0

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC CÓ ĐÁP ÁN

9 1,601 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:27

***/ Đột biến xôma là: # Là loại đột biến phát sinh trong quá trình nguyên phân, phát sinh ở một mô nào đó trong thể. $ Là đột biến phát sinh trong quá trình nguyên phân, nó xảy ra ở một tế bào sinh dưỡng, rồi được nhân lên trong một mô. # Là đột biến phát sinh trong quá trình giảm phân, nó xảy ra ở một tế bào sinh dục nào đó, qua thụ tinh sẽ đi vào hợp tử. # Là loại đột biến phát sinh trong quá trình giảm phân, nó xảy ra ở bất kì tế bào nào trong thể. ***/ Cho biết các bộ ba trên mARN mã hoá cho các axit amin tương ứng như sau:AAA: lizin; AUU: isôlơxin; UUG:lơxin;AXX:trêônin; AUA:isôlơxin; AAX:asparagin; UAA:bộ ba kết thúc Bắt đầu tính từ vị trí củâ nuclêôtit cuối cùng của bộ ba kết thúc trở về trước nếu cặp nuclêôtit thứ 15 và 16 đảo vị trí cho nhau thì chuỗi pôlipeptit do gen đó mã hoá sẽ thay đổi như thế nào # Isôlơxin và valin bị thay bởi 2 loại axit amin khác $ Chuỗi pôlipeptit bị chấm dứt sớm ngay sau axit amin isôlơxin do xuất hiện mã kết thúc mới do đột biến . # Chuỗi pôlipeptit mới isoolơxin bị thay bởi 1 axit amin khác do thay mã bộ ba và trở thành axit amin cuối cùng trong chuỗi pôlipeptit . # Chuỗi pôlipêptit mới valin mới bị thay bởi 1 axit amin khác do thay mã bộ ba. ***/ Cho biết gen A: thân cao, gen a: thân thấp. Các thể mang lai đều giảm phân bình thường. Tỉ lệ kiểu gen tạo ra từ AAaa x Aa: # 1AAAA : 2AAaa : 1aaaa # 11AAaa : 1Aa $ 1AAA : 5AAa : 5Aaa : 1aaa # 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa ***/ Đột biến cấu trúc NST khác đột biến gen ở điểm nào? # Đột biến cấu trúc NST làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng còn đột biến gen thường hại cho sinh vật. # Đột biến cấu trúc NST làm tăng hoặc giảm số lượng gen trong NST thì đột biến gen làm tăng hoặc giảm số lượng nuclêôtit trong ADN. $ Đột biến cấu trúc NST làm thay đổi số lượng hoặc trình tự các gen trong NST thì đột biến gen làm thay đổi số lượng hoặc trình tự các cặp nuclêôtit trong ADN. # Đột biến cấu trúc NST gây chết sinh vật còn đột biến gen chỉ ảnh hưởng đến kiểu hình của sinh vật. ***/ Đột biến được định nghĩa như sau # Đột biến là những biến đổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức phân tử (ADN,gen) # Đột biến là những biến đổi của vật chất di truyền đã thể hiện trên kiểu hình của thể # Đột biến là những biến đổi của vật chất di truyền đã thể hiên trên kiểu hình của thể $ Đột biến là những biến đổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức độ phân tử (ADN, gen) hoặc ở mức tế bào (nhiễm sắc thể) ***/ Phân tử mARN được tổng hợp từ một gen đột biến ribônuclêôtit loại guanin giảm 1, các loại còn lại không thay đổi so với trước đột biến. Dạng đột biến nào sau đây đã xảy ra ở gen nói trên? # Thêm 1 cặp nuclêôtit loại G – X $ Mất 1 cặp nuclêôtit loại G – X # Thêm 1 cặp nuclêôtit loại A – T # Mất 1 cặp nuclêôtit loại A – T ***/ Trong số các thể đột biến sau đây, thể không tìm thấy được ở động vật bậc cao là: # Thể dị bội ba nhiễm # Thể dị bội một nhiễm $ Thể đa bội # Thể đột biến gen trội ***/ Một gen 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Sau khi đột biến ở 1 cặp nuclêôtit, gen tự nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 4199 ađênin và 6300 guanin. Số liên kết hiđrô của gen sau khi bị đột biến là: # 3902 $ 3898 # 3903 # 3897 ***/ Các dạng đột biến chỉ làm thay đổi vị trí của gen trong phạm vi 1 nhiễm sắc thể là: # Đảo đoạn và mất đoạn nhiễm sắc thể # Mất đoạn và lặp đoạn nhiễm sắc thể # Đảo đoạn và lặp đoạn trên 1 nhiễm sắc thể $ Đảo đoạn và chuyển đoạn trên 1 nhiễm sắc thể ***/ Trường hợp đột biến gen nào sau đây không làm thay đổi số liên kết hiđrô của gen? # Đảo vị trí hai cặp nuclêôtit # Thay 2 cặp G – X bằng 3 cặp A – T # Thay 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác cùng loại $ Cả ba trường hợp trên ***/ mấy dạng đột biến nhiễm sắc thể? # 5 $ 2 # 3 # 4 ***/ Gen A quy định hoa đỏ,gen a quy định hoa trắng(gen A trội hoàn toàn) Lai hai cây tứ bội hoa đỏ và hoa trắng thuần chủng. Kết quả kiểu hình ở F2 là: # 100 % hoa đỏ $ 35 đỏ:1 trắng # 11 đỏ : 1 trắng # 5 đỏ : 1 trắng ***/ Hiện tượng lặp đoạn NST sẽ dẫn đến: $ Làm tăng hay giảm cường độ biểu hiện của tính trạng. # Gây chết cho sinh vật. # Không ảnh hưởng đến kiểu hình do không mất vật chất di truyền. # Làm tăng kích thước của tế bào, làm thể kích thước lớn hơn. ***/ Dạng đột biến đảo vị trí giữa hai cặp nuclêotit (không kể mã mở đầu và mở kết thúc),có thể làm thay đổi nhiều nhất: # 1 axitamin # 1 hoặc 2 axitamin $ 2 axitamin # Nhiều axitamin,kể từ vị trí xảy ra đột biến ***/ Một tế bào sinh giao tử kiểu gen efghabcd EFGHABCD . . Giao tử cho đột biến đảo đoạn NST trong giảm phân là # Giao tử chứa: ABCD.efgh $ Giao tử chứa : ABCD.EGFH # Giao tử chứa : ABC.EFGHD # Giao tử chứa :abcd.EFGH ***/ Đột biến là: # Sự tổ hợp lại vật liệu di truyền của bố và mẹ. # Sự biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường. # Sự biến đổi đột ngột trong vật chất di truyền dẫn tới biến đổi kiểu hình của cá thể. $ Sự biến đổi trong vật chất di truyền, xảy ra ở cấp độ phân tử (ADN) hoặc cấp độ tế bào (nhiễm sắc thể). ***/ Cho biết gen A: thân cao, gen a: thân thấp. Các thể mang lai đều giảm phân bình thường. Phép lai tỉ lệ kiểu hình 11 thân cao : 1 thân thấp là: # AAaa x AAaa # AAa x AAa # AAAa x AAAa $ AAaa x Aa ***/ Loại đột biến nào sau đây làm cho số liên kết hiđrô của gen không thay đổi? # Thay 3 cặp A – T bằng 2 cặp G – X # Đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit # Thay 2 cặp G – X bằng 3 cặp A – T $ Cả A, B, C đều đúng ***/ Phương pháp gây đột biến bằng các tác nhân lí hoá để cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn lọc ít hiệu quả đối với đối tượng nào sau đây? # Vi sinh vật # Cây trồng $ Vật nuôi # B và C đều đúng ***/ Đột biến làm thay đổi cấu tạo của chuỗi pôlypeptít từ vị trí đột biến trên gen thuộc dạng : # Mất một cặp nuclêôtít # Thêm một cặp nuclêôtít # Thay một cặp nuclêôtít $ A và B đúng ***/ Đột biến phát sinh trong qua trình … (N: nguyên phân,G:giảm phân) sẽ xảy ra ở tế bào sinh dưỡng rồi được nhân lên, nếu là một đột biến gen ……(T: trội,L: lặn) sẽ biểu hiện trên…….(B: trên toàn bộ thể,P: một phần thể) tạo nên (K: thể khảm,Đ: thể đột biến): # G,L,P,K # G,T,B,Đ # N,T,B,Đ $ N,T,P,K ***/ Tần số đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào? # Cường độ và liều lượng của tác nhân gây đột biến # Loại tác nhân đột biến # Đặc điểm cấu trúc gen $ Tất cả đều đúng ***/ Đặc điểm của người mang hội chứng Claiphentơ là: # Nam giới bộ NST giới tính là YO. $ Nam giới bộ NST giới tính là XXY. # Nữ giới bộ NST giới tính là XXX. # Nữ giới bộ NST giới tính là XO. ***/ Trong thể dị bội, tế bào sinh dưỡng chỉ chứa một nhiễm sắc thể của cặp tương đồng nào đó, gọi là: $ Thể một nhiễm. # Thể khuyết nhiễm. # Thể đa nhiễm. # Thể ba nhiễm. ***/ Gen B tổng hợp được một phân tử prôtêin gồm 298 axít amin. Gen B đột biến thành gen b khối lượng phân tử 538200 đvc. Nếu biết gen b kém gen B là 6 liên kết hyđrô. Số nuclêôtit mỗi loại giảm là bao nhiêu? # A = T = 2 Nu; G = X = 1 Nu # A = T = 0; G = X = 3 Nu $ A = T = 3 Nu; G = X = 0 # A = T = 1 Nu; G = X = 2 Nu ***/ Đoạn NST đứt gãy không mang tâm động trong trường hợp đột biến mất đoạn sẽ # Không nhân đôi và tham gia vào cấu trúc nhân của 1 trong 2 tế bào con $ Bị tiêu biến trong quá trình phân bào # Trở thành NST ngoài nhân # Trở thành một NST mới ***/ Đột biến xảy ra dưới tác dụng của: # Một số tác nhân vật lý và hoá học # Rối loạn phân ly của các cặp NST tương đồng # Các rối loạn sinh lý, sinh hoá nội bào $ A và C đúng ***/ Một loại gen cấu trúc chứa 90 vòng xoắn và 20% số nuclêôtit thuộc loại ađênin. Gen bị đột biến dưới hình thức thay thế 1 cặp A – T bằng 1 cặp G – X. Nếu sau đột biến gen tự nhân đôi một lần thì số liên kết hiđrô của gen bị phá vỡ là: # 2339 liên kết # 2340 liên kết $ 2341 liên kết # 2342 liên kết ***/ chế phát sinh đột biến cấu trúc NDT là do tác nhân đột biến gây ra: # Đứt gãy NST # Tác động quá trình nhân đôi NST # Trao đổi chéo bất thường của các cặp NST tương đồng $ Tất cả đều đúng ***/ Thực vật và động vật tỷ lệ giao tử mang đột biến gen khá lớn do: # Nhạy cảm với các tác nhân đột biến $ Số lượng gen rất lớn # Từng gen riêng rẽ tần số đột biến tự nhiên rất cao # Tất cả đều đúng ***/ Gen quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Phép lai Aaaa x Aaaa sẽ cho: # 11 đỏ : 1 vàng $ 3 đỏ: 1 vàng # 35 đỏ: 1 vàng # 22 đỏ : 2 vàng ***/ Để một đột biến alen lặn sau khi xuất hiện thể biểu hiện thành kiểu hình cần có: # Quá trình giao phối # Tồn tại ở trạng thái đông hợp # Không bị alen trội bình thường át chế $ Quá trình giao phối và thời gian cần thiết để alen lặn điều kiện xuất hiện ở trạng thái đồng hợp ***/ Thể đột biến được định nghĩa như sau: # Đột biến gen là những đột biến trong cấu trúc của genliên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtít, xảy ra ở một thời điểm nào đó của phân tử ADN # Thể đột biến là những cá thể mang đột biến nhưng chưa thể hiện trên kiểu của thể $ Thể đột biến là những cá thể mang đột biến đã thể hiện trên kiểu hình của thể # Thể đột biến là những biến đổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức tế bào (nhiễm sắc thể) ***/ chế phát sinh thể dị bội là: # Sự kết hợp của các giao tử không bình thường với nhau trong quá trình thụ tinh. # Sự kết hợp của các giao tử bình thường với giao tử không bình thường trong quá trình thụ tinh. # Trong quá trình phát sinh giao tử, một hoặc một số cặp NST nào đó nhân đôi nhưng không phân li tạo ra giao tử không bình thường. $ Trong quá trình giảm phân, một hoặc một số cặp NST nhân đôi nhưng không phân li tạo ra giao tử không bình thường và sự kết hợp của các giao tử không bình thường này với giao tử bình thường trong thụ tinh. ***/ Đột biến gen thể xảy ra trong quá trình nào? # Sao mã và dịch mã $ Tự sao. # Dịch mã. # Sao mã. ***/ Đột biến thay cặp nuclêôtít thể không làm thay đổi cấu trúc của phân tử do gen đó mã hoá do: $ Đột biến làm thay đổi cấu trúc của một codon nhưng không làm thay đổi nghĩa do nhiều codon thể cùng mã hoá cho một axit amin # Đột biến đôi một codon nghĩa thành một codon vo nghĩa # Gen đột biến đã được sửa chữa tại vị trí đột biến # Đột biến chỉ ảnh hưởng đến gen mở đầu,axít amin mở đầu sẽ được cắt bỏ sau khi kết thúc quá trình giải mã ***/ Đột biến đặc điểm gì trong quá trình tiến hoá: # Giá trị thích nghi của một đột biến thể thay đổi tuỳ tổ hợp gen khi môi trường thay đổi, thể đột biến thể tahy đổi giá trị thích nghi # Phần lớn các đột biến tự nhiên là hại cho thể # Đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá do tính phổ biến của nó so với các loại đột biến khác $ Tất cả đều đúng ***/ Đột biến sôma là đột biến xảy ra ở loại tế bào: # Hợp tử # Tế bào sinh dục $ Tế bào sinh dưỡng # Giao tử ***/ Hội chứng Tơcnơ ở người là dạng đột biến dị bội thuộc dạng: # 2n+1 $ 2n-1 # 2n-2 # 2n+2 ***/ Đột biến gen kháng thuốc DDT ở ruồi giấm là dạng đột biến lợi hay hại cho ruồi giấm? # lợi, trong điều kiện môi trường DDT. # Không lợi, trong điều kiện môi trường không DDT. $ lợi trong môi trường chứa DDT và hại trong môi trường không chứa # DDT lợi, trong điều kiện môi trường không DDT. ***/ Đột biến gen phụ thuộc vào: # Liều lượng, cường độ của laọi tác nhân đột biến # Tác nhân đột biến # Đặc điểm cấu trúc gen $ A,B và C đều đúng ***/ Hiện tượng đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể dẫn đến: # Gây chết # Làm tăng độ biểu hiện của tính trạng # Làm giảm độ biểu hiện của tính trạng $ Làm tăng hoặc giảm độ biểu hiện của tính trạng ***/ Căn cứ vào trình tự thứ tự của các nuclêôtít trước và sau đột biến của một đoạn gen, hãy cho biết dạng đột biến: Trước đột biến: A T T G X X T X X A A G A X T T A A X G G A G G T T X T G A Sau đột biến : A T T G X X T X X A A G A X T T A A X G G A T G T T X T G A # Mất một cặp nuclêôtít # Thêm một cặp nuclêôtít $ Thay một cặp nuclêôtít # Đảo vị trí một cặp nuclêôtít ***/ Bệnh hồng cầu hình liềm ở người là do dạng đột biến gen: # Mất 1 cặp nucleotit. $ Thay thế 1 cặp nuclêôtit. # Thêm 1 cặp nuclêôtit. # Đảo vị trí 1 cặp nuclêôtit. ***/ Đặc điểm của cây trồng đa bội chẵn là: # Không khả năng sinh sản sinh dưỡng $ các quan sinh dưỡng rất to lớn # Không khả năng sinh sản vô tính # Cả A, B, C đều đúng ***/ Gen A 90 vòng xoắn và 20% ađênin bị đột biến mất 3 cặp nuclêôtit loại A – T nằm trọn vẹn trong một bộ ba của mỗi mạch. Số liên kết hiđrô của gen sau đột biến so với trước đột biến đã: # Tăng 9 liên kết # Giảm 9 liên kết # Tăng 6 liên kết $ Giảm 6 liên kết ***/ Đột biến tiền phôi là loại đột biến: # Xảy ra trong quá trình thụ tinh tạo hợp tử # Xảy ra trong quá trình phân hoá các bộ phận của phôi $ Xảy ra trong các lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử (giai đoạn 2-8 tế bào) # Cả A, B, C đều đúng ***/ Thể đột biến là những cá thể: # Mang những biến đổi trong vật chất di truyền, xảy ra ở cấp độ tế bào. # Mang đột biến phát sinh ở giao tử, qua thụ tinh vào một hợp tử ở trạng thái dị hợp. # Mang những biến đổi trong vật chất di truyền, xảy ra ở cấp độ phân tử. $ Mang đột biến đã biểu hiện trên kiểu hình của thể. ***/ Hãy tìm các dạng đột biến gen liên quan đến một cặp nuclêôtít làm thay đổi cấu trúc của gen trong trường hợp số liên kết hyđrô của gen tăng thêm 2 liên kết: # Mất cặp AT # Thay cặp GX bằng cặp AT $ Thêm cặp AT # Thêm cặp GX ***/ Ở một loài sinh vật bộ nhiễm sắc thể 2n=10. thể bao nhiêu loại thể ba nhiễm kép được dự đoán # 8 $ 10 # 12 # 14 ***/ Dạng đột biến gen nào dưới đây sẽ gây ra biến đổi ít nhất trong cấu trúc của chuỗi pôlypéptít tương ứng do gen đó tổng hợp: # Đột biến mất cặp nuclêôtít $ Đột biến thay cặp nuclêôtít # Đột biến thêm cặp nuclêôtít # A và C đúng ***/ Dạng đột biến gen nào dưới đây sẽ gây ra biến đổi nhiều nhất trong cấu trúc của chuỗi pôlypéptít tương ứng do gen đó tổng hợp: # Đột biến mất cặp nuclêôtít # Đột biến thay cặp nuclêôtít # Đột biến thêm cặp nuclêôtít $ A và C đúng ***/ Đa số các .(B: biến dị tổ hợp; Đ: đột biến) là hại cho thể vì phá vỡ mối quan hệ hài hoà đã được hình thành lâu đời qua quá trình (C: chọn lọc tự nhiên; G: giao phối). Trong môi trường quen thuộc, đột biến thường tỏ ra sức sống (K: kém; T: tốt) hơn so với dạng gốc $ Đ; C; K # Đ; C; T # B; C; K # B; C; T ***/ Một đoạn mARN trình tự các mã bộ 3 như sau tương ứng với thứ tự: ………AGG-UAX-GXX-AGX-AXA-XXX……. …………6 7 8 9 10 11…… Một đột biến gen xảy ra trên bộ ba thứ 9 trên gen mã cho mARN trên mạch làm mất cặp nuclêôtít TA sẽ làm cho trình tự của các nuclêôtít trên mARN như sau: $ …AGG-UAX-GXX-GXA-XAX-XX… # …AGG-UAX-GXX-UGX-AXA-XXX… # …AGG-UAX-GXX-AGX-AXA-XXX… # …AGG-UAX-GXU-XAG-XAX-AXX-X… ***/ Thể khảm được tạo nên do: $ Đột biến xảy ra trong nguyên phân, phát sinh trong một tế bào sinh dưỡng rồi nhân lên trong một mô # Đột biến xảy ra ở những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử. # Tổ hợp gen lặn tương tác với môi trường biểu hiện ra kiểu hình. # Đột biến phát sinh trong giảm phân, rồi nhân lên trong một mô. ***/ Trong trường hợp nào một đột biến gen trở thành thể đột biến: # Gen đột biến lặn xuất hiện ở trạng thái đồng hợp tử # Gen đột biến trội # Gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể X không alen trên NST Y, thể mang đột biến là thể mang cặp NST giới tính XY $ Tất cả đều đúng ***/ Cho biết N: hạt nâu, n: hạt trắng. Các thể mang lai đều giảm phân bình thường. Phép lai không thể tạo ra kiểu hình hạt trắng ở con là: # P: NNnn x NNnn $ P: NNNn x nnnn # P: NNn x Nnnn # P: Nnn x NNnn ***/ Ở cà chua 2n = 24 NST, số NST ở thể tam bội là: # 25 NST. # 27 NST. # 23 NST. $ 36 NST. ***/ Một gen cấu trúc chứa 90 vòng xoắn và 20% số nu thuộc loại adênin .Gen bị đột biến dưới hình thức thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X .Nếu sau đột biến gen tự nhân đôi 1 lần thì số liên kết hiđro bị phá vỡ là bao nhiêu ? # 2340 # 2339 $ 2341 # 2342 ***/ Căn cứ trình tự các nuclêôtít trước và sau đột biến của một đoạn gen,hãy cho biết dạng đôt biến: Trước đột biến: G A T G X X T X X A A G A X T X T A X G G A G G T T X T G A Sau đột biến : G A T G X X T A X X A G A X T X T A X G G A T G G T X T G A # Mất một cặp nuclêôtít # Thêm một cặp nuclêôtít # Thay một cặp nuclêôtít $ Đảo vị trí một cặp nuclêôtít . Không có khả năng sinh sản sinh dưỡng $ Có các cơ quan sinh dưỡng rất to lớn # Không có khả năng sinh sản vô tính # Cả A, B, C đều đúng ***/ Gen A có 90. biến gen kháng thuốc DDT ở ruồi giấm là dạng đột biến có lợi hay có hại cho ruồi giấm? # Có lợi, trong điều kiện môi trường có DDT. # Không có lợi, trong
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM SINH HỌC CÓ ĐÁP ÁN, TRẮC NGHIỆM SINH HỌC CÓ ĐÁP ÁN,