Đề kiểm tra học kỳ 1

2 286 0
Đề kiểm tra học kỳ 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 A. Phần chung (7 điểm): 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là: a. nơtron và electron b. proton và electron c. proton, nơtron và electron d. proton và nơtron 2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là: a. nơtron và electron b. proton và electron c. proton, nơtron và electron d. proton và nơtron 3. Nguyên tố X có Z = 8. Hãy chọn phát biểu đúng: a. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là: a. 1s 2 2s 2 2p 3 b. 1s 1 2s 2 2p 5 c. 1s 2 2s 2 2p 4 d. 1s 2 2s 1 2p 5 b. Nguyên tố X thuộc chu kỳ: a. 2 b. 1 c. 4 d. 3 c. Nguyên tố X thuộc nhóm: a. IVA b. IA c. VIA d. IIA 4. Hãy chọn phát biểu đúng: a. 1s 2 2s 2 2p 3 là cấu hình electron nguyên tử của: a. Cacbon b. Oxi c. Nitơ d. Magie b. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 là cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố: a. Kali b. Canxi c. Agon d. Clo c. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 là cấu hình electron nguyên tử của: a. Nhôm b. Natri c. Clo d. Silic 5. Dãy nguyên tố nào sau đây được xếp theo chiều tăng của bán kính nguyên tử: a. F, O, C, Be, Mg b. Be, F, O, C, Mg c. F, Be, C, O, Mg d. Mg, Be, C, O, F 6. Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào có liên kết cộng hóa trị: a. LiCl b. CCl 4 c. CaF 2 d. NaF e. KBr Câu II(2 điểm) Hợp chât khí với H của một nguyên tố có công thức là RH 4 . Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Tìm nguyên tử khối. Viết công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí với H của R. B. Phần tự chọn Câu IIIa. (HS học ban cơ bản) Tổng hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử cả một nguyên tố là 13. a. Xác định nguyên tử khối b. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó. (cho biết cá nguyên tố có số hiệu từ 2 đến 82 trong bảng THPT Sơn Động số 3 1 ≤ Z n ≤ 1,5) Câu IIIb. (HS học ban TN) Cho biết tổng số electron trong anion AB 3 2- là 42. Trong các hạt nhân A cũng như B số p bằng số n a. Tính số khối của A và B b. Viết cấu hình electron và sự phân bố các electron trong các obitan nguyên tử các nguyên tố đó c. Trong hợp chất AB 2 có những loại liên kết gì? Giải thích trên cơ sỏ công thức electron . cấu hình electron là: a. 1s 2 2s 2 2p 3 b. 1s 1 2s 2 2p 5 c. 1s 2 2s 2 2p 4 d. 1s 2 2s 1 2p 5 b. Nguyên tố X thuộc chu kỳ: a. 2 b. 1 c. 4 d. 3 c. Nguyên tố. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 A. Phần chung (7 điểm): 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:25

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan