Đề kiểm tra học kỳ 1- Lớp 12 Ban A

3 531 2
Đề kiểm tra học kỳ 1-  Lớp 12 Ban A

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Trờng THPT số 1 Bảo Thắng THI HC K I MễN: VT Lí 12- BAN A Thi gian lm bi: 45 phỳt; (30 cõu trc nghim) H, tờn thớ sinh: Lp:11 . Mó thi 001 Hc sinh chn ỏp ỏn ỳng v tụ en vo ụ tng ng trong phiu tr li trc nghim ! Cõu 1: Cho on mch LRC. Cun dõy thun cm cú cm khỏng Z L = 80. H s cụng sut ca on RC bng h s cụng sut ca c mch v bng 0,6. in tr thun R cú giỏ tr A. 30 B. 50 C. 40 D. 100 Cõu 2: Con lc lũ xo dao ng iu ho, khi tng khi lng ca vt lờn 4 ln thỡ tn s dao ng ca vt A. Tng lờn 2 ln B. Gim i 2 ln. C. Gim i 4 ln. D. Tng lờn 4 ln. Cõu 3: Trong thớ nghim giao thoa súng trờn mt nc, hai ngun kt hp A,B dao ng vi tn s f = 16 Hz. Ti mt im M cỏch cỏc ngun A, B nhng khong d 1 = 30 cm, d 2 = 25,5 cm, súng cú biờn cc i. Gia M v ng trung trc cú 2 dóy cc i khỏc. Vn tc truyn súng trờn mt nc l bao nhiờu ? A. v = 36 m/s B. v = 24 cm/s C. v = 24 m/s D. v = 36 m/s Cõu 4: Cho một sóng ngang có phơng trình sóng là u = 8cos ) 501,0 (2 xt mm, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Chu kì của sóng là. A. T = 1 s. B. T = 8 s C. T = 0,1 s D. T = 50 s Cõu 5: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng. A. Động năng và thế năng biến đổi điều hoà cùng chu kì. B. Thế năng biến đổi điều hoà cùng tần số gấp 2 lần tần số của li độ. C. Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian D. Động năng biến đổi điều hoà cùng chu kì với vận tốc. Cõu 6: Nhn xột no sau õy l khụng ỳng. A. Biờn ca dao ng cng bc khụng ph thuc vo tn s lc cng bc. B. Dao ng cng bc cú tn s bng tn s ca lc cng bc. C. Dao ng tt dn cng nhanh nu lc cn ca mụi trng cng ln. D. Dao ng duy trỡ cú chu kỡ bng chu kỡ dao ng riờng ca con lc . Cõu 7: Cụng sut ca mt on mch xoay chiu c tớnh bng cụng thc no sau õy ? A. P = ZI 2 cos B. P= RI 2 cos. C. P = UI D. P = RI 2 Cõu 8: iu no sau õy l ỳng khi núi v on mch xoay chiu ch cú t in ? A. Cng dũng in nhanh pha hn hiu in th mt gúc 2 B. lch pha gia cng dũng in v hiu in th tu thuc vo ln in dung ca t in. C. Cng dũng in chm pha hn hiu in th mt gúc 2 D. Tn s, biờn ca dũng in v hiu in th bng nhau. Cõu 9: Một vật dao động điều hoà theo phơng trình x = 6cos(4t + /2)cm, gia tốc của vật tại thời điểm t = 5s là A. a = 947,5 cm/s. B. a = 947,5 cm/s 2 .C. a = 0 D. a = - 947,5 cm/s 2 Cõu 10: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A = 8 cm, Chu kỳ T = 0,5 s, khối lợng quả nặng m = 0,4 kg. Lực hồi phục cực đại là: A. 0,512 N B. 5,12 N C. 4 N D. 5 N Trang 1/3 - Mó thi 001 L C B A R Cõu 11: Mt dõy n di 40 cm, hai u c nh, khi dõy dao ng vi tn s 600 Hz ta quan sỏt trờn dõy cú súng dng vi hai bng súng. Bc súng trờn dõy l A. 40 = cm B. 3,13 = cm C. 80 = cm D. 20 = cm Cõu 12: i vi dũng in xoay chiu, cun dõy thun cm cú tỏc dng gỡ ? A. Ngn chn hon ton dũng in. B. Cn tr dũng in, dũng in cú tn s cng ln cng b cn tr nhiu. C. Cn tr dũng in, dũng in cú tn s cng ln cng ớt b cn tr. D. Cn tr dũng in, dũng in cú tn s cng nh cng b cn tr nhiu. Cõu 13: Mt cun dõy thun cm, cú t cm L = 2 H, mc ni tip vi mt t in cú in dung C = 31,8àF. Bit hiu in th gia hai u cun dõy cú dng u L = 100 cos + 6 100 t (V). Biu thc hiu in th hai u t in cú dng nh th no? A. u C = 100 cos 3 100 t (V) B. u C = 50 cos 6 5 100 t (V) C. u C = 50 cos + 6 5 100 t (V) D. u C = 100 cos + 3 100 t (V) Cõu 14: Trong dao ng iu ho ca con lc n, phỏt biu no sau õy l ỳng ? A. Gia tc ca vt ph thuc vo khi lng ca vt. B. Lc kộo v ph thuc vo khi lng ca vt nng. C. Tn s gúc ca vt ph thuc vo khi lng ca vt. D. Lc kộo v ph thuc vo chiu di ca con lc. Cõu 15: Dây AB căn nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là A. v = 25 cm/s B. v = 12,5 cm/s. C. v = 100 m/sD. v = 50 m/s Cõu 16: Mt cht im tham gia ng thi hai dao ng iu ho cựng phng cựng tn s x 1 = sin2t (cm) v x 2 = 2,4cos2t (cm). Biờn ca dao ng tng hp l A. A = 1,84 cm. B. A = 3,40 cm. C. A = 2,60 cm. D. A = 6,76 cm. Cõu 17: Cho on mch RLC, R = 50. t vo mch hiu in th: u = 100 2 sint(V), bit hiu in th gia hai bn t v hiu in th gia hai u mch lch pha 1 gúc /6. Cụng sut tiờu th ca mch l A. 100W B. 50W C. 50 3 W. D. 100 3 W Cõu 18: Mt bỏnh xe quay nhanh dn u trong 4s vn tc tng t 120vũng/phỳt lờn 360vũng /phỳt .Gia tc ca bỏnh xe l: A. 2 2 /rad s B. 4 2 /rad s C. 3 2 /rad s D. 5 2 /rad s Cõu 19: Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng không khi A. Vật ở vị trí có li độ cực đại. B. Vật ở vị trí có pha dao động cực đại. C. Vận tốc của vật đạt cực tiểu. D. Vật ở vị trí có li độ bằng không. Cõu 20: Nu mc mt t in C = 1 .10 -4 (F) vo mt hiu in th xoay chiự cú biu thc u = 220 2 cos + 3 100 t (v). Biu thc cng dũng in trong mch l A. 2 2 cos + 3 100 t (A) B. i = 22 2 cos + 2 100 t (A) C. i = 2,2 2 cos + 6 5 100 t (A) D. 22 2 cos + 6 5 50 t (A) Cõu 21: Mt vt rn quay u xung quanh mt trc , mt im M trờn vt rn cỏch trc mt khang R thỡ cú: A. Tc gúc t l thun vi R B. Tc gúc t l nghch vi R Trang 2/3 - Mó thi 001 C. Tc di v t l thun vi R D. Tc di v t l nghch vi r Cõu 22: t vo hai u on mch ch cú mt phn t mt hiu in th xoay chiu u = U o cos(t-/4)(V) thỡ dũng in qua phn t ú l i = Iosin(t+/4)(A). Phn t ú l A. cun dõy cú in tr B. in tr thun C. t in D. cun dõy thun cm Cõu 23: Một sóng cơ học có tần số f = 1000 Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó đợc gọi là A. Sóng hạ âm. B. Sóng siêu âm C. Cha đủ điều kiện kết luận. D. Sóng âm. Cõu 24: Một chất điểm dao động điều hoà theo phơng trình x = 5cos(2 )t cm, chu kì dao động của chất điểm là A. T = 0,5 s B. T = 1 Hz C. T = 1s D. T = 2s Cõu 25: Mch in xoay chiu gm t in C = 4 10 F v cun dõy thun cm l = 10 1 (H) mc ni tip. Dũng in xoay chiu chy qua cú biu thc i = 4cos100t (A). Biu thc hiu in th hai u mch y l: A. u = 396 cos 2 100 t (v) B. u = 36 2 cos (100t - ) (v). C. u = 220 cos 2 100 t (v) D. u = 396 cos + 2 100 t (v) Cõu 26: Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi A. Lực tác dụng có độ lớn cực đại.B. lực tác dụng đổi chiều. C. Lực tác dụng bằng không. D. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. Cõu 27: Mt bỏnh xe ang quay vi vn tc gúc 36rad/s thỡ b hóm li vi mt gia tc gúc khụng i cú ln 3rad/s 2 .Thi gian t lỳc hóm n lỳc bỏnh xe dng hn l: A. 4s B. 10s C. 12s D. 6s Cõu 28: Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? Trong mch in xoay chiu khụng phõn nhỏnh khi in dung ca t in thay i v tho món iu kin LC 1 = thỡ A. cng dao ng cựng pha vi hiu in th gia hai u on mch. B. cng dũng in hiu dng trong mch t cc i. C. cụng sut tiờu th trung bỡnh trong mch t cc i. D. hiu in th hiu dng gia hai u t in t cc i. Cõu 29: Phỏt biu no sau õy vi con lc n dao ng iu ho l khụng ỳng? A. ng nng t l vi bỡnh phng tc gúc ca vt. B. Th nng t l vi bỡnh phng tc gúc ca vt. C. Th nng t l vi bỡnh phng li gúc ca vt. D. C nng khụng i theo thi gian v t l vi bỡnh phng biờn gúc. Cõu 30: Trong hin tng giao thoa súng trờn mt nc, khong cỏch gia hai cc i liờn tip nm trờn ng ni hai tõm súng bng bao nhiờu? A. Bng mt na bc súng. B. Bng mt phn t bc súng. C. Bng mt bc súng. D. Bng hai ln bc súng. ----------------------------------------------- ----------- HT ---------- ---------------------------------------- Trang 3/3 - Mó thi 001 . dao ng iu ho ca con lc n, phỏt biu no sau õy l ỳng ? A. Gia tc ca vt ph thuc vo khi lng ca vt. B. Lc kộo v ph thuc vo khi lng ca vt nng. C. Tn s gúc ca. tc ca bỏnh xe l: A. 2 2 /rad s B. 4 2 /rad s C. 3 2 /rad s D. 5 2 /rad s Cõu 19: Gia tốc c a vật dao động điều hoà bằng không khi A. Vật ở vị trí có

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan