Đề kiểm tra học kỳ 1 - Toán 7

2 639 7
Đề kiểm tra học kỳ 1 - Toán 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

phòng gd & ĐT vĩnh bảo trờng thcs tam cờng đề kiểm tra học kì i môn Toán 7 ( Thời gian: 90 phút ) Ngày kiểm tra: / ./ 2008 i. trắc nghiệm Chọn phơng án trả lời đúng 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ( Đ) A. Số thực là số tự nhiên C. Số thực là số nguyên B. Số thực là số hữu tỉ D. Số thực là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ 2. Cho A = x2 3 Để A viết đợc dới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn thì x bằng A. 2 B. 5 C. 6 D. 9 3. Biết 4 = a thì a bằng A. 2 B. 8 C. -16 D. 16 4. Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ K thì A. x . y = K C. y = K . x B. y = x K . 1 D. Tất cả đều sai 5. Cho x và y là hai đại lợng tỉ lệ nghịch. Các giá trị y 1 , y 2 tơng ứng với x 1 , x 2 . Hãy chọn công thức đúng A. x 1 .x 2 = y 1 .y 2 C. x 1 .y 1 = x 2 .y 2 B. 2 2 1 1 y x y x = D. 2 1 2 1 y y x x = 6. Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ K. Biết y = 6 thì x = 3. Với K bằng A. 6 B. 18 C. 2 D. 3 7. Giá trị của x và y cho bởi bảng sau x 1 2 2 3 y 2 1 3 2 A. y và x tỉ lệ thuận với nhau C. y là hàm số của x B. y và x tỉ lệ nghịch với nhau D. Tất cả đều sai 8. Có bao nhiêu đờng thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đờng thẳng cho trớc A. 1 B. 2 C. 4 D. Vô số 9. Tổng các góc trong một tam giác bằng A. 90 0 B. 120 0 C. 180 0 D. 360 0 10. Cho ABC, A = 40 0 ; B = 60 0 ; x là số đo góc ngoài của tam giác tại đỉnh C thì x bằng A. 40 0 B. 60 0 C. 100 0 D. 20 0 11. Cho ABC = ABC, biết A = 50 0 ; B = 60 0 thì C có số đo là A. 110 0 B. 50 0 C. 70 0 D. 60 0 12. Cho ABC và ABC. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai ? A. A = A ; B = B ; AB = AB thì ABC = ABC B. C = C ; AC = AC ; BC = BC thì ABC = ABC C. A = A ; B = B ; C = C thì ABC = ABC D. AB = AB ; AC = AC ; BC = BC thì ABC = ABC 13. Cho đờng thẳng a // b, đờng thẳng c a thì A. c // b C. c b B. c trùng đờng thẳng b D. c không cắt b 14. Cho hình vẽ : a//b 60 0 a A B 1 b thì số đo của góc B 1 là A. 30 0 B. 90 0 C. 60 0 D. 120 0 ii. tự luận Bài 1. Cho ABC biết ba góc A ; B ; C tỉ lệ với 1 ; 2; 3. Tính số đo mỗi góc Bài 2. Cho hàm số y = f(x) = 2x 2 3. Tính f(-1) ; f(0) ; f( 2 1 ); f(3) Bài 3. Thực hiện phép tính a. (2 ) 3 1 6 1 2(:)5,0 3 1 + b. 32 ) 2 1 .(2 4 1 :) 2 1 ( Bài 4. Cho Ot là tia phân giác của xOy ( khác góc bẹt). Trên tia Ox lấy điểm A. Trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB; đoạn thẳng AB cắt Ot tại M a) Chứng minh AOM = BOM b) Chứng minh Ot là đờng trung trực của đoạn thẳng AB. . cờng đề kiểm tra học kì i môn Toán 7 ( Thời gian: 90 phút ) Ngày kiểm tra: ..../...../ 2008 i. trắc nghiệm Chọn phơng án trả lời đúng 1. Trong các mệnh đề. giá trị y 1 , y 2 tơng ứng với x 1 , x 2 . Hãy chọn công thức đúng A. x 1 .x 2 = y 1 .y 2 C. x 1 .y 1 = x 2 .y 2 B. 2 2 1 1 y x y x = D. 2 1 2 1 y y x x

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan