TỔNG hợp các đề KIỂM TRA, đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TRẮC NGHIỆM GIÁO dục CÔNG dân lớp 12

274 3K 2
TỔNG hợp các đề KIỂM TRA, đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TRẮC NGHIỆM GIÁO dục CÔNG dân lớp 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 TỔNG HỢP CÁC ĐỀ KIỂM TRA, ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 Tp Hồ Chí Minh, ngày 03/12/2016 THAM KHẢO TÀI LIỆU CÁC MÔN KHÁC TẠI TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC, TIẾNG ANH, NGỮ VĂN, SINH HỌC, LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ, GIÁO DỤC CÔNG DÂN Xem chi tiết blogspot: http://tailieuonthi123.blogspot.com/ http://khotailieutonghop247.blogspot.com/ http://khotailieuonthi247.blogspot.com/ Fanpages tài liệu full môn: Xem chi tiết Kho tài liệu ôn thi thpt quốc gia năm 2017 môn Toán FULL: Xem chi tiết Kho tài liệu ôn thi thpt quốc gia năm 2017 môn Vật Lý: Xem chi tiết Kho tài liệu ôn thi thpt quốc gia năm 2017 môn Hóa Học: Xem chi tiết Kho tài liệu ôn thi thpt quốc gia năm 2017 môn Ngữ Văn: Xem chi tiết Kho tài liệu ôn thi thpt quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh: Xem chi tiết Kho tài liệu ôn thi thpt quốc gia năm 2017 môn Sinh Học: Xem chi tiết Kho tài liệu ôn thi thpt quốc gia năm 2017 môn Lịch Sử: Xem chi tiết Kho tài liệu ôn thi thpt quốc gia năm 2017 môn Địa Lý: Xem chi tiết SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đề thi có 03 trang ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN - LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017 Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 132 Câu 1: Năng lực trách nhiệm pháp lý người phụ thuộc vào A hành vi người B lỗi vi phạm người C độ tuổi, tình trạng sức khỏe tâm lý D suy nghĩ sai trái người Câu 2: Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình tội phạm nghiêm trọng cố ý người từ A đủ 14 tuổi đến 18 tuổi B đủ 16 tuổi trở lên C đủ 14 tuổi trở lên D đủ 14 tuổi đến 16 tuổi Câu 3: Chỉ đâu hành vi công dân áp dụng pháp luật? A Quỳnh không vào đường ngược chiều B Bạn Nam đường dành cho người xe máy C UBND huyện Y định thu hồi đất sử dụng không mục đích D Tuấn tham gia bầu cử hội đồng nhân dân cấp Câu 4: Chỉ độ tuổi người lực hành vi dân sự? A Từ đủ tuổi đến 18 tuổi B Chưa đủ tuổi C Từ đủ tuổi đến 16 tuổi D Từ đủ tuổi đến 18 tuổi Câu 5: Phương tiện để công dân bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp A Pháp luật B Thông tư C Pháp lệnh D Nghị định Câu 6: Chủ thể vi phạm hình A cá nhân tổ chức B cá nhân tập thể C cá nhân quan nhà nước D cá nhân Câu 7: Nghi can Hòa xả chất thải độc chưa qua xử lý xuống dòng sông, gây nhiễm độc cho nguồn nước cư dân hai bên bờ sông Hành vi vi phạm xác định lỗi A cố ý trực tiếp B cố ý gián tiếp C vô ý tự tin D vô ý cẩu thả Câu 8: Xác định đâu văn quy phạm pháp luật? A Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam B Luật Bảo vệ môi trường C Điều lệ Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh D Nội quy nhà trường Câu 9: Thiếu quan tâm giáo dục gia đình, lại đua đòi bạn bè ăn chơi nên Thanh phạm tội cướp tài sản qua sinh nhật tuổi 15 Hành vi cướp tài sản Thanh hành vi vi phạm A dân B kỉ luật C hành D hình Câu 10: Để quản lí xã hội, việc ban hành pháp luật, nhà nước phải làm gì? A Yêu cầu người dân thực pháp luật ủng hộ B Kiểm tra, kiểm sát hoạt động cá nhân, tổ chức xã hội C Đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường, xã, phường, thị trấn D Tổ chức thực hiện, đưa pháp luật vào đời sống người dân toàn xã hội Câu 11: Chị Hoa không đường giành cho xe máy Trong trường hợp chị Hoa A không tuân thủ pháp luật B không thi hành pháp luật C không áp dụng pháp luật D không sử dụng pháp luật Câu 12: Điều 65 Hiến pháp 1992 nước ta quy định: “Trẻ em gia đình, Nhà nước xã hội bảo vệ, chăm sóc giáo dục.” Điều 12 Luật Bảo vệ, chăm sóc Giáo dục trẻ em năm 2004 quy định: “Trẻ em có quyền chăm sóc, nuôi dưỡng, phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức.” Em điểm giống Điều 65 Hiến pháp 1992 Điều 12 Luật Bảo vệ, chăm sóc Giáo dục trẻ em năm 2004? A Đều quy định quyền trẻ em B Đều điều em cần có C Quy định cụ thể chi tiết quyền trẻ em D Nêu khái quát chung quyền trẻ em Câu 13: Không có pháp luật, xã hội A bị kiểm soát hoạt động B quy định bắt buộc C trật tự ổn định D gò ép quy định pháp luật Câu 14: Ông Nguyễn Văn Tình đến Ủy ban nhân dân huyện để nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh đồ điện tử (không thuộc ngành nghề mà pháp luật cấm kinh doanh) Hồ sơ ông hợp lệ đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật Thông qua việc ông Tình A thể mong muốn kinh doanh B thúc đẩy kinh doanh phát triển C thực quyền tự kinh doanh D chủ động lựa chọn nghề kinh doanh Câu 15: Vì nhà nước quản lí xã hội pháp luật? A Để phát triển kinh tế theo hướng B Là phương pháp quản lí dân chủ hiệu C Duy trì mối quan hệ theo hướng tích cực D Đảm bảo yêu cầu xã hội Câu 16: Để kỷ niệm năm cuối thời học sinh, Quân bạn bè chung tiền mua thuốc lắc để thử cảm giác mạnh Trong lúc nhóm chơi bị công an kiểm tra bắt tất đồn Quân bạn bị xử phạt theo hình thức đây? A Xử phạt hình hành B Xử phạt hành C Xử phạt dân D Xử phạt hình Câu 17: Người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi điều khiển xe máy, xe máy điện vi phạm quy định lĩnh vực giao thông đường bị A không phạt tiền B tịch thu xe C cảnh cáo D phạt tiền Câu 18: Trong đời sống xã hội, vai trò pháp luật xem xét từ hai góc độ A Nhà nước Công dân B quản lí bảo vệ C tổ chức xã hội cá nhân D xã hội Công dân Câu 19: Khải 14 tuổi xe máy vào đường ngược chiều, bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe định xử phạt hành Khải Cụ thể Khải bị A tịch thu phương tiện B phạt tiền C cảnh cáo D kỷ luật Câu 20: Ông Phú không đồng ý với Quyết định Ủy ban nhân dân huyện thu hồi đất gia đình ông để giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hải sử dụng Ông khiếu nại lên Chủ tịch UBND cấp tỉnh Trong trường hợp ông Phú A thi hành pháp luật B áp dụng pháp luật C tuân thủ pháp luật D sử dụng pháp luật Câu 21: Công dân Năm không tham gia buôn bán, tàng trữ sử dụng chất ma túy Trong trường hợp công dân Năm A áp dụng pháp luật B sử dụng pháp luật C thi hành pháp luật D tuân thủ pháp luật Câu 22: Bạn Lan không đội mũ hiểm xe máy điện Bạn Lan A không thi hành pháp luật B không áp dụng pháp luật C không sử dụng pháp luật D không tuân thủ pháp luật Câu 23: Quyền nghĩa vụ công dân quy định A Hiến pháp luật B Luật Hôn nhân gia đình C lĩnh vực cụ thể D Pháp lệnh luật Câu 24: Ranh giới để phân biệt pháp luật với quy phạm xã hội khác là: A tính quy phạm phổ biến B sử dụng cho tổ chức trị C khuôn mẫu chung D có tính bắt buộc Câu 25: Nội dung pháp luật A quy định bổn phận trách nhiệm công dân B quy tắc xử (việc làm, việc phải làm, việc không làm) C quy định việc phải làm D giá trị đạo đức mà người hướng tới Câu 26: Pháp luật hệ thống quy tắc xử chung A tổ chức trị có quyền lực cao ban hành đạo thực B Nhà nước ban hành bảo đảm thực quyền lực nhà nước C phủ ban hành bảo đảm thực quyền lực D quan nhà nước ban hành yêu cầu người phải thực Câu 27: Bản thân em phải làm để chịu trách nhiệm trước pháp luật? A Làm việc theo nghĩa vụ B Sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật C Làm việc theo nhu cầu người D Làm việc theo ý muốn chủ quan Câu 28: Pháp luật có tính quyền lực bắt buộc chung pháp luật A bắt buộc cá nhân, tổ chức xã hội B buộc người phải tuân theo, xử theo quy định pháp luật C yêu cầu người phải thi hành tuân thủ thực tế D nhà nước ban hành bảo đảm thực sức mạnh quyền lực nhà nước Câu 29: Trách nhiệm pháp lí gắn liền với A nghĩa vụ giao cho cá nhân B hành vi trái pháp luật C dấu hiệu vi phạm pháp luật D vi phạm phạm pháp luật biện pháp cưỡng chế Câu 30: Chia loại vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lí vào A dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực trách nhiệm pháp lí B đối tượng bị xâm phạm, mức độ tính chất nguy hiểm hành vi vi phạm C lỗi chủ thể vi phạm pháp luật D địa vị, thành phần học vấn xã hội người vi phạm Câu 31: Chỉ câu không đặc trưng pháp luật? A Có tính đại B Có tính quy phạm phổ biến C Có tính quyền lực, bắt buộc chung D Có tính xác định chặt chẽ mặt hình thức Câu 32: Chọn câu trả lời cho tình sau: Người có điều kiện mà không cứu giúp người tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu người chết, A vi phạm đạo đức B vi phạm hình C vi phạm hành D bị xã hội lên án Câu 33: Phương pháp quản lí xã hội dân chủ hiệu quản lí A đạo đức B giáo dục C kế hoạch D pháp luật Câu 34: Yếu tố quan trọng nhất, định việc tuân thủ pháp luật hay vi phạm phạm pháp luật cá nhân, tổ chức A điều kiện kinh tế B nội dung pháp luật C ý thức người D giáo dục gia đình Câu 35: Pháp luật ban hành để hướng dẫn A hành vi, điều chỉnh cách xử cá nhân, tổ chức theo quy tắc, cách thức phù hợp B cá nhân, tổ chức xã hội thực theo quy tắc ban hành C cá nhân, tổ chức lực chọn cách xử theo quy tắc phù hợp D cá nhân, tổ chức thực tuân theo quy tắc chung phổ biến Câu 36: Pháp luật Nhà nước ta xây dựng ban hành thể ý chí, nhu cầu, lợi ích A giai cấp công nhân B giai cấp vô sản C đa số nhân dân lao động D Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 37: Anh Tình dùng gậy đánh người gây thương tích Anh Tình phải chịu trách nhiệm A hành B kỉ luật C dân D hình Câu 38: Chị Mai nhân viên công ty Hoa Hồng, có thai tháng thứ Do phải giao sản phẩm gấp cho khách hàng, Giám đốc yêu cầu tất nhân viên công ty phải làm thêm Chị Minh làm đơn xin miễn, Giám đốc không đồng ý Chị Minh vào Điều 115 Bộ luật Lao động (sửa đổi, bổ sung năm 2006) để khiếu nại việc Theo em, mục đích khiếu nại chị Minh nhằm: A thực quyền công dân B muốn bảo vệ sức khỏe C bảo vệ quyền lợi ích bị xâm hại D mang lại lợi ích cho Câu 39: Nhận định sau sai vai trò pháp luật? A Pháp luật phương tiện để nhà nước quản lí xã hội B Pháp luật bảo đảm sức mạnh quyền lực nhà nước C Quản lí xã hội pháp luật đảm bảo tính công dân chủ D Nhà nước quản lí xã hội chủ yếu pháp luật Câu 40: Điều 35 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 khẳng định: “Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, lắng nghe lời khuyên bảo đắn cha mẹ, giữ gìn danh dự truyền thống tốt đẹp gia đình” Điều phù hợp với A nguyện vọng người xã hội B quy tắc xử đời sống C chuẩn mực đời sống tình cảm, tinh thần người D Hiến pháp luật - HẾT Học sinh không sử dụng tài liệu; Giám thị coi thi không giải thích thêm SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN - LỚP 12 TRƯỜNG THPT YÊN LẠC NĂM HỌC 2016-2017 Đề thi có 03 trang Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 209 Câu 1: Nội dung pháp luật A quy định bổn phận trách nhiệm công dân B giá trị đạo đức mà người hướng tới C quy tắc xử (việc làm, việc phải làm, việc không làm) D quy định việc phải làm Câu 2: Vì nhà nước quản lí xã hội pháp luật? A Duy trì mối quan hệ theo hướng tích cực B Để phát triển kinh tế theo hướng C Đảm bảo yêu cầu xã hội D Là phương pháp quản lí dân chủ hiệu Câu 3: Chỉ đâu hành vi công dân áp dụng pháp luật? A UBND huyện Y định thu hồi đất sử dụng không mục đích B Bạn Nam đường dành cho người xe máy C Quỳnh không vào đường ngược chiều D Tuấn tham gia bầu cử hội đồng nhân dân cấp Câu 4: Trong đời sống xã hội, vai trò pháp luật xem xét từ hai góc độ A tổ chức xã hội cá nhân B Nhà nước Công dân C xã hội Công dân D quản lí bảo vệ Câu 5: Ông Phú không đồng ý với Quyết định Ủy ban nhân dân huyện thu hồi đất gia đình ông để giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hải sử dụng Ông khiếu nại lên Chủ tịch UBND cấp tỉnh Trong trường hợp ông Phú A thi hành pháp luật B sử dụng pháp luật C tuân thủ pháp luật D áp dụng pháp luật Câu 6: Nghi can Hòa xả chất thải độc chưa qua xử lý xuống dòng sông, gây nhiễm độc cho nguồn nước cư dân hai bên bờ sông Hành vi vi phạm xác định lỗi A cố ý trực tiếp B cố ý gián tiếp C vô ý tự tin D vô ý cẩu thả Câu 7: Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình tội phạm nghiêm trọng cố ý người từ A đủ 14 tuổi đến 16 tuổi B đủ 14 tuổi đến 18 tuổi C đủ 14 tuổi trở lên D đủ 16 tuổi trở lên Câu 8: Thiếu quan tâm giáo dục gia đình, lại đua đòi bạn bè ăn chơi nên Thanh phạm tội cướp tài sản qua sinh nhật tuổi 15 Hành vi cướp tài sản Thanh hành vi vi phạm A dân B kỉ luật C hành D hình Câu 9: Yếu tố quan trọng nhất, định việc tuân thủ pháp luật hay vi phạm phạm pháp luật cá nhân, tổ chức A ý thức người B giáo dục gia đình C điều kiện kinh tế D nội dung pháp luật Câu 10: Pháp luật ban hành để hướng dẫn A cá nhân, tổ chức xã hội thực theo quy tắc ban hành B hành vi, điều chỉnh cách xử cá nhân, tổ chức theo quy tắc, cách thức phù hợp C cá nhân, tổ chức lực chọn cách xử theo quy tắc phù hợp D cá nhân, tổ chức thực tuân theo quy tắc chung phổ biến Câu 11: Chia loại vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lí vào A dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực trách nhiệm pháp lí B đối tượng bị xâm phạm, mức độ tính chất nguy hiểm hành vi vi phạm C lỗi chủ thể vi phạm pháp luật D địa vị, thành phần học vấn xã hội người vi phạm Câu 12: Không có pháp luật, xã hội A bị kiểm soát hoạt động B quy định bắt buộc C trật tự ổn định D gò ép quy định pháp luật Câu 13: Ông Nguyễn Văn Tình đến Ủy ban nhân dân huyện để nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh đồ điện tử (không thuộc ngành nghề mà pháp luật cấm kinh doanh) Hồ sơ ông hợp lệ đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật Thông qua việc ông Tình A thể mong muốn kinh doanh B thúc đẩy kinh doanh phát triển C thực quyền tự kinh doanh D chủ động lựa chọn nghề kinh doanh Câu 14: Chủ thể vi phạm hình A cá nhân tổ chức B cá nhân C cá nhân quan nhà nước D cá nhân tập thể Câu 15: Người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi điều khiển xe máy, xe máy điện vi phạm quy định lĩnh vực giao thông đường bị A phạt tiền B cảnh cáo C tịch thu xe D không phạt tiền Câu 16: Bản thân em phải làm để chịu trách nhiệm trước pháp luật? A Sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật B Làm việc theo nghĩa vụ C Làm việc theo nhu cầu người D Làm việc theo ý muốn chủ quan Câu 17: Pháp luật có tính quyền lực bắt buộc chung pháp luật A bắt buộc cá nhân, tổ chức xã hội B buộc người phải tuân theo, xử theo quy định pháp luật C yêu cầu người phải thi hành tuân thủ thực tế D nhà nước ban hành bảo đảm thực sức mạnh quyền lực nhà nước Câu 18: Khải 14 tuổi xe máy vào đường ngược chiều, bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe định xử phạt hành Khải Cụ thể Khải bị A tịch thu phương tiện B phạt tiền C cảnh cáo D kỷ luật Câu 19: Phương tiện để công dân bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp A Pháp luật B Pháp lệnh C Thông tư D Nghị định Câu 20: Chị Mai nhân viên công ty Hoa Hồng, có thai tháng thứ Do phải giao sản phẩm gấp cho khách hàng, Giám đốc yêu cầu tất nhân viên công ty phải làm thêm Chị Minh làm đơn xin miễn, Giám đốc không đồng ý Chị Minh vào Điều 115 Bộ luật Lao động (sửa đổi, bổ sung năm 2006) để khiếu nại việc Theo em, mục đích khiếu nại chị Minh nhằm: A thực quyền công dân B muốn bảo vệ sức khỏe C bảo vệ quyền lợi ích bị xâm hại D mang lại lợi ích cho Câu 21: Quyền nghĩa vụ công dân quy định A lĩnh vực cụ thể B Pháp lệnh luật C Hiến pháp luật D Luật Hôn nhân gia đình Câu 22: Điều 65 Hiến pháp 1992 nước ta quy định: “Trẻ em gia đình, Nhà nước xã hội bảo vệ, chăm sóc giáo dục.” Điều 12 Luật Bảo vệ, chăm sóc Giáo dục trẻ em năm 2004 quy định: “Trẻ em có quyền chăm sóc, nuôi dưỡng, phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức.” Em điểm giống Điều 65 Hiến pháp 1992 Điều 12 Luật Bảo vệ, chăm sóc Giáo dục trẻ em năm 2004? A Quy định cụ thể chi tiết quyền trẻ em B Nêu khái quát chung quyền trẻ em C Đều điều em cần có D Đều quy định quyền trẻ em Câu 23: Để quản lí xã hội, việc ban hành pháp luật, nhà nước phải làm gì? A Tổ chức thực hiện, đưa pháp luật vào đời sống người dân toàn xã hội B Đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường, xã, phường, thị trấn C Yêu cầu người dân thực pháp luật ủng hộ D Kiểm tra, kiểm sát hoạt động cá nhân, tổ chức xã hội Câu 24: Năng lực trách nhiệm pháp lý người phụ thuộc vào A hành vi người B lỗi vi phạm người C độ tuổi, tình trạng sức khỏe tâm lý D suy nghĩ sai trái người Câu 25: Ranh giới để phân biệt pháp luật với quy phạm xã hội khác là: A tính quy phạm phổ biến B sử dụng cho tổ chức trị C khuôn mẫu chung D có tính bắt buộc Câu 26: Bạn Lan không đội mũ hiểm xe máy điện Bạn Lan A không áp dụng pháp luật B không thi hành pháp luật C không tuân thủ pháp luật D không sử dụng pháp luật Câu 27: Chỉ độ tuổi người lực hành vi dân sự? A Từ đủ tuổi đến 18 tuổi B Chưa đủ tuổi C Từ đủ tuổi đến 18 tuổi D Từ đủ tuổi đến 16 tuổi Câu 28: Trách nhiệm pháp lí gắn liền với A nghĩa vụ giao cho cá nhân B hành vi trái pháp luật C dấu hiệu vi phạm pháp luật D vi phạm phạm pháp luật biện pháp cưỡng chế Câu 29: Chị Hoa không đường giành cho xe máy Trong trường hợp chị Hoa A không tuân thủ pháp luật B không sử dụng pháp luật C không áp dụng pháp luật D không thi hành pháp luật Câu 30: Chỉ câu không đặc trưng pháp luật? A Có tính đại B Có tính quy phạm phổ biến C Có tính quyền lực, bắt buộc chung D Có tính xác định chặt chẽ mặt hình thức Câu 31: Chọn câu trả lời cho tình sau: Người có điều kiện mà không cứu giúp người tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu người chết, A vi phạm đạo đức B vi phạm hành C bị xã hội lên án D vi phạm hình Câu 32: Phương pháp quản lí xã hội dân chủ hiệu quản lí A đạo đức B giáo dục C kế hoạch D pháp luật Câu 33: Công dân Năm không tham gia buôn bán, tàng trữ sử dụng chất ma túy Trong trường hợp công dân Năm A sử dụng pháp luật B áp dụng pháp luật C thi hành pháp luật D tuân thủ pháp luật Câu 34: Pháp luật hệ thống quy tắc xử chung A Nhà nước ban hành bảo đảm thực quyền lực nhà nước B quan nhà nước ban hành yêu cầu người phải thực C tổ chức trị có quyền lực cao ban hành đạo thực D phủ ban hành bảo đảm thực quyền lực Câu 35: Pháp luật Nhà nước ta xây dựng ban hành thể ý chí, nhu cầu, lợi ích A giai cấp công nhân B giai cấp vô sản C đa số nhân dân lao động D Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 36: Anh Tình dùng gậy đánh người gây thương tích Anh Tình phải chịu trách nhiệm A hành B kỉ luật C dân D hình Câu 37: Xác định đâu văn quy phạm pháp luật? A Nội quy nhà trường B Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam C Luật Bảo vệ môi trường D Điều lệ Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh Câu 38: Điều 35 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 khẳng định: “Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, lắng nghe lời khuyên bảo đắn cha mẹ, giữ gìn danh dự truyền thống tốt đẹp gia đình” Điều phù hợp với A nguyện vọng người xã hội B chuẩn mực đời sống tình cảm, tinh thần người C quy tắc xử đời sống D Hiến pháp luật Câu 39: Để kỷ niệm năm cuối thời học sinh, Quân bạn bè chung tiền mua thuốc lắc để thử cảm giác mạnh Trong lúc nhóm chơi bị công an kiểm tra bắt tất đồn Quân bạn bị xử phạt theo hình thức đây? A Xử phạt hình hành B Xử phạt hành C Xử phạt hình D Xử phạt dân Câu 40: Nhận định sau sai vai trò pháp luật? A Pháp luật bảo đảm sức mạnh quyền lực nhà nước B Quản lí xã hội pháp luật đảm bảo tính công dân chủ C Pháp luật phương tiện để nhà nước quản lí xã hội D Nhà nước quản lí xã hội chủ yếu pháp luật C Thay đổi nội dung hợp đồng lao động D Tự lựa chọn việc làm Câu 40 Khi yêu cầu vợ phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A vi phạm quyền bình đẳng vợ chồng quan hệ A Nhân thân B Tài sản chung C Tài sản riêng D Tình cảm BÀI KIỂM TRA Môn: GDCD - Thời gian: 45’ Năm học: 2016-2017 TRƯỜNG THPT ĐỖ HUY LIÊU Lớp: Ngày kiểm tra: Họ tên học sinh: … Điểm……………… Trả lời câu hỏi cách ghi đáp án trước câu trả lời vào bảng sau Câu 10 11 12 13 14 15 15 17 18 Đ.án Câu 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Đ.án Câu 37 38 39 40 Đ.án Câu 1: Cơ quan có quyền ban hành đảm bảo thực pháp luật là: A Chính phủ C Các quan Nhà nước B Quốc hội D Nhà nước Câu 2: Nguồn gốc đời pháp luật từ: A Đời sống kinh tế B Đời sống trị C Đời sống văn hóa xã hội D Tất A, B, C Câu 3: Một đặc điểm để phân biệt pháp luật với đạo đức là: A Tính quyền lực, bắt buộc chung B Tính phổ biến C Tính bắt buộc chung D Tính quy phạm Câu 4: Nhà nước quản lí xã hội pháp luật nhằm: A Phát triển kinh tế làm giầu đất nước B Duy trì phát triển văn hóa nâng cao đời sống tinh thần nhân dân C Đảm bảo cho xã hội tồn phát triển vòng trật tự ổn định phù hợp với lợi ích Nhà nước xã hội D Đảm bảo quyền tự dân chủ nhân đân Câu 5: Pháp luật phương tiện để công dân: A Phát triển toàn diện B Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp C Quyền người tôn trọng bảo vệ D Sống tự dân chủ Câu 6: Văn có giá trị pháp lí cao nhất: A Luật sửa đổi, bổ sung B Bộ luật C Hiến pháp C Tất A, B, C Câu 7: Cắt trộm cáp điện vi phạm: A Kỉ luật B Hành C Hình D Cả A B Câu 8: Không đăng kí hộ thường trú vi phạm A Dân B Hành C Hình D Cả A B Câu 9: Một đặc trưng pháp luật thể ở: A Tính quyền lực, bắt buộc chung B Tính đại C Tính D Tính truyền thống Câu 10: Pháp luật có vai trò công dân? A Bảo vệ quyền tự tuyệt đối công dân B Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân C Bảo vệ lợi ích công dân D Bảo vệ nhu cầu công dân Câu 11: Vi phạm dân hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới: A Quan hệ xã hội quan hệ kinh tế B Quan hệ lao động quan hệ xã hội C Quan hệ tài sản quan hệ nhân thân D Quan hệ kinh tế quan hệ lao động Câu 12: Người biết rõ tội phạm chuẩn bị, thực thực mà không tố giác, phải chịu trách nhiệm A Dân B Hình C Hành D Cả B C Câu 13: Học sinh đủ 16 tuổi phép lái loại xe códung tích xi - lanh bao nhiêu? A Từ 50 cm3 đến 70 cm3 B Dưới 50 cm3 C 90 cm3 D Trên 90 cm3 Câu 14: Khi thuê nhà ông T, ông A tự sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến ông T Hành vi ông A hành vi vi phạm: A Dân B Hình C Hành D Cả A C Câu 15: Công dân bình đẳng quyền nghĩa vụ có nghĩa công dân: A Đều có quyền B Đều có nghĩa vụ C Đều có quyền nghĩa vụ giống D Đều bình đẳng quyền làm nghĩa vụ theo quy định pháp luật Câu 16: Bất kỳ công dân vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm hành vi vi phạm bị xử lí theo quy định pháp luật Điều thể công dân bình đẳng về: A Trách nhiệm pháp lí B Trách nhiệm kinh tế C Trách nhiệm xã hội D Trách nhiệm trị Câu 17: Vi phạm bảo vệ đa dạng sinh học bảo tồn thiên nhiên vi phạm: A Hành B Hình C Dân D Cả A B Câu 18: Bản Hiến pháp có hiệu lực pháp lí nay? A Hiến pháp 1992 B Hiến pháp 2016 C Hiến pháp 2013 D Hiến pháp 1992 bổ sung sửa đổi Câu 19: Sản xuất tiền giả vi phạm: A Hình B Hành C Dân D Kỉ luật Câu 20: Văn văn pháp luật: A Nội quy trường học, điều lệ Đoàn niên B Nghị định 36CP Chính phủ C Pháp lệnh sử phạt vi phạm hành D Tất A, B, C Câu 21: Độ tuổi tham gia giao dịch dân cần có người đại diện là: A 14 đến 16 B 16 đến 18 C đến 16 D đến 18 Câu 22: Tình trạng “Ngồi lên Pháp luật” biểu hình thức không thực pháp luật nào? A Thi hành pháp luật B Tuân thủ pháp luật C Áp dụng pháp luật D Cả A B Câu 23: Trách nhiệm hình áp dụng cho người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng từ: A Đủ 14 đến 16 tuổi B Đủ 16 tuổi C Đủ 17 tuổi D Đủ 18 tuổi Câu 24: Hình phạt cao luật hình án tử hình áp dụng cho người phạm tội từ: A Đủ 16 tuổi B Đủ 17 tuổi C Đủ 18 tuổi D Đủ 20 tuổi Câu 25: Hành vi vi phạm xuất cảnh nhập cảnh A Vi phạm pháp luật hình C Vi phạm pháp luật dân B Vi phạm pháp luật hành D Cả A B Câu 26: Một học sinh lớp 11 (16 tuổi) chạy xe gắn máy 50cc (có đội mũ bảo hiểm), xem là: A Không vi phạm pháp luật thực quyền tự lại B Vi phạm pháp luật có đủ lực trách nhiệm pháp lý C Không phải chịu trách nhiệm hành vi D Không vi phạm có đội mũ bảo hiểm theo quy định Câu 27: “Pháp luật hệ thống quy tắc xử mang tính ., ban hành bảo đảm thực hiện, thể giai cấp thống trị phụ thuộc vào điều kiện , nhân tố điều chỉnh quan hệ xã hội” A Bắt buộc – quốc hội – ý chí – trị B Bắt buộc chung – nhà nước – lý tưởng – trị C Bắt buộc – quốc hội – lý tưởng – kinh tế xã hội D Bắt buộc chung – nhà nước – ý chí – kinh tế xã hội Câu 28: Năng lực hành vi dân công nhận cho: A Những người diện lãnh thổ Việt Nam B Người chưa trưởng thành C Người mắc bệnh Down D Tất sai Câu 29: Hành vi trái pháp luật biểu thành hành vi không hành động không: A Sử dụng pháp luật B Thi hành pháp luật C Tuân thủ pháp luật D Áp dụng pháp luật Câu 30: Hành vi trái pháp luật biểu thành hành vi hành động không: A Sử dụng pháp luật B Thi hành pháp luật C Tuân thủ pháp luật D Áp dụng pháp luật Câu 31: Bạn Nam không mặc áo đồng phục đến trường hành vi: A Hành động B Không hành động C Cả A B D Ý kiến khác Câu 32: Pháp luật đời từ chế độ nào? A Nguyên thủy B Chiếm hữu nô lệ C Phong kiến D Tư chủ nghĩa Câu 33: Văn quy phạm pháp luật chủ tịch nước ban hành gọi là: A Thông tư liên tịch B Lệnh, định C Nghị định D Nghị Câu 34: Chính phủ ban hành loại văn A Pháp lệnh B Nghị định C Quyết định D Nghị Câu 35: Muốn quản lí XH pháp luật Nhà Nước cần: A Xây dựng hệ thống pháp luật B Tổ chức thực pháp luật C Kiểm tra giám sát thực pháp luật D Tất A, B, C Câu 36: Cách thức Nhà nước quản lí XH hiệu nhất: A Bằng pháp luật B Bằng kế hoạch hóa C Bằng giáo duc thuyết phục D Bằng tuyên truyền Câu 37: Sản xuất hàng giả có giá trị 30 triệu đồng coi vi phạm: A Hình B Hành C Dân D Kỉ luật Câu 38: Chính phủ ban hành loại văn A Pháp lệnh B Nghị định C Quyết định D Nghị Câu 39: Người đạt độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự: A Đủ 15 tuổi B Đủ 16 tuổi C Đủ 17 tuổi D Đủ 18 tuổi Câu 40: Hành vi trộm cắp tài sản người khác coi là: A Vi phạm hình B Chịu trách nhiệm hình C Vi phạm đạo đức bị XH lên án D Tất A, B, C HẾT -(Thí sinh không dùng tài liệu) SỞ GD&ĐT BẮC NINH ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ MÔN: GDCD - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Pháp luật nhà nước xã hội chủ nghĩa mang chất của: A Giai cấp công nhân nhân dân lao động B Giai cấp trí thức C Giai cấp nông dân D Nhân dân lao động Câu 2: Dấu hiệu để khẳng địnhvi phạm pháp luật là? A Hành vi trái pháp luật người có lực nhận thức thức B Hành vi trái pháp luật, có lỗi, người có lực trách nhiệm pháp lý thực C Hành vi có lỗi D Hành hành vi trái pháp luật, có lỗi chủ thể Câu 3: Văn hiệu lực pháp lý cao toàn hệ thống pháp luật Việt Nam: A Hiến pháp B Bộ Luật Hình C Quyết định Thủ tướng Chủ tịch nước D Nghị Quốc hội Câu 4: Quy phạm xã hội áp dụng: A Trong đơn vị, tổ chức trị xã hội B Cho tổ chức phạm vi nước C Trong nhiều đơn vị thực giống D Cho cá nhân phạm vi nước Câu 5: Trách nhiệm pháp lý hiểu là: A Công việc cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu bất lợi B Nghĩa vụ cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật C Nghĩa vụ cá nhân, tổ chức phải thực D Nghĩa vụ cá nhân, tổ chức nhà nước Câu 6: Người có hành vi không hợp pháp người: A Làm việc pháp luật quy định phải làm B Làm việc pháp luật cho phép làm C Tự làm việc theo khả D Không làm việc pháp luật cấm Câu 7: Lỗi theo quy định pháp luật có hai loại bản: A Cố ý cẩu thả B Cố ý trực tiếp gián tiếp C Cố ý vô ý D Vô ý cẩu thả vô ý tự tin Câu 8: Nguyễn văn Quốc, bị khởi tố hình tội danh buôn bán người Anh Quốc có hưởng quyền ứng cử hay không? Tại sao? A Có, công dân bình đẳng trước pháp luật B Có, sau không điều tra anh ứng cử C Không, bị khởi tố có nghĩa vi phạm pháp luật D Không, bị điều tra hành vi vi phạm pháp luật Câu 9: Pháp luật là: A Hệ thống quy tắc xử bắt buộc cá nhân, tổ chức B Quy tắc xử bắt buộc chung C Quy tắc xử bắt buộc công dân D Quy tắc xử bắt buộc cộng đồng Câu 10: Chủ thể hình thức áp dụng pháp luật: A Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền thực B Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực C Mọi cá nhân, quan tổ chức thực D Cơ quan, công chức nhà nước thực Câu 11: Một đặc trưng pháp luật thể ở: A Tính quyền lực, bắt buộc chung B Tính quy định C Tính dân tộc D Tính đại Câu 12: Mục đích tác dụng trách nhiệm pháp lý: A Buộc chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi vi phạm B Củng cố niềm tin công dân tính nghiêm minh pháp luật C Trừng trị người phạm tội D Giáo dục, răn đe để người khác tránh kiềm chế vi phạm pháp luật Câu 13: Người chịu trách nhiệm pháp lý hành vi vi phạm gây cho người khác xã hội? A Không có hiểu biết pháp luật B Không có lực trách nhiệm pháp lý C Cao tuổi, bị mắc bệnh D Bị hạn chế lưc trách nhiệm pháp lý Câu 14: Nguyễn Văn Mạnh (13 tuổi) đánh người dẫn đến nạn nhân tử vong Nguyễn văn Mạnh có vi phạm pháp luật không? A Có vi phạm gây hậu đặc biệt nghiêm trọng B Có vi phạm đủ tuổi phải chịu trách nhiệm pháp lý C Không vi phạm chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý D Không vi phạm An bồi thường cho gia đình bị hại Câu 15: Hình thức phạt tù áp dụng đối với: A Người vi phạm dân sự, vi phạm hành B Người vi phạm hình C Người phạm tội đủ 18 tuổi D Bất kỳ người vi phạm pháp luật Câu 16: Vi phạm hình hành vi nguy hiểm cho xã hội coi là: A Tù nhân B Tội phạm C Người phạm tội D Bị cáo Câu 17: Trên đường học, nhanh H lái xe đạp điện va vào ô tô bác T bị hỏng gương sơn xe Hành vi H thuộc loại vi phạm pháp luật gì, hình thức xử phạt nào? A Vi phạm kỷ luật, cảnh cáo B Vi phạm hình sự, phạt tiền C Vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện H D Vi phạm dân sự, bồi thường thiệt hại tài sản Câu 18: Một hành vi bị coi vi phạm pháp luật: A Chỉ cần có dấu hiệu B Phải có đủ dấu hiệu C Chỉ cần có dấu hiệu D Chỉ cần có dấu hiệu Câu 19: Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình hành vi đặc biệt nghiêm trọng nghiêm trọng cố ý? A Đủ 15 tuổi - 16 tuổi B Đủ 14 tuổi -18 tuổi C Đủ 14 tuổi-16 tuổi D Từ 16 tuổi trở lên Câu 20: Nhà nước có quy định học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo miễn, giảm khoản học phí Quy định thể công dân bình đẳng quyền nghĩa vụ, nghĩa là: A Ai hưởng giống B Hoàn cảnh hưởng quyền nghĩa vụ C Quyền liền với nghĩa vụ D Trong điều kiện, hoàn cảnh nhau, công dân hưởng quyền thực nghĩa vụ lĩnh vực đời sống Câu 21: Một nhóm học sinh tát, túm tóc G họ quay video gửi lên trang Facebook nhằm bêu riếu, lăng mạ G Theo quy định Bộ Luật hình sự, hành vi gọi tội danh: A Cố ý gây thương tích B Vu khống người khác C Xâm phạm đến quyền phụ nữ D Làm nhục người khác Câu 22: Trộm cắp tiền có giá trị từ trở lên bị khởi tố hình sự? A 1.000.000 đồng B 3.000.000 đồng C 4.000.000 đồng D 2.000.000 đồng Câu 23: Theo quy định pháp luật, tham gia kinh doanh, chủ thể không cần phải thực công việc sau đây? A Nộp thuế B Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động C Từ thiện D Bảo vệ môi trường Câu 24: Công dân bình đẳng trước pháp luật hiểu là: A Mọi công dân vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật B Mọi công dân không bị đối xử việc hưởng quyền, thực nghĩa vụ chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật C Mọi công dân hưởng quyền thực nghĩa vụ theo quy định pháp luật D Mọi công dân có quyền, nghĩa vụ trách nhiệm pháp lý giống Câu 25: Đâu phương pháp quản lý xã hội cách dân chủ hiệu nhất? A Pháp luật B Giáo dục C Kế hoạch D Đạo đức Câu 26: Đặng văn Long học sinh lớp 10 (16 tuổi) sử dụng xe máy Honda Lead để học Hành vi thuộc loại vi phạm hành do: A Lỗi cố ý gián tiếp B Lỗi vố ý C Lỗi cẩu thả D Lỗi cố ý trực tiếp Câu 27: Vi phạm pháp luật chia thành bốn loại, vào: A Độ tuổi người phạm tội B Đối tượng bị xâm hại, mức độ tính chất nguy hiểm cho xã hội C Chủ thể (cá nhân, tổ chức) vi phạm D Thời gian vi phạm, độ tuổi vi phạm pháp luật Câu 28: Khi thuê nhà ông Tùng, ông Kiên tự ý sữa chữa nhà không hỏi ý kiến ông Tùng Hành vi ông Kiên hành vi vi phạm pháp luật: A Hình B Hành C Kỷ luật D Dân Câu 29: Hành vi vi vi phạm hành xâm phạm đến: A Các nội quy nhà trường B Các quy tắc quản lý nhà nước C Các quy tắc chung D Các quy định công ty Câu 30: Ông K vay tiền ngân hàng không trả, ngân hàng gửi đơn kiện đến tòa án nhân dân Việc ngân hàng viết đơn kiện hành vi ông K hình thức: A Thi hành pháp luật B Áp dụng pháp luật C Sử dụng pháp luật D Tuân thủ pháp luật Câu 31: Độ tuổi chịu trách nhiệm vi phạm hành hành vi gây là: A Từ 18 tuổi trở lên B Từ 14 tuổi trở lên C Từ 16 tuổi trở lên D Từ 15 tuổi trở lên Câu 32: Một đặc điểm để phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức: A Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung B Pháp luật có tính quyền lực C Pháp luật có tính bắt buộc chung, tính quy phạm D Pháp luật có tính quy phạm Câu 33: Khi phóng viên tờ báo đến tác nghiệp Bệnh viện đa khoa huyện LT Giám đốc bệnh viện có hành động ngăn cản hành phóng viên Lãnh đạo Sở y tế đình công tác 30 ngày để điều tra, làm rõ việc Hành vi Giám đốc thuộc vi phạm pháp luật nào? A Vi phạm hành B Vi phạm hình C Vi phạm dân D Vi phạm kỷ luật Câu 34: Ông Tuấn người có thu nhập cao, hàng năm ông Tuấn chủ động đến quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân Trong trường hợp ông Tuấn đã: A Áp dụng pháp luật B Sử dụng pháp luật C Thi hành pháp luật D Tuân thủ pháp luật Câu 35: Vi phạm dân hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới: A Quan hệ lao động quan hệ xã hội B Quan hệ tải sản quan hệ nhân thân C Quan hệ xã hội quan hệ kinh tế D Quan hệ lao động quan hệ tài sản Câu 36: Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo tham gia giao thông phương tiện xe máy, số tiền 150.000 đồng Trong trường hợp này, cảnh sát giao thông đã: A Sử dụng pháp luật B Tuân thủ pháp luật C Áp dụng pháp luật D Thi hành pháp luật Câu 37: Thực pháp luật bao gồm: A Bốn hình thức B Hai hình thức C Tối thiểu ba hình thức D Ba hình thức hình thức phụ Câu 38: Nguyễn văn T đánh H gây tổn thương vùng đầu phải bệnh viện cấp cứu Cơ quan giám định H bị tổn hại đến sức khỏe với tỷ lệ thương tật 30% Theo quy định Bộ Luật hình sự, hành vi T phạm tội danh đây: A Cố ý gây thương tích cho người khác B Đánh người gây thương tích C Gây tổn hại đến sức khỏe, danh người khác D Cố ý gây thương tích gây tổn hại đến sức khỏe người khác Câu 39: Pháp luật có vai trò với công dân? A Là phương tiện để công dân bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp B Là phương tiện để công dân thực nhu cầu C Là phương tiện để công dân khiếu nại D Là phương tiện để bảo vệ lợi ích công dân Câu 40: Ông Hùng viết giấy biên nhận cho ông Giang vay khoản tiền có hẹn ngày trả Đúng đến ngày hẹn, ông Hùng đến đề nghị ông Giang trả số tiền vay ông Giang chưa trả với lý chưa có hẹn ngày khác Đây vi phạm dân với hành vi xâm phạm đến: A Quan hệ nhân thân B Quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa C Quan hệ vay nợ D Quan hệ hợp đồng ... TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đề thi có 03 trang ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN - LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017 Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian... thích thêm ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN - LỚP 12 SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Đề thi có 03 trang Thời gian làm... coi thi không giải thích thêm SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN - LỚP 12 TRƯỜNG THPT YÊN LẠC NĂM HỌC 2016-2017 Đề thi có 03 trang Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: GIÁO DỤC CÔNG

Ngày đăng: 03/12/2016, 14:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan