0

CHUYÊN đề ôn THI THPT QUỐC GIA TOÁN 2017 có đáp án

60 2,727 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2017, 14:13

... Có ba điểm cực trị Câu 13 Hỏi hàm số y = x − x − có tất điểm cực trị? A Không có điểm cực trị C Có hai điểm cực trị Câu 14 Tìm giá trị lớn hàm số y = A max y = [2;4] 11 B Có điểm cực trị D Có. .. C 2 x Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = 2017 2017 x + C ln 2017 2017 x +1 + C C ∫ f ( x ) dx = x +1 x B ∫ f ( x ) dx = 2017 + C x D ∫ f ( x ) dx = 2017 ln 2017 + C e Tìm nguyên hàm hàm số f ( x... 3) x + có ba điểm cực trị 11 13 A m < − B m < 4 13 11 C m > − D m < −5 −5 < m < − 4 Câu 12 Hỏi hàm số y = x − x + có tất điểm cực trị? A Không có điểm cực trị C Có hai điểm cực trị B Có điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề ôn THI THPT QUỐC GIA TOÁN 2017 có đáp án, CHUYÊN đề ôn THI THPT QUỐC GIA TOÁN 2017 có đáp án, , Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, Chương 2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, Chương 3. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, Chương 5. Khối đa diện, Chương 6. Mặt trụ, mặt nón, mặt cầu, Chương 7. Phương pháp tọa độ trong không gian