0

Đề thi trắc nghiệm về ngăn xếp

14 1,353 4
  • Đề thi trắc nghiệm về ngăn xếp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 14:48

Đề thi trắc nghiệm về ngăn xếp Câu 1Cho văn phạm sau: G={ S → AB; A → aA | ε; B → bB | ε} Hãy tính First của S là:A) {a, b}B){a, ε}C) {b, ε}D){a, b, ε}Đáp án DCâu 2Cho văn phạm sau: G={ S → AB; A → aA | ε; B → bB | ε}Hãy tính First của A là:A) {a, b}B){a, ε}C) {b, ε}D){a, b, ε}Đáp án BCâu 3Cho văn phạm sau: G={ S → AB; A → aA | ε; B → bB | ε} First của B là:A) {a, b}B){a, ε}C) {b, ε}D){a, b, ε}Đáp án CCâu 4Cho văn phạm sau: G={ S → AB; A → aA | ε; B → bB | ε} Follow của S là:A) {$, a, b}B) {$, a}C) {$, b}D) {$}Đáp án DCâu 5Cho văn phạm sau: G ={ S → AB; A → aA | ε; B → bB | ε} Follow của A là:A) {$, a, b}B) {$, a}C) {$, b}D) {$}Đáp án CCâu 6Cho văn phạm sau: G={ S → AB; A → aA | ε; B → bB | ε} Follow của A là:A) {$, a, b}B) {$, a}C) {$, b}D) {$}Đáp án CCâu 7Cho văn phạm sau: G={ S → AB; A → aA | ε; B → bB | ε} Trong bảng phân tích, tại vị trí M(S,a) là:A) S → ABB)A → aA C) B → bB D)A → εĐáp án ACâu 8Cho văn phạm sau: G={ S → AB; A → aA | ε; B → bB | ε} Trong bảng phân tích, tại vị trí M(A,a) là:A) S → ABB)A → aA C) B → bB D)A → εĐáp án BCâu 9Cho văn phạm sau: G={ S → AB; A → aA | ε; B → bB | ε} Trong bảng phân tích, tại vị trí M(B,a) là:A) S → ABB)A → aA C) B → bB D)A → εĐáp án CCâu 10Cho văn phạm sau: G={ S → AB; A → aA | ε; B → bB | ε} Trong bảng phân tích, tại vị trí M(B,b) là:A) S → ABB)A → aA C) B → bB D) rỗngĐáp án DCâu 11Cho văn phạm sau: G={ S → AB; A → aA | ε; B → bB | ε}A) Trong bảng phân tích, tại vị trí M(B,$) là:B)B → εC) A → aA D)B → bB Đáp án BCâu 12Cho văn phạm sau: G={ S → AB; A → aA | ε; B → bB | ε}A) Trong bảng phân tích, tại vị trí M(S,$) là:B)B → εC) A → aA D)S → ABĐáp án DCâu 13Cho văn phạm sau: G={ S → AB; A → aA | ε; B → bB | ε}A) Trong bảng phân tích, tại vị trí M(A,$) là:B)B → εC) A → aA D)S → ABĐáp án XXXCâu 14Cho văn phạm {S → iEtSS’| a S’ → eS | ε Ε → b }. Trong bảng phân tích LL, Tại vị trí M(S, a) là:A) S → iEtSS’B)S → a C) S’ → eS D)Ε → bĐáp án BCâu 15Cho văn phạm {S → iEtSS’| a S’ → eS | ε Ε → b} Trong bảng phân tích LL, có một vị trí được định nghĩa 2 sản xuất. Đó là vị trí nào?A) M(S’, a)B)M(S’, e)C) M(S, a)D) M(S, e)Đáp án BCâu 16Cho văn phạm {S → iEtSS’| a S’ → eS | ε Ε → b} Trong bảng phân tích LL, Tại vị trí M(S’, a) là:A) rỗngB)S → a C) S’ → eS D)Ε → bĐáp án ACâu 17Cho văn phạm {S → iEtSS’| a S’ → eS | ε Ε → b} Trong bảng phân tích LL, Tại vị trí M(S’, $) là:A) rỗngB)S → a C) S’ → eS D)S’ → εĐáp án DCâu 18Cho văn phạm {S → iEtSS’| a S’ → eS | ε Ε → b} Trong bảng phân tích LL, Tại vị trí M(S’, i) là:A) rỗngB)S → a C) S→ iEtSS'D)S’ → εĐáp án ACâu 19Cho văn phạm {S → iEtSS’| a S’ → eS | ε Ε → b }. Trong bảng phân tích LL, Tại vị trí M(S, $) là:A) rỗngB)S → a C) S→ iEtSS'D)S’ → εĐáp án ACâu 20Cho văn phạm {S → iEtSS’| a S’ → eS | ε Ε → b }. Trong bảng phân tích LL, Tại vị trí M(E, b) là:A) rỗngB)S’ → eS C) S→ iEtSS'D)Ε → bĐáp án DCâu 21Cho văn phạm {S → iEtSS’| a S’ → eS | ε Ε → b }. Trong bảng phân tích LL, Tại vị trí M(E, $) là:A) rỗngB)S’ → eS C) S→ iEtSS'D)Ε → bĐáp án ACâu 22Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a}Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầu, First của E là:A) (, aB)(, *C) (, ), +D)a, εĐáp án ACâu 23Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a}Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầuFirst của F là:A) (, aB)(, *C) (, ), +D)a, εĐáp án ACâu 24Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a}Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầuFirst của T là:A) (, aB)(, *C) (, ), +D)(, ), +Đáp án ACâu 25Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a}Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầuFirst của E’ là:A) (, aB)+, εC) (, *, +D)a, εĐáp án BCâu 26Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a}Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầuFirst của T’ là:A) {(, a}B){+, ε}C) { *, ε}D){a, ε}Đáp án CCâu 27Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a}Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầuFollow của E là:A) {), $}B){+, ε}C) { *, ε}D){a, ε}Đáp án ACâu 28Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a}Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầuFollow của E’ làA) {+, ε}B){), $}C) { *, ε}D){a, ε}Đáp án BCâu 29Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a}Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầuFollow của T là:A) {+, *, a}B){), $}C) { +, ), $}D){a, ε}Đáp án CCâu 30Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a}Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầuFollow của T’ là:A) {+, *, a}B){), $}C) { +, ), $}D){a, ε}Đáp án CCâu 31Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a}Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầuFollow của T’ là:A) {+, *,), a}B){+, *, ), $}C) { +, ), $}D){b, (, $ }Đáp án BCâu 32Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a}Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầuTrong bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(E, a) là: A) E’→ +TE’ B)E→TE’C) T→FT’D)T’→*FT’ Đáp án BCâu 33Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a}Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầu. Trong bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(E, +) là: A) E’→ +TE’ B)E→TE’C) rỗngD)T’→*FT’ Đáp án CCâu 34Cho văn phạm: E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a} Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầu. Trong bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(E, *) là: A) E’→ +TE’ B)E→TE’C) rỗngD) T’→*FT’ Đáp án CCâu 35Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a} Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầu. Trong bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(E, ( ) là: A) E → TE’B)E→TE’C) rỗngD)T’→*FT’ Đáp án BCâu 36Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a} Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầu. Trong bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(E, $ ) là: A) E → TE’B)rỗngC) E→TE’D)F→ (E) Đáp án BCâu 37Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a}Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầu. Trong bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(E, ) ) là: A) E → TE’B)rỗngC) E→TE’D) F→ (E) Đáp án BCâu 38Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a} Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầu. Trong bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(E’, + ) là: A) E → TE’B)rỗngC) E→TE’D)E’→ +TE’Đáp án DCâu 39Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a} Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầu. Trong bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(E’, $ ) là: A) E → TE’B)rỗngC) E’→ εD)E’→ +TE’Đáp án CCâu 40Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a} Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầu. Trong bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(E’, ) ) là: A) E → TE’B)rỗngC) E’→ εD)E’→ +TE’Đáp án CCâu 41Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a}Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầuTrong bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(T, a) là: A) T→FT’B)rỗngC) E’→ εD)T’→*FT’Đáp án ACâu 42Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a}Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầuTrong bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(T, () là: A) T→FT’B)rỗngC) E’→ εD) T’→*FT’ Đáp án ACâu 43Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a}Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầuTrong bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(T, *) là: A) T→FT’B)rỗngC) E’→ εD)T’→*FT’ Đáp án ACâu 44Cho văn phạm: {E→TE’; E’→ +TE’ | ε; T→FT’; T’→*FT’ | ε; F→ (E) | a}Σ={+, *, (, ), a} ∆ = {E, F, T} E là kí hiệu bắt đầuTrong bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(T’, *) là: A) T→FT’B)rỗngC) E’→ εD) T’→*FT’ . quá trình phân tích làA) Ngăn xếp: $ E; Xâu vào: a+a*a$ B )Ngăn xếp: $ ; Xâu vào: a+a*a$C) Ngăn xếp: $ EF; Xâu vào: a+a*a$D )Ngăn xếp: $ E’; Xâu vào: a*a$Đáp. là :Ngăn xếp Xâu vào Đầu ra$E a+a*a$ E→TE’Hình trạng của quá trình phân tích tại thời điểm tiếp theo là:A) Ngăn xếp: $ E’T; Xâu vào: a+a*a$ B )Ngăn xếp:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm về ngăn xếp, Đề thi trắc nghiệm về ngăn xếp, Đề thi trắc nghiệm về ngăn xếp

Hình ảnh liên quan

A) Trong bảng phân tích, tại vị trí M(B,$) là: - Đề thi trắc nghiệm về ngăn xếp

rong.

bảng phân tích, tại vị trí M(B,$) là: Xem tại trang 2 của tài liệu.
A) Trong bảng phân tích, tại vị trí M(S,$) là: - Đề thi trắc nghiệm về ngăn xếp

rong.

bảng phân tích, tại vị trí M(S,$) là: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Trong bảng phân tích LL, Tại vị trí M(S’, $) là: - Đề thi trắc nghiệm về ngăn xếp

rong.

bảng phân tích LL, Tại vị trí M(S’, $) là: Xem tại trang 4 của tài liệu.
Trong bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(E, a) là: - Đề thi trắc nghiệm về ngăn xếp

rong.

bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(E, a) là: Xem tại trang 7 của tài liệu.
Trong bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(T, a) là: - Đề thi trắc nghiệm về ngăn xếp

rong.

bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(T, a) là: Xem tại trang 10 của tài liệu.
Trong bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(T’, $) là:  - Đề thi trắc nghiệm về ngăn xếp

rong.

bảng phân tích LL của văn phạm G, Tại vị trí M(T’, $) là: Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan