0

Tổng hợp bài tập theo chương trong đề thi đại học môn vật lý từ năm 2008 đến 2016

77 710 1
  • Tổng hợp bài tập theo chương trong đề thi đại học môn vật lý từ năm 2008 đến 2016

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2017, 23:16

CHƯƠNG I: ĐAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Câu (CĐ 2007): Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T , thời điểm ban đầu to = vật vị trí biên Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 A A/2 B 2A C A/4 D A …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu (CĐ 2007): Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài lắc không đổi) tần số dao động điều hoà A giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao B tăng chu kỳ dao động điều hoà giảm C tăng tần số dao động điều hoà tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường D không đổi chu kỳ dao động điều hoà không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Câu (CĐ 2007): Phát biểu sau sai nói dao động học? A Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trường C Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ D Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ Câu (CĐ 2007): Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hoà Nếu khối lượng m = 200 g chu kì dao động lắc s Để chu kì lắc s khối lượng m B 200 g B 100 g C 50 g D 800 g …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu (CĐ 2007): Một lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đáng kể, không dãn, có chiều dài l viên bi nhỏ có khối lượng m Kích thích cho lắc dao động điều hoà nơi có gia tốc trọng trường g Nếu chọn mốc vị trí cân viên bi lắc li độ góc α có biểu thức A mg l (1 - cosα) B mg l (1 - sinα) C mg l (3 - 2cosα) D mg l (1 + cosα) Câu (CĐ 2007): Tại nơi, chu kì dao động điều hoà lắc đơn 2,0 s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hoà 2,2 s Chiều dài ban đầu lắc C A 101 cm B 99 cm C 98 cm D 100 cm …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu (ĐH 2007): Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số tần số dao động riêng B mà không chịu ngoại lực tác dụng C với tần số lớn tần số dao động riêng D với tần số nhỏ tần số dao động riêng Câu (ĐH 2007): Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10sin(4πt + π/2)(cm) với t tính giây Động vật biến thiên với chu kì A 1,00 s B 1,50 s C 0,50 s D 0,25 s …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - - Câu (ĐH 2007): Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Dao động tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa B Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian C Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh D Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian Câu 10 (ĐH 2007): Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật D A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 11 (CĐ 2008): Cho hai dao động điều hoà phương có phương trình dao động x1 = 3√3sin(5πt + π/2)(cm) x2 = 3√3sin(5πt - π/2)(cm) Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A cm B cm C 63 cm D 3 cm …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 12 (CĐ 2008): Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai? A Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng B Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ C Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng D Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng Câu 13 (CĐ 2008): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox B qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox C vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox D qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox Câu 14 (ĐH 2008): Cơ vật dao động điều hòa A biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi C động vật vật tới vị trí cân D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 15 (ĐH 2008): Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ có    Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động    B C D 12 pha ban đầu A   …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 16 (ĐH 2008): Một vật dao động điều hòa có chu kì T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân bằng, nửa chu kì đầu tiên, vận tốc vật không thời điểm T A t  T B t  T C t  T D t  …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - -  Câu 17 (ĐH 2008): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  3sin  5t   (x  6 tính cm t tính giây) Trong giây từ thời điểm t=0, chất điểm qua vị trí có li độ x=+1cm A lần B lần C lần D lần …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 18 (ĐH 2008): Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn (bỏ qua lực cản môi trường)? A Khi vật nặng vị trí biên, lắc B Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần C Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây D Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa Câu 19 (ĐH 2008): Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20 cm/s m/s2 Biên độ dao động viên bi A 16cm B cm C cm D 10 cm …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 20 (CĐ 2009): Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Cứ chu kì dao động vật, có bốn thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thiên tần số với tần số li độ Câu 21 (CĐ 2009): Phát biểu sau nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian B Cơ vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian C Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh công dương D Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực Câu 22 (CĐ 2009): Khi nói vật dao động điều hòa có biên độ A chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) lúc vật vị trí biên, phát biểu sau sai? T , vật quảng đường 0,5 A T B Sau thời gian , vật quảng đường A T C Sau thời gian , vật quảng đường A A Sau thời gian D Sau thời gian T, vật quảng đường 4A Câu 23 (CĐ 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 60 Biết khối lượng vật nhỏ lắc 90 g chiều dài dây treo 1m Chọn mốc vị trí cân bằng, lắc xấp xỉ A 6,8.10-3 J B 3,8.10-3 J C 5,8.10-3 J D 4,8.10-3 J …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - - Câu 24 (CĐ 2009): Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc v = 4cos2t (cm/s) Gốc tọa độ vị trí cân Mốc thời gian chọn vào lúc chất điểm có li độ vận tốc là: A x = cm, v = B x = 0, v = 4 cm/s C x = -2 cm, v = D x = 0, v = -4 cm/s …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 25 (CĐ 2009): Một cật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân mốc gốc tọa độ Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm mà động vật A T B T C T 12 D T …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 26 (CĐ 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 Biết khối lượng vật nhỏ lắc m, chiều dài dây treo  , mốc vị trí cân Cơ lắc A mg02 B mg02 C mg02 D 2mg02 Câu 27 (CĐ 2009): Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Vật nhỏ lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m Khi vật nhỏ có vận tốc 10 10 cm/s gia tốc có độ lớn A m/s2 B 10 m/s2 C m/s2 D m/s2 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 28 (CĐ 2009): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có phương trình  x  8cos( t  ) (x tính cm, t tính s) A lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox B chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm C chu kì dao động 4s D vận tốc chất điểm vị trí cân cm/s Câu 29 (CĐ 2009): Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s Khi vật vị trí cân bằng, lò xo dài 44 cm Lấy g = 2 (m/s2) Chiều dài tự nhiên lò xo A 36cm B 40cm C 42cm D 38cm …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 30 (ĐH 2009): Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100g Lấy 2 = 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A Hz B Hz C 12 Hz D Hz …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 31 (ĐH 2009): Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian t, lắc thực 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài lắc đoạn 44 cm khoảng thời gian t ấy, thực 50 dao động toàn phần Chiều dài ban đầu lắc Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - - A 144 cm B 60 cm C 80 cm D 100 cm …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 32 (ĐH 2009): Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa  phương Hai dao động có phương trình x1  4cos(10t  ) (cm) x  3cos(10t  A 100 cm/s 3 ) (cm) Độ lớn vận tốc vật vị trí cân B 50 cm/s C 80 cm/s D 10 cm/s …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 33 (ĐH 2009): Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ 50 g Con lắc dao động điều hòa theo trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acost Cứ sau khoảng thời gian 0,05 s động vật lại Lấy 2 =10 Lò xo lắc có độ cứng A 50 N/m B 100 N/m C 25 N/m D 200 N/m …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 34 (ĐH 2009): Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(t + ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức : A v2 a2 v2 a2   A   A2 B 2     C v2 a2   A2   D 2 a   A2 v  Câu 35 (ĐH 2009): Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ không đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng Câu 36 (ĐH 2009): Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu C vị trí cân bằng, vật D vật cực đại vật vị trí biên Câu 37 (ĐH 2009): Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31,4 cm/s Lấy   3,14 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động A 20 cm/s B 10 cm/s C D 15 cm/s …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 38 (ĐH 2009): Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s Biết động (mốc vị trí cân vật) vận tốc vật có độ lớn 0,6 m/s Biên độ dao động lắc A cm B cm C 12 cm D 12 cm …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - - Câu 39 (ĐH 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, lắc đơn lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với tần số Biết lắc đơn có chiều dài 49 cm lò xo có độ cứng 10 N/m Khối lượng vật nhỏ lắc lò xo A 0,125 kg B 0,750 kg C 0,500 kg D 0,250 kg …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 40 (CĐ 2010): Tại nơi mặt đất, lắc đơn có chiều dài  dao động điều hòa với chu kì s Khi tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hòa 2,2 s Chiều dài  A m B m C 2,5 m D 1,5 m …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 41 (CĐ 2010): Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m Mốc vị trí cân Khi viên bi cách vị trí cân cm động lắc A 0,64 J B 3,2 mJ C 6,4 mJ D 0,32 J …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 42 (CĐ 2010): Khi vật dao động điều hòa A lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân Câu 43 (CĐ 2010): Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Mốc vị trí cân Khi vật có động A cm lần vật cách vị trí cân đoạn B 4,5 cm C cm D cm …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 44 (CĐ 2010): Treo lắc đơn vào trần ôtô nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Khi ôtô đứng yên chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với giá tốc m/s2 chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 2,02 s B 1,82 s C 1,98 s D 2,00 s …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 45 (CĐ 2010): Một vật dao động điều hòa với chu kì T Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc vật lần thời điểm A T B T C T D T …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 46 (CĐ 2010): Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa  phương Hai dao động có phương trình x1 = 3cos10t (cm) x2 = 4sin(10t  ) (cm) Gia tốc vật có độ lớn cực đại A m/s2 B m/s2 C 0,7 m/s2 Thầy: Bùi Ngọc Tuyên D m/s2 Trang số - - …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 47 (CĐ 2010): Một lắc lò xo dao động hòa với tần số 2f1 Động lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f A 2f1 B f1 C f1 D f1 Câu 48 (CĐ 2010): Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m Con lắc dao động hòa theo phương ngang với phương trình x  Acos(wt  ) Mốc vị trí cân Khoảng thời gian hai lần liên tiếp lắc có động 0,1 s Lấy 2  10 Khối lượng vật nhỏ A 400 g B 40 g C 200 g D 100 g …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 49 (CĐ 2010): Một vật dao động hòa dọc theo trục Ox Mốc vị trí cân Ở thời điểm độ lớn vận tốc vật 50% vận tốc cực đại tỉ số động vật A B C D …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 50 (ĐH 2010): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Trong khoảng thời gian ngắn từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = A , chất điểm có tốc độ trung bình A 6A T B 9A 2T C 3A 2T D 4A T …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 51 (ĐH 2010): Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn gia tốc không vượt 100 cm/s2 T Lấy 2=10 Tần số dao động vật A Hz B Hz C Hz D Hz …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 52 (ĐH 2010): Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình li độ x  3cos( t   5 ) (cm) Biết dao động thứ có phương trình li độ x1  5cos( t  ) (cm) Dao động thứ hai có phương trình li độ  A x2  8cos( t  ) (cm) 5 C x2  2cos( t  ) (cm)  B x2  2cos( t  ) (cm) 5 D x2  8cos( t  ) (cm) …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - - Câu 53 (ĐH 2010): Mô ̣t vâ ̣t dao đô ̣ng tắ t dầ n có các đa ̣i lươ ̣ng giảm liên tu ̣c theo thời gian là A biên đô ̣ và gia tố c B li đô ̣ và tố c đô ̣ C biên đô ̣ và lươ ̣ng D biên đô ̣ và tố c đô ̣ Câu 54 (ĐH 2010): Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc vị trí cân Khi gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại tỉ số động vật A B C D …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 55 (ĐH 2011): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20 cm/s Khi chất điểm có tốc độ 10 cm/s gia tốc có độ lớn cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A cm B cm C 10 cm D cm …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 56 (ĐH 2011): Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian B Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian D Cơ vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Câu 57 (ĐH 2011): Dao động chất điểm có khối lượng 100 g tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình li độ x1 = 5cos10t x2 = 10cos10t (x1 x2 tính cm, t tính s) Mốc vị trí cân Cơ chất điểm A 0,1125 J B 225 J C 112,5 J D 0,225 J …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 58 (ĐH 2011): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực 100 dao động toàn phần Gốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí có li độ cm theo chiều âm với tốc độ 40 cm/s Lấy  = 3,14 Phương trình dao động chất điểm   C x  4cos(20t  ) (cm) A x  6cos(20t  ) (cm)   D x  6cos(20t  ) (cm) B x  4cos(20t  ) (cm) …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 59 (ĐH 2012): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều hướng biên B độ lớn cực tiểu qua vị trí cân chiều với vectơ vận tốc C độ lớn không đổi, chiều hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều hướng vị trí cân Câu 60 (ĐH 2012): Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo có biểu thức F = - 0,8cos 4t (N) Dao động vật có biên độ A cm B 12 cm C cm D 10 cm Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - - …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 61 (ĐH 2012): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng dao động hòa Biết vị trí cân vật độ dãn lò xo l Chu kì dao động lắc A 2 g l B 2 l g 2 C g l D 2 l g Câu 62 (CĐ 2012) : Một vật dao động điều hòa với biên độ A W Mốc vật vị trí cân Khi vật qua vị trí có li độ A W B W C W D A động vật W …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 63 (CĐ 2012): Một vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại vmax Tần số góc vật dao động A vmax A B vmax A C vmax 2 A D vmax 2A Câu 64 (CĐ 2012): Hai vật dao động điều hòa dọc theo trục song song với Phương trình dao động vật x1 = A1cost (cm) x2 = A2sint (cm) Biết 64 x12 + 36 x22 = 482 (cm2) Tại thời điểm t, vật thứ qua vị trí có li độ x1 = 3cm với vận tốc v1 = -18 cm/s Khi vật thứ hai có tốc độ A 24 cm/s B 24 cm/s C cm/s D cm/s …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 65 (CĐ 2012): Tại vị trí Trái Đất, lắc đơn có chiều dài  dao động điều hòa với chu kì T1; lắc đơn có chiều dài  (  <  ) dao động điều hòa với chu kì T2 Cũng vị trí đó, lắc đơn có chiều dài  -  dao động điều hòa với chu kì A T1T2 T1  T2 B T12  T22 C T1T2 T1  T2 D T12  T22 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 66 (CĐ 2012): Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 67 (CĐ 2012): Dao động vật tổng hợp hai dao động phương có phương trình x1=Acost x2 = Asint Biên độ dao động vật A A B A C A D 2A …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 68 (CĐ 2012): Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F = F0cosft (với F0 f không đổi, t tính s) Tần số dao động cưỡng vật A f B f C 2f D 0,5f …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - - Câu 69 (CĐ 2012): Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 250g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm Khoảng thời gian ngắn để vận tốc vật có giá trị từ -40 cm/s đến 40 cm/s     A s B s C D s 40 120 20 60 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 70 (CĐ 2012): Một vật dao động điều hòa với tần số góc rad/s Khi vật qua li độ 5cm có tốc độ 25 cm/s Biên độ giao động vật A 5,24cm B cm C cm D 10 cm …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 71 (CĐ 2012): Hai lắc đơn dao động điều hòa vị trí Trái Đất Chiều dài chu kì dao động lắc đơn  ,  T1, T2 Biết T1  Hệ thức T2 A 1 2 2 B 1 4 2 C 1  2 D 1  2 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 72 (CĐ 2012): Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Vectơ gia tốc vật đổi chiều vật có li độ cực đại B Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động phía vị trí cân C Vectơ gia tốc vật hướng xa vị trí cân D Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động xa vị trí cân Câu 73 (ĐH 2013): Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kì 2s Tại thời điểm t=0s vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật là:   A x  5cos(2 t  )cm B x  5cos(2 t  )cm  C x  5cos( t  )cm D x  5cos( t  )cm  …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 74 (ĐH 2013): Hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ A1=8cm; A2=15cm lệch pha bằng: A 23cm  Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ B 7cm C 11cm D 17cm …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 75 (ĐH 2013): Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì 0,2s 0,18J (mốc vị trí cân bằng); lấy   10 Tại li độ 2cm , tỉ số động là: Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - 10 - A 3,02.1019 B 0,33.1019 C 3,02.1020 D 3,24.1019 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 458 (ĐH 2010) Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng En = -1,5 eV sang trạng thái dừng có lượng Em = -3,4 eV Bước sóng xạ mà nguyên tử hiđrô phát xấp xỉ A 0,654.10-7m B 0,654.10-6m C 0,654.10-5m D 0,654.10-4m …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 459 (ĐH 2011) : Khi êlectron quỹ đạo dừng thứ n lượng nguyên tử hiđrô xác định công thức En = 13, (eV) (với n = 1, 2, 3,…) Khi êlectron nguyên n2 tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = quỹ đạo dừng n = nguyên tử phát phôtôn có bước sóng 1 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = quỹ đạo dừng n = nguyên tử phát phôtôn có bước sóng 2 Mối liên hệ hai bước sóng 1 2 A 272 = 1281 B 2 = 51 C 1892 = 8001 D 2 = 41 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 460 (ĐH 2011) : Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào A tượng tán sắc ánh sáng B tượng quang điện C tượng quang điện D tượng phát quang chất rắn Câu 461 (ĐH 2011): Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo r0 = 5,3.10-11m Ở trạng thái kích thích nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động quỹ đạo dừng có bán kính r = 2,12.10-10m Quỹ đạo có tên gọi quỹ đạo dừng A L B O C N D M …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 462 (ĐH 2011): Một chất phát quang kích thích ánh sáng có bước sóng 0,26 m phát ánh sáng có bước sóng 0,52 m Giả sử công suất chùm sáng phát quang 20% công suất chùm sáng kích thích Tỉ số số phôtôn ánh sáng phát quang số phôtôn ánh sáng kích thích khoảng thời gian A B 10 C D …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 463 (ĐH 2011): Hiện tượng quang điện tượng êlectron bị bứt khỏi kim loại A chiếu vào kim loại chùm hạt nhân heli B chiếu vào kim loại xạ điện từ có bước sóng thích hợp C cho dòng điện chạy qua kim loại D kim loại bị nung nóng nguồn nhiệt Câu 464 (ĐH 2011): Tia Rơn-ghen (tia X) có A chất với tia tử ngoại B tần số nhỏ tần số tia hồng ngoại C điện tích âm nên bị lệch điện trường từ trường D chất với sóng âm Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - 63 - Câu 465 (ĐH 2012): Laze A phát chùm xạ có bước sóng 0,45  m với công suất 0,8W Laze B phát chùm xạ có bước sóng 0,60  m với công suất 0,6 W Tỉ số số phôtôn laze B số phôtôn laze A phát giây A.1 B 20 C.2 D …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 466 (ĐH 2012): Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau sai? A Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo tia sáng B Phôtôn ánh sáng đơn sắc khác mang lượng khác C Năng lượng phôtôn không đổi truyền chân không D Phôtôn tồn trạng thái đứng yên trạng thái chuyển động Câu 467 (ĐH 2012): Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô, chuyển động êlectron quanh hạt nhân chuyển động tròn Tỉ số tốc độ êlectron quỹ đạo K tốc độ êlectron quỹ đạo M A B C D …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 468 (ĐH 2012): Khi nói tính chất tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại làm iôn hóa không khí B Tia tử ngoại kích thích phát quang nhiều chất C Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh D Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ Câu 469 (ĐH 2012): Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ mang lượng B Sóng điện từ tuân theo quy luật giao thoa, nhiễu xạ C Sóng điện từ sóng ngang D Sóng điện từ không truyền chân không Câu 470 (ĐH 2012): Biết công thoát êlectron kim loại: canxi, kali, bạc đồng là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV 4,14 eV Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33  m vào bề mặt kim loại Hiện tượng quang điện không xảy với kim loại sau đây? A Kali đồng B Canxi bạc C Bạc đồng D Kali canxi …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 471 (CĐ 2012): Gọi Đ, L, T lượng phôtôn ánh sáng đỏ, phôtôn ánh sáng lam phôtôn ánh sáng tím Ta có A Đ > L > T B T > L > Đ C T > Đ > L D L > T > Đ Câu 472 (CĐ 2012): Giới hạn quang điện kim loại 0,30 m Công thoát êlectron khỏi kim loại A 6,625.10-20J B 6,625.10-17J C 6,625.10-19J D 6,625.10-18J …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 473 (CĐ 2012): Ánh sáng nhìn thấy gây tượng quang điện với A kim loại bạc B kim loại kẽm C kim loại xesi D kim loại đồng Câu 474 (CĐ 2012): Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh B Tia tử ngoại dễ dàng xuyên qua chì dày vài xentimét Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - 64 - C Tia tử ngoại làm ion hóa không khí D Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: diệt vi khuẩn, hủy diệt tế bào da Câu 475 (CĐ 2012): Pin quang điện nguồn điện A biến đổi trực tiếp quang thành điện B biến đổi trực tiếp nhiệt thành điện C hoạt động dựa tượng quang điện D hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ Câu 476 (CĐ 2012): Bức xạ có tần số nhỏ số xạ hồng ngoại, tử ngoại, Rơnghen, gamma A gamma B hồng ngoại C Rơn-ghen D tử ngoại Câu 477 (CĐ 2012): Khi nói tia Rơn-ghen tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia Rơn-ghen tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tần số tia Rơn-ghen nhỏ tần số tia tử ngoại C Tần số tia Rơn-ghen lớn tần số tia tử ngoại D Tia Rơn-ghen tia tử ngoại có khả gây phát quang số chất Câu 478 (CĐ 2012): Chiếu xạ điện từ có bước sóng 0,25  m vào catôt tế bào quang điện có giới hạn quang điện 0,5  m Động ban đầu cực đại êlectron quang điện A 3,975.10-20J B 3,975.10-17J C 3,975.10-19J D 3,975.10-18J …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 479 (ĐH 2013): Các mức lượng trạng thái dừng nguyên tử hidro xác định biểu thức En   13, eV (n=1,2,3…) Nếu nguyên tử hidro hấp thụ ton n2 có lượng 2,55eV bước sóng nhỏ xạ mà nguyên tử hidro phát là: A 9,74.10-8m B 1,46.10-8m C 1,22.10-8m D 4,87.10-8m …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 480 (ĐH 2013): Giới hạn quang điện kim loại 0,75 m Công thoát electron khỏi kim loại bằng: A 2,65.10-32J B 26,5.10-32J C 26,5.10-19J D 2,65.10-19J …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 481 (ĐH 2013): Gọi  D lượng photon ánh sáng đỏ,  L lượng ton ánh sáng lục,  V lượng ton ánh sáng vàng Sắp xếp sau đúng: A V   L   D B  L  V   D C  L   D  V D  D  V   L Câu 482 (ĐH 2013): Khi nói ton phát biểu đúng: A Với ánh sáng đơn sắc có tần số xác định, photon mang lượng B Pho ton tồn trạng thái đứng yên C Năng lượng ton lớn bước sóng ánh sáng ứng với ton lớn D Năng lượng ton ánh sáng tím nhỏ lượng ton ánh sáng đỏ Câu 483 (ĐH 2013): Biết bán kính Bo r0=5,3.10-11m Bán kính quỹ đạo dừng M nguyên tử hidro là: A 132,5.10-11m B 84,8.10-11m C 21,2.10-11m D 47,7.10-11m Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - 65 - …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 484 (ĐH 2013): Một hạt có khối lượng nghỉ m0 Theo thuyết tương đối, khối lượng động (khối lượng tương đối tính) hạt chuyển động với tốc độ 0,6c (c tốc độ ánh sáng chân không) là: A 1,75m0 B 1,25m0 C 0,36m0 D 0,25m0 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 485 (ĐH 2013): Giả sử nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có tần số 7,5.1014Hz Công suất phát xạ nguồn 10W Số photon mà nguồn phát giây xấp xỉ bằng: A 0,33.1020 B 0,33.1019 C 2,01.1019 D 2,01.1020 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 486 (CĐ 2013): Công thoát êlectron kim loại 3,43.10-19J Giới hạn quang điện kim loại A 0,58 m B 0,43m C 0,30m D 0,50m …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 487 (CĐ 2013): Chiếu xạ có tần số f vào kim loại có công thoát A gây tượng quang điện Giả sử êlectron hấp thụ phôtôn sử dụng phần lượng làm công thoát, phần lại biến thành động K Nếu tần số xạ chiếu tới 2f động êlectron quang điện A K – A B K + A C 2K – A D 2K + A …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 488 (CĐ 2013): Phôtôn có lượng 0,8eV ứng với xạ thuộc vùng A tia tử ngoại B tia hồng ngoại C tia X D sóng vô tuyến Câu 489 (CĐ 2013): Pin quang điện biến đổi trực tiếp A hóa thành điện B quang thành điện C nhiệt thành điện D thành điện Câu 490 (CĐ 2013): Một chùm êlectron, sau tăng tốc từ trạng thái đứng yên hiệu điện không đổi U, đến đập vào kim loại làm phát tia X Cho bước sóng nhỏ chùm tia X 6,8.10-11 m Giá trị U A 18,3 kV B 36,5 kV C 1,8 kV D 9,2 kV …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 491 (CĐ 2013): Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng N electron nguyên tử hiđrô A 47,7.10-11m B 132,5.10-11m C 21,2.10-11m D 84,8.10-11m …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 492 (CĐ 2014): Khi êlectron quỹ đạo dừng K lượng nguyên tử hiđrô 13,6eV quỹ đạo dừng M lượng -1,5eV Khi êlectron chuyển từ quỹ Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - 66 - đạo dừng M quỹ đạo dừng K nguyên tử hiđrô phát phôtôn ứng với xạ có bước sóng A 102,7 pm B 102,7 mm C 102,7 m D 102,7 nm …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 493 (CĐ 2014): Thuyết lượng tử ánh sáng không dùng để giải thích A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng quang – phát quang C Hiện tượng giao thoa ánh sáng D Nguyên tắc hoạt động pin quang điện Câu 494 (CĐ 2014): Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô, bán kính quỷ đạo dừng K r0 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng N quỹ đạo dừng L bán kính quỹ đạo giảm A 4r0 B 2r0 C 12r0 D 3r0 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 495 (CĐ 2014): Trong chân không, xạ đơn sắc màu vàng có bước sóng 0,589µm Năng lượng phôtôn ứng với xạ A 0,21 eV B 2,11 eV C 4,22 eV D 0,42 eV Câu 496 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……… Câu 497 (ĐH 2014): Trong chân không, ánh sáng có bước sóng 0,60 m Năng lượng phôtôn ánh sáng A 4,07 eV B 5,14 eV C 3,34 eV D 2,07 eV …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 498 (ĐH 2014): Chùm ánh sánglaze không ứng dụng A truyền tin cáp quang B làm dao mổ y học C làm nguồn phát siêu âm D đầu đọc đĩa CD Câu 499 (ĐH 2014): Công thoát êlectron kim loại 4,14 eV Giới hạn quang điện kim loại A 0,6 m B 0,3 m C 0,4 m D 0,2 m …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 500 (QG 2015): Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa tượng A quang − phát quang B quang điện C quang điện D nhiệt điện Câu 501 (QG 2015): Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có lượng lớn ánh sáng có tần số lớn B Năng lượng phôtôn giảm dần phôtôn xa dần nguồn sáng C Phôtôn tồn trạng thái đứng yên trạng thái chuyển động D Năng lượng loại phôtôn Câu 502 (QG 2015): Công thoát êlectron khỏi kim loại 6,625.10−19 J Biết h = 6,625.10−34 J.s, c = 3.108 m/s.Giới hạn quang điện kim loại A 300 nm B 350 nm C 360 nm D 260 nm …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - 67 - Câu 503 (QG 2016): Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau sai? A Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn B Trong chân không, phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ 3.108m/s C Phôtôn tồn trạng thái chuyển động Không có phôtôn đứng yên D Năng lượng phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc khác Câu 504 (QG 2016): Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm khoảng từ 0,38 m đến 0,76 m Cho biết: số Plăng h = 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108m/s 1eV = 1,6.10-19 J Các phôtôn ánh sáng có lượng nằm khoảng A từ 1,63 eV đến 3,11 eV B từ 2,62 eV đến 3,27 eV C từ 2,62 eV đến 3,11 eV D từ 1,63 eV đến 3,27 eV …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 505 (QG 2016): Pin quang điện (còn gọi pin mặt trời) nguồn điện chạy lượng ánh sáng Nó biến đổi trực tiếp quang thành A điện B C lượng phân hạch D hóa Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - 68 - CHƯƠNG VII: HẠT NHÂN Câu 506 (CĐ 2007): Ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m0 , chu kì bán rã chất 3,8 ngày Sau 15,2 ngày khối lượng chất phóng xạ lại 2,24 g Khối lượng m0 A 5,60 g B 35,84 g C 17,92 g D 8,96 g …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 507 (CĐ 2007): Phóng xạ β- A phản ứng hạt nhân thu lượng B phản ứng hạt nhân không thu không toả lượng C giải phóng êlectrôn (êlectron) từ lớp êlectrôn nguyên tử D phản ứng hạt nhân toả lượng Câu 508 (CĐ 2007): Hạt nhân Triti có A nuclôn, có prôtôn B nơtrôn (nơtron) prôtôn C nuclôn, có nơtrôn (nơtron) D prôtôn nơtrôn (nơtron) Câu 509 (CĐ 2007): Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn A số nuclôn B số nơtrôn (nơtron) C khối lượng D số prôtôn Câu 510 (CĐ 2007): Hạt nhân bền vững có A số nuclôn nhỏ B số nuclôn lớn C lượng liên kết lớn D lượng liên kết riêng lớn Câu 511 (CĐ 2007): Năng lượng liên kết riêng lượng liên kết A tính cho nuclôn B tính riêng cho hạt nhân C cặp prôtôn-prôtôn D cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron) Câu 512 (ĐH 2007): Giả sử sau phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân đồng vị phóng xạ lại 25% số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã đồng vị phóng xạ A B 1,5 C 0,5 D …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 513 (ĐH 2007): Phát biểu sai? A Các đồng vị phóng xạ không bền B Các nguyên tử mà hạt nhân có số prôtôn có số nơtrôn (nơtron) khác gọi đồng vị C Các đồng vị nguyên tố có số nơtrôn khác nên tính chất hóa học khác D Các đồng vị nguyên tố có vị trí bảng hệ thống tuần hoàn Câu 514 (ĐH 2007): Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng điều kiện nhiệt độ cao B kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao C phân chia hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ kèm theo tỏa nhiệt D phân chia hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ Câu 515 (CĐ 2008): Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T Khối lượng chất X lại sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu A 3,2 gam B 2,5 gam C 4,5 gam D 1,5 gam …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - 69 - Câu 516 (CĐ 2008): Khi nói phóng xạ, phát biểu đúng? A Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt khối chất phóng xạ B Chu kì phóng xạ chất phụ thuộc vào khối lượng chất C Phóng xạ phản ứng hạt nhân toả lượng D Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ chất phóng xạ Câu 517 (CĐ 2008): Phản ứng nhiệt hạch A nguồn gốc lượng Mặt Trời B tách hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao C phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành hạt nhân nặng 222 Câu 518 (ĐH 2008): Hạt nhân 226 88 Ra biến đổi thành hạt nhân 86 Rn phóng xạ A  - B - C  D + …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 519 (ĐH 2008): Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 3,8 ngày Sau thời gian 11,4 ngày số hạt nhân lượng chất phóng xạ lại phần trăm so với ban đầu? A 25% B 75% C 12,5% D 87,5% …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 520 (ĐH 2008): Hạt nhân 104 Be có khối lượng 10,0135u Khối lượng nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 104 Be A 0,6321 MeV B 63,2152 MeV C 6,3215 MeV D 632,1531 MeV …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 521 (ĐH 2008) : Hạt nhân A đứng yên phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB hạt  có khối lượng m Tỉ số động hạt nhân B động hạt  sau phân rã 2 m  m  m m B  B  C B D    mB m  mB   m  …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… A Câu 522 (CĐ 2009): Biết NA = 6,02.1023 mol-1 Trong 59,50 g A 2,38.1023 B 2,20.1025 C 1,19.1025 238 92 U có số nơtron xấp xỉ D 9,21.1024 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 523 (CĐ 2009): Phát biểu sau sai nói tượng phóng xạ? A Trong phóng xạ , hạt nhân có số nơtron nhỏ số nơtron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ -, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số prôtôn khác C Trong phóng xạ , có bảo toàn điện tích nên số prôtôn bảo toàn D Trong phóng xạ +, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số nơtron khác Câu 524 (CĐ 2009): Gọi t khoảng thời gian để số hạt nhân đồng vị phóng xạ giảm bốn lần Sau thời gian 2t số hạt nhân lại đồng vị phần trăm số hạt nhân ban đầu? Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - 70 - A 25,25% B 93,75% C 6,25% D 13,5% …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 20 Câu 525 (CĐ 2009): Cho phản ứng hạt nhân: 23 11 Na  H  He  10 Ne Lấy khối lượng hạt 20 nhân 23 11 Na ; 10 Ne ; He ; H 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u 1u = 931,5 MeV/c2 Trong phản ứng này, lượng A thu vào 3,4524 MeV B thu vào 2,4219 MeV C tỏa 2,4219 MeV D tỏa 3,4524 MeV …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 526 (CĐ 2009): Biết khối lượng prôtôn; nơtron; hạt nhân 16 O 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u 1u = 931,5 MeV/c Năng lượng liên kết hạt nhân 16 O xấp xỉ A 14,25 MeV B 18,76 MeV C 128,17 MeV D 190,81 MeV …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 527 (ĐH 2009): Trong phân hạch hạt nhân 235 92 U , gọi k hệ số nhân nơtron Phát biểu sau đúng? A Nếu k < phản ứng phân hạch dây chuyền xảy lượng tỏa tăng nhanh B Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ C Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy D Nếu k = phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy Câu 528 (ĐH 2009): Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclôn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Câu 529 (ĐH 2009): Cho phản ứng hạt nhân: 31T  21 D  24 He  X Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng tỏa phản ứng xấp xỉ A 15,017 MeV B 200,025 MeV C 17,498 MeV D 21,076 MeV …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 530 (ĐH 2009): Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T Cứ sau khoảng thời gian số hạt nhân bị phân rã khoảng thời gian ba lần số hạt nhân lại đồng vị ấy? A 0,5T B 3T C 2T D T …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 531 (ĐH 2009): Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân Sau năm, lại phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã Sau năm nữa, số hạt nhân lại chưa phân rã chất phóng xạ A N0 16 Thầy: Bùi Ngọc Tuyên B N0 C N0 D N0 Trang số - 71 - …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 532 (ĐH 2010 )Một hạt có khối lượng nghỉ m0 Theo thuyết tương đối, động hạt chuyển động với tốc độ 0,6c (c tốc độ ánh sáng chân không) A 1,25m0c2 B 0,36m0c2 C 0,25m0c2 D 0,225m0c2 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 533 (ĐH 2010)Hạt nhân 210 84 Po đứng yên phóng xạ α, sau phóng xạ đó, động hạt α A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Câu 534 (ĐH 2010)Phóng xạ phân hạch hạt nhân A có hấp thụ nơtron chậm B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 535 (ĐH 2010 )Cho khối lượng prôtôn; nơtron; 40 18 Ar ; Li là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u u = 931,5 MeV/c2 So với lượng liên kết riêng hạt nhân 40 Li lượng liên kết riêng hạt nhân 18 Ar A lớn lượng 5,20 MeV B lớn lượng 3,42 MeV C nhỏ lượng 3,42 MeV D nhỏ lượng 5,20 MeV …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 536 (ĐH 2010)Ban đầu (t = 0) có mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã 5% so với số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã chất phóng xạ A 50 s B 25 s C 400 s D 200 s …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 537 (ĐH 2010)Cho phản ứng hạt nhân 13H  12 H  24 He  01n  17,6MeV Năng lượng tỏa tổng hợp g khí heli xấp xỉ A 4,24.108J B 4,24.105J C 5,03.1011J D 4,24.1011J …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 538 (ĐH 2010)Khi nói tia , phát biểu sau sai? A Tia  phóng từ hạt nhân với tốc độ 2000 m/s B Khi qua điện trường hai tụ điện, tia  bị lệch phía âm tụ điện C Khi không khí, tia  làm ion hóa không khí dần lượng D Tia  dòng hạt nhân heli ( 24 He ) Câu 539 (ĐH 2010 )So với hạt nhân 1429 Si , hạt nhân 2040Ca có nhiều A 11 nơtrôn prôtôn B nơtrôn prôtôn C nơtrôn prôtôn D nơtrôn 12 prôtôn Câu 540 (ĐH 2010 )Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - 72 - B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 541 (ĐH 2010)Pôlôni 210 84 Po phóng xạ  biến đổi thành chì Pb Biết khối lượng hạt nhân Po; ; Pb là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u u = 931,5 MeV c2 Năng lượng tỏa hạt nhân pôlôni phân rã xấp xỉ A 5,92 MeV.B 2,96 MeV C 29,60 MeV D 59,20 MeV …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 542 (ĐH 2011) : Giả sử phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng hạt trước phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng 0,02 u Phản ứng hạt nhân A thu lượng 18,63 MeV B thu lượng 1,863 MeV C tỏa lượng 1,863 MeV D tỏa lượng 18,63 MeV …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 543 (ĐH 2011): Khi nói tia , phát biểu sau sai? A Tia  sóng điện từ B Tia  có khả đâm xuyên mạnh tia X C Tia  không mang điện D Tia  có tần số lớn tần số tia X 206 Câu 544 (ĐH 2011): Chất phóng xạ pôlôni 210 84 Po phát tia  biến đổi thành chì 82 Pb Cho chu kì bán rã 210 84 Po 138 ngày Ban đầu (t = 0) có mẫu pôlôni nguyên chất Tại thời điểm t1, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu A 15 B 16 C D 25 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 545 (ĐH 2011): Theo thuyết tương đối, êlectron có động nửa lượng nghỉ êlectron chuyển động với tốc độ A 2,41.108 m/s B 2,75.108 m/s C 1,67.108 m/s D 2,24.108 m/s …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 546 (ĐH 2011): Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ  biến thành hạt nhân Y Gọi m1 m2, v1 v2, K1 K2 tương ứng khối lượng, tốc độ, động hạt  hạt nhân Y Hệ thức sau ? A v1 m1 K1   v2 m2 K B v2 m2 K   v1 m1 K1 C v1 m K1   v m1 K D v1 m K   v m1 K1 Câu 547 (ĐH 2012): Phóng xạ phân hạch hạt nhân A phản ứng hạt nhân tỏa lượng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng tổng hợp hạt nhân D phản ứng hạt nhân Câu 548 (ĐH 2012): Trong phản ứng hạt nhân, có bảo toàn Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - 73 - A số prôtôn B số nuclôn C số nơtron D khối lượng Câu 549 (ĐH 2012): Tổng hợp hạt nhân heli He từ phản ứng hạt nhân 11H  37 Li  24 He  X Mỗi phản ứng tỏa lượng 17,3 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp 0,5 mol heli A 1,3.1024 MeV B 2,6.1024 MeV C 5,2.1024 MeV D 2,4.1024 MeV …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 550 (ĐH 2012): Các hạt nhân đơteri 12 H ; triti 13 H , heli 24 He có lượng liên kết 2,22 MeV; 8,49 MeV 28,16 MeV Các hạt nhân xếp theo thứ tự giảm dần độ bền vững hạt nhân A 12 H ; 24 He ; 13 H B 12 H ; 13 H ; 24 He C 24 He ; 13 H ; 12 H D 13 H ; 24 He ; 12 H …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 551 (CĐ 2012): Giả thiết chất phóng xạ có số phóng xạ  = 5.10-8s-1 Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ giảm e lần (với lne = 1) A 5.108s B 5.107s C 2.108s D 2.107s …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 552 (CĐ 2012): Trong hạt nhân: 42 He , 37 Li , 235 A 92 B 56 C 37 Li U 26 Fe 56 26 Fe 235 92 U , hạt nhân bền vững D 42 He …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 553 (CĐ 2012): Cho phản ứng hạt nhân : 12 D 12 D 32 He 10 n Biết khối lượng 1 D,2 He,0 n mD=2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087u Năng lượng tỏa phản ứng A 1,8821 MeV B 2,7391 MeV C 7,4991 MeV D 3,1671 MeV …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 554 (CĐ 2012): Cho phản ứng hạt nhân: X + 199 F  42 He 16 O Hạt X A anpha B nơtron C đơteri D prôtôn 3 Câu 555 (CĐ 2012): Hai hạt nhân T He có A số nơtron B số nuclôn C điện tích D số prôtôn Câu 556 (CĐ 2012): Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T Ban đầu (t=0), mẫu chất phóng xạ X có số hạt N0 Sau khoảng thời gian t=3T (kể từ t=0), số hạt nhân X bị phân rã A 0,25N0 B 0,875N0 C 0,75N0 D 0,125N0 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 557 (ĐH 2013): Hạt nhân có độ hụt khối lớn thì: A Năng lượng liên kết riêng nhỏ B Năng lượng liên kết lớn C Năng lượng liên kết nhỏ D Năng lượng liên kết riêng lớn Câu 558 (ĐH 2013): Tia sau tia phóng xạ: A Tia  B Tia   C Tia  D Tia X Câu 559 (ĐH 2013): Cho khối lượng hạt proton, notron hạt tê ri 12 D là: 1,0073u; 1,0087u 2,0136u Biết 1u=931,5MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 12 D là: Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - 74 - A 2,24MeV B 3,06MeV C 1,12 MeV D 4,48MeV …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 35 Câu 560 (CĐ 2013): Hạt nhân 17 Cl có A 17 nơtron B 35 nơtron C 35 nuclôn D 18 prôtôn Câu 561 (CĐ 2013-CB): Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân có A khối lượng, khác số nơtron B số nơtron, khác số prôtôn C số prôtôn, khác số nơtron D số nuclôn, khác số prôtôn 16 Câu 562 (CĐ 2013): Trong phản ứng hạt nhân: 19 F  p 8 O  X , hạt X A êlectron B pôzitron C prôtôn D hạt  Câu 563 (CĐ 2013): Trong không khí, tia phóng xạ sau có tốc độ nhỏ nhất? A Tia  B Tia  C Tia + D Tia - Câu 564 (CĐ 2013): Cho khối lượng prôtôn, nơtron hạt nhân 42 He là: 1,0073 u; 1,0087u 4,0015u Biết 1uc2 = 931,5 MeV Năng lượng liên kết hạt nhân 42 He A 18,3 eV B 30,21 MeV C 14,21 MeV D 28,41 MeV …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 565 (CĐ 2013): Hạt nhân 210 84 Po phóng xạ  biến thành hạt nhân 206 82 Pb Cho chu kì 210 210 bán rã 84 Po 138 ngày ban đầu có 0,02 g 84 Po nguyên chất Khối lượng lại sau 276 ngày A mg B 10 mg C 7,5 mg D 2,5 mg 210 84 Po …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 566 (CĐ 2013-NC): Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã 12,7 Sau 38,1 giờ, độ phóng xạ đồng vị giảm phần trăm so với lúc ban đầu? A 85% B 80% C 87,5% D 82,5% …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 567 (CĐ 2014): Năng lượng liên kết riêng hạt nhân tính A Tích lượng liên kết hạt nhân với số nuclôn hạt nhân B Tích độ hụt khối hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng chân không C Thương số khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng chân không D Thương số lượng liên kết hạt nhân với số nuclôn hạt nhân Câu 568 (CĐ 2014): Một chất phóng xạ X có số phóng xạ  Ở thời điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X Tính từ t0 đến t, số hạt nhân chất phóng xạ X bị phân rã A N0 e-t B N0(1 – et) C N0(1 – e-t) D N0(1 - t) Câu 569 (CĐ 2014): Cho khối lượng: hạt nhân ; nơtron, prôtôn 36,9566u; 1,0087u; 1,0073u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân (tính MeV/nuclôn) A 8,2532 B 9,2782 C 8,5975 D 7,3680 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 570 (CĐ 2014): Hạt nhân (đứng yên) phóng xạ α tạo hạt nhân (không kèm xạ γ) Ngay sau phóng xạ đó, động hạt α A Nhỏ động hạt nhân Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - 75 - B Nhỏ động hạt nhân C Lớn động hạt nhân D Bằng động hạt nhân Câu 571 (CĐ 2014): Số prôtôn số nơtron hạt nhân nguyên tử A 55 82 B 82 55 C 55 137 D 82 137 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 572 (CĐ 2014): Theo quy ước, số 12,10 có chữ số có nghĩa? A B C D Câu 573 (ĐH 2014): Trong phản ứng hạt nhân bảo toàn A lượng toàn phần B số nuclôn C động lượng D số nơtron Câu 574 (ĐH 2014): Tia  A có vận tốc vận tốc ánh sáng chân không B dòng hạt nhân 42 He C không bị lệch qua điện trường từ trường D dòng hạt nhân nguyên tử hiđrô 230 Câu 575 (ĐH 2014): Trong hạt nhân nguyên tử: 24 He; 2656 Fe; 238 92U 90Th , hạt nhân bền vững A 24 He B 230 C 2656 Fe D 238 90Th 92U …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 576 Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân có số A prôtôn khác số nuclôn B nuclôn khác số nơtron C nuclôn khác số prôtôn D nơtron khác số prôtôn 210 230 Câu 577 (ĐH 2014): Số nuclôn hạt nhân 90 Po Th nhiều số nuclôn hạt nhân 84 A B 126 C 20 D 14 Câu 578 (QG 2015): Hạt nhân bền vững có A lượng liên kết riêng lớn B số prôtôn lớn C số nuclôn lớn D lượng liên kết lớn Câu 579 (QG 2015): Cho tia phóng xạ: tia α, tia β+, tia β– tia γ vào miền có điện trường theo phương vuông góc với đường sức điện Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu A tia γ B tia β– C tia β+ D tia α 14 14 Câu 580 (QG 2015): Hạt nhân C hạt nhân N có A điện tích B số nuclôn C số prôtôn D số nơtron 107 Câu 581 (QG 2015): Cho khối lượng hạt nhân 47 Ag 106,8783u; nơtron 1,0087u; proton 1,0073u Độ hụt khối hạt nhân 107 47 Ag là: A 0,9868u B 0,6986u C 0,6868u D 0,9686u …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 582 (QG 2016): Đại lượng sau đặc trưng cho mức độ bền vững hạt nhân? A Năng lượng liên kết B Năng lượng nghỉ C Độ hụt khối D Năng lượng liên kết riêng Câu 583 (QG 2016): Cho phản ứng hạt nhân: H 12 H 24 He Đây A phản ứng phân hạch B phản ứng thu lượng C phản ứng nhiệt hạch D tượng phóng xạ hạt nhân Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - 76 - Câu 584 (QG 2016): Số nuclôn có hạt nhân 1123 Na : A 23 B 11 C 34 D 12 14 Câu 585 (QG 2016): Khi bắn phá hạt nhân N hạt α, người ta thu hạt prôtôn hạt nhân X Hạt nhân X A 126 C B 168 O C 178 O D 146 C Câu 586 (QG 2016): Người ta dùng hạt prôtôn có động 1,6 MeV bắn vào hạt nhân 73 Li đứng yên, sau phản ứng thu hai hạt giống có động Giả sử phản ứng không kèm theo xạ  Biết lượng tỏa phản ứng 17,4 MeV Động hạt sinh A 8,7 MeV B 7,9 MeV C 0,8 MeV D 9,5 MeV …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - HẾT - Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số - 77 - [...]... rôtô quay đều với tốc độ n (vòng/s) thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thi n tuần hoàn với tần số (tính theo đơn vị Hz) là A pn 60 B n 60 p C 60pn D.pn Câu 224 (ĐH 2013): Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có diện tích 60cm2, quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung) trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,4T Từ thông cực đại qua... dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220 cm2 Khung quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục đối xứng nằm  trong mặt phẳng của khung dây, trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ B vuông góc với trục quay và có độ lớn A 110 2 V 2 5 B 220 2 V T Suất điện động cực đại trong khung dây bằng C 110 V D 220 V …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………... với tần số góc  Hệ thức nào sau đây đúng? A   g l B   m k C   k m D   l g Câu 100 (ĐH 2014): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là A 27,3 cm/s B 28,0 cm/s C 27,0 cm/s D 26,7 cm/s Thầy: Bùi Ngọc Tuyên Trang số... …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 237 (CĐ 2013): Một vòng dây dẫn phẳng có diện tích 100 cm2, quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng vòng dây), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay Biết từ thông cực đại qua vòng dây là 0,004 Wb Độ lớn của cảm ứng từ là A 0,2 T B 0,8 T C 0,4 T D 0,6 T …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 239 (CĐ 2014): Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 50cm2, gồm 1000 vòng dây, quay đều với tốc độ 25 vòng/giây quanh một trục cố định  trong từ trường đều có cảm ứng từ Biết  nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với Suất điện đọng hiệu dụng trong khung là 200V Độ lớn của là A 0,18 T B 0,72 T C 0,36 T D 0,51 T …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 131 ( ĐH 2008) : Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với phương trình lần lượt là uA = acost và uB = acos(t +) Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB... …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 181 (QG 2016) : Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai ? A Sóng cơ lan truyền được trong chất khí C Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn Thầy: Bùi Ngọc Tuyên B Sóng cơ lan truyền được trong chân không D Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng Trang số - 24 - CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 182 (CĐ 2007): Đoạn mạch điện xoay... điểm M và N trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp cùng phương và cùng pha dao động Biết biên độ, vận tốc của sóng không đổi trong quá trình truyền, tần số của sóng bằng 40 Hz và có sự giao thoa sóng trong đoạn MN Trong đọan MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần nhau nhất cách nhau 1,5 cm Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằng A 2,4 m/s B 1,2 m/s C 0,3 m/s D 0,6 m/s... 15 - CHƯƠNG II: SÓNG CƠ Câu 118 ( ĐH 2001): Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48Hz đến. .. (W/m2 ) Câu 127 (CĐ 2008) : Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u  cos(20t  4x) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây) Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng A 5 m/s B 50 cm/s C 40 cm/s D 4 m/s …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu 128 ( CĐ 2008) : Sóng cơ ... Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu C vị trí cân bằng, vật D vật. .. lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Cứ chu kì dao động vật, có bốn thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thi n... nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thi n điều hòa theo thời gian B Động vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thi n điều hòa theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp bài tập theo chương trong đề thi đại học môn vật lý từ năm 2008 đến 2016, Tổng hợp bài tập theo chương trong đề thi đại học môn vật lý từ năm 2008 đến 2016,

Từ khóa liên quan