bộ 10 đề chuẩn đạt mục tiêu 8 điểm môn vật lý năm 2017 có đáp án

54 3.6K 21
bộ 10 đề chuẩn đạt mục tiêu 8 điểm môn vật lý năm 2017 có đáp án

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn Thầy ĐỖ NGỌC HÀ ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: VẬTĐỀ MỤC TIÊU ĐIỂM SỐ 01 Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên học sinh: Cho biết: số Plăng h = 6,625.10–34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; u = 931,5 MeV/c2; số NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol Câu 1: Trên sợi dây dài m, hai đầu cố định, sóng dừng với bụng sóng Bước sóng sóng dây A m B m C 0,5 m D 0,25 m -19 Câu 2: Công thoát êlectron khỏi kim loại 3,68.10 J Khi chiếu vào kim loại hai xạ: xạ (I) tần số 5.1014 Hz xạ (II) bước sóng 0,25 µm A xạ (II) không gây tượng quang điện, xạ (I) gây tượng quang điện B hai xạ (I) (II) không gây tượng quang điện C hai xạ (I) (II) gây tượng quang điện D xạ (I) không gây tượng quang điện, xạ (II) gây tượng quang điện Câu 3: Khi nói quang phổ liên tục, phát biểu sau sai? A Quang phổ liên tục chất khác nhiệt độ khác B Quang phổ liên tục chất rắn, chất lỏng chất khí áp suất lớn phát bị nung nóng C Quang phổ liên tục gồm dải màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục, D Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào chất vật phát sáng Câu 4: Trong chân không, ánh sáng bước sóng 0,40 μm Phôtôn ánh sáng mang lượng A 4,97.10-18 J B 4,97.10-20 J C 4,97.10-17 J D 4,97.10-19 J Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo quan sát 1,14 mm Trên màn, điểm M cách vân trung tâm khoảng 5,7 mm A Vân sáng bậc B vân tối thứ C vân sáng bậc D vân tối thứ Câu 6: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 0,4 s Biết chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp lần thời gian lò xo bị nén Lấy g = 2 m/s2 Chiều dài quỹ đạo vật nhỏ lắc A cm B 16 cm C cm D 32 cm Câu 7: Truyền công suất 500 kW từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ đường dây pha Biết công suất hao phí đường dây 10 kW, điện áp hiệu dụng trạm phát 35 kV Coi hệ số công suất mạch truyền tải điện Điện trở tổng cộng đường dây tải điện A 55  B 49  C 38  D 52  Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch không phụ thuộc vào A tần số điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch B điện trở đoạn mạch C điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch D độ tự cảm điện dung đoạn mạch Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, dùng ánh sáng bước sóng 1 = 0,60  m quan sát, khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 2,5 mm Nếu dùng ánh sáng bước sóng  khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 3,6 mm Bước sóng  A 0,45 µm B 0,52 µm C 0,48 µm D 0,75 µm Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây giá trị điện áp hiệu dụng hai tụ điện  Dòng điện tức thời đoạn mạch chậm pha so với điện áp tức thời hai đầu cuộn dây Hệ số công suất đoạn mạch A 0,707 B 0,866 C 0,924 D 0,999 [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 1/6 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Câu 11: Gọi nc, nv n chiết suất nước ánh sáng đơn sắc chàm, vàng lục Hệ thức sau đúng? A nc > nv > n B nv > n > nc C n > nc > nv D nc > n > nv Câu 12: Về mặt kĩ thuật, để giảm tốc độ quay rôto máy phát điện xoay chiều, người ta thường dùng rôto nhiều cặp cực Rôto máy phát điện xoay chiều pha p cặp cực quay với tốc độ 750 vòng/phút Dòng điện máy phát tần số 50 Hz Số cặp cực rôto A B C D Câu 13: Một máy biến áp số vòng dây cuộn sơ cấp lớn số vòng dây cuộn thứ cấp Máy biến áp tác dụng A tăng điện áp tăng tần số dòng điện xoay chiều B tăng điện áp mà không thay đổi tần số dòng điện xoay chiều C giảm điện áp giảm tần số dòng điện xoay chiều D giảm điện áp mà không thay đổi tần số dòng điện xoay chiều Câu 14: Hai âm độ cao hai âm A biên độ B cường độ âm C mức cường độ âm D tần số 235 94 Câu 15: Cho phản ứng hạt nhân n  92 U  38 Sr  X  01 n Hạt nhân X cấu tạo gồm: A 54 prôtôn 86 nơtron B 54 prôtôn 140 nơtron C 86 prôtôn 140 nơtron D 86 prôton 54 nơtron Câu 16: Đặt điện áp u  200 cos100t V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100 Ω cuộn cảm độ tự cảm H Biểu thức cường độ dòng điện đoạn mạch    A i  cos(100t  ) (A) B i  cos(100t  ) (A) 4   C i  2 cos(100t  ) (A) D i  2 cos(100t  ) (A) 4 Câu 17: Trong chân không, ánh sáng bước sóng 0,40 µm Ánh sáng màu A vàng B đỏ C lục D tím Câu 18: Một sóng tần số 50 Hz truyền theo phương Ox tốc độ 30 m/s Khoảng cách hai  điểm gần phương Ox mà dao động phần tử môi trường lệch pha A 10 cm B 20 cm C cm D 60 cm Câu 19: Biết khối lượng prôtôn, nơtron hạt nhân 126 C 1,00728 u; 1,00867 u 11,9967 u Cho u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 126 C A 46,11 MeV B 7,68 MeV C 92,22 MeV D 94,87 MeV Câu 20: Ở mặt nước (đủ rộng), điểm O nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uO  cos 20t (u tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt nước 40 m/s, coi biên độ sóng không đổi sóng truyền Phương trình dao động phần tử nước điểm M (ở mặt nước), cách O khoảng 50 cm   A uM  cos(20t  ) (cm) B uM  cos(20t  ) (cm)   C uM  cos(20t  ) (cm) D uM  cos(20t  ) (cm) Câu 21: Đặt điện áp u  100 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50  , cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Khi đó, điện áp hai đầu cuộn cảm biểu thức  uL  200cos(100t  ) (V) Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB A 300 W B 400 W C 200 W D 100 W [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 2/6 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Câu 22: Khi nói dao động cơ, phát biểu sau sai? A Dao động lắc đồng hồ dao động trì B Dao động cưỡng biên độ không phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng biên độ không đổi tần số tần số lực cưỡng D Dao động tắt dần biên độ giảm dần theo thời gian Câu 23: Phản ứng phân hạch A xảy nhiệt độ cao cỡ hàng chục triệu độ B vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ C phản ứng hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng D phản ứng hạt nhân thu lượng Câu 24: Phát biểu sau sai? Sóng điện từ sóng A tuân theo quy luật phản xạ B mang lượng C truyền chân không D tuân theo quy luật giao thoa Câu 25: Mạch dao động lối vào máy thu gồm cuộn cảm độ tự cảm 0,3 H tụ điện điện dung thay đổi Biết rằng, muốn thu sóng điện từ tần số riêng mạch dao động phải tần số sóng điện từ cần thu (để cộng hưởng) Để thu sóng hệ phát VOV giao thông tần số 91 MHz phải điều chỉnh điện dung tụ điện tới giá trị A 11,2 pF B 10,2 nF C 10,2 pF D 11,2 nF Câu 26: Trên sợi dây dài m sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy đầu dây cố định điểm khác đứng yên Tốc độ truyền sóng dây : A 60 m/s B 80 m/s C 40 m/s D 100 m/s Câu 27: Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc Biết khoảng cách hai khe hẹp 1,2 mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến quan sát 0,9 m Quan sát hệ vân giao thoa với khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,50.10-6 m B 0,55.10-6 m C 0,45.10-6 m D 0,60.10-6 m Câu 28: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, phương trình   là: x1  7cos(20t  ) x2  8cos(20t  ) (với x tính cm, t tính s) Khi qua vị trí li độ 12 cm, tốc độ vật A m/s B 10 m/s C cm/s D 10 cm/s Câu 29: Ban đầu N hạt nhân đồng vị phóng xạ Tính từ lúc ban đầu, khoảng thời gian 10 ngày số hạt nhân đồng vị phóng xạ bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị phóng xạ A 20 ngày B 7,5 ngày C ngày D 2,5 ngày Câu 30: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm Chọn mốc vị trí cân Tại vị trí vật li độ cm, tỉ số động vật 1 A B C D Câu 31: Khi nói dao động điều hòa lắc lò xo, phát biểu sau đúng? A lắc tỉ lệ thuận với biên độ dao động B Tần số dao động tỉ lệ nghịch với khối lượng vật nhỏ lắc C Chu kì dao động tỉ lệ thuận với độ cứng lò xo D Tần số góc dao động không phụ thuộc vào biên độ dao động [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 3/6 ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn Câu 32: Trong thực hành, để đo gia tốc trọng trường, học sinh dùng lắc đơn chiều dài dây treo 80 cm Khi cho lắc dao động điều hòa, học sinh thấy lắc thực 20 dao động toàn phần thời gian 36 s Theo kết thí nghiệm trên, gia tốc trọng trường nơi học sinh làm thí nghiệm A 9,748 m/s2 B 9,874 m/s2 C 9,847 m/s2 D 9,783 m/s2 Câu 33: Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 34: Trong sơ đồ khối máy thu vô tuyến đơn giản phận sau đây? A Mạch khuyếch đại âm tần B Mạch biến điệu C Loa D Mạch tách sóng Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều 120 V - 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 50 Ω mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C Điện áp hiệu dụng hai bảng tụ điện 96 V Giá trị C 3.104 3.104 2.104 2.104 A B C D F F F F 2 4 3  Câu 36: Khi so sánh hạt nhân 126 C hạt nhân 146 C , phát biểu sau đúng? A Số nuclôn hạt nhân 126 C số nuclôn hạt nhân 14 B Điện tích hạt nhân 126 C nhỏ điện tích hạt nhân C 14 C Số prôtôn hạt nhân 126 C lớn số prôtôn hạt nhân D Số nơtron hạt nhân 126 C nhỏ số nơtron hạt nhân C 14 C 14 C Câu 37: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A Tia tử ngoại bước sóng lớn 0,76 m B Tia tử ngoại sử dụng để dò tìm khuyết tật bên vật đúc kim loại C Tia tử ngoại khả gây tượng quang điện D Tia tử ngoại bị nước thủy tinh hấp thụ mạnh Câu 38: Ở mặt thoáng chất lỏng hai nguồn sóng kết hợp A B cách 12 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA  u B  cos100t (u tính mm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s, coi biên độ sóng không đổi sóng truyền Xét điểm M mặt chất lỏng, nằm đường trung trực AB mà phần tử chất lỏng dao động pha với nguồn A Khoảng cách MA nhỏ A 6,4 cm B 8,0 cm C 5,6 cm D 7,0 cm Câu 39: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện điện dung 18 nF cuộn cảm độ tự cảm H Trong mạch dao động điện từ với hiệu điện cực đại hai tụ điện 2,4 V Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch giá trị A 92,95 mA B 131,45 mA C 65,73 mA D 212,54 mA Câu 40: Đoạn mạch điện xoay chiều AB chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn dây  tụ điện Khi đặt hiệu điện u = U0cos(t - ) lên hai đầu A B dòng điện mạch  biểu thức i = I0cos(t + ) Đoạn mạch AB chứa A tụ điện B cuộn dây điện trở C cuộn dây cảm D điện trở HẾT -[Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 4/6 ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01 01 A 02 D 03 A 04 D 05 C 06 B 07 B 08 C 09 C 10 C 11 D 12 D 13 D 14 D 15 A 16 B 17 D 18 A 19 C 20 B 21 C 22 B 23 B 24 C 25 C 26 D 27 D 28 A 29 C 30 B 31 D 32 A 33 D 34 B 35 B 36 D 37 D 38 A 39 A 40 A Câu 6: Chu kì lắc lò xo treo thẳng đứng: T  2 l  l  cm g Trong chu kì, thời gian lò xo dãn gấp đôi thời gian lò xo nén → l  A → A = cm Do đó, quỹ đạo dao động vật L = 2A = 16 cm Chọn B Câu 7: PtruyÒn t¶i  Phao phÝ  Ptiªu thô Luôn có:   UI cos  I2 R Trong này: Ptruyền tải = 500 kW, U = 35 kV, Phao phí = 10 kW, cosφ = → R = 49 Ω Chọn B Câu 8: Công thức gốc hệ số công suất: cos   R  Z R   R   L  C   → không phụ thuộc điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch Chọn C Câu 9:  D  2,5 mm =  a       0, 48 m Chọn C 2 D   3,6 mm = a  Câu 10: U0d  Vẽ giản đồ U0C 450  Từ giản đồ rút ra: φ = 22,50 φ I0 → cosφ = 0,924 Chọn C U0 Câu 18: v     60 cm f  Độ lệch pha điểm phương truyền sóng:   2d  2d    d  10 cm Chọn A  60 cm Câu 20: v     400 cm f 2d 2.50  =   400 Do sóng truyền từ O tới M nên M chậm pha O, phương trình dao động M là:  uM  cos(20t  ) Chọn B  O M thuộc phương truyền sóng nên lệch pha nhau:   [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 5/6 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Câu 21:  uL   i  mà u  Do mạch cộng hưởng điện: ZL = ZC Công suất: P  I R  U2 R2   Z L  Z C  R  U 1002   200 W Chọn C R 50 Câu 27: vân sáng liên tiếp cách 8i = 3,6 mm → i = 0,45 mm = D → λ = 0,6 µm Chọn D a Câu 28: Biên độ dao động tổng hợp là: A2  A12  A22  2A1A2 cos  2  1  = 13 cm Sử dụng công thức độc lập x v: x2  v2  A2  v  m/s  Câu 38: v     1,6 cm f  M thuộc đường trung trực pha với nguồn phải cách nguồn đoạn d = kλ Luôn có: d = kλ > 0,5.AB → k > 3,75 → k = 4,5,6, Do M pha gần A nên chọn k nhỏ k = → d = 6,4 cm Chọn A Câu 39: I I0 L  U C  I  I  Chọn A Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 6/6 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn Thầy ĐỖ NGỌC HÀ ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: VẬTĐỀ MỤC TIÊU ĐIỂM SỐ 02 Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên học sinh: Cho biết: số Plăng h = 6,625.10–34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; u = 931,5 MeV/c2; số NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol Câu 1: Cho khối lượng hạt nhân 31T ; hạt prôtôn hạt nơtron 3,0161 u; 1,0073 u 1,0087 u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 31T A 8,01 eV/nuclôn B 2,67 MeV/nuclôn C 2,24 MeV/nuclôn D 6,71 eV/nuclôn Câu 2: Tại nơi gia tốc trọng trường g, lắc đơn chiều dài dây treo dao động điều hoà với chu kì T, lắc đơn chiều dài dây treo T 2 dao động điều hoà với chu kì T Câu 3: Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I0 liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức I I A I0  B I  2I C I  I D I0  2 Câu 4: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng dao động điện từ tự với điện tích  tụ điện biểu thức q = 3.10−6sin(2000t + ) (C) Biểu thức cường độ dòng điện mạch A B 2T   A i  cos  2000t    mA  2  C 2T D   B i  cos  2000t    mA  2      C i  cos  2000t    A  D i  cos  2000t    A  2 2   Câu 5: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hoà phương phương trình 2     x1  3cos  t   (cm) x  cos  t   (cm) Biên độ dao động vật  3   A cm B cm C cm D cm Câu 6: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C (với R, L, C không đổi) Khi thay đổi ω để công suất điện tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị cực đại hệ thức A ω2LC −1 = B ω2LCR – = C ωLC − 1= D ω2LC – R = Câu 7: Ở mặt thoáng chất lỏng, hai điểm A B cách 20 cm hai nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha, biên độ tần số 50 Hz Coi biên độ sóng không đổi sóng truyền Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng m/s Trên đoạn thẳng AB, số điểm dao động biên độ cực đại A B C D [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 1/6 ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn   Câu 8: Đặt điện áp u  200 cos  100t   (V) vào hai đầu cuộn cảm độ tự cảm H 3   Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm     A i  2 cos  100t    A  B i  cos  100t    A  3 3       C i  cos  100t    A  D i  2 cos  100t    A  6 6   Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos100πt (V)vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến 104 trở R, cuộn cảm độ tự cảm H tụ điện điện dung F Để công suất điện tiêu thụ  2 đoạn mạch đạt cực đại biến trở điều chỉnh đến giá trị A 150  B 100  C 75  D 50  Câu 10: Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A Quá trình truyền sóng trình truyền lượng B Sóng không truyền chân không C Sóng dao động lan truyền môi trường D Sóng trình lan truyền phần tử vật chất môi trường Câu 11: Khi từ thông qua khung dây dẫn biến thiên theo biểu thức ϕ = Φ0cosωt (với Φ0 ω không đổi) khung dây xuất suất điện động cảm ứng biểu thức e = E0cos (ωt + φ) Giá trị φ   A B  C π D 2 Câu 12: Một chất phóng xạ chu kì bán rã T, ban đầu N0 hạt nhân Sau khoảng thời gian 3T số hạt nhân chất phóng xạ bị phân rã A 0,750N0 B 0,250N0 C 0,125N0 D 0,875N0 Câu 13: Một ánh sáng đơn sắc bước sóng chân không 600 nm Tần số ánh sáng A 2.1014 Hz B 5.1011 Hz C 5.1014 Hz D 2.1011 Hz Câu 14: Chiết suất nước ánh sáng đơn sắc màu lục, màu đỏ, màu lam, màu tím n1, n2, n3, n4 Sắp xếp theo thứ tự giảm dần chiết suất A n1, n2, n3, n4 B n4, n2, n3, n1 C n4, n3, n1, n2 D n1, n4, n2, n3 Câu 15: Một lắc đơn dao động điều hoà địa điểm A với chu kì s Đưa lắc tới địa điểm B cho dao động điều hoà, khoảng thời gian 201 s thực 100 dao động toàn phần Coi chiều dài dây treo lắc đơn không đổi Gia tốc trọng trường B so với A A tăng 0,1% B tăng 1% C giảm 1% D giảm 0,1% Câu 16: Một máy phát điện xoay chiều pha với rôto nam châm p cặp cực (p cực nam p cực bắc) Khi rôto quay với tốc độ n vòng/giờ từ thông qua cuộn dây stato biến thiên tuần hoàn với tần số 60n pn np A f  (Hz) B f  np (Hz) C f  (Hz) D f  (Hz) p 60 3600 Câu 17: Dao động lắc đồng hồ A dao động cưỡng B dao động tắt dần C dao động điện từ D dao động trì Câu 18: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C Khi mạch hoạt động, cường độ dòng điện cực đại mạch I0, hiệu điện cực đại hai tụ điện U0 Hệ thức là: A U0 = I0 C L B I0 = U0 LC [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] C I0 = U0 C L D U0 = I0 LC Trang 2/6 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc Gọi i khoảng vân, quan sát, vân tối gần vân sáng trung tâm cách vân sáng trung tâm khoảng i i A 2i B C D i Câu 20: Một sóng âm chu kì 80 ms Sóng âm A âm nghe B siêu âm C truyền chân không D hạ âm Câu 21: Nguyên tắc hoạt động pin quang điện dựa vào tượng A cảm ứng điện từ B quang điện C phát xạ nhiệt êlectron D quang – phát quang Câu 22: Đặt điện áp u = 310cos100πt (V) (t tính s) vào hai đầu đoạn mạch Kể từ thời điểm t = 0, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch đạt giá trị 155 V lần thời điểm 1 1 A s B s C s D s 60 120 300 600 Câu 23: Khi nói dao động điều hoà chất điểm, phát biểu sau sai? A Khi động chất điểm giảm tăng B Biên độ dao động chất điểm không đổi trình dao động C Độ lớn vận tốc chất điểm tỉ lệ thuận với độ lớn li độ D chất điểm bảo toàn Câu 24: Khi truyền tải điện công suất không đổi xa với đường dây tải điện pha điện trở R xác định Để công suất hao phí đường dây tải điện giảm 100 lần nơi truyền phải dùng máy biến áp lí tưởng tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp A 100 B 10 C 50 D 40 Câu 25: Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô trạng thái bản, êlectron nguyên tử chuyển động quỹ đạo dừng bán kính r0 Khi nguyên tử hấp thụ phôtôn lượng thích hợp êlectron chuyển lên quỹ đạo dừng bán kính A 11r0 B 10r0 C 12r0 D 9r0 Câu 26: Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với tần số góc ω biên độ A Biết gốc A tọa độ O vị trí cân vật Chọn gốc thời gian lúc vật vị trí li độ chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động vật         A x  A cos  t   B x  A cos  t   C x  A cos  t   D x  A cos  t   3 4 4 3     Câu 27: Giới hạn quang điện kim loại 0,26 μm Công thoát êlectron khỏi kim loại A 7,20 eV B 1,50 eV C 4,78 eV D 0,45 eV Câu 28: Khi nói tia X, phát biểu sau sai? A Tia X tác dụng nhiệt mạnh, dùng để sưởi ấm B Tia X tác dụng làm đen kính ảnh C Tia X khả gây tượng quang điện D Tia X khả đâm xuyên 210 210 Câu 29: Hạt nhân Pôlôni 84 Po    ZA X Hạt nhân AZ X Po phóng xạ α theo phương trình 84 A 84 prôtôn 210 nơtron B 124 prôtôn 82 nơtron C 82 prôtôn 124 nơtron D 210 prôtôn 84 nơtron Câu 30: Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với chu kì 0,5 s Biết gốc tọa độ O vị trí cân vật Tại thời điểm t, vật vị trí li độ cm, sau 2,25 s vật vị trí li độ A 10 cm B – cm C cm D cm [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 3/6 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Câu 31: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc Từ vị trí ban đầu, tịnh tiến quan sát đoạn 50 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe khoảng vân thay đổi lượng 250 lần bước sóng Tính khoảng cách hai khe hẹp A 20 mm B mm C mm D mm Câu 32: Cho sợi dây đàn hồi, thẳng, dài Đầu O sợi dây dao động với phương trình u = 4cos20πt (cm) (t tính s) Coi biên độ sóng không đổi sóng truyền Tốc độ truyền sóng dây 0,8 m/s Li độ điểm M dây cách O đoạn 20 cm theo phương truyền sóng thời điểm t = 0,35 s A 2 cm B 2 cm C cm D – cm Câu 33: Trong chân không, lượng phôtôn ứng với ánh sáng bước sóng 0,75 µm A 2,65 eV B 1,66 eV C 2,65 MeV D 1,66 MeV Câu 34: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hoà theo phương nằm ngang với biên độ cm Lấy π2 = 10 Khi vật vị trí mà lò xo dãn cm vận tốc vật độ lớn A 20 cm/s B 10π cm/s C 20π cm/s D 10 cm/s Câu 35: Ban đầu mẫu phóng xạ nguyên chất, sau thời gian  số hạt nhân chất phóng xạ giảm e lần (e số loga tự nhiên với lne = 1) Sau thời gian t = 3 lại phần trăm khối lượng chất phóng xạ mẫu so với ban đầu? A 25% B 12,5% C 15% D 5% Câu 36: Một dòng điện xoay chiều tần số 50 Hz, khoảng thời gian hai lần liên tiếp để cường độ dòng điện không 1 1 A s B s C s D s 50 200 100 150 Câu 37: Khi mức cường độ âm điểm môi trường truyền âm tăng thêm 70 dB cường độ âm điểm tăng A 107 lần B 106 lần C 105 lần D 103 lần Câu 38: Khi nói sóng ngắn, phát biểu sau sai? A Sóng ngắn phản xạ tốt tầng điện li B Sóng ngắn không truyền chân không C Sóng ngắn phản xạ tốt mặt đất D Sóng ngắn mang lượng Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc bước sóng λ, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trên quan sát, khoảng cách hai vân sáng bậc hai phía vân sáng trung tâm mm Giá trị λ A 0,57 µm B 0,60 µm C 1,00 µm D 0,50 µm Câu 40: Đặt điện áp u = 220 cos100πt (V) vào hai đầu điện trở công suất điện tiêu thụ điện trở 1100 W Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở A i =10cos100πt (A) B i = 5cos100πt (A) D i = 10 cos100πt (A) C i = cos100πt (A) HẾT -[Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 4/6 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn Thầy ĐỖ NGỌC HÀ ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: VẬTĐỀ MỤC TIÊU ĐIỂM SỐ 08 Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên học sinh: Cho biết: số Plăng h = 6,625.10–34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; u = 931,5 MeV/c2; số NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol Câu 1: Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu sau đúng? A Biên độ dao động vật giảm dần theo thời gian B vật không thay đổi theo thời gian C Động vật biến thiên theo hàm bậc thời gian D Lực cản môi trường tác dụng lên vật nhỏ dao động tắt dần nhanh Câu 2: Trên mặt nước hai nguồn kết hợp dao động điều hoà pha theo phương thẳng đứng Coi biên độ sóng không đổi sóng truyền Trên mặt nước, vùng giao thoa, phần tử M dao động với biên độ cực đại hiệu đường hai sóng từ hai nguồn truyền tới M A số nguyên lần bước sóng B số nguyên lần nửa bước sóng C số lẻ lần nửa bước sóng D số lẻ lần phần tư bước sóng Câu 3: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng 20 N/m vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hoà với tần số 1,59 Hz Giá trị m A 50 g B 100 g C 200 g D 75 g Câu 4: Ba ánh sáng đơn sắc tím, vàng, đỏ truyền nước với tốc độ v t, vv, vđ Hệ thức A vđ > vv > vt B vđ < vv < vt C vđ < vt < vv D vđ = vv = vt Câu 5: Khi nói trình lan truyền sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ lan truyền chân không B Sóng điện từ sóng ngang mang lượng C Vectơ cường độ điện trường E phương với vectơ cảm ứng từ B D Dao động điện trường từ trường điểm đồng pha Câu 6: Cho hai dao động điều hoà phương, tần số, biên độ A A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động giá trị lớn A A12  A22 B A1 + A2 C 2A1 D 2A2 Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm độ tự cảm L mắc nối tiếp Tổng trở đoạn mạch A R  2 L B R2  L2 C R2  2 L2 D R2  2 L2 Câu 8: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại làm phát quang số chất B Tia tử ngoại số tác dụng sinh lí: diệt khuẩn, diệt nấm mốc, C Tia tử ngoại làm đen kính ảnh D Tia tử ngoại dòng êlectron động lớn Câu 9: Cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp máy biến áp lí tưởng số vòng dây N N2 Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 Hệ thức U N  N2 U N  N2 U U N N A  B  C  D  U2 N2 U2 N1 U2 N2 U N1 Câu 10: Đặt điện áp u = U0cos100πt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 50 Ω, cuộn cảm độ tự cảm 0,318 H tụ điện điện dung thay đổi Để cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch đạt giá trị cực đại phải điều chỉnh điện dung tụ điện tới giá trị A 63,72 µF B 31,86 µF C 47,74 µF D 42,48 µF [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 1/5 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Câu 11: Sóng âm không truyền A chân không B chất rắn C chất lỏng D chất khí Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi vào hai đầu cuộn cảm Khi tần số 50 Hz cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm 3A Khi tần số 60 Hz cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm A 2,5 A B 4,5 A C 2,0 A D 3,6 A Câu 13: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kì 0,4 s Khi vật nhỏ lắc vị trí cân bằng, lò xo độ dài 44 cm Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10 Chiều dài tự nhiên lò xo A 42 cm B 38 cm C 36 cm D 40 cm Câu 14: Đồng vị X chất phóng xạ, chu kì bán rã T Ban đầu mẫu chất X nguyên chất, hỏi sau số hạt nhân phân rã nửa số hạt nhân X lại? A 0,58T B T C 2T D 0,71T Câu 15: Đặt điện áp u =120 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 150 200 Ω, tụ điện điện dung µF cuộn cảm độ tự cảm H Biểu thức cường độ dòng   điện đoạn mạch   A i =1,8cos(100πt − ) (A) B i =1,8cos(100πt + ) (A) 4   C i = 0,8cos(100πt + ) (A) D i = 0,8cos(100πt − ) (A) 4 Câu 16: Công thoát êlectron kim loại 3,74 eV Giới hạn quang điện kim loại A 0,232 µm B 0,532 µm C 0,332 µm D 0,432 µm 60 Câu 17: Hạt nhân côban 27 Co A 27 prôtôn 60 nơtron B 60 prôtôn 27 nơtron C 27 prôtôn 33 nơtron D 33 prôtôn 27 nơtron Câu 18: Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào tượng A quang điện B quang điện C quang – phát quang D tán sắc ánh sáng Câu 19: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, dài 60 cm, hai đầu cố định Trên dây sóng dừng với bụng sóng, tần số sóng 100 Hz Tốc độ truyền sóng dây A 20 m/s B 40 m/s C 400 m/s D 200 m/s Câu 20: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc bước sóng λ, khoảng cách hai khe 1,2 mm, khoảng vân mm Nếu tịnh tiến xa mặt phẳng chứa hai khe thêm 50 cm khoảng vân lúc 1,25 mm Giá trị λ A 0,50 µm B 0,48 µm C 0,60 µm D 0,72 µm Câu 21: Một chất điểm dao động điều hoà trục Ox Khi từ vị trí biên vị trí cân A động chất điểm giảm B độ lớn vận tốc chất điểm giảm C độ lớn li độ chất điểm tăng D độ lớn gia tốc chất điểm giảm Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,50 µm, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Khoảng cách hai vân sáng liên tiếp A 0,50 mm B 0,25 mm C 0,75 mm D 0,45 mm Câu 23: Tia hồng ngoại A tần số lớn tần số ánh sáng tím B không truyền chân không C tác dụng nhiệt D chất với tia γ Câu 24: Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều, gây ba suất điện động xoay chiều biên độ, tần số lệch pha đôi  3 2  A B C D 3 [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 2/5 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Câu 25: Một sóng hình sin tần số 450 Hz, lan truyền với tốc độ 360 m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà phần tử môi trường hai điểm dao động ngược pha A 0,8 m B 0,4 cm C 0,8 cm D 0,4 m Câu 26: Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng êlectron quỹ đạo K r0 Bán kính quỹ đạo dừng êlectron quỹ đạo N A 16r0 B 9r0 C 4r0 D 25r0 Câu 27: Một lắc lò xo độ cứng 100 N/m khối lượng 100g dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F = 0,5cos5πt (F tính N, t tính s) Lấy π2 = 10 Ở giai đoạn ổn định, vật dao động với A tần số góc 10 rad/s B chu kì 0,4 s C biên độ 0,5 m D tần số Hz Câu 28: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm 10-4 H tụ điện điện dung C Biết tần số dao động riêng mạch 100 kHz Lấy π2 = 10 Giá trị C A 0,25 F B 25 nF C 0,025 F D 250 nF Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C Biết điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở hai đầu tụ điện 100 V 100 V Hệ số công suất đoạn mạch 2 3 B C D 2 3 Câu 30: Một vật nhỏ dao động điều hoà trục Ox Mốc vị trí cân Ở li độ x = cm, vật động gấp lần Biên độ dao động vật A 6,0 cm B 4,0 cm C 2,5 cm D 3,5 cm Câu 31: Suất điện động cảm ứng máy phát điện xoay chiều pha tạo biểu thức  e = 220 cos(100πt + ) (V) (t tính s) Chu kì suất điện động A 50 s B 314 s C 0,02 s D 0,01 s Câu 32: Một chất điểm dao động điều hoà trục Ox Trong đại lượng sau chất điểm: biên độ, vận tốc, gia tốc, động đại lượng không thay đổi theo thời gian A vận tốc B gia tốc C động D biên độ Câu 33: Khi nói đoạn mạch điện xoay chiều cuộn cảm thuần, phát biểu sau đúng? A Hệ số công suất đoạn mạch  B Điện áp hai đầu cuộn cảm sớm pha so với cường độ dòng điện qua C Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỉ lệ thuận với tần số dòng điện qua D Cảm kháng cuộn cảm tỉ lệ thuận với chu kì dòng điện qua Câu 34: Hạt nhân urani 235 92 U lượng liên kết riêng 7,6 MeV/nuclôn Độ hụt khối hạt A nhân 23592U A 1,917 u B 1,942 u C 1,754 u D 0,751 u Câu 35: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,5 µm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Trên màn, vân sáng bậc cách vân sáng trung tâm A mm B mm C mm D 3,5 mm Câu 36: Khi nói dao động điện từ mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu sau sai? A Cường độ dòng điện mạch biến thiên điều hoà theo thời gian B Năng lượng điện từ mạch biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Điện tích tụ điện biến thiên điều hoà theo thời gian D Điện áp hai tụ điện biến thiên điều hoà theo thời gian [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 3/5 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Câu 37: Sóng điện từ sóng tính chất đây? A Mang lượng B Truyền chân không C Tuân theo quy luật phản xạ D Tuân theo quy luật giao thoa Câu 38: Một sóng tần số 50 Hz lan truyền môi trường với tốc độ 100 m/s Bước sóng sóng A 0,5 m B 50 m C m D 150 m Câu 39: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau sai? A Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn B Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo tia sáng C Phôtôn tồn trạng thái chuyển động D Phôtôn ánh sáng đơn sắc mang lượng Câu 40: Gia tốc chất điểm dao động điều hoà biến thiên A tần số ngược pha với li độ B khác tần số ngược pha với li độ C khác tần số pha với li độ D tần số pha với li độ -Hết - [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 4/5 ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 08 01 A 02 A 03 C 04 A 05 C 06 B 07 D 08 D 09 A 10 B 11 A 12 A 13 D 14 A 15 D 16 C 17 C 18 B 19 B 20 C 21 D 22 A 23 D 24 C 25 D 26 A 27 B 28 B 29 D 30 B 31 C 32 D 33 B 34 A 35 B 36 B 37 B 38 C 39 D 40 A Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 5/5 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn Thầy ĐỖ NGỌC HÀ ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: VẬTĐỀ MỤC TIÊU ĐIỂM SỐ 09 Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên học sinh: Cho biết: số Plăng h = 6,625.10–34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; u = 931,5 MeV/c2; số NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol Câu 1: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp A điện áp hai đầu cuộn cảm pha với điện áp hai đầu tụ điện B điện áp hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch C điện áp hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D điện áp hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 2: Khi êlectron quỹ đạo dừng thứ n lượng nguyên tử hiđrô xác định 13,6 công thức E n  (eV) (với n = 1, 2, 3,…) Khi êlectron nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ n2 đạo dừng n = quỹ đạo dừng n = nguyên tử phát phôtôn bước sóng 1 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = quỹ đạo dừng n = nguyên tử phát phôtôn bước sóng 2 Mối liên hệ hai bước sóng 1 2 A 272 = 1281 B 2 = 51 C 1892 = 8001 D 2 = 41 Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 220 V, tần số 50 Hz vào hai đầu cuộn cảm độ tự cảm L giá trị cực đại cường độ dòng điện đoạn mạch A Giá trị L A 0,56 H B 0,99 H C 0,86 H D 0,70 H Câu 4: Phát biểu sau sai nói tượng phóng xạ? A Trong phóng xạ α, hạt nhân số nơtron nhỏ số nơtron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ hạt nhân số khối nhau, số nơtron khác C Trong phóng xạ β–, hạt nhân mẹ hạt nhân số khối nhau, số prôtôn khác D Trong phóng xạ β, bảo toàn điện tích nên số prôtôn bảo toàn Câu 5: Một lắc lò xo (độ cứng lò xo 50 N/m) dao động điều hòa theo phương ngang Chọn gốc vị trí cân Cứ sau khoảng thời gian 0,05 s động lắc lại Lấy π2 =10 Khối lượng vật nặng lắc A 50 g B 250 g C 100 g D 25 g Câu 6: Một máy biến áp lí tưởng cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp biến áp hoạt động không tải A 105 V B C 630 V D 70 V Câu 7: Tại nơi gia tốc trọng trường 9,8 m/s , lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 6o Biết khối lượng vật nhỏ lắc 90 g chiều dài dây treo m Chọn mốc vị trí cân bằng, lắc xấp xỉ A 6,8.10–3 J B 5,8.10–3 J C 3,8.10–3 J D 4,8.10–3 J Câu 8: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m khoảng vân 0,8 mm Tần số ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm A 6,5.1014 Hz B 4,5.1014 Hz C 7,5.1014 Hz D 5,5.1014 Hz Câu 9: Gọi lượng phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục ánh sáng tím εĐ, εL εT A εĐ>εL >εT B εT >εL >εĐ C εL >εT >εĐ D εT >εĐ>εL [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 1/5 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Câu 10: Một sóng điện từ tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s bước sóng A 30 m B 300 m C m D 0,3 m Câu 11: Một nguồn phát ánh sáng bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng 1,5.10– W Số phôtôn nguồn phát s A 4.1014 B 3.1014 C 6.1014 D 5.1014 Câu 12: Ở mặt nước hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, phương trình u = Acosωt Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần nửa bước sóng C số nguyên lần bước sóng D số lẻ lần bước sóng Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft, U0 không đổi f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Khi f = f0 mạch cộng hưởng điện Giá trị f0 2 1 A B C D 2 LC LC LC LC 23 −1 238 Câu 14: Biết NA= 6,02.10 mol Trong 59,50 g 92U số nơtron xấp xỉ A 2,20.1025 B 2,38.1023 C 9,21.1024 D 1,19.1025 Câu 15: Khi nói vật dao động điều hòa biên độ A chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) lúc vật vị trí biên, phát biểu sau sai? A Sau thời gian T/2 , vật quãng đường 2A B Sau thời gian T/8 , vật quãng đường 0,5A C Sau thời gian T, vật quãng đường 4A D Sau thời gian T/4 , vật quãng đường A Câu 16: Trong mạch dao động LC lí tưởng dao động điện từ tự A lượng từ trường tập trung tụ điện B lượng điện từ mạch bảo toàn C lượng điện trường tập trung cuộn cảm D lượng điện trường lượng từ trường không đổi Câu 17: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện nửa điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Hệ số công suất đoạn mạch A 0,50 B 0,92 C 0,71 D 0,87 Câu 18: Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt – 0,02πx) (u x tính cm, t tính giây) Tốc độ truyền sóng A 50 cm/s B 200 cm/s C 100 cm/s D 150 cm/s Câu 19: Một dòng điện cường độ i = I0cos2πft Tính từ t = 0, khoảng thời gian ngắn để cường độ dòng điện 0,004 s Giá trị f A 60,0 Hz B 50,0 Hz C 52,5 Hz D 62,5 Hz Câu 20: Gọi τ khoảng thời gian để số hạt nhân đồng vị phóng xạ giảm bốn lần Sau thời gian 2τ số hạt nhân lại đồng vị phần trăm số hạt nhân ban đầu? A 93,75% B 6,25% C 25,25% D 13,50% Câu 21: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm xạ bước sóng λ1 = 750 nm, λ2 = 675 nm λ3 = 600 nm Tại điểm M vùng giao thoa mà hiệu khoảng cách đến hai khe 1,5 μm vân sáng xạ A λ3 B λ1 C λ2 λ3 D λ2 Câu 22: Một chùm êlectron, sau tăng tốc từ trạng thái đứng yên hiệu điện không đổi U, đến đập vào kim loại làm phát tia X Cho bước sóng nhỏ chùm tia X 6,8.10–11 m Giá trị U xấp xỉ A 36,5 kV B 9,2 kV C 18,3 kV D 1,8 kV [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 2/5 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Câu 23: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,6 m, hai đầu cố định, sóng dừng Biết tần số sóng 20 Hz, tốc độ truyền sóng dây m/s Số bụng sóng dây A 15 B C 16 D 32 Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm bước sóng 0,5 µm Vùng giao thoa rộng 26 mm (vân trung tâm giữa) Số vân sáng A 11 B 13 C 17 D 15 26 Câu 25: Công suất xạ Mặt Trời 3,9.10 W Năng lượng Mặt Trời tỏa ngày A 3,3696.1030 J B 3,3696.1029 J C 3,3696.1031 J D 3,3696.1032 J Câu 26: Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân B Động vật đạt cực đại vật vị trí biên C Cứ chu kì dao động vật, bốn thời điểm động D Thế động vật biến thiên tần số với tần số li độ  Câu 27: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ) vào hai đầu đoạn mạch tụ điện cường độ dòng điện mạch i = I0cos(ωt + φi) Giá trị φi 3 3   A B − C − D 2 4 Câu 28: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm không đổi, tụ điện điện dung C thay đổi Khi C = C1 tần số dao động riêng mạch 7,5 MHz C = C tần số dao động riêng mạch 10 MHz Nếu C = C1 + C2 tần số dao động riêng mạch A 17,5 MHz B 2,5 MHz C 6,0 MHz D 12,5 MHz Câu 29: Một chất điểm dao động điều hòa phương trình vận tốc v = 4πcos2πt (cm/s) Gốc tọa độ vị trí cân Mốc thời gian chọn vào lúc chất điểm li độ vận tốc là: A x = – cm, v = B x = 0, v = – 4π cm/s C x = cm, v = D x = 0, v = 4π cm/s Câu 30: Một máy phát điện xoay chiều pha phần cảm rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam 10 cực bắc) Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút Suất điện động máy sinh tần số A Hz B 50 Hz C 3000 Hz D 30 Hz Câu 31: Khi nói quang phổ, phát biểu sau đúng? A Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố B Các chất khí áp suất lớn bị nung nóng phát quang phổ vạch C Mỗi nguyên tố hóa học quang phổ vạch đặc trưng nguyên tố D Các chất rắn bị nung nóng phát quang phổ vạch Câu 32: Cho phản ứng hạt nhân: 2311Na + 11H→ 42He+ 2010Ne Lấy khối lượng hạt nhân 23 20 11Na; 10Ne; 2He; 1H 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u Trong phản ứng này, lượng A tỏa 2,4219 MeV B tỏa 3,4524 MeV C thu vào 2,4219 MeV D thu vào 3,4524 MeV Câu 33: Phát biểu sau nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực B vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian C Dao động tắt dần biên độ giảm dần theo thời gian D Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh công dương [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 3/5 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Câu 34: Một sóng chu kì s truyền với tốc độ m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền mà phần tử môi trường dao động ngược pha A 2,0 m B 0,5 m C 1,0 m D 2,5 m Câu 35: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích A nguyên tắc hoạt động pin quang điện B tượng quang - phát quang C tượng giao thoa ánh sáng D tượng quang điện Câu 36: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, sóng dừng Biết sóng truyền dây tần số 100 Hz tốc độ 80 m/s Số bụng sóng dây A B C D Câu 37: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch     A trễ pha B trễ pha C sớm pha D sớm pha 2 4 Câu 38: Khi chiếu vào chất lỏng ánh sáng chàm ánh sáng huỳnh quang phát A ánh sáng vàng B ánh sáng lục C ánh sáng đỏ D ánh sáng tím Câu 39: Một mạch dao động LC lí tưởng dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện độ lớn 10-8 C cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm 62,8 mA Tần số dao động điện từ tự mạch A 103 kHz B 3.103 kHz C 2,5.103 kHz D 2.103 kHz Câu 40: Đặt điện áp u = 100 cosωt (V), ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 25 104 200 Ω, cuộn cảm độ tự cảm H tụ điện điện dung F mắc nối tiếp 36  Công suất tiêu thụ đoạn mạch 50 W Giá trị ω A 100π rad/s B 50π rad/s C 120π rad/s D 150π rad/s -Hết - [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 4/5 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 09 01 C 02 C 03 D 04 D 05 A 06 D 07 D 08 C 09 B 10 C 11 D 12 C 13 D 14 A 15 B 16 B 17 D 18 B 19 D 20 B 21 B 22 C 23 C 24 B 25 C 26 C 27 D 28 C 29 D 30 B 31 C 32 A 33 C 34 C 35 C 36 A 37 A 38 D 39 A 40 C Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 5/5 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn Thầy ĐỖ NGỌC HÀ ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: VẬTĐỀ MỤC TIÊU ĐIỂM SỐ 10 Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên học sinh: Cho biết: số Plăng h = 6,625.10–34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; u = 931,5 MeV/c2; số NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol 206 210 Câu 1: Hạt nhân 210 84 Po phóng xạ α biến thành hạt nhân 82 Pb Cho chu kì bán rã 84 Po 138 210 ngày ban đầu 0,02 g 210 84 Po nguyên chất Khối lượng 84 Po lại sau 276 ngày A 7,5 mg B 10 mg C mg D 2,5 mg Câu 2: Một vòng dây dẫn phẳng diện tích 100 cm2, quay quanh trục đối xứng (thuộc mặt phẳng vòng dây), từ trường vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay Biết từ thông cực đại qua vòng dây 0,004 Wb Độ lớn cảm ứng từ A 0,6 T B 0,8 T C 0,2 T D 0,4 T Câu 3: Theo thuyết lượng tử ánh sáng lượng A phôtôn lượng nghỉ êlectrôn (êlectron) B phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn tới nguồn phát C phôtôn chùm sáng đơn sắc D phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn Câu 4: Ban đầu (t = 0) mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Ở thời điểm t mẫu chất phóng xạ X lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã 5% so với số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã chất phóng xạ A 50 s B 25 s C 400 s D 200 s Câu 5: vật dao động điều hòa A biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi C động vật vật tới vị trí cân D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 6: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian B Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian C Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh D Dao động tắt dần động giảm dần biến thiên điều hòa Câu 7: Cho phản ứng hạt nhân 21 D  63 Li  24 He  X Biết khối lượng hạt đơteri, liti, heli phản ứng 2,0136 u; 6,01702 u; 4,0015 u Coi khối lượng nguyên tử khối lượng hạt nhân Năng lượng toả g heli tạo thành theo phản ứng A 4,2.1010 J B 3,1.1011 J C 6,2.1011 J D 2,1.1010 J Câu 8: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Độ lệch pha hiệu  điện hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện mạch Hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện lần hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây Độ lệch pha hiệu điện hai đầu cuộn dây so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch  2  A B C  D 3 Câu 9: Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Hạ âm tần số nhỏ 16 Hz B Sóng âm không truyền chân không C Đơn vị mức cường độ âm W/m2 D Siêu âm tần số lớn 20000 Hz Câu 10: Trong hệ tọa độ vuông góc xOy, chất điểm chuyển động tròn quanh O với tần số Hz Hình chiếu chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc A rad/s B 10 rad/s C 15,7 rad/s D 31,4 rad/s [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 1/5 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Câu 11: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây điện trở R, mắc nối tiếp với tụ điện  Biết hiệu điện hai đầu cuộn dây lệch pha so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Mối liên hệ điện trở R với cảm kháng ZL cuộn dây dung kháng ZC tụ điện A R2 = ZC(ZL – ZC) B R2 = ZC(ZC – ZL) C R2 = ZL(ZC – ZL) D R2 = ZL(ZL – ZC) Câu 12: Một sóng lan truyền đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O đoạn d Biết tần số f, bước sóng  biên độ a sóng không đổi trình sóng truyền Nếu phương trình dao động phần tử vật chất điểm M dạng uM(t) = asin2ft phương trình dao động phần tử vật chất O d d A u0 (t)  a sin 2(ft  ) B u0 (t)  a sin 2(ft  )   d d C u0 (t)  a sin (ft  ) D u0 (t)  a sin (ft  )   Câu 13: Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hidrô, êlectron chuyển từ quỹ đạo P quỹ đạo K nguyên tử phát phôton ứng với xạ tần số f1 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P quỹ đạo L nguyên tử phát phôtôn ứng với xạ tần số f2 Nếu êlectron chuyển từ quỹ đạo L quỹ đạo K nguyên tử phát phôtôn ứng với xạ tần số ff A f3 = f1 – f2 B f3 = f1 + f2 C f3  f12 + f2 D f3  f1  f2 Câu 14: Một khung dây dẫn hình chữ nhật 100 vòng, diện tích vòng 600 cm , quay quanh trục đối xứng khung với vận tốc góc 120 vòng/phút từ trường cảm ứng từ 0,2T Trục quay vuông góc với đường cảm ứng từ Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ Biểu thức suất điện động cảm ứng khung  A e  48 sin(40t  )(V) B e  4,8 sin(4t  )(V)  C e  48 sin(4t  )(V) D e  4,8 sin(40t  )(V) Câu 15: Trong thí nghiệm sóng dừng, sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy hai đầu dây cố định hai điểm khác dây không dao động Biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng 0,05 s Tốc độ truyền sóng dây A m/s B 4m/s C 12 m/s D 16 m/s 10 Câu 16: Hạt nhân Be khối lượng 10,0135u Khối lượng nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng prôtôn (prôton) mP = 1,0073u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 104 Be A 0,6321 MeV B 63,2152 MeV C 6,3215 MeV D 632,1531 MeV Câu 17: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ pha ban đầu    Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động     A  B C D 12 Câu 18: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh hiệu điện   u  220 cos  t   (V) cường độ dòng điện qua đoạn mạch biểu thức 2    i  2 sin  t   (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch 4  A 440W B 220 W C 440 W D 220W Câu 19: Đặt hiệu điện xoay chiều tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Khi tần số dòng điện mạch lớn giá trị 2 LC [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 2/5 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 A hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai tụ điện C dòng điện chạy đoạn mạch chậm pha so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch D hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Câu 20: Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10 Khi giảm chiều dài dây treo lắc 21 cm lắc dao động điều hòa với chu kì A 2,5 s B 1,5 s C 2,0 s D 1,0 s Câu 21: Hiệu điện anốt catốt ống Rơnghen U = 25 kV Coi vận tốc ban đầu chùm êlectrôn (êlectron) phát từ catốt không Tần số lớn tia Rơnghen ống phát A 60,380.1018 Hz B 6,038.1015 Hz C 60,380.1015 Hz D 6,038.1018 Hz Câu 22: Tia Rơnghen A chất với sóng âm B bước sóng lớn bước sóng tia hồng ngoại C chất với sóng vô tuyến D điện tích âm Câu 23: Nếu đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch, đoạn mạch gồm A tụ điện biến trở B cuộn dây cảm tụ điện với cảm kháng nhỏ dung kháng C điện trở tụ điện D điện trở cuộn cảm Câu 24: Trong nguyên tử hiđrô , bán kính Bo r0 = 5,3.10-11 m Bán kính quỹ đạo dừng L A 47,7.10-11 m B 21,2.10-11 m C 84,8.10-11 m D 132,5.10-11 m Câu 25: Trong không khí, tia phóng xạ sau tốc độ nhỏ nhất? A Tia γ B Tia β+ C Tia β– D Tia α Câu 26: Pin quang điện biến đổi trực tiếp A nhiệt thành điện B quang thành điện C thành điện D hóa thành điện Câu 27: Một thép mỏng, đầu cố định, đầu lại kích thích để dao động với chu kì không đổi 0,08 s Âm thép phát A âm mà tai người nghe B nhạc âm C hạ âm D siêu âm Câu 28: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sai? A Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai môi trường B Sóng điện từ truyền môi trường vật chất chân không C Trong trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ phương D Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc vận tốc ánh sáng Câu 29: Một lắc lò xo gồm lò xo độ cứng 20 N/m viên bi khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20 cm/s m/s2 Biên độ dao động viên bi A 16cm B cm C cm D 10 cm Câu 30: Phát biểu sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đỏ lớn chiết suất môi trường ánh sáng tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Trong môi trường truyền, tốc độ ánh sáng tím nhỏ tốc độ ánh sáng đỏ D Trong chân không, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 3/5 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Câu 31: Cho đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện điện dung C Khi dòng điện xoay chiều tần số góc  chạy qua tổng trở đoạn mạch 2 2     A R   B R2   C R2   C  D R2   C     C   C  Câu 32: Năng lượng liên kết riêng hạt nhân tính A tích lượng liên kết hạt nhân với số nuclôn hạt nhân B thương số khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng chân không C thương số lượng liên kết hạt nhân với số nuclôn hạt nhân D tích độ hụt khối hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng chân không Câu 33: Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S1, S2 cách 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng tần số 15 Hz dao động đồng pha Biết vận tốc truyền sóng mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi truyền Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 A 11 B C D Câu 34: Trên sợi dây chiều dài l, hai đầu cố định, sóng dừng Trên dây bụng sóng Biết tốc độ truyền sóng dây v không đổi Tần số sóng 2v v v v A B C D 2l 4l l l Câu 35: Ở mặt nước hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, phương trình u = Acost Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng Câu 36: Hạt nhân A đứng yên phân rã thành hạt nhân B khối lượng mB hạt  khối lượng m Tỉ số động hạt nhân B động hạt  sau phân rã 2 m  m  m B  B  C B D    m  mB   m  Câu 37: Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian t, lắc thực 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài lắc đoạn 44 cm khoảng thời gian t ấy, thực 50 dao động toàn phần Chiều dài ban đầu lắc A 144 cm B 60 cm C 80 cm D 100 cm Câu 38: Phóng xạ phân hạch hạt nhân A hấp thụ nơtron chậm B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 39: Chọn câu sai A Động không đồng ba pha biến điện thành B Động không đồng ba pha hoạt động dựa sở tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay C Trong động không đồng ba pha, tốc độ góc khung dây nhỏ tốc độ góc từ trường quay D Động không đồng ba pha tạo dòng điện xoay chiều ba pha Câu 40: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Biết hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U, cảm kháng Z L, dung kháng ZC (với ZC  ZL) tần số dòng điện mạch không đổi Thay đổi R đến giá trị R công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pm, Z2 U2 A R0 = ZL + ZC B Pm  C Pm  L D R0  Z L  Z C R0 ZC m A  mB -Hết [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 4/5 ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 Khóa học PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10 01 C 02 D 03 C 04 A 05 C 06 D 07 B 08 D 09 C 10 D 11 C 12 B 13 A 14 B 15 A 16 C 17 D 18 B 19 C 20 C 21 D 22 C 23 D 24 B 25 D 26 B 27 C 28 C 29 B 30 A 31 A 32 C 33 D 34 B 35 A 36 A 37 D 38 D 39 D 40 D Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 5/5 ... sáng bậc ánh sáng có bước sóng λ1 trùng với vân sáng bậc ánh sáng có bước sóng λ2? A Bậc B Bậc C Bậc D Bậc Câu 27: Chiết suất thủy tinh ánh sáng đơn sắc 1, 685 2 Tốc độ ánh sáng thủy tinh A 1, 78 .1 08 ... 2,6 488 .102 4 MeV = 4,2 380 8 .101 1J Chọn D Câu 3: Ta có: I  I0 10L(B)  / I/  10L  L  10  L/  L  1B  10dB Chọn C I Câu 4: Công thức tính số hạt nhân lại thời điểm t: N X(t)  N  t T t   100 ... PEN-I N3:Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn Thầy ĐỖ NGỌC HÀ ĐỀ LUYỆN THI PEN-I 2017 CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: VẬT LÍ ĐỀ MỤC TIÊU ĐIỂM SỐ 02 Thời gian làm bài: 50

Ngày đăng: 06/05/2017, 07:50

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan