0

CHUYÊN đề ôn THI THPT QUỐC GIA TOÁN 2017 có đáp án

60 2,709 5
  • CHUYÊN đề ôn THI THPT QUỐC GIA TOÁN 2017 có đáp án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2017, 14:13

Thầy Khương- Dạy học Tâm- Nâng Tầm Học Sinh Chương Ứng dụng đạo hàm để khảo sát vẽ đồ thị hàm số Câu Cho hàm số f ( x) có tính chất f ′( x) ≥ 0, ∀x ∈ ( 0;3) f ′( x) = x ∈ [ 1; 2] Hỏi khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số f ( x) đồng biến khoảng ( 0;3) B Hàm số f ( x) đồng biến khoảng ( 0;1) C Hàm số f ( x) đồng biến khoảng ( 2;3) D Hàm số f ( x) hàm (tức không đổi) khoảng ( 1; ) Câu Cho hàm số f ( x) có f ′( x ) ≤ 0, ∀x ∈ ¡ f ′( x) = số hữu hạn điểm thuộc ¡ Hỏi khẳng định sau khẳng định đúng? f ( x1 ) − f ( x2 ) < A Với x1 , x2 ∈ ¡ x1 ≠ x2 ta có x1 − x2 B Với x1 , x2 ∈ ¡ x1 ≠ x2 ta có Câu f ( x1 ) − f ( x2 ) >0 x1 − x2 C Với x1 , x2 , x3 ∈ ¡ x1 < x2 < x3 ta có f ( x1 ) − f ( x2 ) < f ( x2 ) − f ( x3 ) D Với x1 , x2 , x3 ∈ ¡ x1 > x2 > x3 ta có f ( x1 ) − f ( x2 ) < f ( x2 ) − f ( x3 ) Cho hàm số y = f ( x ) = x − x Hỏi khẳng định khẳng định đúng? A Hàm số f ( x) nghịch biến khoảng ( −∞;1] đồng biến khoảng [ 1; +∞ ) B Hàm số f ( x) đồng biến khoảng ( −∞;1] nghịch biến khoảng [ 1; +∞ ) C Hàm số f ( x) nghịch biến khoảng ( −∞; −1] ; [ 1; +∞ ) đồng biến đoạn [ −1;1] D.Hàm số f ( x) đồng biến khoảng ( −∞; −1] ; [ 1; +∞ ) nghịch biến đoạn [ −1;1] Câu Câu Tìm khoảng nghịch biến hàm số y = − x5 + x − A ( −∞; +∞ )   ; +∞ ÷ B  ÷    3 ; C  − ÷ 5÷     3  ; ; +∞ D  −∞; − ÷  ÷  ÷ 5÷     Tìm khoảng đồng biến hàm số y = x − x + Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh Thầy Khương- Dạy học Tâm- Nâng Tầm Học Sinh  1 B  0; ÷  4 A ( 0; ) 1  C  ; +∞ ÷ 4  D ( 4; +∞ ) Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = cos x + mx đồng biến ¡ A m < B m ≤ C m ≥ D m > Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y =  π khoảng  0; ÷  4 A m < Câu B −1 ≤ m ≤ C < m < D ≤ m ≤ Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y = x − 12 x + 20 A yCT = Câu tan x − đồng biến m tan x − B yCT = C yCT = 20 D yCT = 36 Tìm giá trị cực tiểu yCD (nếu có) hàm số y = −3 x − x + A yCD = −6 B yCD = C yCD = D.Hàm số giá trị cực đại Câu 10 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = − x + m x − có cực trị A m < B m ≤ C m ≥ D m > Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = x + 2(m + 2) x − 4(m + 3) x + có ba điểm cực trị 11 13 A m < − B m < 4 13 11 C m > − D m < −5 −5 < m < − 4 Câu 12 Hỏi hàm số y = x − x + có tất điểm cực trị? A Không có điểm cực trị C Có hai điểm cực trị B Có điểm cực trị D Có ba điểm cực trị Câu 13 Hỏi hàm số y = x − x − có tất điểm cực trị? A Không có điểm cực trị C Có hai điểm cực trị Câu 14 Tìm giá trị lớn hàm số y = A max y = [2;4] 11 B Có điểm cực trị D Có ba điểm cực trị x2 + đoạn [ 2; 4] x −1 y = B max [2;4] C max y = [2;4] 19 3 đoạn [ 2;3] x 15 19 B y = C y = [2;3] [2;3] 2 y =7 D max [2;4] Câu 15 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = x + y = A [2;3] Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh y = 28 D [2;3] Thầy Khương- Dạy học Tâm- Nâng Tầm Học Sinh Câu 16 Tìm giá trị lớn (nếu có) hàm số y = − x + x − x + x + 17 A Hàm số giá trị lớn B max y = ¡ 30 47 67 C max y = D max y = ¡ ¡ 30 30 Câu 17 Tìm tất giá trị thực tham số m cho giá trị lớn hàm số y = − x + mx − A m = B m = C m = D m = ±4 f ( x ) = −∞; Câu 18 Cho hàm số f ( x) xác định tập hợp D = ( −3;3) \ { −1;1} có xlim →−3+ lim f ( x) = −∞; lim+ f ( x) = −∞; lim− f ( x) = +∞; lim+ f ( x) = +∞; lim− f ( x) = +∞ x →−1− x →−1 x →1 x →1 x →3 Hỏi khẳng định khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số f ( x) có hai tiệm cận đứng đường thẳng x = −3 x = B Đồ thị hàm số f ( x) có hai tiệm cận đứng đường thẳng x = −1 x = C.Đồ thị hàm số f ( x) có bốn tiệm cận đứng đường thẳng x = −3 , x = −1 , x = x = D Đồ thị hàm số f ( x) có sáu tiệm cận đứng f ( x) = ; lim− f ( x) = −∞ Hỏi Câu 19 Cho hàm số f ( x) xác định khoảng ( −2; −1) có xlim →−2+ x →−1 khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số f ( x) có hai tiệm cận đứng đường thẳng x = −2 x = −1 B Đồ thị hàm số f ( x) có hai tiệm cận ngang đường thẳng y = −2 y = −1 C Đồ thị hàm số f ( x) có tiệm cận ngang đường thẳng y = −2 D Đồ thị hàm số f ( x) có tiệm cận đứng đường thẳng x = −1 Câu 20 Tìm tất đường tiệm cận ngang đứng đồ thị hàm số y = f ( x ) = 3x + x +1 A Đồ thị hàm số f ( x) có tiệm cận ngang đường thẳng y = tiệm cận đứng B Đồ thị hàm số f ( x) tiệm cận ngang có tiệm cận đứng đường thẳng x = −1 C.Đồ thị hàm số f ( x) có tất hai tiệm cận ngang đường thẳng y = −3 , y = tiệm cận đứng D Đồ thị hàm số f ( x) tiệm cận ngang có hai tiệm cận đứng đường thẳng x = −1 , x = Câu 21 Cho hàm số y = f ( x) xác định R \ { −1;1} , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh Thầy Khương- Dạy học Tâm- Nâng Tầm Học Sinh x y′ y −∞ −1 +∞ − − − − +∞ +∞ −1 −2 −∞ −∞ Hỏi khẳng định khẳng định sai? A Hàm số đạo hàm điểm x = B.Hàm số đạt cực trị điểm x = C Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng đường thẳng x = −1 x = D Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang đường thẳng y = −2 y = Câu 22 Đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D có đường tiệm cận? A y = x − x + x + B y = −2 x + x − D y = C y = − x + x + 2x + Câu 23 Đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D điểm cực trị? A y = x + x − B y = −2 x3 + x + C y = x + x − D y = − x + x + Câu 24 Đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D có điểm cực trị? A y = x − x + B y = −2 x − x + D y = C y = x − x − 2x +1 − 4x Câu 25 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y = x − (m + 1) x + có điểm cực trị A −3 < m < B −1 < m < C m < x − không D −3 ≤ m ≤ Câu 26 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y = x − x + (m + 1) x + có hai điểm cực trị 11 13 A m < − B m < − C m < D m < 12 3 12 Câu 27 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = mx3 − x + (m − 1) x + có hai điểm cực trị điểm cực tiểu nằm bên trái điểm cực đại A − + 21 < m < B − 21 < m Câu 29 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = mx + (m − 1) x + có hai điểm cực đại điểm cực tiểu A m < −1 B < m < C m < −1 < m < D −1 < m < Câu 30 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = mx + 2mx + có ba điểm cực trị ba điểm ba đỉnh tam giác 1 A m = B m = C m = −3 D m = − 3 3 Câu 31 Hỏi đồ thị hàm số y = x + x − x + đồ thị hàm số y = x − x − có tất điểm chung? A Không có điểm chung B Có điểm chung C Có điểm chung D Có điểm chung Câu 32 Biết đồ thị hàm số y = x3 + x − x + đồ thị hàm số y = − x − x + cắt điểm nhất, kí hiệu ( x0 ; y0 ) tọa độ điểm Tìm y0 A y0 = B y0 = C y0 = D y0 = −1 Câu 33 Cho hàm số y = f ( x) xác định R \ { −1;1} , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau x y′ −∞ −1 +∞ − − − − +∞ y +∞ −3 −∞ −∞ Tìm tất giá trị thực tham số m cho đường thẳng y = 2m + cắt đồ thị hàm số cho hai điểm phân biệt A m ≤ −2 B m ≥ C m ≤ −2 m ≥ D m < −2 m > Câu 34 Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y = x + x + m cắt trục hoành điểm Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh Thầy Khương- Dạy học Tâm- Nâng Tầm Học Sinh 27 B m > < m < 27 D m < − A m < − C − m > 27 Câu 35 Tìm tất giá trị thực tham số m cho đường thẳng y = m + cắt đồ thị hàm số 3 x − x + bốn điểm phân biệt A − < m < B − < m < 2 y= C m > −7 D − < m ≤ x2 + x + Câu 36 Tìm giá trị lớn (nếu có) hàm số y = tập xác định ¡ x − x +1 y =1 A max y = B max ¡ ¡ C max y = D Hàm số giá trị lớn ¡ Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh Thầy Khương- Dạy học Tâm- Nâng Tầm Học Sinh Chương Hàm số lũy thừa, hàm số mũ hàm số logarit Câu Tìm tập xác định y = xπ hàm số y = x −5 A D = ( −∞; ) B D = ( 0; +∞ ) C D = ( −∞; +∞ ) D −4 C y ' = − x D y ' = − x D = ( −∞; +∞ ) \ { 0} Câu Tính đạo hàm hàm số y = x − A y ' = Câu 23 x −4 B y ' = − x Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = x Câu C y = x −4 B y = x D y = xπ Cho hàm số y = x − Hỏi khẳng định khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số cho tiệm cận B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang có tiệm cận đứng D.Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang tiệm cận đứng Câu Câu Tìm tập xác định D hàm số y = ( − x ) A D = ( −∞; +∞ ) B D = ( −∞;1] C D = ( −∞;1) D D = ( −∞; +∞ ) \ { 1} Tính đạo hàm hàm số y = ( − x ) A y ' = − C y ' = Câu − −4 − x ( ) − B y ' = − x ( − x ) − D y ' = x ( − x ) − x ( − x2 ) Tính đạo hàm hàm số y = ( − cos x ) A y ' = ( − cos x ) B y ' = −4 ( − cos x ) sin x Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh Thầy Khương- Dạy học Tâm- Nâng Tầm Học Sinh C y ' = ( − cos x ) sin x D y ' = 16 ( − cos x ) sin x Câu Tìm số thực a , biết log3 ( − a ) = A −4 Câu C −7 B Tìm số thực a , biết log a.log A a = 256 a = a = 32 256 B a = 64 D a = 16 a = C a = 16 Câu 10 D −6 16 Cho a số thực dương, khác Đặt log3 a = α Tính giá trị biểu thức P = log a − log a + log a theo α A P = Câu 11 − 5α α A P = Câu 13 2( 1−α ) α b C P = − 10α α D P = −3α a theo α α − 12 α B P = α − 12 2α C P = 4α − 2α D P = α2 −3 α Cho a b số thực dương, a ≠ Hỏi khẳng định khẳng định đúng? A log a C log a (a (a 2 + ab ) = + log a b B log + ab ) = + log a ( a + b ) D log a a (a (a 2 + ab ) = + log a b + ab ) = log a ( a + b ) Đặt a = log , b = log Hãy biểu diễn log15 10 theo a b a + 2ab 2ab a + 2ab C log15 10 = ( ab + b ) a − ab B log15 10 = ab A log15 10 = Câu 14 Cho a b số thực dương, khác Đặt log a b = α Tính giá trị biểu thức P = log a2 b − log Câu 12 B P = Cho hàm số y = A y ' = a − ab D log15 10 = ab + b Khẳng định khẳng định sai? 3x 1 ln x 3 B.Hàm số cho đồng biến khoảng ( −∞; +∞ ) C.Đồ thị hàm số cho có tiệm ngang trục hoành D.Toàn đồ thị hàm số cho nằm phía trục hoành Câu 15 Tính đạo hàm hàm số y = x A y ' = x.7 Câu 16 x −1 B y ' = C y ' = ln x Tính đạo hàm hàm số y = 19 x +1 x 7x D y ' = ln Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh Thầy Khương- Dạy học Tâm- Nâng Tầm Học Sinh ( ) x A y ' = x x + 19 B y ' = ( x + 1) 19 x C y ' = ( x + 1) 19 x +1.ln19 D y ' = x.19 x +1.ln19 2 Câu 17 Tính đạo hàm hàm số y = cos x − 92 x sin x − ( cos x − 1) ln 34 x sin x + ( cos x − 1) ln C y ' = − 34 x Cho hàm số y = log +1 A y ' = Câu 18 sin x − ( cos x − 1) ln 34 x sin x + ( cos x − 1) ln D y ' = − 34 x B y ' = x Khẳng định khẳng định sai? A Hàm số cho có tập xác định D = ¡ \ { 0} B.Hàm số cho đồng biến tập xác định C Đồ thị hàm số cho có tiệm cận đứng trục tung D Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang Câu 19 Cho hàm số y = log x Khẳng định khẳng định sai? A Hàm số cho có tập xác định D = ¡ \ { 0} x ln C Hàm số cho nghịch biến khoảng xác định D Đồ thị hàm số cho có tiệm cận đứng trục tung B y ' = − Câu 20 Câu 21 Câu 22 Tính đạo hàm hàm số y = log x A y ' = ln x ln B y ' = C y ' = x ( ln − ln 3) D y ' = ln x ln x ( ln − ln 3) Tìm tập xác định D hàm số y = log ( − x + x ) A D = ( −∞; +∞ )  1−  B D =  −∞; ÷ ÷    1+  ; +∞ ÷ C D =  ÷     1−  1+ ∪ ; +∞ D D =  −∞; ÷  ÷  ÷ ÷     Tính đạo hàm hàm số y = log ( − x + x + 1) A y ' = ln ( + x − x ) ln B y ' = C y ' = ( − x ) ( + x − x ) ( ln − ln ) D y ' = ( x + 1) ln ( + x − x ) ln 2 ( 1− x) ( + x − x ) ( ln − ln 5) Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh Thầy Khương- Dạy học Tâm- Nâng Tầm Học Sinh Câu 23 Câu 24 Tính đạo hàm hàm số y = log 2x − A y ' = ( x − 5) ln B y ' = x − ln C y ' = ( x − 5) ln D y ' = x − ln Cho hàm số f ( x ) = 2x 5x −1 Hỏi khẳng định khẳng định sai? x x2 −1 > B f ( x ) > ⇔ + log + log A f ( x ) > ⇔ x > ( x − 1) log 2 C f ( x ) > ⇔ x.log > ( x − 1) log D f ( x ) > ⇔ x.ln > ( x − 1) ln Câu 25 Tính đạo hàm hàm số y = log A x.ln 81 + ) 32 x ( y' = ( x.3 2x C y ' = Câu 26 + 1) ln ( x.ln + 1) 32 x ( x.3 2x + 1) ln Giải phương trình ( 0,8 ) ( x.3 2x + 1) 32 x.ln + B y ' = ( x.32 x + 1) ln D y ' = 32 x + x 32 x −1 ( x.32 x + 1) ln B x = − 13 + 13 x = 2 D x = − 21 + 21 x = 2 x( x − 2) = ( 1, 25 ) x −3 A Phương trình cho vô nghiệm C x = − Câu 27 + 13 − 13 x = − 2 Tìm tập nghiệm S phương trình x x−1 = 1  B S =   2 A S = { 0;1} {  −1 − −1 +  ; D S =     } C S = −1 − 3; −1 + Câu 28 Giải bất phương trình ( 0, ) x ( x +1) > ( 2,5 ) 3− x B x < A.Bất phương trình cho vô nghiệm C Câu 29 − 13 + 13 2 −1 − 13 −1 + 13 [...]... cả các khối tứ diện đó có thể tích bằng 3 V B Tất cả các khối tứ diện đó có thể tích bằng 6 V V C Có khối tứ diện có thể tích bằng , có khối tứ diện có thể tích bằng 3 6 V D Không có khối tứ diện nào có thể tích bằng và không có khối tứ diện nào có thể tích 3 bằng V 6 Câu 28 Cho khối hộp H có thể tích bằng V , xét tất cả các khối tứ diện có cả bốn đỉnh là đỉnh của H nhưng không có cạnh nào là cạnh của... các khối tứ diện đó có thể tích bằng 3 V B Tất cả các khối tứ diện đó có thể tích bằng 6 V V C Có khối tứ diện có thể tích bằng , có khối tứ diện có thể tích bằng 3 6 V D Không có khối tứ diện nào có thể tích bằng và không có khối tứ diện nào có thể tích 3 bằng V 6 Câu 29 Cho khối hộp H có thể tích bằng V , xét tất cả các khối chóp tứ giác có đỉnh của chóp và các đỉnh của mặt đáy đều là đỉnh của H ... cả các khối chóp tứ giác có đỉnh và các đỉnh của mặt đáy đều là đỉnh của H Chọn câu đúng: V A Tất cả các khối chóp đó có thể tích bằng 3 2V B Tất cả các khối chóp đó có thể tích bằng 3 V 2V C Có khối chóp có thể tích bằng , có khối chóp có thể tích bằng 3 3 V D Không có khối chóp nào có thể tích bằng và không có khối chóp nào có thể tích bằng 3 2V 3 Câu 31 Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng V , điểm... các khối chóp đó có thể tích bằng 3 V B Tất cả các khối chóp đó có thể tích bằng 6 V V C Có khối chóp có thể tích bằng , có khối chóp có thể tích bằng 3 6 Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh 34 Thầy Khương- Dạy học bằng Tâm- Nâng Tầm Học Sinh D Không có khối chóp nào có thể tích bằng V và không có khối chóp nào có thể tích bằng 3 V 6 Câu 30 Cho lăng trụ tam giác H có thể tích bằng... A F ( x ) = 1 − 2 + C B F ( x ) = + ln x x 2 2 x x2 C F ( x ) = + ln x + C D F ( x ) = + ln x + C 2 2 x Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 2017 2017 x + C ln 2017 1 2017 x +1 + C C ∫ f ( x ) dx = x +1 x B ∫ f ( x ) dx = 2017 + C x D ∫ f ( x ) dx = 2017 ln 2017 + C e Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = x A ∫ f ( x ) dx = xe + C ln x e −1 C ∫ f ( x ) dx = e.x + C Câu 7 1 B F ( x ) = + C A ∫ f ( x... phức z , z là một số thực không âm Câu 7 Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây sai ? A Số phức z = 2 2 có phần thực là 2 2 B Số phức z = 2 − i có phần thực là 2 , phần ảo là − i C Tập số phức chứa tập số thực D Số phức z = −3 + 4i có mô đun bằng 5 Câu 8 Tìm khẳng định sai A Tập hợp các điểm biểu diễn các số phứccó mô đun bằng 1 là đường tròn đơn vị (đường tròn có bán kính bằng 1, tâm là gốc tọa... hoành D Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức có phần thực và phần ảo thuộc khoảng ( −1;1) là miền trong của một hình vuông Câu 9 Khẳng định nào sai ? 1 luôn là số thực z A ∀z ∈ C , z + z luôn là số thực B ∀z ∈ C , C ∀z ∈ C , z − z luôn là số thuần ảo D ∀z ∈ C , z.z luôn là số thực không âm Câu 10 Khẳng định nào sai ? A ( 2 − 3i ) + ( 5 + i ) = 7 − 2i B ( 3 − 4i ) − ( 1 − 6i ) = 2 ( 1 + i ) C ( 4 − 3i... − 3 = 0 A S = 3 B S = 4 C S = 4,5 D S = 5 Câu 66 Câu 66 Hình phẳng H có diện tích S gấp 30 làn diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y 2 = 2 x, x − 2 y + 2 = 0, y = 0 Tính S A S = 20 B S = 30 C S = 40 D S = 50 Câu 67 Kí hiệu S1 , S 2 , S3 lần lượt là diện tích hình vuông đơn vị (có cạnh bằng đơn vị), hình tròn đơn vị (có bán kính bằng đơn vị), hình phẳng giới hạn bởi hai đường y = 2 1 − x 2... trình x 2 − 4 x + 9 = 0 vô nghiệm B Phương trình x 2 + 3 = 0 có hai nghiệm phân biệt C Phương trình x 2 = −2 có hai nghiệm ±i 2 D Phương trình x 4 − 4 x 2 = 5 có 4 nghiệm 2 Câu 30 Cho phương trình bậc hai với hệ số thực az + bz + c = 0 ( a ≠ 0 ) Xét trên tập số phức, khẳng định nào trong các khẳng định sau sai? A Phương trình bậc hai đã cho luôn có nghiệm B Tổng hai nghiệm của phương trình bậc hai đã cho... khối hộp chữ nhật là S , đáy của nó là một hình vuông cạnh a Thể tích của khối hộp đó bằng: A a ( S − 2a 2 ) 4  aS  3 B  ÷− a  4   aS  3 C  ÷− 2a 4   Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh D a ( S − 2a 2 ) 2 32 Thầy Khương- Dạy học bằng Tâm- Nâng Tầm Học Sinh Câu 18 Một khối chóp tam giác có ba góc phẳng vuông tại đỉnh, có thể tích và hai cạnh bên bằng Cạnh bên thứ ba ... Có ba điểm cực trị Câu 13 Hỏi hàm số y = x − x − có tất điểm cực trị? A Không có điểm cực trị C Có hai điểm cực trị Câu 14 Tìm giá trị lớn hàm số y = A max y = [2;4] 11 B Có điểm cực trị D Có. .. C 2 x Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = 2017 2017 x + C ln 2017 2017 x +1 + C C ∫ f ( x ) dx = x +1 x B ∫ f ( x ) dx = 2017 + C x D ∫ f ( x ) dx = 2017 ln 2017 + C e Tìm nguyên hàm hàm số f ( x... 3) x + có ba điểm cực trị 11 13 A m < − B m < 4 13 11 C m > − D m < −5 −5 < m < − 4 Câu 12 Hỏi hàm số y = x − x + có tất điểm cực trị? A Không có điểm cực trị C Có hai điểm cực trị B Có điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề ôn THI THPT QUỐC GIA TOÁN 2017 có đáp án, CHUYÊN đề ôn THI THPT QUỐC GIA TOÁN 2017 có đáp án, , Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, Chương 2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, Chương 3. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, Chương 5. Khối đa diện, Chương 6. Mặt trụ, mặt nón, mặt cầu, Chương 7. Phương pháp tọa độ trong không gian

Từ khóa liên quan