Đề thi HSG 9 -Đề 1

3 504 1
Đề thi HSG 9 -Đề 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

LUYN HC SINH GII L 9 Bài 1 Một khối gỗ hình hộp chữ nhật tiết diện S = 40 cm 2 cao h = 10 cm. Có khối lợng m = 160 g a) Thả khối gỗ vào nớc.Tìm chiều cao của phần gỗ nổi trên mặt nớc. Cho khối lợng riêng của nớc là D 0 = 1000 Kg/m 3 b) Bây giờ khối gỗ đợc khoét một lỗ hình trụ ở giữa có tiết diện S = 4 cm 2 , sâu h và lấp đầy chì có khối lợng riêng D 2 = 11 300 kg/m 3 khi thả vào trong nớc ngời ta thấy mực nớc bằng với mặt trên của khối gỗ. Tìm độ sâu h của lỗ Bi 2: Hai gng phng giao nhau ti im O cú mt phn x hp vi nhau mt gúc . Trờn mt phng phõn giỏc ca gúc cú ngun sỏng S cỏch O mt khong a khụng i. Chng minh rng khong cỏch gia hai nh o u tiờn (mt qua gng th nht,mt qua gng th hai) cú giỏ tr nh nhau i hai trng hp = 60 0 , = 120 0 . Bi 3: Treo 1 vt vo mt lc k trong khụng khớ thỡ lc k ch 13,8N. vn treo vt bng lc k nhng nhỳng vt chỡm hon ton trong nc thỡ lc k ch F=8,8N a) Vỡ sao cú s chờnh lch ny? gii thớch b) Tớnh th tớch ca vt v khi lng riờng ca nú.bit khi lng riờng ca nc 1000kg/m 3 Bi1 (3 ) a) Khi khối gỗ cân bằng trong nớc thì trọng lợng của khối gỗ cân bằng với lực đẩy Acsimet. Gọi x là phần khối gỗ nổi trên mặt nớc, ta có. P = F A 10.m =10.D 0 .S.(h-x) cm SD m 6 . -h x 0 == b) Khối gỗ sau khi khoét lổ có khối lợng là . m 1 = m - m = D 1 .(S.h - S. h) Với D 1 là khối lợng riêng của gỗ: hS m . D 1 = hS hS . . ) Khối lợng m 2 của chì lấp vào là: hSDm = . 22 Khối lợng tổng cộng của khối gỗ và chì lúc này là M = m 1 + m 2 = m + (D 2 - Sh m ).S.h Vì khối gỗ ngập hoàn toàn trong nớc nên. 10.M=10.D 0 .S.h cm S hS m D mhSD 5,5 ) . ( . =h ==> 2 0 = Bi 2(3) Khi = 60 0 , = 120 0 cú S, 2 S , 2 S nm trờn ng trũn tõm O bỏn kớnh SO =a a) =60 0 cú gúc 1 S O 2 S = gúc 1 S OM + gúc MON +gúc NO. 2 S = /2 + + /2 = 2 =120 0 b) =120 0 cú gúc 1 S O 2 S = 1 S O S + SO 2 S = MO S +S O N= =120 0 Hai ng trũn cú cựng bỏn kớnh thỡ hai dõy cung cú gúc tõm bng nhau s bng nhau M h x P F A h h S P F A S 1 M S S O α N O α N S 1 S S’ S 2 Bài3(4đ) Khi treo vật trong không khí vật chịu tác dụng hai lực. trọng lực hướng xuống dưới và lực đàn hồi của lò xo lực kế hướng lên. Vậtcân bằng P=F (1) Khi treo vật trong nước , vật chịu tác dụng của ba lực . FAhướng lên , F đàn hồi hướng lên , P hướng xuống Vậtcân bằng P =F’ +FA F’=P – F’ (2) từ (1) và (2) độ chênh lệch về chỉ số lực kế đúng bằng lực đẩy FA b) vật trong không khí P = F = 13,8kg P = m.10 ; m = P/10 = 1,38 kg vật nhúng trong nước F A =P –F’ F A = 13,8 - 8,8 = 5N F = d.V = 10DV V = F A /10.D = 0,0005 m 3 D’= m/V = 1,38/0,0005 = 2760kg/m 3 . F = 13 ,8kg P = m .10 ; m = P /10 = 1, 38 kg vật nhúng trong nước F A =P –F’ F A = 13 ,8 - 8,8 = 5N F = d.V = 10 DV V = F A /10 .D = 0,0005 m 3 D’= m/V = 1, 38/0,0005. cú gúc 1 S O 2 S = gúc 1 S OM + gúc MON +gúc NO. 2 S = /2 + + /2 = 2 =12 0 0 b) =12 0 0 cú gúc 1 S O 2 S = 1 S O S + SO 2 S = MO S +S O N= =12 0 0 Hai

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:27

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan