0

Quy định về thiết kế xây dựng công trình

19 201 0
  • Quy định về thiết kế xây dựng công trình

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2016, 23:41

1. Thiết kế xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu chung sau đây:a) Phù hợp với quy hoạch xây dựng, cảnh quan, điều kiện tự nhiên và các quy định về kiến trúc; dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt;b) Phù hợp với thiết kế công nghệ trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình có thiết kế công nghệ;c) Nền móng công trình phải bảo đảm bền vững, không bị lún nứt, biến dạng quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình, các công trình lân cận;d) Nội dung thiết kế xây dựng công trình phải phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế, thoả mãn yêu cầu về chức năng sử dụng; bảo đảm mỹ quan, giá thành hợp lý;đ) An toàn, tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và những tiêu chuẩn liên quan; đối với những công trình công cộng phải bảo đảm thiết kế theo tiêu chuẩn cho người tàn tật;e) Đồng bộ trong từng công trình, đáp ứng yêu cầu vận hành, sử dụng công trình; đồng bộ với các công trình liên quan. 2. Đối với công trình dân dụng và công trình công nghiệp, ngoài các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này còn phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:a) Kiến trúc công trình phải phù hợp với phong tục, tập quán và văn hoá, xã hội của từng vùng, từng địa phương;b) An toàn cho người khi xảy ra sự cố; điều kiện an toàn, thuận lợi, hiệu quả cho hoạt động chữa cháy, cứu nạn; bảo đảm khoảng cách giữa các công trình, sử dụng các vật liệu, trang thiết bị chống cháy để hạn chế tác hại của đám cháy đối với các công trình lân cận và môi trường xung quanh;c) Các điều kiện tiện nghi, vệ sinh, sức khoẻ cho người sử dụng;d) Khai thác tối đa thuận lợi và hạn chế bất lợi của thiên nhiên nhằm bảo đảm tiết kiệm năng lượng. Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH quy định thiết kế xây dựng công trình Điện Biên phủ, tháng 06 năm 2008 Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH Yờu cu i vi thit k xõy dng cụng trỡnh (iu 52-Lut XD) Thiết kế xây dựng công trình phải bảo đảm yêu cầu chung sau đây: a) Phù hợp với quy hoạch xây dựng, cảnh quan, điều kiện tự nhiên quy định kiến trúc; dự án đầu t xây dựng công trình đợc phê duyệt; b) Phù hợp với thiết kế công nghệ trờng hợp dự án đầu t xây dựng công trình có thiết kế công nghệ; c) Nền móng công trình phải bảo đảm bền vững, không bị lún nứt, biến dạng giới hạn cho phép làm ảnh hởng đến tuổi thọ công trình, công trình lân cận; d) Nội dung thiết kế xây dựng công trình phải phù hợp với yêu cầu bớc thiết kế, thoả mãn yêu cầu chức sử dụng; bảo đảm mỹ quan, giá thành hợp lý; đ) An toàn, tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đợc áp dụng; tiêu chuẩn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trờng tiêu chuẩn liên quan; công trình công cộng phải bảo đảm thiết kế theo tiêu chuẩn cho ngời tàn tật; e) Đồng công trình, đáp ứng yêu cầu vận hành, sử dụng công trình; đồng với công trình liên quan Đối với công trình dân dụng công trình công nghiệp, yêu cầu quy định khoản Điều phải bảo đảm yêu cầu sau đây: a) Kiến trúc công trình phải phù hợp với phong tục, tập quán văn hoá, xã hội vùng, địa phơng; b) An toàn cho ngời xảy cố; điều kiện an toàn, thuận lợi, hiệu cho hoạt động chữa cháy, cứu nạn; bảo đảm khoảng cách công trình, sử dụng vật liệu, trang thiết bị chống cháy để hạn chế tác hại đám cháy công trình lân cận môi trờng xung quanh; c) Các điều kiện tiện nghi, vệ sinh, sức khoẻ cho ngời sử dụng; d) Khai thác tối đa thuận lợi hạn chế bất lợi thiên nhiên nhằm bảo đảm tiết kiệm lợng Ni dung thit k xõy dng cụng trỡnh (iu 53-Lut XD) Thiết kế xây dựng công trình bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: Phơng án công nghệ; Công sử dụng; Phơng án kiến trúc; Tuổi thọ công trình; Phơng án kết cấu, kỹ thuật; Phơng án phòng, chống cháy, nổ; Phơng án sử dụng lợng đạt hiệu suất cao; Giải pháp bảo vệ môi trờng; Tổng dự toán, dự toán chi phí xây dựng phù hợp với bớc thiết kế xây dựng Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH Cỏc bc thit k xõy dng cụng trỡnh (iu 14-N16+N112) D ỏn u t xõy dng cụng trỡnh cú th gm mt hoc nhiu loi cụng trỡnh vi mt hoc nhiu cp cụng trỡnh khỏc theo quy nh ti Ngh nh qun lý cht lng cụng trỡnh xõy dng Tu theo quy mụ, tớnh cht ca cụng trỡnh xõy dng, vic thit k xõy dng cụng trỡnh cú th c thc hin theo mt bc, hai bc hoc ba bc nh sau: a) Thit k mt bc l thit k bn v thi cụng ỏp dng i vi cụng trỡnh ch lp Bỏo cỏo kinh t - k thut xõy dng cụng trỡnh bao gm: a) Cụng trỡnh xõy dng cho mc ớch tụn giỏo; b) Cỏc cụng trỡnh xõy dng mi, ci to, sa cha, nõng cp cú tng mc u t di t ng, phự hp vi quy hoch phỏt trin kinh t- xó hi, quy hoch ngnh, quy hoch xõy dng; tr trng hp ngi quyt nh u t thy cn thit v yờu cu phi lp d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh b) Thit k hai bc bao gm bc thit k c s v thit k bn v thi cụng ỏp dng i vi cụng trỡnh quy nh phi lp d ỏn tr cỏc cụng trỡnh c quy nh ti im a v c ca khon ny; c) Thit k ba bc bao gm bc thit k c s, thit k k thut v thit k bn v thi cụng ỏp dng i vi cụng trỡnh quy nh phi lp d ỏn v cú quy mụ l cp c bit, cp I v cụng trỡnh cp II cú k thut phc ngi quyt nh u t quyt nh Trng hp thc hin thit k hai bc hoc ba bc thỡ cỏc bc thit k tip theo phi phự hp vi bc thit k trc ó c phờ duyt i vi nhng cụng trỡnh n gin nh hng ro, lp hc, trng hc, nh thỡ cú th s dng thit k mu, thit k in hỡnh c quan nh nc cú thm quyn ban hnh trin khai thit k bn v thi cụng Thit k xõy dng phi tuõn th cỏc quy chun, tiờu chun xõy dng c quan nh nc cú thm quyn ban hnh v phi c th hin trờn cỏc bn v theo quy nh Thit k phi th hin c cỏc lng cụng tỏc xõy dng ch yu lm c s xỏc nh chi phớ xõy dng cụng trỡnh Thi tuyn thit k kin trỳc cụng trỡnh xõy dng (iu 55-Lut XD) Khuyn khớch vic thi tuyn thit k kin trỳc i vi cỏc cụng trỡnh xõy dng Cỏc cụng trỡnh sau õy trc lp d ỏn u t xõy dng phi thi tuyn thit k kin trỳc: a) Tr s c quan nh nc t cp huyn tr lờn; b) Cỏc cụng trỡnh hoỏ, th thao, cỏc cụng trỡnh cụng cng cú quy mụ ln; Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH c) Cỏc cụng trỡnh khỏc cú kin trỳc c thự Chi phớ thi tuyn c tớnh vo tng mc u t ca cụng trỡnh xõy dng Tỏc gi ca phng ỏn thit k kin trỳc ó c la chn c bo m quyn tỏc gi, c u tiờn thc hin cỏc bc thit k tip theo iu kin nng lc thit k xõy dng Thi tuyn thit k kin trỳc cụng trỡnh xõy dng theo Thụng t 05/2005/TT-BXD (Ni dung chi tit xem TT05/2005/TT-BXD) Cỏc cụng trỡnh xõy dng sau õy, khụng phõn bit ngun v hỡnh thc s hu, trc lp d ỏn u t xõy dng phi c thi tuyn thit k kin trỳc: - Tr s U ban nhõn dõn t cp huyn tr lờn; - Cụng trỡnh húa, th thao v cỏc cụng trỡnh cụng cng khỏc cú quy mụ cp I, cp c bit; - Cụng trỡnh xõy dng cú kin trỳc c thự ụ th t loi tr lờn nh : Tng i, cu, trung tõm phỏt thanh, truyn hỡnh, nh ga ng st trung tõm, nh ga hng khụng quc t, cụng trỡnh c xõy dng ti v trớ cú nh hng quyt nh n cnh quan kin trỳc ụ th, cụng trỡnh l biu tng v truyn thng hoỏ v lch s ca a phng Khuyn khớch thi tuyn thit k kin trỳc i vi cỏc cụng trỡnh cú yờu cu v kin trỳc ngoi cỏc cụng trỡnh bt buc phi c thi tuyn Ni dung thit k c s ca d ỏn (iu 7-N16+N112) Ni dung thit k c s bao gm phn thuyt minh v phn bn v, bo m th hin c cỏc phng ỏn thit k, l cn c xỏc nh tng mc u t v trin khai cỏc bc thit k tip theo Phn thuyt minh thit k c s bao gm cỏc ni dung: a) c im tng mt bng; phng ỏn tuyn cụng trỡnh i vi cụng trỡnh xõy dng theo tuyn; phng ỏn kin trỳc i vi cụng trỡnh cú yờu cu kin trỳc; phng ỏn v s cụng ngh i vi cụng trỡnh cú yờu cu cụng ngh; b) Kt cu chu lc chớnh ca cụng trỡnh; phũng chng chỏy, n; bo v mụi trng; h thng k thut v h thng h tng k thut cụng trỡnh, s kt ni vi cỏc cụng trỡnh h tng k thut ngoi hng ro; c) Mụ t c im ti trng v cỏc tỏc ng i vi cụng trỡnh; Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH d) Danh mc cỏc quy chun, tiờu chun c ỏp dng Phn bn v thit k c s c th hin vi cỏc kớch thc ch yu, bao gm: a) Bn v tng mt bng, phng ỏn tuyn cụng trỡnh i vi cụng trỡnh xõy dng theo tuyn; b) Bn v th hin phng ỏn kin trỳc i vi cụng trỡnh cú yờu cu kin trỳc; c) S cụng ngh i vi cụng trỡnh cú yờu cu cụng ngh; d) Bn v th hin kt cu chu lc chớnh ca cụng trỡnh; bn v h thng k thut v h thng h tng k thut cụng trỡnh H s thit k, d toỏn xõy dng cụng trỡnh (iu 15-N16) Ti liu lm cn c thit k: a) Cỏc ti liu v kho sỏt xõy dng, khớ tng thu v cỏc bn phỏp lý cú liờn quan; b) Thit k c s; c) Danh mc quy chun, tiờu chun xõy dng c ỏp dng; d) Cỏc quy nh v kin trỳc, quy hoch xõy dng Ti liu thit k c lp cho tng cụng trỡnh bao gm thuyt minh, cỏc bn v thit k, d toỏn xõy dng cụng trỡnh; biờn bn nghim thu thit k, kho sỏt; bỏo cỏo thm tra thit k, thm tra d toỏn nu cú T chc, cỏ nhõn thit k phi bn giao h s thit k xõy dng cụng trỡnh vi s lng m bo phc v thi cụng xõy dng cụng trỡnh, yờu cu qun lý v lu tr nhng khụng ớt hn b i vi thit k k thut v b i vi thit k bn v thi cụng H s thit k xõy dng cụng trỡnh phi c lu tr theo quy nh ca phỏp lut v lu tr B Xõy dng quy nh c th v lu tr h s thit k Thit k k thut (iu 13-N209) Cn c lp thit k k thut: Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH a) Nhim v thit k, thit k c s d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh c phờ duyt; b) Bỏo cỏo kt qu kho sỏt xõy dng bc thit k c s, cỏc s liu b sung v kho sỏt xõy dng v cỏc iu kin khỏc ti a im xõy dng phc v bc thit k k thut; c) Cỏc quy chun, tiờu chun xõy dng c ỏp dng; d) Cỏc yờu cu khỏc ca ch u t H s thit k k thut phi phự hp vi thit k c s v d ỏn u t xõy dung c duyt, bao gm: a) Thuyt minh gm cỏc ni dung theo quy nh ti Ngh nh ca Chớnh ph v Qun lý d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh, nhng phi tớnh toỏn li v lm rừ phng ỏn la chn k thut sn xut, dõy chuyn cụng ngh, la chn thit b, so sỏnh cỏc ch tiờu kinh t k thut, kim tra cỏc s liu lm cn c thit k; cỏc ch dn k thut; gii thớch nhng ni dung m bn v thit k cha th hin c v cỏc ni dung khỏc theo yờu cu ca ch u t; b) Bn v phi th hin chi tit v cỏc kớch thc, thụng s k thut ch yu, vt liu chớnh m bo iu kin lp d toỏn, tng d toỏn v lp thit k bn v thi cụng cụng trỡnh xõy dng; c) D toỏn, tng d toỏn xõy dng cụng trỡnh Thit k bn v thi cụng (iu 14-N209) Cn c lp thit k bn v thi cụng: a) Nhim v thit k ch u t phờ duyt i vi trng hp thit k mt bc; thit k c s c phờ duyt i vi trng hp thit k hai bc; thit k k thut c phờ duyt i vi trng hp thit k ba bc; b) Cỏc tiờu chun xõy dng v ch dn k thut c ỏp dng; c) Cỏc yờu cu khỏc ca ch u t H s thit k bn v thi cụng bao gm: a) Thuyt minh phi gii thớch y cỏc ni dung m bn v khụng th hin c ngi trc tip thi cụng xõy dng thc hin theo ỳng thit k; b) Bn v phi th hin chi tit tt c cỏc b phn ca cụng trỡnh, cỏc cu to vi y cỏc kớch thc, vt liu v thụng s k thut thi cụng chớnh xỏc v iu kin lp d toỏn thi cụng xõy dng cụng trỡnh; c) D toỏn thi cụng xõy dng cụng trỡnh 10 Yờu cu v quy cỏch h s thit k xõy dng cụng trỡnh (iu 15-N209) Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH Bn v thit k xõy dng cụng trỡnh phi cú kớch c, t l, khung tờn v c th hin theo cỏc tiờu chun xõy dng Trong khung tờn tng bn v phi cú tờn, ch ký ca ngi trc tip thit k, ch trỡ thit k, ch nhim thit k, ngi i din theo phỏp lut ca nh thu thit k v du ca nh thu thit k xõy dng cụng trỡnh, tr trng hp nh thu thit k l cỏ nhõn hnh ngh c lp Cỏc bn thuyt minh, bn v thit k, d toỏn phi c úng thnh h s thit k theo khuụn kh thng nht cú danh mc, ỏnh s, ký hiu tra cu v bo qun lõu di 11 V qun lý cht lng thit k theo Thụng t 12/2005/TT-BXD (Ni dung chi tit xem TT05/2005/TT-BXD) Ch u t cú trỏch nhim lp hoc thuờ t lp nhim v thit k xõy dng cụng trỡnh ó nờu ti im a khon iu ca Ngh nh 16/2005/N-CP v ti im a khon cỏc iu 13,14 ca Ngh nh 209/2004/N-CP Nhim v thit k phi nờu rừ cỏc yờu cu v iu kin nh thu thit k thc hin Ti cỏc bc thit k, nhim v thit k cú th c b sung phự hp vi iu kin thc t m bo hiu qu cho d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh Nhim v thit k c ch u t phờ duyt l cn c nh thu thit k thc hin Trc phờ duyt, ch u t mi chuyờn gia gúp ý nhim v thit k thy cn thit Ch u t phi bỏo cỏo ngi quyt nh u t sau phờ duyt nhim v thit k i vi cụng trỡnh phi thi tuyn thit k kin trỳc thỡ ch u t cú trỏch nhim lp nhim v thit k ngi quyt nh u t phờ duyt theo quy nh ti cỏc im b, c khon mc II Thụng t s 05/2005/TT-BXD ngy 12/4/2005 ca B trng B Xõy dng hng dn thi tuyn thit k kin trỳc cụng trỡnh xõy dng Cn c iu kin c th ca d ỏn u t xõy dng, cp cụng trỡnh v hỡnh thc thc hin hp ng ch u t ký hp ng vi mt hoc nhiu t chc, cỏ nhõn thc hin thit k thỡ ch u t chu trỏch nhim kim soỏt v khp ni ton b thit k hoc cú th giao cho tng thu thit k thc hin nhm m bo s ng b, thng nht, x lý kp thi cỏc phỏt sinh m bo hiu qu ca d ỏn Ch u t t t chc vic thm nh, phờ duyt thit k k thut, thit k bn v thi cụng, d toỏn, tng d toỏn i vi nhng cụng trỡnh xõy dng phi lp d ỏn theo quy nh ti iu 16 ca Ngh nh 16/2005/N-CP Quyt nh phờ duyt thit k k thut, thit k bn v thi cụng, d toỏn v tng d toỏn c lp theo mu Ph lc 1A , Ph lc 1B v Ph lc 1C ca Thụng t ny Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH Trng hp ch u t khụng iu kin nng lc thm nh thỡ c phộp thuờ cỏc t chc, cỏ nhõn t cú iu kin nng lc thm tra thit k, d toỏn cụng trỡnh i vi ton b hoc mt phn cỏc ni dung quy nh ti khon v khon ca iu 16 ca Ngh nh 16/2005/N-CP lm c s cho vic thm nh, phờ duyt T chc t thm tra thit k phi cú iu kin nng lc thit k i vi loi v cp vi cụng trỡnh nhn thm tra Ngi ch trỡ thm tra thit k phi cú iu kin nng lc nh ca ngi ch trỡ thit k cụng trỡnh m ch u t yờu cu thm tra thit k Ch u t phi xỏc lp tớnh phỏp lý ca sn phm thit k trc a thi cụng thụng qua vic xỏc nhn bng ch ký v du xỏc nhn ó phờ duyt ca ch u t theo mu Ph lc 1D vo bn v thit k 12 Ni dung d toỏn xõy dng cụng trỡnh (iu 8-N99) D toỏn xõy dng cụng trỡnh (sau õy gi l d toỏn cụng trỡnh) c xỏc nh theo cụng trỡnh xõy dng c th v l cn c ch u t qun lý chi phớ u t xõy dng cụng trỡnh D toỏn cụng trỡnh c lp cn c trờn c s lng cỏc cụng vic xỏc nh theo thit k k thut hoc thit k bn v thi cụng, nhim v cụng vic phi thc hin ca cụng trỡnh v n giỏ xõy dng cụng trỡnh, nh mc chi phớ tớnh theo t l phn trm (%) (sau õy gi l nh mc t l) cn thit thc hin lng, nhim v cụng vic ú Ni dung d toỏn cụng trỡnh bao gm: chi phớ xõy dng, chi phớ thit b, chi phớ qun lý d ỏn, chi phớ t u t xõy dng, chi phớ khỏc v chi phớ d phũng 13 Lp d toỏn cụng trỡnh (iu 9-N99) D toỏn cụng trỡnh c lp nh sau: a) Chi phớ xõy dng c lp cho cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh chớnh, cỏc cụng vic ca cụng trỡnh c th v c xỏc nh bng cỏch lp d toỏn i vi cụng trỡnh ph tr, cụng trỡnh tm phc v thi cụng, nh tm ti hin trng v iu hnh thi cụng thỡ chi phớ xõy dng c xỏc nh bng cỏch lp d toỏn hoc bng nh mc t l; Chi phớ xõy dng bao gm chi phớ trc tip, chi phớ chung, thu nhp chu thu tớnh trc v thu giỏ tr gia tng, chi phớ xõy dng nh tm ti hin trng v iu hnh thi cụng; b) Chi phớ thit b d toỏn cụng trỡnh bao gm chi phớ mua sm thit b, k c chi phớ o to v chuyn giao cụng ngh, nu cú; chi phớ lp t thit b, chi phớ thớ nghim, hiu chnh v cỏc chi phớ khỏc liờn quan, nu cú; Chi phớ mua sm thit b c xỏc nh trờn c s lng, s lng, chng loi thit b cn mua, gia cụng v giỏ mua hoc gia cụng thit b Chi phớ o to v Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH chuyn giao cụng ngh, chi phớ lp t thit b, chi phớ thớ nghim, hiu chnh v cỏc chi phớ khỏc liờn quan (nu cú) c xỏc nh bng d toỏn; c) Chi phớ qun lý d ỏn bao gm cỏc khon chi phớ cn thit ch u t t chc thc hin qun lý d ỏn Chi phớ qun lý d ỏn c xỏc nh bng nh mc t l; d) Chi phớ t u t xõy dng bao gm chi phớ t lp d ỏn u t xõy dng, kho sỏt, thit k, giỏm sỏt xõy dng, t thm tra v cỏc chi phớ t u t xõy dng khỏc Chi phớ t u t xõy dng c xỏc nh bng nh mc t l hoc lp d toỏn; ) Chi phớ khỏc bao gm cỏc chi phớ cha quy nh ti cỏc im a, b, c v d khon iu ny v c xỏc nh bng lp d toỏn hoc nh mc t l; e) Chi phớ d phũng cho lng cụng vic phỏt sinh c tớnh bng t l phn trm (%) trờn tng cỏc chi phớ quy nh ti im a, b, c, d v khon iu ny Chi phớ d phũng cho yu t trt giỏ c tớnh trờn c s di thi gian xõy dng cụng trỡnh v ch s giỏ xõy dng hng nm phự hp vi loi cụng trỡnh xõy dng i vi cụng trỡnh quy mụ nh ch lp bỏo cỏo kinh t - k thut thỡ tng mc u t ng thi l d toỏn cụng trỡnh i vi d ỏn cú nhiu cụng trỡnh, ch u t cú th xỏc nh tng d toỏn ca d ỏn phc v cho vic qun lý d ỏn Tng d toỏn ca d ỏn c xỏc nh bng cỏch cng cỏc d toỏn ca cỏc cụng trỡnh thuc d ỏn 14 Nghim thu h s thit k xõy dng cụng trỡnh (iu 16-N209, N49) "1 H s thit k phi c ch u t t chc nghim thu sau phờ duyt Kt qu nghim thu c lp thnh biờn bn bao gm cỏc ni dung: a) i tng nghim thu (tờn cụng trỡnh, b phn cụng trỡnh c thit k; bc thit k); b) Thnh phn trc tip nghim thu (ch u t, nh thu thit k); c) Thi gian v a im nghim thu; d) Cn c nghim thu; ) ỏnh giỏ cht lng v s lng h s thit k i chiu vi cỏc yờu cu t ra; e) Kt lun nghim thu (chp nhn hay khụng chp nhn h s thit k; yờu cu sa i, b sung v cỏc kin ngh khỏc nu cú)." Cn c nghim thu h s thit k xõy dng cụng trỡnh: a) Hp ng giao nhn thu thit k xõy dng cụng trỡnh; Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH b) Nhim v thit k, thit k cỏc bc trc ú ó c phờ duyt; c) Quy chun, tiờu chun xõy dng c ỏp dng; d) H s thit k xõy dng cụng trỡnh gm thuyt minh, bn v thit k v d toỏn, tng d toỏn Ni dung nghim thu: a) ỏnh giỏ cht lng thit k; b) Kim tra hỡnh thc v s lng h s thit k xõy dng cụng trỡnh Tựy theo tớnh cht, quy mụ v yờu cu ca cụng trỡnh xõy dng, ch u t c thuờ t cú iu kin nng lc phự hp vi loi, cp cụng trỡnh thc hin thm tra thit k v phi chu trỏch nhim v kt qu thm tra Trng hp thit k khụng bo m yờu cu theo hp ng thỡ nh thu thit k phi thit k li v chu mi chi phớ, k c chi phớ thm tra thit k Nh thu thit k xõy dng cụng trỡnh chu trỏch nhim trc ch u t v phỏp lut v cht lng thit k xõy dng cụng trỡnh v phi bi thng thit hi s dng thụng tin, ti liu, quy chun, tiờu chun xõy dng, gii phỏp k thut, cụng ngh khụng phự hp gõy nh hng n cht lng cụng trỡnh xõy dng v cỏc hnh vi vi phm khỏc gõy thit hi 15 Thay i thit k xõy dng cụng trỡnh (iu 17-N209, N49) Thit k xõy dng cụng trỡnh ó phờ duyt ch c phộp thay i cỏc trng hp sau õy: a) Khi d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh c iu chnh cú yờu cu phi thay i thit k; b) Trong quỏ trỡnh thi cụng xõy dng cụng trỡnh phỏt hin thy nhng yu t bt hp lý nu khụng thay i thit k s nh hng n cht lng cụng trỡnh, tin thi cụng xõy dng, bin phỏp thi cụng v hiu qu u t ca d ỏn "2 Trng hp thay i thit k k thut nhng khụng lm thay i thit k c s hoc thay i thit k bn v thi cụng m khụng lm thay i thit k bc trc thỡ ch u t c quyt nh phờ duyt thay i thit k Nh thu giỏm sỏt thi cụng xõy dng c ký iu chnh vo thit k bn v thi cụng nhng ni dung ó c ch u t chp thun v phi chu trỏch nhim v quyt nh iu chnh ca mỡnh." 10 Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH 16 Thm nh, phờ duyt thit k xõy dng cụng trỡnh (iu 59-Lut XD) Thit k c s phi c c quan qun lý nh nc cú thm quyn v xõy dng t chc thm nh phờ duyt d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh Cỏc bc thit k tip theo ch u t t chc thm nh, phờ duyt, nhng khụng c trỏi vi thit k c s ó c phờ duyt Ngi thm nh, phờ duyt thit k phi chu trỏch nhim trc phỏp lut v kt qu thm nh, phờ duyt ca mỡnh 17 Ni dung thm nh thit k (iu 16 -N16) S phự hp vi cỏc bc thit k trc ó c phờ duyt; S tuõn th cỏc tiờu chun xõy dng c ỏp dng; ỏnh giỏ mc an ton cụng trỡnh; S hp lý ca vic la chn dõy chuyn v thit b cụng ngh, nu cú; Bo v mụi trng; phũng, chng chỏy, n; 18 Thm tra, phờ duyt d toỏn cụng trỡnh (iu 10 N- 99) Ch u t t chc vic thm tra d toỏn cụng trỡnh trc phờ duyt Ni dung thm tra bao gm: a) Kim tra s phự hp gia lng d toỏn ch yu vi lng thit k; b) Kim tra tớnh ỳng n, hp lý ca vic ỏp dng, dng n giỏ xõy dng cụng trỡnh, nh mc t l, d toỏn chi phớ t v d toỏn cỏc khon mc chi phớ khỏc d toỏn cụng trỡnh; c) Xỏc nh giỏ tr d toỏn cụng trỡnh Trng hp ch u t khụng iu kin, nng lc thm tra thỡ c phộp thuờ t chc, cỏ nhõn iu kin nng lc, kinh nghim thm tra d toỏn cụng trỡnh T chc, cỏ nhõn t thm tra d toỏn cụng trỡnh chu trỏch nhim trc phỏp lut v ch u t v kt qu thm tra Ch u t phờ duyt d toỏn cụng trỡnh sau ó thm tra v chu trỏch nhim trc phỏp lut v kt qu phờ duyt d toỏn cụng trỡnh D toỏn cụng trỡnh c phờ duyt l c s xỏc nh giỏ gúi thu, giỏ thnh xõy dng v l cn c m phỏn ký kt hp ng, toỏn vi nh thu trng hp ch nh thu Cụng trỡnh hoc hng mc cụng trỡnh s dng ngõn sỏch nh nc khi cụng xõy dng phi cú thit k, d toỏn c phờ duyt 11 Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH 19 Thm quyn thm nh, phờ duyt thit k, d toỏn, tng d toỏn xõy dng cụng trỡnh (iu 16-N 16 v Thụng t 12/2005/TT-BXD) Ch u t t t chc vic thm nh, phờ duyt thit k k thut, thit k bn v thi cụng, d toỏn, tng d toỏn i vi nhng cụng trỡnh xõy dng phi lp d ỏn theo quy nh ti iu 16 ca Ngh nh 16/2005/N-CP Quyt nh phờ duyt thit k k thut, thit k bn v thi cụng, d toỏn v tng d toỏn c lp theo mu Ph lc 1A , Ph lc 1B v Ph lc 1C ca Thụng t ny Trng hp ch u t khụng iu kin nng lc thm nh thỡ c phộp thuờ cỏc t chc, cỏ nhõn t cú iu kin nng lc thm tra thit k, d toỏn cụng trỡnh i vi ton b hoc mt phn cỏc ni dung quy nh ti khon v khon ca iu 16 ca Ngh nh 16/2005/N-CP lm c s cho vic thm nh, phờ duyt T chc t thm tra thit k phi cú iu kin nng lc thit k i vi loi v cp vi cụng trỡnh nhn thm tra Ngi ch trỡ thm tra thit k phi cú iu kin nng lc nh ca ngi ch trỡ thit k cụng trỡnh m ch u t yờu cu thm tra thit k Ch u t phi xỏc lp tớnh phỏp lý ca sn phm thit k trc a thi cụng thụng qua vic xỏc nhn bng ch ký v du xỏc nhn ó phờ duyt ca ch u t theo mu du hng dn ti cụng s 1078 BXD-KSTK ngy 06/6/2006 ca B Xõy dng 20 Thm quyn thm nh thit k c s (iu 9-N16+N112) 1) i vi d ỏn quan trng quc gia v d ỏn nhúm A, khụng phõn bit ngun vn, vic thm nh thit k c s c thc hin nh sau: B Cụng nghip t chc thm nh thit k c s cỏc cụng trỡnh thuc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh hm m, du khớ, nh mỏy in, ng dõy ti in, trm bin ỏp, húa cht, vt liu n cụng nghip, ch to mỏy, luyn kim v cỏc cụng trỡnh cụng nghip chuyờn ngnh; B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn t chc thm nh thit k c s cỏc cụng trỡnh thuc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh thu li, iu; B Giao thụng ti t chc thm nh thit k c s cỏc cụng trỡnh thuc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh giao thụng; B Xõy dng t chc thm nh thit k c s cỏc cụng trỡnh thuc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh dõn dng, cụng nghip vt liu xõy dng, h tng k thut ụ th v cỏc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh khỏc Th tng Chớnh ph yờu cu Riờng i vi d ỏn u t xõy dng mt cụng trỡnh dõn dng di 20 tng thỡ S Xõy dng t chc thm nh thit k c s i vi d ỏn bao gm nhiu loi cụng trỡnh khỏc thỡ B ch trỡ t chc thm nh thit k c s l mt cỏc B nờu trờn cú chc nng qun lý loi cụng 12 Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH trỡnh quyt nh tớnh cht, mc tiờu ca d ỏn B ch trỡ t chc thm nh thit k c s cú trỏch nhim ly ý kin bng bn ca cỏc B, ngnh qun lý cụng trỡnh chuyờn ngnh v c quan liờn quan thm nh thit k c s 2) i vi cỏc d ỏn nhúm B, C, khụng phõn bit ngun vn, tr cỏc d ỏn nhúm B, C quy nh ti im c, im d khon ny, vic thm nh thit k c s c thc hin nh sau: S Cụng nghip t chc thm nh thit k c s cỏc cụng trỡnh thuc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh hm m, du khớ, nh mỏy in, ng dõy ti in, trm bin ỏp, húa cht, vt liu n cụng nghip, ch to mỏy, luyn kim v cỏc cụng trỡnh cụng nghip chuyờn ngnh; S Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn t chc thm nh thit k c s cỏc cụng trỡnh thuc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh thu li, iu; S Giao thụng ti t chc thm nh thit k c s cỏc cụng trỡnh thuc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh giao thụng; S Xõy dng t chc thm nh thit k c s cỏc cụng trỡnh thuc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh dõn dng, cụng nghip vt liu xõy dng v cỏc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh khỏc Ch tch y ban nhõn dõn cp tnh yờu cu Riờng d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh h tng k thut ụ th thỡ S Xõy dng hoc S Giao thụng cụng chớnh hoc S Giao thụng ti t chc thm nh thit k c s phự hp vi chc nng, nhim v y ban nhõn dõn cp tnh quy nh i vi d ỏn bao gm nhiu loi cụng trỡnh khỏc thỡ S ch trỡ t chc thm nh thit k c s l mt cỏc S nờu trờn cú chc nng qun lý loi cụng trỡnh quyt nh tớnh cht, mc tiờu ca d ỏn S ch trỡ t chc thm nh thit k c s cú trỏch nhim ly ý kin bng bn ca cỏc S qun lý cụng trỡnh chuyờn ngnh v c quan liờn quan thm nh thit k c s 3) i vi cỏc d ỏn nhúm B, C B Cụng nghip, B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn, B Giao thụng ti, B Xõy dng, cỏc on kinh t v Tng cụng ty nh nc u t thuc chuyờn ngnh mỡnh qun lý thỡ cỏc B, doanh nghip ny t t chc thm nh thit k c s sau cú ý kin ca a phng v quy hoch xõy dng v bo v mụi trng 4) i vi cỏc d ỏn nhúm B, C cú cụng trỡnh xõy dng theo tuyn qua nhiu a phng thỡ B c quy nh ti im a khon ny t chc thm nh thit k c s v cú trỏch nhim ly ý kin ca a phng ni cú cụng trỡnh xõy dng v quy hoch xõy dng v bo v mụi trng C quan t chc thm nh thit k c s cú trỏch nhim gi kt qu thm nh thit k c s ti n v u mi thm nh d ỏn Thi gian thm nh thit k c s khụng quỏ 30 ngy lm vic i vi d ỏn quan trng quc gia, 20 ngy lm vic i vi d ỏn nhúm A, 15 ngy lm vic i vi d ỏn nhúm B v 10 ngy lm vic vi d ỏn nhúm C, k t ngy nhn h s hp l 13 Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH 21 iu kin i vi t chc, cỏ nhõn thc hin thit k xõy dng cụng trỡnh (iu 56-Lut XD) T chc thc hin thit k xõy dng cụng trỡnh phi ỏp ng cỏc iu kin sau õy: a) Cú ng ký hot ng thit k xõy dng cụng trỡnh; b) Cú iu kin nng lc hot ng thit k xõy dng cụng trỡnh; c) Cỏ nhõn m nhn chc danh ch nhim thit k, ch trỡ thit k phi cú nng lc hnh ngh thit k xõy dng v cú chng ch hnh ngh phự hp vi yờu cu ca loi, cp cụng trỡnh Cỏ nhõn hnh ngh c lp thit k xõy dng cụng trỡnh phi ỏp ng cỏc iu kin sau õy: a) Cú nng lc hnh ngh, cú chng ch hnh ngh thit k xõy dng; b) Cú ng ký hnh ngh hot ng thit k xõy dng cụng trỡnh Chớnh ph quy nh phm vi hot ng hnh ngh thit k xõy dng cụng trỡnh ca cỏ nhõn hnh ngh c lp thit k xõy dng cụng trỡnh i vi vic thit k xõy dng nh riờng l: a) Nh riờng l cú tng din tớch xõy dng sn ln hn 250 m 2, t tng tr lờn hoc nh cỏc khu di sn hoỏ, di tớch lch s - hoỏ thỡ vic thit k phi t chc, cỏ nhõn thit k cú nng lc hot ng thit k xõy dng hoc nng lc hnh ngh thit k xõy dng thc hin; b) Nh riờng l cú quy mụ nh hn nh quy nh ti im a khon ny thỡ cỏ nhõn, h gia ỡnh c t t chc thit k nhng phi phự hp vi quy hoch xõy dng c duyt v chu trỏch nhim trc phỏp lut v cht lng thit k, tỏc ng ca cụng trỡnh n mụi trng v an ton ca cỏc cụng trỡnh lõn cn 22 iu kin nng lc ca ch nhim thit k xõy dng cụng trỡnh (iu 59-N16) Ch nhim thit k xõy dng cụng trỡnh c phõn thnh hng nh sau: a) Hng 1: - Cú chng ch hnh ngh kin trỳc s, k s phự hp vi cụng vic m nhn; - ó l ch nhim thit k ớt nht cụng trỡnh cp c bit hoc cp I hoc cụng trỡnh cp II cựng loi hoc ó lm ch trỡ thit k lnh vc chuyờn mụn chớnh ca cụng trỡnh cp c bit hoc cp I cựng loi b) Hng 2: - Cú chng ch hnh ngh kin trỳc s, k s phự hp vi cụng vic m nhn; 14 Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH - ó l ch nhim thit k ớt nht cụng trỡnh cp II hoc cụng trỡnh cp III cựng loi hoc ó lm ch trỡ thit k lnh vc chuyờn mụn chớnh ca cụng trỡnh cp II cựng loi Phm vi hot ng: a) Hng 1: c lm ch nhim thit k cụng trỡnh cựng loi cp c bit, cp I, cp II, cp III v cp IV v lm ch nhim lp d ỏn nhúm A, B, C cựng loi; b) Hng 2: c lm ch nhim thit k cụng trỡnh cựng loi cp II, cp III v cp IV v c lm ch nhim lp d ỏn nhúm B, C cựng loi 23 iu kin nng lc ca ch trỡ thit k xõy dng cụng trỡnh (iu 60-N16) Ch trỡ thit k xõy dng cụng trỡnh c phõn thnh hng nh sau: a) Hng 1: - Cú chng ch hnh ngh kin trỳc s, k s phự hp vi cụng vic m nhn; - ó lm ch trỡ thit k chuyờn mụn ca ớt nht cụng trỡnh cp c bit hoc cp I hoc cụng trỡnh cp II cựng loi b) Hng 2: - Cú chng ch hnh ngh kin trỳc s, k s phự hp vi cụng vic m nhn; - ó lm ch trỡ thit k chuyờn mụn ca ớt nht cụng trỡnh cp II hoc cụng trỡnh cp III cựng loi hoc ó tham gia thit k cụng trỡnh cựng loi c) Riờng i vi vựng sõu, vựng xa, nhng cỏ nhõn cú trỡnh cao ng, trung cp thuc chuyờn ngnh phự hp vi loi cụng trỡnh, cú thi gian liờn tc lm cụng tỏc thit k ti thiu nm thỡ c lm ch trỡ thit k cụng trỡnh cp III, cp IV, tr cỏc cụng trỡnh quy nh ti iu 28 ca Ngh nh qun lý cht lng cụng trỡnh xõy dng Phm vi hot ng: a) Hng 1: c lm ch trỡ thit k cựng lnh vc chuyờn mụn cụng trỡnh cp c bit, cp I, cp II, cp III v cp IV; b) Hng 2: c lm ch trỡ thit k cựng lnh vc chuyờn mụn cụng trỡnh cp II, cp III v cp IV 24 iu kin nng lc ca t chc t thit k xõy dng cụng trỡnh (iu 61-N16) Nng lc ca t chc t thit k xõy dng c phõn thnh hng theo loi cụng trỡnh nh sau: a) Hng 1: 15 Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH - Cú ớt nht 20 ngi l kin trỳc s, k s thuc cỏc chuyờn ngnh phự hp ú cú ngi cú iu kin lm ch nhim thit k xõy dng cụng trỡnh hng 1; - Cú ch trỡ thit k hng v cỏc b mụn thuc cụng trỡnh cựng loi; - ó thit k ớt nht cụng trỡnh cp c bit hoc cp I hoc cụng trỡnh cp II cựng loi b) Hng 2: - Cú ớt nht 10 ngi l kin trỳc s, k s thuc cỏc chuyờn ngnh phự hp ú cú ngi cú iu kin lm ch nhim thit k xõy dng cụng trỡnh hng 2; - Cú ch trỡ thit k hng v cỏc b mụn thuc cụng trỡnh cựng loi; - ó thit k ớt nht cụng trỡnh cp II hoc cụng trỡnh cp III cựng loi Phm vi hot ng: a) Hng 1: c thit k cụng trỡnh cp c bit, cp I , cp II, cp III v cp IV cựng loi; lp d ỏn quan trng quc gia, d ỏn nhúm A, B, C cựng loi; b) Hng 2: c thit k cụng trỡnh cp II, cp III v cp IV cựng loi; lp d ỏn nhúm B, C cựng loi; c) i vi t chc cha iu kin xp hng c thit k cụng trỡnh cp IV cựng loi, lp Bỏo cỏo kinh t - k thut xõy dng cụng trỡnh ca cụng trỡnh cựng loi Lu ý: (i vi t chc t thit k cha iu kin xp hng, nu ó thit k ớt nht cụng trỡnh cp IV thỡ c thit k cụng trỡnh cp III cựng loi Thụng t 12/2005/TT-BXD) 25 Lu tr h s thit k cụng trỡnh xõy dng (iu 61-Lut XD) H s thit k cụng trỡnh xõy dng phi c lu tr Thi hn lu tr theo tui th cụng trỡnh i vi cụng trỡnh xõy dng cú ý ngha quan trng v lch s, chớnh tr, kinh t, hoỏ, khoa hc k thut, quc phũng, an ninh thỡ h s thit k cụng trỡnh phi c lu tr quc gia, thi hn lu tr vnh vin 26 Lu tr h s thit k theo Thụng t 02/2006/TT-BXD (Ni dung chi tit xem TT02/2006/TT-BXD) 16 Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH Thnh phn h s lu tr v ni lu tr a) i vi ch u t hoc ch s hu hoc ch qun lý s dng cụng trỡnh xõy dng: Ch u t hoc ch s hu hoc ch qun lý s dng cụng trỡnh xõy dng lu tr h s thit k c s, h s thit k k thut (trng hp thit k ba bc), h s thit k bn v thi cụng, bn v hon cụng cụng trỡnh xõy dng b) i vi nh thu thit k: Nh thu thit k tham gia thit k cụng trỡnh xõy dng lu tr phn h s thit k mỡnh thc hin Riờng nh thu m nhn tng thu thit k phi lu tr ton b h s thit k cụng trỡnh xõy dng bao gm h s thit k c s, h s thit k k thut (trng hp thit k ba bc), h s thit k bn v thi cụng mỡnh v cỏc nh thu ph thit k thc hin Nh thu thit k, ngoi trỏch nhim t lu tr phn h s thit k mỡnh lp, phi np h s thit k cho nh thu m nhn tng thu thit k lu tr Nh thu thit k phi chu trỏch nhim trc Phỏp lut v tớnh xỏc thc ca h s lu tr thit k mỡnh lp; phi n bự thit hi vic s dng h s lu tr khụng m bo tớnh xỏc thc gõy c) i vi nh thu thi cụng xõy dng: Nh thu thi cụng xõy dng lu tr h s thit k bn v thi cụng, bn v hon cụng cụng trỡnh xõy dng mỡnh thc hin Riờng nh thu m nhn tng thu thi cụng xõy dng phi lu tr ton b h s thit k bn v thi cụng, bn v hon cụng mỡnh v cỏc nh thu ph thi cụng xõy dng thc hin d) i vi c quan qun lý nh nc v xõy dng: C quan qun lý nh nc cú thm quyn thm nh thit k c s lu tr h s thit k c s mỡnh thm nh Hỡnh thc, quy cỏch h s lu tr a) H s thit k np lu tr phi cú y du v ch ký ca t chc, cỏ nhõn lp h s, cú ch ký ca ch nhim thit k v ch trỡ thit k (i vi h s thit k); Cỏc bn v thit k phi m bo hỡnh thc, quy cỏch theo tiờu chun hoc quy nh hin hnh b) Cỏc bn h s lu tr nh bn phờ duyt d ỏn, bn phờ duyt bỏo cỏo kinh t - k thut (trng hp ch phi lp bỏo cỏo kinh t - k thut), bn thm nh thit k, bn phờ duyt thit k, bn nghim thu bn giao cụng trỡnh a vo s dng trng hp khụng cũn bn chớnh thỡ c thay th bng bn hp phỏp c) H s thit k cú th c lu tr di dng bng t, a t hoc vt mang tin phự hp, th hin y thnh phn v ni dung h s lu tr theo quy nh 17 Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH 27 Quyn v ngha v ca Ch u t xõy dng cụng trỡnh vic thit k xõy dng cụng trỡnh (iu 57-Lut XD) Ch u t xõy dng cụng trỡnh vic thit k xõy dng cụng trỡnh cú cỏc quyn sau õy: a) c t thc hin thit k xõy dng cụng trỡnh cú iu kin nng lc hot ng thit k xõy dng cụng trỡnh, nng lc hnh ngh phự hp vi loi, cp cụng trỡnh; b) m phỏn, ký kt v giỏm sỏt vic thc hin hp ng thit k; c) Yờu cu nh thu thit k thc hin ỳng hp ng ó ký kt; d) Yờu cu sa i, b sung thit k; ) ỡnh ch thc hin hoc chm dt hp ng thit k xõy dng cụng trỡnh theo quy nh ca phỏp lut; e) Cỏc quyn khỏc theo quy nh ca phỏp lut Ch u t xõy dng cụng trỡnh vic thit k xõy dng cụng trỡnh cú cỏc ngha v sau õy: a) La chn nh thu thit k xõy dng cụng trỡnh trng hp khụng iu kin nng lc hot ng thit k xõy dng cụng trỡnh, nng lc hnh ngh phự hp t thc hin; b) Xỏc nh nhim v thit k xõy dng cụng trỡnh; c) Cung cp y thụng tin, ti liu cho nh thu thit k; d) Thc hin ỳng hp ng ó ký kt; ) Thm nh, phờ duyt hoc trỡnh c quan cú thm quyn thm nh, phờ duyt thit k theo quy nh ca Lut ny; e) T chc nghim thu h s thit k; g) Lu tr h s thit k; h) Bi thng thit hi nhim v thit k, cung cp thụng tin, ti liu, nghim thu h s thit k khụng ỳng quy nh v cỏc hnh vi vi phm khỏc gõy thit hi li ca mỡnh gõy ra; i) Cỏc ngha v khỏc theo quy nh ca phỏp lut 28 Quyn v ngha v ca nh thu thit k xõy dng cụng trỡnh (iu 58-Lut XD) Nh thu thit k xõy dng cụng trỡnh cú cỏc quyn sau õy: a) T chi thc hin cỏc yờu cu ngoi nhim v thit k; b) Yờu cu cung cp thụng tin, ti liu phc v cho cụng tỏc thit k; c) Quyn tỏc gi i vi thit k cụng trỡnh; d) Cỏc quyn khỏc theo quy nh ca phỏp lut 18 Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH Nh thu thit k xõy dng cụng trỡnh cú cỏc ngha v sau õy: a) Ch c nhn thu thit k xõy dng cụng trỡnh phự hp vi iu kin nng lc hot ng thit k xõy dng cụng trỡnh, nng lc hnh ngh thit k xõy dng cụng trỡnh; b) Thc hin ỳng nhim v thit k, bo m tin v cht lng; c) Chu trỏch nhim v cht lng thit k mỡnh m nhn; d) Giỏm sỏt tỏc gi quỏ trỡnh thi cụng xõy dng; ) Lp nhim v kho sỏt xõy dng phc v cho cụng tỏc thit k phự hp vi yờu cu ca tng bc thit k; e) Khụng c ch nh nh sn xut vt liu, vt t v thit b xõy dng cụng trỡnh; g) Mua bo him trỏch nhim ngh nghip; h) Bi thng thit hi nhim v kho sỏt, s dng thụng tin, ti liu, tiờu chun, quy chun xõy dng, gii phỏp k thut, cụng ngh khụng phự hp gõy nh hng n cht lng cụng trỡnh v cỏc hnh vi vi phm khỏc gõy thit hi li ca mỡnh gõy ra; i) Cỏc ngha v khỏc theo quy nh ca phỏp lut Chớnh ph quy nh thm quyn, ni dung thm nh, phờ duyt thit k xõy dng cụng trỡnh./ ĐIệN BIÊN 19 Sở XÂY DựNG TỉNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định về thiết kế xây dựng công trình, Quy định về thiết kế xây dựng công trình, Quy định về thiết kế xây dựng công trình

Từ khóa liên quan