0

ĐỀ THI CUỐI K ĐƯỜNG LỐI.doc

3 1,395 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 19:43

ĐỀ THI CUỐI K ĐƯỜNG LỐI.doc ĐỀ THI CUỐIĐƯỜNG LỐICâu 1 : Tại sao nói đổi mới kinh tế gắn liền đổi mới chính trị, đổi mới kinh tế làm tiền đề để từng bước đổi mới chính trị ( cái này ở đại hội đảng 8 )Câu 2 : Thời cơ và thách thức của CMVN trong đại hội Đảng giữa 1994Câu 3 : Tại sao nói tình hình Cách mạng như ngọn đuốc ném vào đống cỏ khô ( 1959 ) theo nghị quyết 12 Phần 2 : Phân tích đường lối đổi mới của Đảng từ 1976-1985Đề 1:a. Bài học kinh nghiệm cảu 15 năm đổi mớib. Tại sao trong hội nghị tháng 5/1941 lại đặt vấn đề dân tộc giải phóng lên hàng đầuc. Đặc trưng cơ bản xây dựng xhxhcn trong đại hội 7Đề 2:a. Nêu chiến lược cách mạng trong cương lĩnh đầu tiênb. Nguy cơ được đánh giá trong đại hội 9c. Đánh giá tổng quát về 10 năm đổi mớiCâu 2 (chung cho 2 đề)Phân tích và làm rõ đảng đề ra đường lối đổi mới là tất yếu khách quan trong đại hội 6Chương 1ý nghĩa thành lập đảng và cương lĩnh đầu tiên của đảngChương 2: I. Sơ đồ , luận cương ( 10/1930), hội nghị 3/1935, 7/1936, 5/1941.(nội dung của hội nghị, hoàn cảnh lịch sử, ý nghĩa)II. Thời kì 1936-1939 ( nội dung, bỏ diễn biến) và 1939-1045Chú ý học cả cao trào kháng nhật và ý nghĩa cách mạng tháng tám.Chương 3:Thời kì 1945-1946Chú ý đường lối kháng chiến : toàn dân, toàn diên, lâu dài.Chương 4I. Đường lối cak mạng chungII. Nghị quyết 15 ( cả dự đoán: dài ngày….)còn lại đọc lướt qua.Chương 5:Nội dung các đại hội:Đánh giá thành tựu đại hội trước , hoàn cảnh lịch sử, bỏ qua kế hoạch 5 nămChú ý đại hội 6, 7Đại hội 8-9-10: đánh giá thành tựu, bài học kinh nghiệmChương 6:3 bài học lớn mà dễ vào câu hỏi tổng hợp: đại đoàn kết. sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hộiCâu 1: Giải thích ngắn gọn:a. Tại sao Đảng ta chủ trương hòa với quân Tưởng (tháng 9/1945-tháng 3/1946)b. Tại sao nói Cương lĩnh 3-2-1930 là Cương lĩnh mang tính độc lập, tự chủ, sáng tạo?c. Nêu những điểm bổ sung trong quan điểm của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNXH đi lên CNXH ở nước ta (trong ĐH Đảng 9 và 10)Câu 2: Phân tích bài học kinh nghiệm: " Kết hợp sức mạnh dân tộc vs sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và quốc tế" trong 80 năm lãnh đạo CM của Đảng. Trong thời kì hiện đại, chủ động hội nhập, Đảng cần làm j` để tận dụng sức mạnh thời đàiCâu 1: Trả lời ngắn gọn những câu sau đây:a) Tại sao lại phải hòa với Pháp?b) Vị trí của cách mạng XHCN ở MB và CMDTDCND ở MN được xác định tại hội nghị 3 1960?c) Giải thích quan điểm " Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm nhân tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững" tại Đại hội 8 (1996)Câu 2: Phân tích (hay cái gì đó) bài học kinh nghiệm "Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế"? Trong thời kì hiện nay (thời kì gì cũng không nhớ luôn) cần phải làm gì để phát huy sức mạnh thời đại???Đề 11.a) ý nghĩa cmt8b) vì sau đảng chủ trương đổi mớic) nguy cơ đc đưa ra ở hội nghị giữa nhiệm kì của đh 72. (2 đề như nhau)quan điểm của đàng về công nghiệp hóa đchình thành thay đổi bổ sung PT ntn wa cáckì đh? (rõ khoai+.+)câu 1: trả lời ngắn gọn những câu sau:a. Nêu nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội ở VN vào giữa những năm 80b. Nêu ý nghĩa của việc đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹc. Nêu đặc trưng của xã hội XHCN mà ND ta đang xd dc nêu trong ĐH Xcâu 2: phân tik nhận định "nắm vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CHXH" là cội nguồn thắng lợi của CMVNCâu 1: Đề 1a, Tại sao tại hội nghị 5/1941 Đảng đã khẳng định vấn đề trọng tâm của CMVN là dân tộc giải phóng b, Nêu thành tựu của 15 năm đổi mới (86-01)c, Nêu quan điểm về xh XHCN của Đảng tại Đại hội VII Đề 2a, Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định đường lối cho CMVN ntn? b, Nêu thành tựu của 15 năm đổi mới (86-01) c, Nguy cơ của CMVN đc nêu tại Đại hội IX Câu 2 (chung cho 2 đề): Vì sao nói chủ trương đổi mới của Đảng tại đại hội VI mang tính tất yếu khách quancâu 1: trả lời ngắn gọna) tại sao trong hội nghị đảng 8 (5/41) đảng ta lại có chủ trương:" nhiệm vụ cấp bách và duy nhất của cách mạng việt nam là dân tộc giải phóng"b) nếu những bài học rút ra từ đại hội đảng toàn quốc lần thứ 7 (1991) (hic, chém cái 6+8, cuối cùng có được 6 bài học )c) cơ sở của sách lược hòa Tưởng từ giai đoạn 9/45 - 2/46câu 2: nêu quá trình hình thành dẫn đến công cuộc đổi mới toàn diện được đề ra ở đại hội đảng toàn quốc lần thứ 6 (12/1986). nêu nội dung đổi mới về kinh tế được đề ra ở đại hội này.Câu 1: 1. Cơ sở hòa Tưởng; 2. Bài học kinh nghiệm DH 6; 3. Vì sao Trọng tâm phát triển kinh tế ?Câu 2: Bài học kết hơp sm dt và sm thời đại, .Đề thi Đường lối (tên gọi mới của Lịch sử Đảng) hôm nay 08/11/2009 K47 của mình:1- Trả lời ngắna- Cơ sở hòa Tưởng ( hic, ko hiểu tại sao các thầy thích hỏi câu này thế)b- Tại sao lại chuyển hướng chỉ đạo chiến lượcc- vị trí và mối quan hệ cách mạng miền Nam và Bắc xđ tại đại hội III(1960)2- Phân tích tính tất yếu trong việc đổi mới cơ chế quản lí ktế. Và nêu mục tiêu hoàn chỉnh thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa1.Trả lời ngắna. Ý nghĩa hòa Tưởng b. Vì sao chủ trương Dân tộc giải phóng ở hội nghị TW8c. Vì sao nói cương lĩnh 1930 là độc lập, tự chủ, sáng tạo2. Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa thời kì sau đổi mới1. Trả lời ngắn gọn:a. Cơ sở Hòa Phápb.Tại sao trong nghị quyết 12, Đảng ta lại chủ trương quyết tâm đánh Mĩ, thắng Mĩc. Thời cơ thuận lợi để ta đánh Nhật, tiến hành Tổng khởi nghĩaT8-19452. Phân tích quá trình hình thành đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng.Đề thi ĐL ngày 31/12/2009 ca 2 từ 8 rưỡi đến 9 rưỡi:1.Trả lời ngắn gọn:a, Dự kiến thời cơ tổng khởi nghĩa 3/1945b, Cơ sở hòa Tưởngc, Nhiệm vụ và vai trò cm 2 miền Nam Bắc trong Đại hội III 19602. Phân tích quá trình hình thành tư duy của Đảng về nền KTTT từ đại hội VIII 1986 đến đại hội X 1996Bonus thêm cái đề ca 1 thi từ 7 rưỡi1. Trả lời ngắn gọna, Nội dung hòa Tưởngb, Quan hệ cm 2 miền Nam Bắc ĐH IIIc, Ý nghĩa cương lĩnh tháng 2câu 1:a. tai sao nói cương lĩnh (2/3/1930) là độc lập tự chủ sáng tạob. nêu thuận lợi và khó khăn của chính sách hòa với Pháp từ tháng 3 - 9 năm 1946c. nêu vai trò và nhiệm vụ cách mạng mỗi miền được xác định tại đại hội III của đảng tháng 9 năm 1960câu 2 : phân tích quan điểm xây dưng và pt văn hóa của Đảng : văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự pt kinh tế xã hội. với tư cách là sinh viên, theo em nên làm gì để thực hiện quan diểm trên của Đảng1. Trả lời ngắn gọn:a. Ý nghĩa sự ra đời của Đảng CSVNb. Tại sao HNTW 8 (5/1941) lại đặt ra mục tiêu giải phóng dân tộc (ko nhớ chính xác lắm)c. Vì sao HN 11 và 12 (1965) lại chủ trương kháng chiến chống Mỹ trong cả nước (câu này cũng ko nhớ chính xác lắm )2. Phân tích quá trình bổ sung và phát triển đường lối đối ngoại của Đảng với phương châm chủ động, tích cực hội nhập KT quốc tế ( chính là giai đoạn 96-08).Theo anh (chị), trong thời kì hội nhập, Đảng phải có chủ trương, giải pháp gì để bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc? . ĐỀ THI CUỐI K ĐƯỜNG LỐICâu 1 : Tại sao nói đổi mới kinh tế gắn liền đổi mới chính trị, đổi mới kinh tế làm tiền đề để từng bước đổi. tâm phát triển kinh tế ?Câu 2: Bài học k t hơp sm dt và sm thời đại,.. .Đề thi Đường lối (tên gọi mới của Lịch sử Đảng) hôm nay 08/11/2009 K4 7 của mình:1-
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI CUỐI K ĐƯỜNG LỐI.doc, ĐỀ THI CUỐI K ĐƯỜNG LỐI.doc,

Hình ảnh liên quan

quan điểm của đàng về công nghiệp hóa đchình thành thay đổi bổ sung PT ntn wa cáckì đh? (rõ khoai+.+) - ĐỀ THI CUỐI K ĐƯỜNG LỐI.doc

quan.

điểm của đàng về công nghiệp hóa đchình thành thay đổi bổ sung PT ntn wa cáckì đh? (rõ khoai+.+) Xem tại trang 2 của tài liệu.