0

bộ đề trắc nghiệm lich sử 12 ôn thi thpt quốc gia có đáp án

71 6,835 9
  • bộ đề trắc nghiệm lich sử 12 ôn thi thpt quốc gia có đáp án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2017, 15:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 01 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa định đây? A Thành lập tổ chức Liên hợp quốc B Giải giáp quân Nhật Đông Dương C Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít D Phân chia phạm vi ảnh hưởng châu Âu, châu Á Câu Ngày 24-10-1945, sau Quốc hội nước thành viên phê chuẩn, Hiến chương Liên hợp quốc A bổ sung, hoàn chỉnh B thức công bố C thức có hiệu lực D thức thông qua Câu Những năm đầu sau Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực sách đối ngoại ngả phương Tây với hi vọng A thành lập liên minh trị châu Âu B xây dựng liên minh kinh tế lớn châu Âu C nhận ủng hộ trị viện trợ kinh tế D tăng cường hợp tác khoa học-kĩ thuật với nước châu Âu Câu Tại Quốc hội Mĩ (12-3-1947), Tổng thống Truman đề nghị A thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) B giúp đỡ nước Pháp kéo dài chiến tranh Đông Dương C thực Kế hoạch Mácsan, giúp Tây Âu phục hồi kinh tế D viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho Hi Lạp Thổ Nhĩ Kì Câu Sau giành độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực chiến lược kinh tế hướng nội với mục tiêu A khôi phục phát triển ngành công nghiệp nặng nước B nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng kinh tế tự chủ C nhanh chóng vươn lên trở thành nước công nghiệp (NICs) D thúc đẩy tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp nhẹ nước Câu Ngoài việc giúp nước Tây Âu phục hồi kinh tế, Kế hoạch Mácsan Mĩ (1947) nhằm tập hợp nước Tây Âu vào A liên minh kinh tế đối lập với nước xã hội chủ nghĩa B liên minh quân chống Liên Xô nước Đông Âu C liên minh trị chống Liên Xô nước Đông Âu D tổ chức trị-quân chống lại phe xã hội chủ nghĩa Câu Tháng 12-1989, người đứng đầu hai nước Mĩ Liên Xô thức tuyên bố A bình thường hóa quan hệ B chấm dứt Chiến tranh lạnh C không phổ biến vũ khí hạt nhân D cắt giảm vũ khí chiến lược Câu Xét chất, toàn cầu hóa A phát triển nhanh chóng quan hệ thương mại quốc gia giới B tăng cường sáp nhập hợp công ti thành tập đoàn lớn toàn cầu C tăng lên mạnh mẽ mối liên hệ, tác động, phụ thuộc lẫn nước D đời tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài quốc tế khu vực Trang 1/5 – Mã đề thi 01 Câu Trong phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925, số tư sản địa chủ lớn Nam Kì thành lập tổ chức trị đây? A Đảng Lập hiến B Hội Phục Việt C Đảng Thanh niên D Việt Nam nghĩa đoàn Câu 10 Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) đề nhiệm vụ lập phủ A nhân dân B công nông C công nông binh D dân chủ cộng hòa Câu 11 Luận cương trị (10-1930) Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ chiến lược cách mạng A lật đổ ách thống trị thực dân Pháp B lật đổ ách thống trị chủ nghĩa đế quốc C đánh đổ đế quốc phong kiến phản động D đánh đổ phong kiến đánh đổ đế quốc Câu 12 Việt Nam Quốc dân đảng phát động khởi nghĩa Yên Bái (1930) bối cảnh nào? A Những người lãnh đạo có chuẩn bị chu đáo B Tầng lớp trung gian sẵn sàng tham gia khởi nghĩa C Lực lượng khởi nghĩa chuẩn bị chu đáo D Pháp tiến hành khủng bố dã man người yêu nước Câu 13 Sắp xếp kiện theo trình tự thời gian (1) Mặt trận Việt Minh thành lập (2) Sự đời Khu giải phóng Việt Bắc (3) Hội nghị Quân cách mạng Bắc Kì triệu tập A (1), (3), (2) B (3), (1), (2) C (2), (3), (1) D (1), (2), (3) Câu 14 Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương A hòa hoãn, nhân nhượng với thực dân Pháp Trung Hoa Dân quốc B đấu tranh vũ trang chống quân Trung Hoa Dân quốc quân Pháp C hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc kháng chiến chống Pháp D đấu tranh vũ trang với quân Trung Hoa Dân quốc hòa với Pháp Câu 15 “Hỡi đồng bào toàn quốc Chúng ta muốn hòa bình, phải nhân nhượng Nhưng nhân nhượng, thực dân Pháp lấn tới, chúng tâm cướp nước ta lần nữa!” nội dung mở đầu A Tuyên ngôn Độc lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945) B Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946) C Báo cáo Bàn cách mạng Việt Nam (1951) D Báo cáo trị Đại hội lần thứ II Đảng (1951) Câu 16 Thắng lợi quân đội nhân dân Việt Nam làm phá sản âm mưu đánh nhanh thắng nhanh thực dân Pháp chiến tranh xâm lược Đông Dương (1945-1954)? A Cuộc chiến đấu đô thị năm 1946 B Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947 C Chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950 D Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 Trang 2/5 – Mã đề thi 01 Câu 17 Thắng lợi quân dân ta miền Nam buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam? A Cuộc Tổng tiến công dậy Xuân Mậu Thân 1968 B Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 C Trận “Điện Biên Phủ không” năm 1972 D Chiến dịch Đường 14-Phước Long cuối năm 1974 đầu năm 1975 Câu 18 Ngày 13-8-1945, nhận thông tin việc Nhật Bản đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng Tổng Việt Minh thành lập quan nào? A Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc B Ủy ban lâm thời Khu giải phóng C Ủy ban Quân cách mạng Bắc Kì D Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam Câu 19 Nha Bình dân học vụ thành lập theo Sắc lệnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (8-9-1945) quan chuyên trách A xóa nạn mù chữ B bổ túc văn hóa C chống nạn thất học D giáo dục phổ thông Câu 20 Biện pháp lâu dài để giải nạn đói Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công A nghiêm trị người đầu tích trữ lúa gạo B thực phong trào thi đua tăng gia sản xuất C tổ chức điều hòa thóc gạo địa phương D thực lời kêu gọi cứu đói Hồ Chí Minh Câu 21 Để góp phần xây dựng hậu phương kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1952, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa A định phát động phong trào toàn dân xóa nạn mù chữ B mở vận động lao động sản xuất thực hành tiết kiệm C họp Hội nghị thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào D chủ trương thành lập Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam Câu 22 “Chiến dịch chiến dịch lịch sử quân đội ta, ta đánh thắng chiến dịch có ý nghĩa quân ý nghĩa trị quan trọng” nhận định Trung ương Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh chiến dịch kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân Việt Nam? A Việt Bắc thu-đông năm 1947 B Biên giới thu-đông năm 1950 C Trung Lào năm 1953 D Điện Biên Phủ năm 1954 Câu 23 Thực tiễn lịch sử yếu tố định Việt Nam phải tiến hành nghiệp đổi đất nước (từ năm 1986)? A Các nước công nghiệp đạt nhiều thành tựu sau cải cách B Xu quốc tế hóa diễn ngày mạnh mẽ giới C Cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội Việt Nam diễn trầm trọng D Liên Xô nước Đông Âu tiến hành công cải tổ, cải cách Câu 24 Nhân tố hàng đầu dẫn tới phát triển kinh tế Nhật Bản năm 1952-1973 A chi phí cho quốc phòng thấp (không vượt 1% GDP) B tận dụng triệt để yếu tố thuận lợi từ bên để phát triển C người coi vốn quý nhất, chìa khóa phát triển D áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật để nâng cao suất Câu 25 Sự đời tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (1949) tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) tác động đến quan hệ quốc tế? Trang 3/5 – Mã đề thi 01 A Đánh dấu Chiến tranh lạnh thức bắt đầu B Tạo nên phân chia đối lập Đông Âu Tây Âu C Xác lập cục diện hai cực, hai phe, Chiến tranh lạnh bao trùm giới D Đặt nhân loại đứng trước nguy chiến tranh giới Câu 26 Những giai cấp đời Việt Nam sau Chiến tranh giới thứ A tư sản tiểu tư sản B công nhân tư sản C công nhân tiểu tư sản D địa chủ tư sản dân tộc Câu 27 Tờ báo Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút thời gian hoạt động nước ngoài? A Sự thật B Nhân đạo C Người khổ D Đời sống công nhân Câu 28 Hội nghị Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập mặt trận thống dân tộc riêng Việt Nam? A Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7-1936) B Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (3-1938) C Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11-1939) D Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941) Câu 29 Một ba phương châm công cải cách giáo dục phổ thông nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1950-1953 A đại chúng hóa B phục vụ dân sinh C phát triển xã hội D củng cố hậu phương Câu 30 Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, lực ngoại xâm có mặt Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở Bắc? A Phát xít Nhật, đế quốc Mĩ B Đế quốc Anh, phát xít Nhật C Thực dân Pháp, phát xít Nhật D Phát xít Nhật, Trung Hoa Dân quốc Câu 31 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam (9-1960) xác định cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc có vai trò phát triển cách mạng nước? A Quyết định B Quyết định trực tiếp C Căn địa cách mạng D Hậu phương kháng chiến Câu 32 Trong thời kì 1954-1975, thắng lợi quân dân ta miền Nam làm lung lay ý chí xâm lược đế quốc Mĩ? A Phong trào “Đồng khởi” 1959-1960 B Cuộc Tổng tiến công dậy Xuân Mậu Thân 1968 C Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 D Cuộc Tổng tiến công dậy Xuân 1975 Câu 33 Ý đồ chiến lược Mĩ can thiệp ngày sâu vào chiến tranh xâm lược thực dân Pháp Đông Dương (1945-1954) gì? A Khẳng định vị nước Mĩ B Chia cắt lâu dài nước Việt Nam C Giúp đỡ Pháp kéo dài mở rộng chiến tranh D Nắm quyền điều khiển chiến tranh Đông Dương Câu 34 Khi Chiến tranh giới thứ hai kết thúc, phong trào giải phóng dân tộc diễn sớm khu vực nào? A Bắc Phi B Đông Phi C Đông Bắc Á D Đông Nam Á Trang 4/5 – Mã đề thi 01 Câu 35 Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kinh tế nước tư có tăng trưởng liên tục sau Chiến tranh giới thứ hai A bóc lột hệ thống thuộc địa B nhờ có tự điều chỉnh kịp thời C giảm chi phí cho quốc phòng D nhờ giá nguyên, nhiên liệu giảm Câu 36 Bản thị “Nhật-Pháp bắn hành động chúng ta” (12-3-1945) Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù nhân dân Đông Dương A phát xít Nhật B thực dân Pháp C phát xít Nhật thực dân Pháp D thực dân Pháp tay sai Câu 37 Đâu điều kiện bùng nổ Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Việt Nam? A Đảng quần chúng nhân dân sẵn sàng hành động B Lực lượng trung gian ngả hẳn phía cách mạng C Phát xít Nhật đảo lật đổ Pháp Đông Dương D Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện Câu 38 Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ sau ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946 phản ánh quy luật lịch sử dân tộc Việt Nam? A Dựng nước đôi với giữ nước B Kiên chống giặc ngoại xâm C Luôn giữ vững chủ quyền dân tộc D Mềm dẻo quan hệ đối ngoại Câu 39 Yếu tố định bùng nổ phong trào dân chủ 1936-1939 Việt Nam? A Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền Pháp (6-1936) B Nghị Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (7-1935) C Sự xuất chủ nghĩa phát xít nguy chiến tranh giới (những năm 30 kỉ XX) D Nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) Câu 40 Trong thời kì 1954-1975, kiện mốc đánh dấu nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút”? A Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 B Chiến thắng “Điện Biên Phủ không” năm 1972 C Hiệp định Pari Việt Nam kí kết năm 1973 D Cuộc Tổng tiến công dậy Xuân 1975 HẾT Trang 5/5 – Mã đề thi 01 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HB TRƯỜNG PTDTNT - THPT TỈNH ĐỀ KIỂM TRA GĐ 1919-1930 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi SỬ Họ tên: Lớp Đáp án: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Câu 1: Vì Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai Việt Nam? A Bù vào thiệt hại lần khai thác thứ B Để bù đắp thiệt hại chiến tranh giới thứ gây C Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội VN D Để tăng cường sức mạnh kinh tế Pháp nước tư chủ nghĩa Câu 2: Trong khai thác thuộc địa lần II, Pháp đầu tư vốn nhiều vào ngành nào? A Công nghiệp chế biến B Nông nghiệp khai thác mỏ C Nông nghiệp thương nghiệp D Giao thông vận tải Câu 3: Vì trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng Việt Nam? A Cột chặt kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp B Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hoá Pháp sản xuất C Biến Việt Nam thành quân trị Pháp D Biến Việt Nam thành thị trường cung cấp nguyên liệu cho Pháp Câu 4: Tác động chương trình khai thác lần II đến kinh tế Việt Nam là: A Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập tự chủ B Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm bước bị kìm hãm lệ thuộc kinh tế Pháp C Nền kinh tế Việt Nam lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp D VN trở thành thị trường độc chiếm Pháp Câu 5: Sau chiến tranh giới thứ nhất, lực lượng hăng hái đông đảo Cách mạng Việt Nam lực lượng nào? A Công nhân B Nông dân C Tiểu tư sản D Tư sản dân tộc Câu 6: Sau chiến tranh giới I, mâu thuẫn trở thành mâu thuẫn bản, cấp bách hàng đầu Cách mạng VN? A Công nhân tư sản B Nông dân địa chủ C Nhân dân VN với thực dân Pháp D Địa chủ tư sản Câu 7: Sự kiện đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu vào đấu tranh tự giác? A Công hội(bí mật) Sài Gòn Chợ Lớn Tôn Đức Thắng đứng đầu B Bãi công thợ nhuộm Chợ Lớn C Bãi công công nhân Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng D Bãi công thợ máy xưởng Ba Son Cảng Sài Gòn ngăn tàu Pháp đàn áp Cách mạng Trung Quốc Trang 1/5 - Mã đề thi SỬ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Hòa bình, trung lập B Kiên chống lại sách gây chiến Mỹ C Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy hủy diệt loài người D Bảo vệ hòa bình giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc giúp đỡ nước XHCN Câu 9: Nguyên nhân đưa kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh giới thứ hai? A Áp dụng thành tựu cách mạng khoa học- kĩ thuật B Các sách, biện pháp điều tiết nhà nước C Không bị chiến tranh tàn phá mà làm giàu từ chiến tranh D Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú Câu 10: Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập vào thời gian nào? Tại đâu? A Tháng 8-1967 Tại Gia-cac-ta (In-đô-nê-xi-a) B Tháng 9-1968 Tại Băng Cốc (Thái Lan) C Tháng 6-1967 Tại Ba-li (In-đô-nê-xi-a) D Tháng 8-1967 Tại Băng Cốc (Thái Lan) Câu 11: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật kỉ XX có điểm khác với cách mạng khoa học - kĩ thuật trước đây? A Nó đạt thành tựu cao B Nó có kết hợp chặt chẽ khoa học kĩ thuật C Nó có phát minh, sáng chế D Nó đưa loại người bước vào văn minh công nghiệp Câu 12: Chính sách đối ngoại Ấn Độ sau dành độc lập là: A Luôn thực sách hòa bình, trung lập tích cực B Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc giới C Khởi xướng phong trào không liên kết D Cả A, B, C Câu 13: Đường lối đổi chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì? A Lấy cải tổ trị làm trọng tâm B Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm C Lấy phát triển kinh tế, trị làm trọng tâm D Lâý phát triển văn hóa làm trọng tâm Câu 14: Biến đổi tích cực quan trọng nước Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ hai gì? A Nhiều nước có tốc độ phát triển nhanh B Ngày mở rộng đối ngoại, hợp tác với nước Đông Á EU C Từ nước thuộc địa trở thành nước độc lập D Sự đời khối ASEAN Câu 15: Ai người khởi xướng công cải cách mở cửa Trung Quốc từ năm 1978? Trang 2/5 - Mã đề thi 129 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Mao Trạch Đông B Đặng Tiểu Bình C Tập Cận Bình D Chu Ân Lai Câu 16: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu kiện: A Hiệp định giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991) B Hiệp ước hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972 C Định ước Henxinki năm 1975 D Cuộc gặp không thức tổng thống Busơ Goocbachốp đảo Manta (12/1989) Câu 17: Máy tính điện tử đời vào năm: A 1946 B 1942 C 1945 D 1940 Câu 18: Người lãnh đạo nước Nga vượt qua khủng hoảng, giúp kinh tế hồi phục phát triển, vị quốc tế Nga nâng cao sau CNXH sụp đổ Liên xô ai? A Putin B Enxin C Xtalin D Lênin Câu 19: Sau Chiến tranh giới thứ hai, Nhật Bản gặp khó khăn lớn nhất? A Bị hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề B Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản C Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm D Bị nước đế quốc bao vây kinh tế Câu 20: Quốc gia giành độc lập sớm Châu Phi sau chiến tranh giới thứ hai là: A Ai Cập B Angiêri C Êtiôpia D Tuynidi Câu 21: Lịch sử ghi nhận năm 1960 năm châu Phi Vì sao? A Tất nước châu Phi giành độc lập B Hệ thống thuộc địa đế quốc tan rã C Có 17 nước châu Phi giành độc lập D Chủ nghĩa thực dân sụp đổ châu Phi Câu 22: Sự kiện gắn với tên tuổi Nenxơn Manđêla? A Lãnh tụ phong tràơ giải phóng dân tộc Ăngôla B Lãnh tụ phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi C Chiến sĩ tiếng chống ách thống trị bọn thực dân D Lãnh tụ phong trào giải phóng dân tộc Angiêri Câu 23: Ý nghĩa thành lập nhà nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa : A Chấm dứt thời gian dài bị phong kiến, đế quốc, tư sản thống trị B Cả ba ý C Mở kỷ nguyên độc lập tự tiến lên chủ nghĩa xã hội D Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc giới Câu 24: Để kết thúc nhanh chiến tranh châu Âu châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh thống mục đích gì? A Hồng quân Liên Xô nhanh chóng công vào tận sào huyệt phát xít Đức Beclin B Tiêu diệt tận gốc chủ nghía phát xít Đức quân phiệt Nhật C Sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật D Tất mục đích Trang 3/5 - Mã đề thi 129 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 25: Quyết định sau không nằm hội nghị Ianta? A Phân chia khu vực đóng quân phạm vi ảnh hưởng cường quốc châu Âu châu Á B Quy định việc tổ chức xử tội phạm chiến tranh C Tiêu diệt tận gốc phát xít Đức quân phiệt Nhật D Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để trì hòa bình, an ninh giới Câu 26: Ngày kỷ niệm Liên Hiệp Quốc : A 4/10/1946 B 20/11/1945 C 24/10/1945 D 27/7/1945 Câu 27: Sự phân chia đối lập kinh tế quân nước Tây Âu Tư chủ nghĩa Đông Âu Xã hội chủ nghĩa tạo nên bởi: A Kế hoạch Mácsan đời khối quân NATO B Sự thành lập khối quân NATO C Chiến lược toàn cầu phản cách mạng Mĩ D Học thuyết Truman Mĩ Câu 28: Nhiệm vụ Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc là: A Giải kịp thời việc thiết nhân loại: nạn đói, bệnh tật, ô nhiễm môi trường B Chịu trách nhiệm trì hòa bình an ninh giới C Tất nhiệm vụ D Giải công việc hành Liên Hiệp Quốc Câu 29: Trong phát triển "thần kì" Nhật Bản có nguyên nhân giống với nguyên nhân phát triển kinh tế nước tư khác? A Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư vào ngành kĩ thuật then chốt B Biết tận dụng khai thác thành tựu khoa học-kĩ thuật C "Len lách" xâm nhập vào thị trường nước, thực cải cách đân chủ D Phát huy truyền thống tự lực tự cường nhân dân Nhật Bản Câu 30: Liên Xô Mĩ trở thành hai lực đối đầu đến “chiến tranh lạnh” vào thời điểm nào? A Trước Chiến tranh giới thứ hai B Trong Chiến tranh giới thứ hai C Sau Chiến tranh giới thứ hai D Trong sau Chiến tranh giới thứ hai Câu 31: Thời gian Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc là: A Tháng - 1987 B Tháng - 1967 C Tháng – 1977 D Tháng - 1997 Câu 32: Sau Chiến tranh giới thứ hai mưu đồ bao quát Mĩ là: A Tiêu diệt Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa B Tiêu diệt phong trào giải phóng dân tộc Á, Phi, Mĩ La-tinh C Tiêu diệt phong trào công nhân nước tư chủ nghĩa D Làm bá chủ toàn giới Câu 33: Năm 1949 ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô kiện bật nào? A Liên Xô thực nhiều kế hoạch dài hạn Trang 4/5 - Mã đề thi 129 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử C Liên Xô đập tan âm mưu thực “chịến tranh lạnh”của Mĩ D Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo Câu 34: Đầu tháng - 1975, 33 nước châu Âu với nứớc kí kết Định ước Henxinki? A Cùng với Mĩ Liên Xô B Cùng với Mĩ Pháp, C Cùng với Mĩ Anh D Cùng với Mĩ Ca-na-đa Câu 35: Trong giai đoạn 1945-1954 nhân dân Lào kháng chiến chống Pháp lãnh đạo tổ chức nào? A Đảng cộng sản Việt Nam B Đảng Nhân dân Lào C Đảng dân tộc dân chủ Lào D Đảng cộng sản Đông Dương Câu 36: Vị trí công nghiệp Liên Xô giới năm 50 đến nửa đầu năm 70 kỷ XX là: A Đứng thứ hai giới B Đứng thứ ba giới C Đứng thứ giới D Đứng thứ tư giới Câu 37: Thành tựu quan trọng cách mạng khoa học – kĩ thuật tham gia tích cực vào việc giải vấn đề lương thực cho loài người? A Phát minh sinh học B Phát minh hóa học C "Cách mạng xanh" D Tạo công cụ lao động Câu 38: Hiệp ước Ba-li (2-1976) nêu nguyên tắc quan hệ nước ASEAN gì? A Cùng tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ B Giải tranh chấp biện pháp hòa bình C Cả ba nguyên tắc nói D Không can thiệp vào công việc nội Câu 39: Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: A Tháng 10 - 1951 B Tháng 10 – 1950 C Tháng 10 - 1949 D Tháng 10 – 1948 Câu 40: Năm nước sáng lập Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là: A Thái Lan, Indonêxia, Malayxia, Singapo, Philippin B Indonêxia, Malayxia, Sinhgapo,Mianma, Thái lan C Philippin, Indonêxia, Malayxia, Mianma, Brunây D Thái Lan, Malayxia, Singapo, Philippin, Brunây - HẾT -Họ, tên thí sinh: SBD……………… Trang 5/5 - Mã đề thi 129 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN LỊCH SỬ – KHỐI 12 (BAN C) Ngày thi: 11/11/2016 Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 139 Câu 1: Trần Dân Tiên viết: “việc nhỏ báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân” Sự kiện sau phản ánh điều đó? A Cuộc bãi công công nhân Ba Son B Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926) C Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925) D Tiếng bom Phạm Hồng Thái Sa Diện - Quảng Châu (6/1924) Câu 2: Trong khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đẩy mạnh lập đồn điền trồng cao su vì: A Ở Việt Nam có diện tích đất trồng lớn B Cao su nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp quốc C Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp quốc D Lợi nhuận cao Câu 3: Dưới ách thống trị thực dân Pháp, thái độ trị giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam nào? A Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương đế quốc mạnh B Có thái độ kiên định với Pháp C Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để nghiệp giải phóng dân tộc D Cấu kết với thực dân Pháp Câu 4: Sự kiện 6/1924 gắn với hoạt động Nguyễn Aí Quốc Liên Xô? A Người dự đại hội quốc tế VII quốc tế cộng sản B Người dự đại hội lần thứ V quốc tế cộng sản C Người dự đại hội quốc tế phụ nữ D Người dự đại hội Nông dân quốc tế Câu 5: Mục tiêu thành lập tổ chức ASEAN là: A Xây dựng Đông Nam Á thành khu vực thịnh vượng chung hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên khu vực B Hợp tác có hiệu tất các lĩnh vực C Xây dựng Đông nam Á thành khu vực động, đoàn kết phát triển D Phát triển kinh tế văn hóa thông qua hợp tác chung nước thành viên, tinh thần trì hòa bình ổn định khu vực Trang 1/7 - Mã đề thi 139 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 6: Tại Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, tham gia tổ chức cộng sản nào? A Quốc tế cộng sản B Đông Dương cộng sản đảng C Đông Dương cộng sản liên đoàn D An Nam cộng sản đảng Câu 7: Đại hội lần VII Quốc tế cộng sản xác định kẻ thù nguy hiểm trước mặt nhân dân giới bọn nào? A Chủ nghĩa đế quốc, thực dân B Chủ nghĩa quân phiệt chủ nghĩa Đế quốc C Không phải chủ nghĩa đế quốc nói chung mà chủ nghĩa phát xít D Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Câu 8: Năm 1961 năm diễn kiện thể việc chinh phục vũ trụ Liên Xô? A Phóng thành công vệ tinh nhân tạo Trái Đất B Đưa người lên Sao Hoả C Phóng tàu đưa người bay vào vũ trụ D Đưa người lên Mặt Trăng Câu 9: Vì trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng Việt Nam? A Biến Việt Nam thành quân trị Pháp B Cột chặt kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp, biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa cung cấp nguyên liệu cho quốc C Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa công nghiệp Pháp sản xuất D Cột chặt kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp Câu 10: Chiến lược “ ngăn chặn” đề ? A Tổng thống Rudơven B Tổng thống Truman C Tổng thống Bill Clintơn D Tổng thống Níchxơn Câu 11: Trong nội dung sau đây, nội dung không thuộc Luận cương trị tháng 10/1930 Trần Phú? A Cách mạng Đảng giai cấp vô sản lãnh đạo B Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền cách mạng xã hội chủ nghĩa C Cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới D Lực lượng để đánh đuổi đế quốc phong kiến công nông Đồng thời “phải biết liên lạc với tiểu tư sản, tri thức, trung nông để kéo họ phe vô sản giai cấp” Câu 12: Cuộc Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn vào thời gian: A Thế kỉ XVIII B Từ kỉ XIX C Từ năm 40 kỉ XX D Cuối kỉ XIX đầu kỉ XX Trang 2/7 - Mã đề thi 139 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 13: Ý nghĩa bao quát tích cực khối EU ? A Tạo cộng đồng kinh tế thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế ứng dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật B Có điều kiện để cạnh tranh kinh tế, tài chính, thương mại với Mĩ Nhật Bản C Phát hành sử dụng đồng EURO D Thống sách đối nội đối ngoại nước thành viên Câu 14: Sau Chiến tranh giới thứ hai mưu đồ bao quát Mĩ là: A Tiêu diệt phong trào giải phóng dân tộc Á, Phi, Mĩ La-tinh B Làm bá chủ toàn giới C Tiêu diệt Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa D Tiêu diệt phong trào công nhân nước tư chủ nghĩa Câu 15: Biến đổi tích cực quan trọng nước Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ hai gì? A Nhiều nước có tốc độ phát triển nhanh B Sự đời khối ASEAN C Từ nước thuộc địa trở thành nước độc lập D Ngày mở rộng đối ngoại, hợp tác với nước Đông Á EU Câu 16: Tháng 6/1925 Quảng Châu (Trung Quốc), tổ chức cách mạng Việt Nam đời? A Tâm tâm xã C Tân Việt cách mạng Đảng B Hội Việt Nam cách mạng niên D Việt Nam Quốc dân đảng Câu 17: Nguyên nhân sau nhất, định bùng nổ phong trào cách mạng 1930- 1931 A Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột tệ nông dân B Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái C Đảng cộng sản Việt Nam đời, kịp thời lãnh đạo công nhân nông dân đứng lên chống đế quốc phong kiến D Ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế 1929-1933 Câu 18: Những nước khu vực Đông Bắc Á trở thành “con rồng kinh tế Châu Á” A Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan B Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo C Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc D Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan Câu 19: Quá trình hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 có đóng góp cho cách mạng Việt Nam? A Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam Trang 3/7 - Mã đề thi 139 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Quá trình chuẩn bị tư tưởng trị tổ chức cho thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 C Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản Việt Nam D Quá trình thực chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam Câu 20: Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai Pháp Việt Nam gì? A Bù vào thiệt hại khai thác lần thứ B Để bù đắp thiệt hại Chiến tranh giới lần thứ gây C Để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam D Để tăng cường sức mạnh kinh tế Pháp nước tư chủ nghĩa Câu 21: Sau chiến tranh giới thứ nhất, Việt Nam có giai cấp nào? A Địa chủ phong kiến nông dân B Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản công nhân C Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản D Địa chủ phong kiến, nông dân, tiểu tư sản công nhân Câu 22: Trong sách thương nghiệp, Pháp đánh thuế nặng hàng hóa nước vì: A Muốn độc quyền chiếm thị trường Việt Nam Đông Dương B Tạo điều kiện cho thương nghiệp Đông Dương phát triển C Tạo cạnh tranh hàng hóa nước nhập vào Đông Dương D Cản trở xâm nhập hàng hóa nước Câu 23: Sau chiến tranh giới hai, phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ giai cấp lãnh đạo? A Giai cấp tư sản B Giai cấp nông dân C Giai cấp vô sản D Giai cấp địa chủ phong kiến Câu 24: Theo qui định Hội nghị Ianta, quân đội nước chiếm đóng vùng lãnh thổ Tây Đức, Italia, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau Chiến tranh giới thứ hai? A Anh B Mĩ C Liên Xô D Pháp Câu 25: Nguyên tắc sau Liên Hiệp Quốc? A Hợp tác phát triển có hiệu lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội B Tôn trọng quyền bình đẳng quốc gia quyền tự dân tộc C Không can thiệp vào công việc nội nước D Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ độc lập trị nước Câu 26: Hội nghị cấp cao ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày đến ngày 12 - 1945 tổ chức đâu? A Tại I-an-ta (Liên Xô) B Tại Pốt-xđam (Đức) C Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ) D Tại Luân Đôn (Anh) Trang 4/7 - Mã đề thi 139 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 27: Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy đường cứu nước đắn? A Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương Lênin vấn đề dân tộc thuộc địa (71920) B Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (1925) C Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp ( 1920) D Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vec-xai ( 1919) Câu 28: Nhiệm vụ trì hòa bình an ninh giới, phát triển mối quan hệ dân tộc sở tôn trọng độc lập, chủ quyền dân tộc thực hợp tác quốc tế kinh tế, văn hóa, xã hội nhân đạo nhiệm vụ của: A ASEAN B Hội nghị Ianta C Liên hợp quốc D Liên minh Châu Âu Câu 29: Những thủ đoạn thực dân Pháp trị văn hóa giáo dục nhằm nô dịch lâu dài nhân dân ta sau chiến tranh giới thứ nhất? A Lôi kéo, mua chuộc người Việt Nam thuộc tầng lớp xã hội B Thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp C “Chia để trị” thực văn hóa nô dịch, ngu dân D Mở trường dạy tiếng Pháp để đào tạo bọn tay sai Câu 30: Trong đặc điểm sau đây, đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam? A Bị ba tầng áp bóc lột đế quốc, phong kiến, tư sản dân tộc B Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân C Kế thừa truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất dân tộc D Vừa lớn lên tiếp thu ảnh hưởng mạnh mẽ phong trào cách mạng giới, cách mạng tháng mười Nga chủ nghĩa Mac- Lênin Câu 31: Năm 1973, giới diễn kiện có ảnh hưởng lớn nước? A Khủng hoảng lượng B Khủng hoảng kinh tế C Khủng hoảng trị D Khủng hoảng tài Câu 32: Ba tư tưởng sau trình bày tác phẩm Nguyễn Ái Quốc: + Cách mạng nghiệp quần chúng + Cách mạng phải Đảng theo chủ nghĩa Mác- Lênin lãnh đạo + Cách mạng Việt Nam phải gắn bó đoàn kết với cách mạng giới A Tạp chí Thư tín Quốc tế B “Bản án chế độ thực dân Pháp” C “Đường cách mệnh” D Cương lĩnh trị Trang 5/7 - Mã đề thi 139 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 33: Từ năm 1987 trở đi, sách đối ngoại mình, Trung Quốc bình thường hóa quan hệ với nước nào? A Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam , Cuba B Liên Xô, Mông Cổ,Lào, Inđônêxia, Việt Nam C Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ D Mĩ, Liên Xô, Mông Cổ Câu 34: Đảng Cộng sản Việt Nam đời kết hợp yếu tố nào? A Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân B Chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh C Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước D Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân phong trào tư sản yêu nước Câu 35: Hậu nặng nề, nghiêm trọng mang lại cho giới suốt thời gian “chiến tranh lạnh” là: A Thế giới tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy bùng nổ chiến tranh giới B Các nước riết, tăng cường chạy đua vũ trang C Các nước khối lượng khổng lồ tiền sức người để sản xuất loại vũ khí hủy diệt D Hàng ngàn quân thiết lập toàn cầu Câu 36: Công “cải tổ” Liên Xô mang lại hệ gì? A Cải tổ hệ thống trị B Cải tổ xã hội C Đất nước thoát khỏi khủng hoảng D Đất nước lâm vào khủng hoảng Câu 37: Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Ái Quốc soạn thảo gồm văn kiện nào? A Chính cương vắn tắt Điều lệ vắn tắt B Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt Điều lệ vắn tắt C Chính cương vắn tắt Sách lược vắn tắt D Chính cương vắn tắt Sách lược vắn tắt Lời kêu gọi Nguyễn Ái Quốc Câu 38: Sự phân chia đối lập kinh tế quân nước Tây Âu Tư chủ nghĩa Đông Âu Xã hội chủ nghĩa tạo nên bởi: A Học thuyết Truman Mĩ B Chiến lược toàn cầu phản cách mạng Mĩ C Sự thành lập khối quân NATO D Kế hoạch Mácsan đời khối quân NATO Câu 39: Ngày 18- 3- 1970 diễn kiện làm cho Campuchia rơi vào quĩ đạo chiến tranh xâm lược thực dân kiểu Mĩ? A Mĩ hất cẳng Pháp để xâm chiếm Campuchia Trang 6/7 - Mã đề thi 139 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Mĩ dựng nên chế độ độc tài Pôn-pốt Campuchia C Mĩ mang quân xâm lược Campuchia D Thế lực tay sai Mĩ đảo lật đổ Xihanuc Câu 40: Sau Chiến tranh giới thứ hai, Nhật Bản gặp khó khăn lớn nhất? A Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản B Bị nước đế quốc bao vây kinh tế C Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm D Bị hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề - HẾT -Họ, tên thí sinh: SBD………………………… ĐÁP ÁN D 11 D 21 B 31 A D 12 C 22 A 32 C A 13 A 23 A 33 D B 14 B 24 B 34 C D 15 C 25 A 35 A C 16 B 26 A 36 D C 17 C 27 A 37 B C 18 A 28 C 38 D B 19 B 29 C 39 D 10 B 20 B 30 D 40 D Trang 7/7 - Mã đề thi 139 SỞ GD – ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC (Đề thi có 03 trang) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN – LỚP 12 NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Họ, tên thí sinh: Lớp: Mã đề thi 132 Câu 1: Để can thiệp vào công việc nội nước khác Mĩ sử dụng hiệu gì? A Mĩ siêu cường đóng vai trò lãnh đạo giới B “Cam kết mở rộng” C “Thế giới phải công bằng” D “Thúc đẩy dân chủ” Câu 2: Nhân tố khách quan giúp kinh tế nước Tây Âu hồi phục sau chiến tranh giới thứ hai? A Tiền bồi thường chiến phí từ nước bại trận B Sự nỗ lực toàn thể nhân dân nước C Viện trợ Mĩ theo kế hoạch Mácsan D Sự giúp đỡ viện trợ Liên Xô Câu 3: Sau Liên Xô tan rã, Mĩ muốn điều gì? A Hợp tác với Nga để chống khủng bố, trì hòa bình giới B Thay đổi sách đối nội đối ngoại C Thiết lập trật tự giới “đơn cực” Mĩ đóng vai trò lãnh đạo giới D Duy trì hòa bình khu vực Trung Đông Câu 4: Ngay sau chiến tranh giới thứ hai, đối ngoại, Mĩ triển khai chiến lược gì? A Chiến lược toàn cầu B Chiến lược cam kết mở rộng C Chiến lược Aixenhao D Chiến lược Mácsan Câu 5: Trong năm 1946 -1949 Trung quốc diễn kiện gì? A Cách mạng văn hóa B Quốc Cộng hợp tác chống phát xít Nhật C Cách mạng Trung Quốc thắng lợi D Nội chiến Đảng Cộng sản Quốc dân đảng Câu 6: Nguồn gốc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai A Do yêu cầu sống B Do yêu cầu chiến tranh giới thứ hai C Những thành tựu khoa học – kĩ thuật lần tạo tiền đề cho CMKHKT – CN lần hai D Tất Câu 7: Nguyên nhân sau dẫn tới đời xu toàn cầu hóa? A Do bùng nổ cách mạng khoa học, kĩ thuật B trật tự hai cực Ianta sụp đổ C Do sách đối ngoại cởi mở Mĩ D Do kinh tế nước phát triển Câu 8: Quốc gia phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào năm 1957 là: A Mĩ B Anh C Liên Xô D Nhật Bản Câu 9: Để chống lại phong trào đấu tranh cách mạng dân tộc, Mĩ làm gì? A Thực sách hòa hoãn với hai nước lớn Liên Xô Trung Quốc B Gây chiến tranh xâm lược bạo loạn lật đổchính quyền nhiều nơi giới C Tổng thống Mĩ sang thăm Liên Xô D Tổng thống Mĩ sang thăm thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc Câu 10: Tháng 7/1954, Hiệp định Giơnevơ kí kết, công nhận độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia nào? A Việt Nam B Lào C Campuchia D Việt Nam, Lào, Campuchia Câu 11: Từ đầu 1973 đến cách mạng nâng lên vị trí hàng đầu? A Cách mạng trắng nông nghiệp B Cách mạng công nghệ C Cách mạng công nghiệp D Cách mạng xanh nông nghiệp Câu 12: Sau giành độc lập, bước vào xây dựng đất nước, Ấn Độ đạt thành tựu lĩnh vực khoa học - kĩ thuật? A Phóng vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo trái đất tên lửa B Phóng tàu vũ trụ vòng quanh trái đất C Trở thành nước đầu việc nghiên cứu vũ trụ D Đưa người lên thám hiểm hỏa Câu 13: Người khởi xướng đường lối cải cách - mở cửa Trung Quốc ai? A Đặng Tiểu Bình B Lưu Thiếu Kỳ C Mao Trạch Đông D Tôn Trung Sơn Trang 1/4 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 14: Ngay sau giành độc lập, nhóm nước sáng lập ASEAN thực chiến lược ? A Công nghiệp hóa XHCN B Ngả Phương Tây C Công nghiệp hóa thay nhập D Công nghiệp hóa lấy nhập làm chủ đạo Câu 15: Tổng thống Liên bang Nga là: A V.Putin B D.Medvedev C M.Goocbachop D B.Yeltsin Câu 16: Ngay sau chiến tranh giới thứ hai, quan hệ Liên Xô Mĩ nào? A Quan hệ láng giềng thân thiện B Quan hệ đối đầu C Quan hệ Đồng minh D Quan hệ hợp tác hữu nghị Câu 17: Cuộc cách mạng khoa học, kĩ thuật lần hai diễn từ khoảng thời gian nào? A Từ thập kỉ 70 kỉ XX B Từ năm 40 kỉ XX trở C Từ cuối kỉ XIX đầu kỉ XX D Từ năm 50 kỉ XX trở Câu 18: Sau chiến tranh giới thứ hai, Liên Xô khôi phục kinh tế bối cảnh nào? A Nhận khoản bồi thường chiến phí lớn từ nước phát xít bại trận B Chiếm nhiều thuộc địa C Bị chiến tranh tàn phá nặng nề D Thu nhiều lợi nhuận nhờ vào buôn bán vũ khí Câu 19: Nội dung nhân tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển? A Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú B Lợi dụng chiến tranh làm giàu C Áp dung Khoa học kĩ thuật vào sản xuất để nâng cao suất chất lượng D Tận dụng yếu tố bên để phát triển chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam Câu 20: Nhờ tiến hành “cách mạng xanh” nông nghiệp, Ấn Độ đạt thành tựu gì? A Trở thành nước xuất thực phẩm thứ hai giới B Trở thành cường quốc nông nghiệp lớn giới C Trở thành nước xuất gạo đứng thứ ba giới D Tự túc nhu cầu thịt, sữa nước Câu 21: Điểm bật kinh tế Mĩ sau chiến tranh giới thứ hai gì? A Mĩ trở thành trung tâm kinh tế lớn châu Mĩ B Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài lớn giới C Mĩ đứng đầu giới không quân hải quân D Kinh tế Mĩ suy thoái, khủng hoảng Câu 22: Sau chiến tranh giới thứ hai kinh tế Mĩ đạt thành tựu gì? A Chiếm 2/3 dự trữ vàng giới B Chiếm 45% tổng sản phẩm kinh tế giới C Sản lượng công nghiệp chiếm nửa sản lượng công nghiệp giới D Sản lượng nông nghiệp chiếm nửa sản lượng nông nghiệp giới Câu 23: Trung Quốc tiến hành cải cách - mở cửa bắt đầu vào thời gian nào? A Tháng 10/1976 B Tháng 1/1979 C Tháng 12/1978 D Tháng 12/1987 Câu 24: Hội nghị Ianta đưa thỏa thuận việc đóng quân nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng khu vực chiếm đóng đâu? A Châu Á châu Âu B Châu Phi C Châu Âu D Châu Mĩ Câu 25: Hội nghị Ianta diễn khoảng thời gian nào? A Từ ngày 14 đến 17/2/1945 B Từ ngày đến 11/2/1945 C Từ ngày đến 11/12/1945 D Từ ngày đến 14/2/1945 Câu 26: Nội dung định Hội nghị Ianta? A Tiêu diệt tận gốc rễ chủ nghĩa phát xít Đức quân phiệt Nhật B Thành lập khối đồng minh chống phát xít C Thành lập tổ chức Liên Hợp quốc D Thỏa thuận việc đóng quân phân chia khu vực ảnh hưởng Câu 27: Định ước Henxinki, kí kết 33 nước châu Âu với Mĩ Canađa tạo chế giải vấn đề gì? A Vấn đề văn hóa B Vấn đề chống khủng bố châu Âu Trang 2/4 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Vấn đề liên quan kinh tế, tài D Vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh châu Âu Câu 28: Xác định quan không nằm máy tổ chức Liên hợp quốc? A Hội đồng quản thác B Hội đồng tư vấn C Hội đồng bảo an D Đại hội đồng Câu 29: Ở Nhật Bản, nhân tố xem định hàng đầu thúc đẩy kinh tế phát triển là: A Áp dụng khoa học kĩ thuật B Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu nhà nước C Chí phí quốc phòng thấp D Con người Câu 30: Giai đoạn xem phát triển “thần kì” kinh tế Nhật Bản vào thời gian nào? A Từ năm 1960 đến năm 1973 B Từ năm 1960 đến năm 1969 C Từ năm 1969 đến năm 1973 D Từ năm 1952 đến năm 1969 Câu 31: Nội dung nguyên tắc hoạt động tổ chức Liên Hợp Quốc? A Bình đẳng chủ quyền quốc gia B Không can thiệp vào công việc nội nước C Giải tranh chấp quốc tế biện pháp hòa bình D Quan tâm phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị Câu 32: Xu hòa hoãn Đông - Tây xuất vào thời gian nào? A Những năm 60 kỉ XX B Những năm 70 kỉ XX C Những năm 80 kỉ XX D Những năm 90 kỉ XX Câu 33: Nguyên nhân dẫn đến tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô nước Đông Âu? A Khi cải tổ phạm phải sai lầm, làm khủng hoảng thêm trầm trọng B Sự chống phá lực thù địch nước C Tất đáp án D Đường lối lãnh đạo chủ quan, ý chí, chế tập quan liêu trung bao cấp, thiếu dân chủ công xã hội Câu 34: Để tập hợp lực lượng chống lại Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa, Mĩ làm gì? A Thực kế hoạch Mácsan, thành lập NATO B Thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế C Thành lập tổ chức Hiệp ước Vácsava D Thành lập liên minh châu Âu Câu 35: Cụm từ dùng để phong trào đấu tranh cách mạng nước Mĩ La tinh sau chiến tranh giới thứ hai? A “Lục địa bùng cháy” B “Lục địa trỗi dậy” C “Mĩ La tinh cháy" D “Lục địa đỏ” Câu 36: Trong năm 50 đến năm 70, Liên Xô đầu giới lĩnh vực sau đây? A Công ngiệp hóa chất B Công nghiệp đóng tàu C Công nghệ phần mềm D Công nghiệp điện hạt nhân Câu 37: Yếu tố sau không thuộc đặc điểm cách mạng khoa học, kĩ thuật lần 2? A Chế tạo công cụ sản xuất máy tính, máy tự động… B Mọi phát minh bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học C Thời gian từ phát minh đến ứng dụng rút ngắn D Chuyển từ vĩ mô sang vi mô Câu 38: Sau giành độc lập, bước vào phát triển kinh tế điều kiện khó khăn , nhiều nước khu vực Đông Nam Á có nhu cầu gì? A Liên kết chặt chẽ với Mĩ B Hợp tác với để phát triển C Độc lập phát triển kinh tế D Hợp tác chặt chẽ với nước xã hội chủ nghĩa Câu 39: Sau chiến tranh giới thứ hai, đối ngoại Liên Xô thực sách với mục tiêu ? A Liên kết chặt chẽ với Mỹ, mở rộng ảnh hưởng châu Âu B Liên kết chặt chẽ với nước Tây Âu mở rộng ảnh hưởng châu Á C Bảo vệ hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng giới D Hòa bình, trung lập tích cực Câu 40: Từ năm 1954 đến năm 1970, Chính phủ Xihanúc thực đường lối sách gì? A Hòa bình trung lập, không tham gia khối liên minh quân B Hòa bình, trung lập tích cực, tham gia khối ASEAN C Bảo vệ hòa bình giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc D Liên minh chặt chẽ với Mĩ - HẾT -Học sinh không sử dụng tài liệu, Giám thị coi thi không giải thích thêm Trang 3/4 - Mã đề thi 132 10 D C C A D D A C B D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN B 21 B 31 D A 22 C 32 B A 23 C 33 C C 24 A 34 A D 25 B 35 A B 26 B 36 D B 27 D 37 A C 28 B 38 B D 29 D 39 C C 30 A 40 A Trang 4/4 - Mã đề thi 132 ... HÓA TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN THI: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi: 502 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 05 trang)... thi SỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO ĐỀ THI MINH HỌA TRƯỜNG THPT HÀM LONG KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi: Họ, tên thí sinh: ... MÔN THI: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi: 502 ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề có 05 trang) - Đúng câu 0.25 điểm Câu 10 Đáp án B D C A C B A B B D Câu 11 12 13 14 15
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ đề trắc nghiệm lich sử 12 ôn thi thpt quốc gia có đáp án, bộ đề trắc nghiệm lich sử 12 ôn thi thpt quốc gia có đáp án,