0

THUẬT NGỮ SINH TRONG TIẾNG ANH

13 400 1
  • THUẬT NGỮ SINH TRONG TIẾNG ANH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2017, 09:25

THUẬT NGỮ 1 SINH HỌC1Active transportVận chuyển tích cực2AlgaTảo3AlleleAlen4AnaphaseKì sau5AntibodyKháng thể6AntigenKháng nguyên7OrganelleBào quan8ArteryĐộng mạch9Artificial selectionChọn lọc nhân tạo10Asexual reproductionSinh sản vô tính THUẬT NGỮ 1/ SINH HỌC Active transport Vận chuyển tích cực Alga Tảo Allele Alen Anaphase Kì sau Antibody Kháng thể Antigen Kháng nguyên Organelle Bào quan Artery Động mạch Artificial selection Chọn lọc nhân tạo 10 Asexual reproduction Sinh sản vô tính 11 Atrium Tâm nhĩ 12 Back cross Lai phân tích 13 Bacterium Vi khuẩn 14 Biodiversity Đa dạng sinh học 15 Brain Não 16 Cancer Bệnh ung thư 17 Cell Tế bào 18 Cell division Phân chia tế bào 19 Cell wall Vách tế bào 20 Central vacuole Không bào trung tâm 21 Centriole Trung tử 22 Centromere Tâm động 23 Chloroplast Lục lạp 24 Chromosome Nhiễm sắc thể 25 Chromosome mutation Đột biến nhiễm sắc thể 26 Circulation system Hệ tuần hoàn 27 Commensalism Hội sinh 28 Community Quần xã 29 Complete dominance Trội hoàn toàn 30 Cross (v) Lai 31 Crossing over Trao đổi chéo 32 Cytoplasm Nguyên sinh chất 33 Cytoskeleton Bộ xương tế bào 34 Daughter cells Tế bào chị em (kết nguyên phân) 35 Differentiation Biệt hóa 36 Digestive system Hệ tiêu hóa 37 Diploid cell Tế bào lưỡng bội 38 Diversity Đa dạng 39 DNA replication Tái ADN 40 Dominant trait Tính trạng trội 41 Duodenum Tá tràng 42 Ecological niche Ổ sinh thái 43 Ecology Sinh thái học 44 Ecosystem Hệ sinh thái 45 Embryo Phôi 46 Embryo sac Túi phôi 47 Endoplasmic reticulum Lưới nội chất 48 Epithelium Biểu mô 49 Exon Vùng mã hóa 50 Extinction Tuyệt chủng 51 Facilitated diffusion Khuếch tán làm dễ 52 Fertilization Thụ tinh 53 Food chain Chuỗi thức ăn 54 Food web Lưới thức ăn 55 Functional unit Đơn vị chức 56 Gamete Giao tử 57 Gene Gen 58 Gene expression Biểu gen 59 Gene mutation Đột biến gen 60 Genetic material Vật chất di truyền 61 Golgi body Bộ máy Golgi 62 Haploid cell Tế bào đơn bội 63 Heterotrophic organism Sinh vật dị dưỡng 64 Heterozygote Dị hợp tử 65 Homologous chromosomes, Nhiễm sắc thể tương đồng 66 Homozygote Đồng hợp tử 67 Hybrid Con lai 68 Ileum Hồi tràng 69 Immunity system Hệ miễn dịch 70 Incomplete dominance Trội không hoàn toàn 71 Interphase Kì trung gian 72 Intron Vùng không mã hóa 73 Invertebrate Động vật không xương sống 74 Large intestine Ruột già 75 Lysosome Lysosom (tiêu thể) 76 Macroevolution Tiến hóa lớn 77 Macromolecule Đại phân tử 78 Mammalian Động vật hữu nhũ 79 Marrow cell Tế bào tủy xương 80 Meiosis Giảm phân 81 Mendelian law Định luật Mendel 82 Meristem Mô phân sinh 83 Messenger RNA mARN (ARN thông tin) 84 Metabolism Sự trao đổi chất 85 Metaphase Kì 86 Microevolution Tiến hóa nhỏ 87 Mitochondrion Ti thể 88 Mitosis Nguyên phân 89 Molecule Phân tử 90 Plasma membrane Màng tế bào 91 Mutation Đột biến 92 Mutualism Thuyết hỗ sinh 93 Natural selection Chọn lọc tự nhiên 94 Nervous system Hệ thần kinh 95 Neuron Tế bào thần kinh 96 Nuclear envelop Màng nhân 97 Nucleic acid Acid nucleic 98 Nucleotide Nucleotid 99 Nucleus Nhân 100 Oncogene Gen tiền ung thư 101 Organ Cơ quan 102 Organ system Hệ quan 103 Osmosis Thẩm thấu 104 Pancreas Tuyến tụy 105 Parasite Sinh vật kí sinh 106 Parasitic (a) Kí sinh 107 Parasitism Sự kí sinh 108 Passive transport Vận chuyển bị động 109 Photoautotrophic organism Sinh vật tự dưỡng 110 Photosynthesis Quang hợp 111 Phloem Mạch rây 112 Pollen grain Hạt phấn 113 Pollination Thụ phấn 114 Population Quần thể 115 Primary consumer Sinh vật tiêu thụ sơ cấp 116 Primary producer Sinh vật sản xuất sơ cấp 117 Prophase Kì đầu 118 Protist Nguyên sinh vật 119 Receptor Thụ quan 120 Recessive trait Tính trạng lăn 121 Recombinant DNA ADN tái tổ hợp 122 Recombinant DNA technology Công nghệ ADN tái tổ hợp 123 Regulation gene Gen điều hòa 124 Reproduction Sinh sản 125 Reproduction system Hệ sinh sản 126 Reproductive cell Tế bào sinh sản 127 Reproductive isolation Cách li sinh sản 128 Respiration system Hệ hô hấp 129 Restriction enzymes (RE) Enzym giới hạn 130 Ribosome Ribosom 131 Ribosome RNA rARN (ARN ribosom) 132 Rough endoplasmic reticulum Lưới nội chất nhám 133 Salivary glands Tuyến nước bọt 134 Secondary consumer Sinh vật tiêu thụ thứ cấp 135 Secondary structure Cấu trúc bậc hai, cấu trúc thứ cấp 136 Secretion system Hệ tiết 137 Segregation law Định luật phân li 138 Semi conservative replication Nhân đôi theo chế bán bảo tồn 139 Sex chromosome Nhiễm sắc thể giới tính 140 Sex linkage Liên kết giới tính 141 Sexual reproduction Sinh sản hữu tính 142 Small intestine Ruột non 143 Smooth endoplasmic reticulum Lưới nội chất trơn 144 Somatic cell Tế bào sinh dưỡng 145 Species Loài 146 Specialization Biệt hóa 147 Sperm Tinh trùng 148 Stem cell Tế bào gốc 149 Structural unit Đơn vị cấu trúc 150 Structure gene Gen cấu trúc 151 Succession Diễn 152 Symbiosis Cộng sinh 153 Tissue Mô 154 Tonoplast Màng không bào 155 Trait Tính trạng 156 Transcription Phiên mã 157 Transfer RNA tARN (ARN vận chuyển) 158 Translation Dịch mã 159 Unspecialized cell Tế bào chưa biệt hóa 160 Vascular system Hệ mạch 161 Vein Tĩnh mạch 162 Ventricle Tâm thất 163 Vertebrate Động vật có xương sống 164 Xylem Mạch gỗ 165 Yeast Nấm men ... Pancreas Tuyến tụy 105 Parasite Sinh vật kí sinh 106 Parasitic (a) Kí sinh 107 Parasitism Sự kí sinh 108 Passive transport Vận chuyển bị động 109 Photoautotrophic organism Sinh vật tự dưỡng 110 Photosynthesis... Regulation gene Gen điều hòa 124 Reproduction Sinh sản 125 Reproduction system Hệ sinh sản 126 Reproductive cell Tế bào sinh sản 127 Reproductive isolation Cách li sinh sản 128 Respiration system Hệ hô... Population Quần thể 115 Primary consumer Sinh vật tiêu thụ sơ cấp 116 Primary producer Sinh vật sản xuất sơ cấp 117 Prophase Kì đầu 118 Protist Nguyên sinh vật 119 Receptor Thụ quan 120 Recessive
- Xem thêm -

Xem thêm: THUẬT NGỮ SINH TRONG TIẾNG ANH, THUẬT NGỮ SINH TRONG TIẾNG ANH, THUẬT NGỮ SINH TRONG TIẾNG ANH