0

140 TRANG tài LIỆU điện XOAY CHIỀU 2017

139 478 0
  • 140 TRANG tài LIỆU điện XOAY CHIỀU 2017

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2017, 12:58

GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU Phần : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐẠI CƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU + Dòng điện xoay chiều dòng điện mà cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian theo phương trình: + Hiệu điện hai đầu mạch điện xoay chiều biến thiên điều hòa tần số khác pha so với dòng điện a Chu kì, tần số khung quay: Trong : f (Hz hay số dao động/giây) : tần số, số dao động lặp lại đơn vị thời gian T (s) : chu kì, thời gian ngắn mà dao động lặp lại cũ b Từ thông qua khung dây: φ = BScosωt Nếu khung có N vòng dây : φ NBS = = cos ωt φ0 cos ωt với φ0 = NBS Trong : φ0 : giá trị cực đại từ thông   ωt = n, B ; n : vectơ pháp tuyến khung ( ) B (T); S (m2); φ0 (Wb)  n ωt  B c Suất điện động cảm ứng tức thời đạo hàm bậc từ thông theo thời gian trái dấu: −φ ' = NBSω sin ωt = E0 sin ωt ; E0 = NBSω e= d Biểu thức hiệu điện tức thời dòng điện tức thời: Với độ lệch pha u so với i, có − π ≤ϕ ≤ π Đối với dòng điện xoay chiều i = I cos(2πft + ϕ i ) * Mỗi giây đổi chiều 2f lần * Nếu pha ban đầu ϕ i = ϕ i = π giây đổi chiều 2f − lần Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU Các đại lượng : U : ……… ……………………… ; I0 : ……………… .……… ……… U : …………………… … ………; I : ……………… ……… ……… u : ……………… ………………; i : ……………… ……………… Mối quan hệ : VD1 : Trong 1s, dòng điện xoay chiều có tần số f = 60 Hz đổi chiều lần? A 60 B 120 C 30 D 240 VD2 : Phát biểu sau dòng điện xoay chiều không ? Trong đời sống kĩ thuật, dòng điện xoay chiều sử dụng rộng rãi dòng điện chiều dòng điện xoay chiều A dễ sản xuất với công suất lớn B truyền tải xa hao phí nhờ dùng máy biến áp C chỉnh lưu thành dòng điện chiều cần thiết D có đủ tính chất dòng điện chiều VD3 (TN – 2009) : Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 220 cos100πt (V) Giá trị hiệu dụng điện áp C 110V D 110 V  VD4 : Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức : i = cos(100 t  ) (A) Kết luận sau sai ? A Tần số dòng điện 50Hz B Biên độ dòng điện  C Pha ban đầu dòng điện D Chu kì dao động dòng điện 0,02 giây π VD5 : Đặt điện áp u = 120 cos(100πt + )( v) vào hai đầu đoạn mạch điện Sau s kể từ thời điểm t = 0, B 220 V A 220V điện áp A V B 60 V C 60 V D 120 V VD6 : Hiệu điện hai đầu điện trở R = 100 Ω có biểu thức : u = 100 cos (100πt ) (V) Nhiệt lượng tỏa điện trở R phút : A 300 J B 600 J C 6000 J D 300 J ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… VD7 (TN – 2011) : Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = cos100πt (A) Cường độ hiệu dụng dòng điện : A 2A B 2 A Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN C.1A D 2A qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU VD8 : : 1 1 A B C D s s s s 100 25 200 50 ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… VD9 (ĐH – 2014) : Điện áp u = 141 cos 100πt (V) có giá trị hiệu dụng A 282 V B 141 V C 100 V D 200 V VD10 (ĐH – 2014) : Dòng điện có cường độ i = 2 cos 100πt (A) chay qua điện trở 100 Ω Trong 30 giây, nhiệt lượng tỏa điện trở A 8485 J B 24 kJ C 4243 J D 12 kJ ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… VD11 : Cho biết biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều i = I sin (ωt +φ ) Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều A I = I / B I = I /2 C I = I D I = 2I π  VD12 : Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức : i cos 100πt +  (A) Ở thời điểm t = s , cường = 50 3  độ dòng điện tức thời mạch có giá trị : A Cực đại B 2 A giảm C 2 A tăng D Cực tiểu ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… VD13 : Điện trở bình nấu nước ℓà R = 400Ω Đặt vào hai đầu bình hiệu điện xoay chiều, dòng điện qua bình ℓà i= 2cos100πt(A) Sau phút nước sôi Bỏ qua mát ℓượng Nhiệt ℓượng cung cấp ℓàm sôi nước ℓà: A 6400J B 576 kJ C 384 kJ D 768 kJ ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU VD14 : Trong đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng có dùng giá trị hiệu dụng? A điện áp B chu kỳ C tần số D công suất VD15 (THPT QG – 2015) : Cường độ dòng điện I = cos100πt (A) có pha thời điểm t A 50 π t B 100 π t C D 70 π t VD16 : Dòng điện xoay chiều i = I cosωt chạy qua điện trở R thời gian t dài tỏa nhiệt lượng Q tính biểu thức A Q = RI 2t B Q = Ri2t I2 I2 C Q = R t D Q = R t 2 BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài : Một ấm nước có điện trở may so ℓà 100 Ω, ℓắp vào mạng điện 220 V - 50 Hz Tính nhiệt ℓượng ấm nước tỏa vòng giờ? ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Bài : mạch điện có R, có u = 200cos 100πt V; R = 20 Ω Tính công suất mạch ? ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Bài : Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos(100πt + π/3) A a) Tính cường độ dòng điện mạch t = 0,5 (s); t = 0,125 (s) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… b) Tìm thời điểm mà cường độ dòng điện mạch có giá trị A ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… c) Tại thời điểm t cường độ dòng điện mạch có giá trị A giảm Hỏi sau 1/200 (s) cường độ dòng điện có giá trị bao nhiêu? Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Bài : Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 4cos(100πt + π/6) A a) Tính cường độ dòng điện mạch t = 0,5 (s); t = 0,125 (s) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… b) Tìm thời điểm mà cường độ dòng điện mạch có giá trị A ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… c) Tại thời điểm t cường độ dòng điện mạch có giá trị 2 A tăng Tìm cường độ dòng điện sau 1 1 s * ∆t = s * ∆t = s * ∆t = * ∆t = 200 300 120 600 ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… II CÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU CHỈ CHỨA R, HOẶC L , HOẶC C: Tác dụng Biểu thức điện trở Mạch có R Cản trở dòng điện u & i biến thiên đồng pha R Định luật Ôm I= Biểu thức i u i = I0 cosωt UR , R I0 = u R = U 0R cosωt ϕ =0 u i = R I0 U 0R U 0R R Mạch có L U U I0 = 0L I= L , ZL ZL Mạch có C Cản trở dòng xoay chiều làm u chậm pha i π /2 Dung kháng Z C = C.ω U U I= C , I0 = 0C ZC ZC i = I0 cosωt i = I0 cosωt Cản trở dòng xoay chiều làm u nhanh pha i π / Cảm kháng : ZL = L.ω u L U 0L cos(ω t + = π ϕ= + , 2 π ) = u C U 0C cos(ωt − u i + = I0 U π − , ϕ= π ) i2 u + = I02 U 02 Giản đồ vectơ Lưu ý : thiết bị đo cho ta biết giá trị hiệu dụng Bài tập ví dụ : Điện áp hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều có tụ có điện dung C = 10−4 ( F ) có π biểu thức u = 200 cos(100π t )(V ) Biểu thức cường độ dòng điện mạch : 5π π A i = 2 cos(100πt + ) ( A) C i = 2 cos(100π t + ) ( A) B i = 2 cos(100π t − π )( A) π D i = cos(100πt − ) ( A) Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN 6 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Giải : Tính Z C = TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU = 100Ω, ω.C Tính I I o = U /.Z C =200/100 =2A; i sớm pha góc π/2 so với u hai đầu tụ điện; Suy ra: i = 2 cos(100π t + π ) ( A) => Chọn C VD1 : Tác dụng cuộn cảm dòng điện xoay chiều A ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều B gây cảm kháng nhỏ tần số dòng điện lớn C cho phép dòng điện qua theo chiều D gây cảm kháng lớn tần số dòng điện lớn VD2 : Tìm phát biểu sai? A Phần tử R cho dòng điện qua tỏa nhiệt B Tụ điện không cho dòng điện chiều qua C Cuộn dây chức ngăn cản với dòng điện xoay chiều D Tụ điện cho dòng điện xoay chiều qua cản trở VD3 : Chọn phát biểu sai? A Khi tăng tần số ℓàm giá trị R không đổi B Khi tăng tần số ℓàm cảm kháng tăng theo C Khi tăng tần số ℓàm điện dung giảm D Khi giảm tần số ℓàm dung kháng tăng VD4 : Tìm phát biểu đúng? A Dung kháng có đơn vị ℓà Fara B Cảm kháng có đơn vị ℓà Henri C Độ tự cảm có đơn vị ℓà Ω D Điện dung có đơn vị ℓà Fara VD5 : Khi cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = I0 cosωt (A) qua mạch điện có tụ điện hđt tức thời hai cực tụ điện: A Nhanh pha i B Có thể nhanh pha hay chậm pha i tùy theo giá trị điện dung C C Nhanh pha π/2 i D Chậm pha π/2 i VD6 : Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có cuộn cảm A cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch B tần số dòng điện đoạn mạch khác tần số điện áp hai đầu đoạn mạch C cường độ dòng điện đoạn mạch sớm pha π /2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch D dòng điện xoay chiều tồn đoạn mạch VD7 : Đặt hiệu điện xoay chiều u = U sinωt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R Gọi U hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch; i, I , I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện mạch Hệ thức liên lạc sau không đúng? A U I − = U I0 B u i − = U I C u i2 + = U 02 I02 D U I + = U I0 VD8 : Đặt hiệu điện xoay chiều u = U sinωt vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện C Gọi U hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch; i, I0 , I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện mạch Hệ thức liên lạc sau đúng? Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh u i2 A − = U 02 I02 TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU u i2 B + = U I0 u i2 C + = U I2 D U I + = U I0 VD9 (ĐH – 2011) : Đặt điện áp u = U cos ωt vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thưc liên hệ đại lượng u i2 u i2 u i2 u i2 A + = B + = C + = D + = U U U I I I U I ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… VD10 (THPT QG – 2015) : Đặt điện áp u U cos100πt (t tính s) vào hai đầu tụ điện có điện dung = 10−4 C= (F) Dung kháng tụ điện π A 150 Ω B 200 Ω C 50 Ω D 100 Ω VD11 : Phát biểu sau với cuộn cảm? A.Cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều, tác dụng cản trở dòng điện chiều B.Cảm kháng cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kì dòng điện xoay chiều C.Hiệu điện hai đầu cuộn cảm pha với cường độ dòng điện D.Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện VD12 : Một mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, chọn pha ban đầu điện áp không biểu thức điện áp có dạng A u = 220cos(50t) V B u = 220cos(50πt) V D u = 220 2cos 100πt V C u = 220 2cos(100t) V ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… VD13 : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi tần số f thay đổi vào hai đầu cuộn cảm Khi f = 50 Hz cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng (A) Khi f = 60 Hz cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng A 2,5 A B 3,6 A C 4,5 A D 2,0 A ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… VD14 : Đặt điện áp xoay chiều u = U cos ωt (V) vào hai đầu điện trở R = 110( Ω ) cường độ dòng điện qua điện trở có giá trị hiệu dụng 2(A) Giá trị U C 110V D 110 V A 220 V B 220 V VD15 (ĐH – 2014): Đặt điện áp u = U o cos (100πt + π/4) (V) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện cường độ đòng điện mạch i = I o cos (100πt + φ) (A) Giá trị φ A –3π/4 B –π/2 C 3π/4 D π/2 Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… VD16 : Một cuộn dây mắc vào nguồn xoay chiều u = 200cos100 π t (V), cường độ dòng điện qua cuộn dây π  cảm là: i = cos 100π t −  (V ) Hệ số tự cảm L cuộn dây có trị số: 2  A L = B L = C L = D L = H H H H 2π 2π π 2π ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… VD17 : Sự phụ thuộc cảm kháng Z L cuộn dây vào tần số f dòng điện xoay chiều diễn tả đồ thị hình ? A ZL C Z L0 f f B ZL D ZL f f VD18 : Đối với dòng điện xoay chiều, khả cản trở dòng điện tụ điện C A Càng ℓớn, tần số f ℓớn B Càng nhỏ, chu kỳ T ℓớn C Càng nhỏ, cường độ ℓớn D Càng nhỏ, điện dung tụ C ℓớn VD19 : Khi mắc tụ điện vào mạng điện xoay chiều, tần số dòng điện xoay chiều: A Càng nhỏ, dòng điện dễ qua B Càng ℓớn, dòng điện khó qua C Càng ℓớn, dòng điện dễ qua D Bằng 0, dòng điện dễ qua VD20 : Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện: A Dòng điện có tần số nhỏ bị cản trở nhiều B Dòng điện có tần số ℓớn bị cản trở C Hoàn toàn D Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số ℓớn bị cản trở nhiều VD21 : Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa tụ điện tăng ℓên ℓần dung kháng tụ điện A tăng ℓên ℓần B tăng ℓên ℓần C giảm ℓần D giảm ℓần VD22 : Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa cuộn cảm tăng ℓên ℓần cảm kháng cuộn cảm A tăng ℓên ℓần B tăng ℓên ℓần C giảm ℓần D giảm ℓần Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU VD23 : Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện có điện trở hiệu điện tức thời hai đầu điện trở A Chậm pha dòng điện B Nhanh pha dòng điện C Cùng pha với dòng điện D ℓệch pha dòng điện π/2 VD24 : Một điện trở R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng điện mạch sớm pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch góc π/2 A Người ta phải mắc thêm vào mạch tụ điện nối tiếp với điện trở B Người ta phải mắc thêm vào mạch cuộn cảm nối tiếp với điện trở C Người ta phải thay điện trở nói tụ điện D Người ta phải thay điện trở nói cuộn cảm VD25 : Cách phát biểu sau ℓà không đúng? A Trong đoạn mạch chứa tụ điện, dòng điện biến thiên sớm pha π/2 so với hiệu điện B Trong đoạn mạch chứa tụ điện, dòng điện biến thiên nhanh pha π/2 so với hiệu điện C Trong đoạn mạch chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên chậm pha π/2 so với hiệu điện D Trong đoạn mạch chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên sớm pha π/2 so với hiệu điện 10 −3 F mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp u = 120 2cos100πt V Số Ampe 2π kế mạch ℓà bao nhiêu? A 4A B 5A C 6A D 7A VD27 (THPT QG – 2015) : Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng pha có điện áp hiệu dụng B 100 V C 220 V D 100 V A 220 V VD26 : Một tụ điện có C = VD28 : Đặt điện áp xoay chiều u = U cos(120πt − π ) V vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện cực đại qua tụ I Cường độ dòng điện qua tụ I /2 thời điểm sau đây? 1 1 s B s C s D s A 220 720 240 360 ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… = u U cos(ωt + VD29 : Hiệu điện hai đầu mạch điện xoay chiều có điện trở thuần: thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch biểu thức sau đây? π π = B i I cos(ωt − ) (A) π = D i I cos(ωt + ) (A) = A i I cos(ωt + ) (A) C i = I cos ωt (A) Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN π ) V Biểu 10 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU UL U U sin β = ⇒ U L= sin β sin α sin α UR R Vì U không đổi sin= α = = const nên U L = U Lmax sin β đạt cực đại hay sin β = U1 R + Z C2 Khi U L max U R + Z C2 = R π Khi sin β = ⇒ β = , ta có: U1 U C Z1 Z C Z12 R + Z C2 cos α = = ⇒ = ⇒ ZL = = U L U1 Z L Z1 ZC ZC Bài Toán : Tìm C để U Cmax : UZ C Lập biểu thức dạng: U = = IZ C C R + ( Z L − ZC ) U = 1 ( R + Z L2 ) Z − 2Z L Z + C C U y Tương tự trên, dùng ba phương pháp: đạo hàm, tam thức bậc hai, giản đồ Fre-nen để giải Phần : SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI Phương pháp dùng máy tính FX-570ES: (NHANH VÀ HIỆU QUẢ CHO TRẮC NGHIỆM) Chú ý: Z =R + ( Z L − Z C )i Và ta có i= ( tổng trở phức Z có gạch đầu: R phần thực, (Z L − Z C ) phần ảo) u hay u = i.Z tiến hành bấm máy tính Z Chọn cài dặt máy tính Fx-570ES: -Bấm SHIFT = = : Để cài đặt ban đầu (Reset all) -Bấm SHIFT MODE 1: hiển thị dòng (MthIO) Màn hình xuất Math -Bấm MODE : Tính toán số phức, hình xuất hiện: CMPLX -Bấm SHIFT MODE  : Cài đặt dạng toạ độ cực:( r∠θ ) -Chọn đơn vị đo góc độ (D) , bấm : SHIFT MODE hình hiển thị chữ D (-Chọn đơn vị đo góc Rad (R), bấm: SHIFT MODE hình hiển thị chữ R ) -Bấm SHIFT (-) : nhập ký hiệu góc ∠ số phức -Chuyển từ a + bi sang A∠ ϕ , bấm SHIFT = (-Chuyển từ A∠ ϕ sang a + bi , bấm SHIFT = ) -Dùng phím ENG để nhập phần ảo i Lưu ý Chế độ hiển thị kết hình: Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN Phím ENG để nhập 125 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU Sau nhập, ấn dấu = hiển thị kết dạng số vô tỉ, muốn kết dạng thập phân ta ấn SHIFT = ( dùng phím SD ) để chuyển đổi kết Hiển thị Ví dụ 1: Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có R = 100 Ω ; C= π 10−4 F ; L= π H Cường độ dòng điện qua mạch có dạng: i = 2 cos100 π t(A) Viết biểu thức điện áp tức thời hai đầu mạch? Giải: Z= L.= ω L π 100= π 200Ω ; = ZC = = 100 Ω Và Z L -Z C =100 Ω ω C -Với máy FX570ES : Bấm chọn MODE hình xuất chữ: CMPLX -Bấm SHIFT MODE  : Cài đặt dạng toạ độ cực:( r∠θ ) -Chọn đơn vị đo góc độ (D), bấm: SHIFT MODE hình hiển thị chữ D Ta có : u = i.Z = I ∠ϕ i X ( R + ( Z L − Z C )i = 2  ∠0 X ( 100 + 100i ) ( Phép NHÂN hai số phức) Nhập máy: 2  SHIFT (-) X ( 100 + 100 ENG i ) = Hiển thị: 400∠45 Vậy biểu thức tức thời điện áp hai đầu mạch: u = 400cos( 100πt +π/4) (V) Ví dụ 2: Cho đoạn mạch xoay chiều có R = 40 Ω , L = π 10 −4 (F), mắc nối tiếp điện áp đầu 0.6π (H), C = mạch u =100 cos100 π t (V), Cường độ dòng điện qua mạch là: π π B i=2,5cos(100π t- )( A) A i=2,5cos(100π t+ )( A) π π C i=2cos(100π t- )( A) Giải: Z= L.= ω L π 100= π 100Ω ; = ZC C i=2cos(100π t+ )( A) = ω C 10−4 100π , 6π = 60 Ω Và Z L -Z C =40 Ω -Với máy FX570ES : Bấm chọn MODE hình xuất chữ: CMPLX -Bấm SHIFT MODE  : Cài đặt dạng toạ độ cực:( r∠θ ) -Chọn đơn vị đo góc độ (D), bấm: SHIFT MODE hình hiển thị chữ D Ta có : = i U ∠ϕu u 100 2∠0 = = ( Phép CHIA hai số phức) Z ( R + ( Z L − Z C )i ( 40 + 40i ) Nhập 100  SHIFT (-) : ( 40 + 40 ENG i ) = Hiển thị: 2,5∠-45 Vậy : Biểu thức tức thời cường độ dòng điện qua mạch là: i = 2,5cos(100πt -π/4) (A) Chọn B Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN 126 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU Ví dụ 3: Một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm L = 0,5/π (H) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 100 cos(100πt- π/4) (V) Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là: A i = 2cos(100πt- π/2)(A) B i = 2 cos(100πt- π/4) (A) C i = 2 cos100πt (A) Giải: Z L= L.ω= ,5 π D i = 2cos100πt (A) 100π= 50Ω ; Và Z L -Z C =50 Ω - = 50 Ω -Với máy FX570ES : Bấm chọn MODE hình xuất chữ: CMPLX -Bấm SHIFT MODE  : Cài đặt dạng toạ độ cực:( r∠θ ) -Chọn đơn vị đo góc độ (D), bấm: SHIFT MODE hình hiển thị chữ D Ta có : = i U ∠ϕu u 100 2∠ − 45 = = ( 50 + 50i ) Z ( R + Z Li) Nhập 100  SHIFT (-) - 45 : ( 50 ( Phép CHIA hai số phức) + 50 ENG i ) = Hiển thị: 2∠- 90 Vậy : Biểu thức tức thời cường độ dòng điện qua mạch là: i = 2cos( 100πt - π/2) (A) Chọn A Vận dụng Bài : Một cuộn dây cảm, có độ tự cảm L = π H, mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 3,18µF Điện áp tức thời cuộn dây có biểu thức u L = 100 cos(100πt + π )(V ) Biểu thức cường độ dòng điện mạch có dạng là: π A i 0,5cos(100πt − ) (A) = π C i cos(100πt − ) (A) = π B i 0, cos(100πt + ) (A) = π D i cos(100πt − ) (A) = Bài : Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện mắc nối tiếp Với= R 30 3Ω , L = π  iện là: u 120 cos 100π t +  V Biểu thức dòng điện H , điện áp đầu mạchđ = 2π 2  qua mạch là: A i π  1, 2 sin 100π t +  A 6  C i π  1, cos 100π t +  A 3  π  B i 1, 2 cos 100π t −  A = 6  π  D i 1, cos 100π t +  A = 6  Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN 127 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài : Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R tụ điện mắc nối tiếp Với = R 30 3Ω , C = 10−3 π  mạch điện u 180 cos 100π t +  V Biểu thức dòng điện F Điện áp đầu= 3π 2  qua mạch là: A i 2π   cos 100π t +  A   2π   B i 3cos 100π t + =  A   C i π  cos 100π t −  A 6  π  D i 3cos 100π t +  A = 3  Bài : Đặt điện áp u = U cos(100πt -π/3 ) (V) vào hai đầu tụ điện có điện dung 2.10 −4 π F Ở thời điểm điện áp hai đầu tụ điện 150 V cường độ dòng điện mạch A Biểu thức cường độ dòng điện mạch A i = 5cos(100πt +π/6) (A) B i = cos(100πt - π/6) (A) C i = cos(100πt +π/6) (A) D i = 5cos(100πt - π/6) (A) Bài : Đặt điện áp xoay chiều u = U cos(100πt + π/3) (V) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L= H Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm 2π A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm A i = cos(100πt + π/6) (A) B i = 2 cos(100πt - π/6) (A) C i = 2 cos(100πt +π/6 ) (A) D i = cos(100πt - π/6) (A) Bài : Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện mắc nối tiếp Với= R 40 3Ω , L = 0, π H ,C = π  điện u 160 cos 100π t −  V Biểu thức F Điện áp đầu mạch = π 3  10−4 điện áp hai đầu điện trở là: π  A uR 80 cos 100π t +  V = 6  π  B uR 80 cos 100π t −  V = 6  = C uR 80 cos (100π t − ) V π  D uR 40 cos 100π t −  V = 2  Bài : Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện mắc nối tiếp Với= R 40 3Ω , L = 0, π H ,C = 10−3 π  điện u 160 cos 100π t −  V Biểu thức F Điện áp đầu mạch = 3π 3  điện áp hai đầu cuộn dây là: Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN 128 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU π  A uL 120 cos 100π t +  V = 3  B uL = 140 cos (100π t π  C uL 120 cos 100π t −  V = 3  π  D uL 240 cos 100π t +  V = 6  ) V Bài : Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết R = 10 Ω, cuộn cảm có L = 10 −3 F π điện áp hai đầu cuộn cảm u = 20 cos(100πt + )V H , tụ điện có C = 2π 10π Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch A u = 40cos(100πt + π/4) (V) B u = 40 cos(100πt – π/4) (V) C u = 40 cos(100πt + π/4) (V) D u = 40cos(100πt – π/4) (V) Bài : Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuận R, cuộn dây cảm L tụ điện mắc nối tiếp 0,7 10−4 π  Với R= = điện u 120 cos 100π t −  V Biểu thức điện áp H, C F Điện áp đầu mạch 30Ω , L = = π π 2  hai đầu cuộn dây là: π  A uL 140 cos 100π t +  V = 6  π  B uL 140 cos 100π t −  V = 6  π  C uL 140 cos 100π t +  V = 6  π  D uL 70 cos 100π t +  V = 3  10−4 π  Bài 10 : Cho mạch điện hình vẽ: = C= F ; u AM 200 cos 100π t +  (V) R 100Ω , L = H , = π π 6  Biểu thức u AB là: A u AB C u AB π  200 cos 100π t +  V 6  π   B u AB 200 cos 100π t −  V = 12   A R L MC • π π   D u AB 200 cos 100π t −  V 200 cos 100π t −  V= 4 3   Bài 11 : Cho mạch điện hình vẽ Với R= 40Ω , L = B 10−4 π  F uMB 80 cos 100π t −  V , H ,C = = π 5π 3  Biểu thức u AB là: A u AB π  π   B u AB 80 cos 100π t +  V 80 cos 100π t −  = V 12  4   π  C u AB 80 cos 100π t −  V = 4  A R M L • C B π   D u AB 80 cos 100π t +  V = 12   Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN 129 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài 12 : Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện mắc nối tiếp Với= R 25 3Ω , L = π H, C = 10−3 π  đầu mạch u 120 cos 100π t +  Biểu thức dòng điện F Điện áp 2= 7π 2  qua mạch là: π  2 cos 100π t +  A 3  A i π  C i cos 100π t −  A = 6  π  B i cos 100π t +  A = 3  π  D i 2 cos 100π t +  A = 6  Bài 13 : Cho mạch điện hình vẽ Với = R 100Ω , L = i π H ,C = 10−4 π F Dòng điện qua mạch là: A π  cos 100π t −  A , Biểu thức u AB là: 2  R L C A u π  200 cos 100π t −  V 4  π  B u 200 cos 100π t +  V = 4  C u π  200 cos 100π t −  V 4  3π   D u 200 cos 100π t −  V =   B Bài 14 : Một mạch điện xoay chiều gồm hai ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp Cho biết biểu thức điện áp π π   hai đầu đoạn mạch dòng điện qua là:= = u 100 cos 100π t −  V; i cos 100π t −  A 2 4   A R =25Ω, Z c =25 3Ω B R =50 3Ω, Z c = 25Ω C R =50Ω, Z c =50 2Ω D R = 25 2Ω, Z c = 50 2Ω Bài 15 : Cho mạch điện xoay chiều gồm R, L mặc nối tiếp Điện áp đầu mạch có dạng u AB = 100 cos 100 πt (V) cường độ dòng điện qua mạch có dạng i = cos(10πt − A R = 25 Ω , L = C R = 25 2Ω, L = π )(A) Giá trị R L là: 0,61 H π B R = 25 Ω , L = H π D R = 50Ω, L = 0,22 H π 0,75 H π Bài 16 : Điện áp hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều có điện trở R= 200Ω có biểu thức u = 200 cos(100π t + π )(V ) Biểu thức cường độ dòng điện mạch : A i = cos(100π t ) ( A) Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN C.i = 2 cos(100π t ) ( A) 130 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU π B i = cos(100π t + ) ( A) D.i = 2cos(100π t − π )( A) Bài 17 : Cho hiệu điện hai đầu đoạn mạch xoay chiều có cuộn cảm L = 100 cos( 100π t − π π ( H ) : )(V ) Biểu thức cường độ dòng điện mạch : A i = cos( 100π t − B i = cos( 100π t + 5π )( A ) π C.i = cos( 100π t − D.i = cos(100πt − )( A ) π π )( A ) ) ( A) Bài 18 : Cho điện áp hai đầu tụ C u = 100cos(100πt- π/2 )(V) Viết biểu thức dòng điện qua mạch, biết C= 10 −4 π (F ) A i = cos(100πt) (A) B i = 1cos(100πt + π )(A) C i = cos(100πt + π/2)(A) D i = 1cos(100πt – π/2)(A) Bài 19 : Nếu đặt vào hai đầu mạch điện chứa điện trở cuộn cảm mắc nối tiếp điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100 cos( ω t + π ) (V), điện áp hai đầu điện trở có biểu thức u R =100cos( ω t) (V) Biểu thức điện áp hai đầu cuộn cảm π A u L = 100 cos( ω t + π C u L = 100 cos( ω t + cos( ω t + )(V) B u L = 100 )(V) D u L = 100 cos( ω t + π π )(V) )(V) Bài 20 : Nếu đặt vào hai đầu mạch điện chứa điện trở tụ điện mắc nối tiếp điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100 cos( ω t π )(V), điện áp hai đầu điện trở có biểu thức u R =100cos( ω t) (V) Biểu thức điện áp hai đầu tụ điện A u C = 100 cos( ω t C u C = 100 cos( ω t + π π cos( ω t + )(V) B u C = 100 )(V) D u C = 100 cos( ω t + π π )(V) )(V) Bài 21 : AM = 10cos100π = A u AB 20 2cos(100πt) (V) MB π = 10 cos (100πt -   B u AB 10 2cos  100πt + = Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN 131 AB ? π  (V) 3 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh π  C u AB 20.cos  100πt +  (V) = 3  TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU π  D u AB 20.cos  100πt −  (V) = 3  Bài 22 : Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L cảm , C mắc nối tiếp điện áp đoạn mạch π  chứa LC u1 60 cos 100π t +  (V ) (A) điện áp hai đầu R đoạn mạch u2 = 60cos (100π t ) (V ) Điện áp = 2  hai đầu đoạn mạch là: A u = 60 cos(100π t − π / 3) (V) C u B u = 60 cos(100π t − π / ) (V) D u = 60 cos(100π t + π / ) (V) 60 cos (100π t + π / ) (V) Bài 23 : Cho đoạn mạch gồm hai phần tử X, Y mắc nối tiếp Trong X, Y R, L C Cho biết hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = 200 cos100 π t(V) i = 2 cos(100 π t - π /6)(A) Cho biết X, Y phần tử tính giá trị phần tử đó? A R = 50 Ω L = 1/ π H B R = 50 Ω C = 100/ π µ F C R = 50 Ω L = 1/2 π H D R = 50 Ω L = 1/ π H Bài 24 : Đoạn mạch R , L , C mắc nối tiếp có R = 40 Ω ; L = 10 −3 H; C = F Đặt vào hai đầu mạch điện áp 6π 5π u = 120 cos 100 π t (V) Cường độ dòng điện tức thời mạch A i = 1,5cos(100 π t+ π /4) (A) B i = 1,5 cos(100 π t - π /4) (A) C i = cos(100 π t+ π /4) (A) D i = cos(100 π t - π /4) (A) ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Thời gian làm : 60 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1: Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở r tụ điện C Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 30V Điều chỉnh C để hiệu điện hai tụ đạt giá trị cực đại số 50V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây có giá trị bao nhiêu? A 30V B 40V C 20V D 50V Câu 2: Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp 2:3 Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu 10−3 thụ mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 60Ω, tụ điện có điện dung C = F cuộn dây 12π 0, cảm có cảm kháng L = H , cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V tần số π 50Hz Công suất toả nhiệt tải tiêu thụ A 180W B 135W C 26,7W D 90W Câu 3: Cho đọan mạch nối tiếp gồm tụ C, cuộn dây D Khi tần số dòng điện 1000 Hz người ta đo U C = 2V , U D = V , hiệu điện hai đầu đọan mạch U = 1V cường độ hiệu dụng mạch 10-3 Ω Cảm kháng cuộn dây là: A 75 Ω B 750 Ω C 150 Ω D 1500 Ω Câu 4: Tần số quay roto tần số dòng điện trong: A máy phát điện xoay chiều pha B động không đồng pha Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN 132 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU C máy phát điện chiều D máy phát điện xoay chiều pha π  Câu 5: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh hiệu điện u 220 cos  ωt −  (V) = 2  π  cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức i 2 cos  ωt −  (A) Công suất tiêu thụ đoạn = 4  mạch A 440 W B 220W C 220 W D 440W Câu 6: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp A điện áp hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp hai đầu đoạn mạch B điện áp hai đầu cuộn cảm pha với điện áp hai đầu tụ điện C điện áp hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D điện áp hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 7: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, sovới điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch π π π π A sớm pha B trễ pha C sớm pha D trễ pha 4 2 Câu 8: Dòng điện xoay chiều đoạn mạch có điện trở A tần số với hiệu điện hai đầu đoạn mạch có pha ban đầu B có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở mạch C lệch pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch D tần số pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Câu 9: Một đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở 100 Ω, cuộn dây cảm có hệ số tự cảm H tụ điện có điện dung C thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 200 cos100πt (V) π Thay đổi điện dung C tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại Giá trị cực đại A 50V B 100 V C 200V D 50 V Câu 10: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam 10 cực bắc) Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút Suất điện động máy sinh có tần số A 3000 Hz B 50 Hz C Hz D 30 Hz Câu 11: Khi động không đồng ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay động có tần số: A lớn tần số dòng điện chạy cuộn dây stato B tần số dòng điện chạy cuộn dây stato C lớn hay nhỏ tần số dòng điện chạy cuộn dây stato, tùy vàotải D nhỏ tần số dòng điện chạy cuộn dây stato Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos2πft (U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện Phát biểu sau đúng? A Cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch lớn tần số f lớn π B Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện đoạn mạch C Cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch không đổi tần số f thay đổi D Dung kháng tụ điện lớn tần số f lớn Câu 13: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp biến áp hoạt động không tải A B 105 V C 630 V D 70 V Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN 133 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 14: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Cuộn dây cảm Gọi U 0R , U 0L, U 0C hiệu điện cực đại hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây hai đầu tụ điện Biết U 0L = 2U 0R = 2U 0C Kết luận độ lệch pha dòng điện hiệu điện hai đầu mạch điện đúng: A u sớm pha i góc 3π/4 B u sớm pha i góc π/4 C u chậm pha i góc π/4 D u chậm pha i góc π/3 Câu 15: Một máy biến có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng 220 V Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Bỏ qua hao phí máy biến Số vòng dây cuộn thứ cấp A 2500 B 1100 C 2200 D 2000 Câu 16: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện có dung kháng Z C = 200Ω cuộn dây mắc nối tiếp Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = 120 cos(100πt + π π )V thấy điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng 120 sớm pha so với điện áp đặt vào mạch Công suất tiêu thụ cuộn dây A 144W B 72 W C 240W D 120W Câu 17: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, dòng điện hiệu điện pha A đoạn mạch dung kháng lớn cảm kháng B đoạn mạch xảy tượng cộng hưởng điện C đoạn mạch có điện trở mạch xảy cộng hưởng D đoạn mạch có điện trở Câu 18: Lần lượt đặt hiệu điện xoay chiều u = 5√2cos(ωt) với ω không đổi vào hai đầu phần tử: điện trở R, cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C dòng điện qua phần tử có giá trị hiệu dụng 50 mA Đặt hiệu điện vào hai đầu đoạn mạch gồm phần tử mắc nối tiếp tổng trở đoạn mạch A 100 Ω B 300 Ω C 400 Ω D 200 Ω Câu 19: Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây tụ điện mắc nối tiếp điện áp xoay π chiều ổn định có biểu thức u = 100 cos(100π t + )(V ) Dùng vôn kế có điện trở lớn đo điện áp hai đầu cuộn cảm hai tụ điện thấy chúng có giá trị 100V 200V Biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây là: π π A ud 200 cos(100π t + )(V ) B ud 100 cos(100π t + )(V ) = = 3π 3π C ud 200 cos(100π t + )(V ) D ud 100 cos(100π t + )(V ) = 4 Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch X mắc nối tiếp chứa hai ba phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện Biết điện áp hai đầu đoạn mạch X sớm pha so với cường độ π dòng điện mạch góc nhỏ Đoạn mạch X chứa A cuộn cảm tụ điện với cảm kháng lớn dung kháng B điện trở cuộn cảm C cuộn cảm tụ điện với cảm kháng nhỏ dung kháng D điện trở tụ điện Câu 21: = 1/π = 16 µ A R = 200Ω B R = 100 Ω C R = 100 Ω D R = 200 2Ω Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở hai tụ điện 100V 100 V Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch điện áp hai tụ điện có độ lớn Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN 134 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh A π B π C π TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU D π Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp π cường độ dòng điện qua đoạn mạch i = I cos(100πt + ) (A) Nếu ngắt bỏ tụ điện C cường độ dòng điện π qua đoạn mạch i I cos(100πt − ) (A) Điện áp hai đầu đoạn mạch = 12 π π A u 60 cos(100πt + ) (V) B u 60 cos(100πt + ) (V) = = 12 π π C u 60 cos(100πt − ) (V) D u 60 cos(100πt − ) (V) = = 12 Câu 24: Phát biểu sau không nói dòng điện xoay chiều hình sin? Dòng điện xoay chiều hình sin có A cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian B cường độ trung bình chu kì khác không C chiều thay đổi tuần hoàn theo thời gian D cường độ hiệu dụng cường độ cực đại chia cho Câu 25: Phát biểu sau nói dòng điện xoay chiều hình sin? A Chiều cường độ thay đổi đặn theo thời gian B Cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian C Chiều thay đổi tuần hoàn cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian D Chiều dòng điện thay đổi tuần hoàn theo thời gian Câu 26: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S = 100 cm2, có N = 500 vòng dây, quay với tốc độ 3000 vòng/phút quanh quanh trục vuông góc với đường sức từ trường B = 0,1 T Chọn gốc thời gian t =   s lúc pháp tuyến n khung dây có chiều trùng với chiều vectơ cảm ứng từ B Biểu thức xác định suất điện động cảm ứng e xuất khung dây A e = 157 sin(314t )(V) B e = 15,7 cos(314t )(V) D e = 157 cos(314t )(V) C e = 15,7 sin(314t )(V) Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp 0, gồm điện trở 30 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm (H) tụ điện có điện dung thay đổi Điều π chỉnh điện dung tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại A 100 V B 250 V C 160 V D 150 V Câu 28: Xét tác dụng toả nhiệt thời gian dài dòng điện xoay chiều hình sin i = I cos(ωt + ϕ i ) tương đương với dòng điện không đổi có cường độ I I A B 2I C D 2I 2 Câu 29: Một biến có hao phí bên xem không đáng kể, cuộn nối với nguồn xoay chiều U = 110V hiệu điện đo cuộn U = 220V Nếu nối cuộn với nguồn U hiệu điện đo cuộn A 110 V B 45V C 220 V D 55 V Câu 30: Phát biểu sau sai nói máy phát điện xoay chiều pha A Roto phần tạo dòng điện, stato phần tạo từ trường B Hai đầu cuộn dây phần ứng pha điện C Roto phần tạo từ trường, stato phần tạo dòng điện D Stato phần ứng gồm cuộn dây giống đặt lệch 1200 vòng tròn Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN 135 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU π  Câu 31: Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = cos100πt + ( A) , t tính giây (s) Trong giây đầu 3  tiên tính từ s, dòng điện xoay chiều đổi chiều lần ? A 100 lần B 314 lần C 50 lần D 200 lần Câu 32: Đặt điện áp u = U cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Biết dung kháng tụ điện R Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, π A điện áp hai đầu điện trở lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch π B điện áp hai đầu tụ điện lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch C mạch có cộng hưởng điện π D điện áp hai đầu cuộn cảm lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 33: 40 Ω π A 40Ω B 40 Ω C 20 Ω D 40 Ω Câu 34: Máy biến áp thiết bị A biến đổi tần số dòng điện xoay chiều B có khả biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều C làm tăng công suất dòng điện xoay chiều D biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Câu 35: Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay chiều Tần số dòng điện cuộn thứ cấp A nhỏ tần số dòng điện cuộn sơ cấp B lớn tần số dòng điện cuộn sơ cấp C nhỏ lớn tần số dòng điện cuộn sơ cấp D tần số dòng điện cuộn sơ cấp π  Câu 36: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = 2 cos100πt − ( A) , t tính 2  giây (s) Vào thời điểm t = s dòng điện chạy đoạn mạch có cường độ 400 A cực tiểu B cường độ hiệu dụng C cực đại D không Câu 37: Dung kháng mạch RLC mắc nối tiếp có giá trị nhỏ cảm kháng Muốn xảy tượng cộng hưởng điện mạch ta phải : A tăng điện dung tụ điện B tăng hệ số tự cảm cuộn dây C giảm tần số dòng điện xoay chiều D giảm điện trở mạch Câu 38: Khi nói hệ số công suất cosφ đoạn mạch điện xoay chiều, phát biểu sau sai? A Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp xảy cộng hưởng cosφ = B Với đoạn mạch có điện trở cosφ = C Với đoạn mạch gồm tụ điện điện trở mắc nối tiếp < cosφ < D Với đoạn mạch có tụ điện có cuộn cảm cosφ = Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN 136 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 39: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh hiệu điện xoay chiều có tần số 50 Hz Biết điện trở R = 25 Ω, cuộn dây cảm (cảm thuần) có L = 1/π H Để hiệu điện hai đầu đoạn mạch trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện dung kháng tụ điện A 100 Ω B 75 Ω C 150 Ω D 125 Ω Câu 40: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch π π π π A trễ pha B sớm pha C sớm pha D trễ pha 4 - HẾT Phần : GIẢN ĐỒ VEC TƠ CHO BÀI TOÁN ĐIỆN AC A CÁCH VẼ GIẢN ĐỒ VÉC TƠ: - Xét mạch RLC mắc nối tiếp hình L C R Các giá trị tức thời dòng điện nhau: i R = i L = i C = i A B Hình Các giá trị tức thời điện áp phần tử khác ta có: u = uR + uL + uC - Việc so sánh pha dao động điện áp hai đầu phần tử với dòng điện chạy qua so sánh pha dao động chúng với dòng điện chạy mạch Do trục pha giản đồ Frexnel ta chọn trục dòng điện thường nằm ngang Các véc tơ biểu diễn điện áp hai đầu phần tử hai đầu mạch điện biểu diễn trục pha thông qua quan hệ pha với cường độ dòng điện Cách vẽ giản đồ véc tơ gốc O: Véc tơ buộc (Qui tắc hình bình hành):  (Chiều dương ngược chiều kim đồng hồ) UL - Ta có: (xem hình 2)  + u R pha i ⇒ U R phương chiều với trục I: nằm ngang    π UR + u L nhanh pha so với i ⇒ U L vuông góc với trục I: hướng lên I  π + u C chậm pha so với i ⇒ U C vuông góc với trục I: hướng xuống  Hình     UC Điện áp hai đầu đoạn mạch là: u = u R + u L + u C ⇒ U = U R + U L + UC - Để có giản đồ véc tơ gọn ta không nên dùng quy tắc hình bình hành (rối hình 2b) mà nên dùng quy  tắc đa giác (dễ nhìn hình 3) U L  UL    U LC U  UR I  O I ϕ ϕ O    U LC UR U  UC   Hình 2b UC  UR Cách vẽ giản đồ véc tơ theo quy tắc đa giác hình (Véc tơ trượt) U L Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN 137  qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo)  UC GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh Xét tổng véc tơ: TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU        U = U R + U L + U C Từ điểm véc tơ U L ta vẽ nối tiếp véc tơ U R (gốc U R     trùng với U L ) Từ véc tơ U R vẽ nối tiếp véc tơ U C Véc tơ tổng U có gốc gốc   U L có ngọn véc tơ cuối U C (Hình 3) L - lên; C – xuống; R – ngang B Một số Trường hợp thường gặp: Trường hợp 1: U L > U C ϕ > u sớm pha i    - Phương pháp véc tơ trượt (Đa giác): Đầu tiên vẽ véc tơ U R , tiếp đến U L cuối U C Nối    gốc U R với U C ta véc tơ U hình sau:  UL  U    U= UL + UC LC ϕ UL - UC  UL  UR  U  UC Khi cần biểu diễn  U RL UL - UC ϕ  U RL  UR  UC  UL Vẽ theo quy tắc hình bình hành  U Khi cần biểu diễn ϕ  U RC UL - UC  UR  UC  UL  U RC Vẽ theo quy tắc hình bình hành Trường hợp 2: U L < U C ⇔ ϕ < 0: u trễ pha so với i (hay i sớm pha u) Làm trường hợp ta giản đồ thu gọn tương ứng Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN 138  UR ϕ  UL - UC    (facebook – zalo) qua sđt  : 0914449230 U U= UL + UC LC GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU C Một số công thức toán học thường áp dụng: Hệ thức lượng tam giác vuông: Cho tam giác vuông ABC vuông A đường cao AH = h BC = b, AC = b, AB = c, CH = b,, BH = c , ta có hệ thức sau: , b ab ;c ac, = = h = b , c, b.c = a.h 1 = + h b2 c2 B c' A H a c h A b c ’ b B C b a C Hệ thức lượng tam giác: a sin A a Định lý hàm số sin: = b c = sin B sin C b Định lý hàm số cos: a = b + c − 2bc cos A Chú ý: Thực có giản đồ chuẩn cho tất toán điện xoay chiều giản đồ vẽ giản đồ thường dùng Việc sử dụng giản đồ véc tơ hợp lí phụ thuộc vào kinh nghiệm người Dưới số tập có sử dụng giản đồ véc tơ làm ví dụ Đăng kí học thêm Vật Lý Biên Hòa – ĐN 2 139 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) [...]... kế, Ampe kế, nguồn điện xoay chiều C Thiết bị đo công suất, Ampe kế, nguồn điện xoay chiều D Đồng hồ đa năng hiện số VD21 : Trong 10 giây, dòng điện xoay chiều có tần số 98Hz đổi chiều A 196 lần B 98 lần C 1960 lần D 980 lần π VD22 : Một dòng điện xoay chiều có phương trình i 4cos(2π ft + )(A) Biết rằng trong 1s đầu tiên dòng điện đổi = 6 chiều 120 lần Tần số dao động của dòng điện là A 60Hz B 50Hz... đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cường độ dòng điện trong mạch và điện áp ở hai đầu đoạn mạch luôn A ngược pha nhau B lệch pha nhau π/3 C cùng pha nhau D lệch pha nhau π/2 VD12 : Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch A sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện B trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện C trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện D... VD7 : Đối với dòng điện xoay chiều, cảm kháng của cuộn cảm là đại lượng đặc trưng cho sự A cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng nhỏ càng bị cản trở nhiều B cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng ít bị cản trở C ngăn cản hoàn toàn dòng điện D cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở nhiều VD8 : Đối với dòng điện xoay chiều, dung kháng của tụ điện là đại lượng... cuộn dây C xảy ra trong mạch điện không phân nhánh D điện trở trong của cuộn dây bằng không π VD18 : Đặt vào hai đầu mạch điện chỉ chứa một phần tử một điện áp xoay chiều u U 2cos(ωt + ) thì = 4 π cường độ dòng điện chạy qua = mạch là i I 2cos(ωt − ) Phần tử của mạch điện là 8 A cuộn dây không thuần cảm B tụ điện C cuộn dây thuần cảm D điện trở VD19 : Xét 3 sơ đồ điện xoay chiều sau: Mạch (RL) (sơ đồ... 0,5 VD5 : Cho cuộn cảm có độ tự cảm L mắc trong mạch điện xoay chiều với tần số góc là ω Cảm kháng Z L của cuộn dây được tính bằng biểu thức Đăng kí học thêm Vật Lý tại Biên Hòa – ĐN 12 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 Lω 1 D Z L = Lω Lω VD6 : Cho tụ điện có điện dung C mắc trong mạch điện xoay chiều với tần số góc là ω Dung kháng Z C của cuộn... trở R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch: A Luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện B Có thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện C Luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây D Có thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở VD32 : Cho mạch điện gồm điện trở thuần có điện trở R, tụ điện và cuộn dây mắc nối tiếp Tổng... Hòa – ĐN 29 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU 2.10−4 F mắc nối tiếp với một điện trở, hiệu điện thế xoay chiều có 2π π tần số 50 Hz giữa hai đầu đoạn mạch trễ pha so với cường độ dòng điện Giá trị điện trở là 6 B 220 3 Ω C 200 Ω D 110 3 Ω A 100 3 Ω Câu 24: Cho một tụ điện có điện dung C = ………………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………………………... với một điện trở, hiệu điện thế xoay chiều có 2π π tần số 50 Hz giữa hai đầu đoạn mạch trễ pha so với cường độ dòng điện Giá trị điện trở là 6 A 100 3 Ω B 220 3 Ω C 200 Ω D 110 3 Ω Câu 23: Cho một tụ điện có điện dung C = ………………………………………………………………………………………………………………… ……… Đăng kí học thêm Vật Lý tại Biên Hòa – ĐN 30 qua sđt : 0914449230 (facebook – zalo) GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU... GV : Th.S Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Bài 21 : Một đoạn mạch điện gồm tụ điện có điện dung C = 10 −3 12 3π F mắc nối tiếp với điện trở R = 100 Ω, mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số f Tần số f... so với cường độ dòng điện VD13 : Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch A sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện B trễ pha hơn so với cường độ dòng điện C trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện D sớm pha hơn so với cường độ dòng điện VD14 : Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, khi nói về giá trị tức thời của điện áp trên từng phần ... Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU VD23 : Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện có điện trở hiệu điện tức thời hai đầu điện trở A Chậm pha dòng điện B Nhanh pha dòng điện C Cùng pha... sai? A Phần tử R cho dòng điện qua tỏa nhiệt B Tụ điện không cho dòng điện chiều qua C Cuộn dây chức ngăn cản với dòng điện xoay chiều D Tụ điện cho dòng điện xoay chiều qua cản trở VD3 : Chọn... dòng điện xoay chiều, tác dụng cản trở dòng điện chiều B.Cảm kháng cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kì dòng điện xoay chiều C.Hiệu điện hai đầu cuộn cảm pha với cường độ dòng điện D.Cường độ dòng điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 140 TRANG tài LIỆU điện XOAY CHIỀU 2017 , 140 TRANG tài LIỆU điện XOAY CHIỀU 2017 ,

Từ khóa liên quan