Tính V. A. 50 ml B. 75 ml C. 80 ml D. 100 ml Câu 40. Trong nước cứng tạm thời chứa Ca(HCO 3 ) 2 và còn có thể có chứa một số muối khác. Trong số các muối có thể tồn tại trong nước cúng đã cho có thể có: A. Ca(C 17 H 33 COO) 2 B. CaSO 4 C. Na 2 CO 3 D. NaC 17 H 33 COO Câu 41. Hoà tan a gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu bằng 500 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l thu được 0,448 lít H 2 (đktc). và còn lại a 1 gam kim loại không tan R. Oxi hoá hoàn toàn R thu được 1,248a 1 gam oxit. Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH. A. 0,04 M B. 0,06 M C. 0,08 M D. 0,12 M Câu 42. Có 3 lọ đựng 3 hỗn hợp : Al + Al 2 O 3 ; Fe + Fe 2 O 3 ; FeO + Fe 2 O 3 . Sử dụng phương pháp hoá học nhận biết mỗi hỗn hợp, người ta có thể dùng các thuốc thử sau đây: A. NaOH, HCl và CO 2 B. NaOH, CuO, CO 2 C. HCl, CuO và CO 2 D. NaOH và HCl Câu 43. Một học sinh đã tiến hành thí nghiệm nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl 3 đến dư (thí nghiệm 1: I) và ngược lại nhỏ từ từ dung dịch AlCl 3 vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH đến dư (thí nghiệm 2 : II). Học sinh viết báo cáo hiện tượng đúng là: A. I: kết tủa xuất hiện bền vững không bị tan, II: kết tủa xuất hiện và tan ra B. I: kết tủa xuất hiện rồi tan ra, II: kết tủa chậm xuất hiện và bền vững và không bị tan C. I: kết tủa xuất hiện rồi tan ra, II: kết tủa xuất hiện rồi lại tan ra D. I và II: kết tủa xuất hiện, bền vững và không bị tan Câu 44. Hoà tan hoàn toàn một miếng kim loại R hoá trị n bằng dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng thu được muối sunfat của R và 2,24 lít SO 2 (đktc). . Số mol electron mà R đã cho là : A. 0,2 mol e . B. 0,4 mol e . C. 0,1n mol e. D. Không xác định. Câu 45. Cho 100 gam hợp kim của Fe, Cr, Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 5,04 lít khí (đktc). và một phần rắn không tan. Lọc lấy phần không tan đem hoà tan hết bằng dung dịch HCl dư (không có không khí) thoát ra 38,8 lít khí (đktc). . Thành phần % khối lượng các chất trong hợp kim là bao nhiêu? A. 13,66%Al; 82,29% Fe và 4,05% Cr B. 4,05% Al; 83,66%Fe và 12,29% Cr C. 4,05% Al; 82,29% Fe và 13,66% Cr D. 4,05% Al; 13,66% Fe và 82,29% Cr Câu 46. Cho phản ứng : Cu 2 O + H 2 SO 4 (loãng) → CuSO 4 + Cu + H 2 O. Phản ứng trên thuộc loại phản ứng: A. Oxi hoá - khử, trong đó chất oxi hoá và chất khử là hai chất khác nhau B. Oxi hoá - khử nội phân tử C. Tự oxi hoá - khử D. Trao đổi Câu 47. Trong các câu sau đây, câu nào đúng? A. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt B. Crom là kim loại nên chỉ tạo được oxit bazơ C. Trong tự nhiên, crom có ở dạng đơn chất D. Phương pháp điều chế crom là điện phân Cr 2 O 3 nóng chảy Câu 48. Những chất cho dưới đây, chất nào là nguồn nguyên liệu tự nhiên: canxi cacbua, cát, khoáng vật pirit, nước biển và đại dương, rượu etylic, axit sunfuric, tơ nil on-6,6, không khí ? A. Cát, pirit, nước biển, axit sunfuric, không khí. B. Canxi cacbua, cát, pirit, nước biển, tơ nilon, không khí. C. Cát, pirit, nước biển, không khí. D. Cát, pirit, rượu etylic, nước biển, không khí. Câu 49. Khí thải (của một nhà máy) có chứa các chất. HF, CO 2 , SO 2 , N 2 . Hãy chọn chất tốt nhất để loại các khí độc trước khi xả ra khí quyển. A. CaCO 3 và H 2 O . B. SiO 2 và H 2 O. C. Nước vôi trong (dung dịch Ca(OH) 2 ) . D. CaCl 2 . . Phần trăm khối lượng bột nhôm trong hỗn hợp bằng: A. 85,675 B. 65,385 % C. 34, 615 % D. 17,31%. Câu 12. Nhiệt phân hoàn toàn 4,84 gam hỗn hợp X gồm NaHCO 3. kiềm bền vững D. Kim loại kiềm có tỉ khối lớn và thuộc loại kim loại nặng Câu 15. Hòa tan hết 7,6 gam hỗn hai kim loại kiềm thổ thuộc hai chu kì liên tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: LTDH HOA QUICKHELP.VN 15, LTDH HOA QUICKHELP.VN 15,