Tạo dao động hình sin.DOC

13 4.6K 34

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 11:38

Tài liệu về Tạo dao động hình sin. Chơng 6 Tạo dao động hình sin6.1 Khái niệm chung .Các dao động hình sin (hay còn gọi là dao động điều hoà) có tần số từ vài hz đến hàng ngàn Mhz đợc sử dụng rộng rãi trong các máy thông tin, máy đo l-ờng, các thiết bị y tế vv .Đó là các máy phát sóng đợc thiết kế ở các dải sóng khác nhau với mục đích sử dụng tơng ứng. Các dao động hình sin có thể đợc tạo ra theo ba phơng pháp sau đây:- Tạo dao động hình sin bằng một hệ tự dao động gần với một hệ bảo toàn tuyến tính.- Biến đổi một tín hiệu tuần hoàn từ dạng không phải hình sin về dạng hình sin- Dùng các bộ biến đổi tơng tự - số (AD), số - tơng tự (DA) Trong chơng này chỉ xét nguyên lý các mạch làm việc theo phơng pháp thứ nhất là các mạch thông dụng hơn cả. Tuy nhiên trớc tiên tìm hiểu qua về nguyên lý xây dựng các mạch theo phơng pháp thứ hai và thứ ba. Phơng pháp thứ hai thờng đợc sử dụng trong các máy phát sóng đa chức năng : tạo ra dao động dạng xung vuông, xung tam giác, dao động hình sin, thậm chí cả tín hiệu điều chế. Một sơ đồ khối dạng này trình bày ở hình 6.1 ở đây mạch tích phân I và Rơle R tạo thành một hệ tự dao động cho ra xung vuông và xung tam giác. Xung tam giác qua bộ biến đổi F đợc biến thành dao động hình sin. Nhợc điểm của dao động hình sin này là có độ méo phi tuyến lớn hơn so với trờng hợp 1.Phơng pháp thứ ba tạo ra dao động hình sin nhờ sử dụng kỹ thuật số (Hình 6.2a) .TX là bộ tạo xung nhịp , C là bộ đếm thuận nghịch dùng để mở theo thời gian giá trị tức thời của đối số , DFC - bộ biến đổi số - hàm để tạo các giá trị của dao động hình sin ở dạng số , DAC - bộ biến đổi số - tơng tự biến đổi tín hiệu số ở đầu ra của mạch DFC sang dạng tơng tự là dao động hình sin.Độ méo của dao động hình sin ở đây phụ thuộc vào số mẫu K đợc lấy trong một chu kỳ. (hình 6.2b).Số lợng lấy mẫu K càng lớn thì độ méo càng nhỏ , độ chính xác càng cao.Bây giờ ta xét phơng pháp thứ nhất là phơng pháp thông dụng nhất.Một hệ dao động tự kích gần với một hệ bảo toàn năng lợng có phần tử khuếch đại đơn IFRHình 6.1Sơđồ khốimáy phátsóng đachức năngtx(t)b)Tx DFCC DACa)Hình 6.2a)Sơ đồ khối TDD hìnhsin trong KT sốb)Đồ thị xấp xỉ daođộng hình sin bằng các giá trị gián đoạn155 hớng K và mạch hồi tiếp dơng nh ở hình 6.3Một hệ nh vậy có quan hệ(xem hồi tiếp rong khuếch đại -chơng 4) : K = 1 .KK (6.1)Trong đó K là hệ số khuếch đại của phần tử khuếch đại (đơn hớng), hàm truyền đạt phức của mạch hồi tiếp , K là hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại có hồi tiếp(xem 4.2.2).Từ (6.1) dễ dàng nhận thấy khi : K = )k(jeK+ = 1 (6.2)thì K = ,mạch ở trạng thái tự kích ,sẽ là một mạch tạo dao động.Điều kiện (6.2) có thhể viết cụ thể hơn1=K (6.3) K + = 2K (6.4)Điều kiện (6.3) và (6.4) gọi tơng ứng là điều kiện cân bằng biên độ và cân bằng pha.Về mặt vật lý hệ hình (6.2) là một hệ tự dao động khi phần tử khuếch đại K bù đủ năng lợng tổn hao trong vòng hồi tiếp (điều kiện cân bằng biên độ) và bù đúng lúc (điều kiện cân bằng pha). Nếu điều kiện cân bằng pha (6.4) chỉ đúng cho một tần số thì dao động tạo ra sẽ là dao động hình sin của tần số đó.Quá trình tạo dao động hình sin gồm ba giai đoạn nh sau:Khi ta đóng nguồn một chiều cho mạch thì ở đầu vào của mạch khuếch đại sẽ xuất hiện rất nhiều các thành phần hài do đột biến nguồn. Chúng đợc khuếch đại và qua mạch hồi tiếp dơng để trở lại đầu vào. Lúc này các thành phần có biên độ rất nhỏ. Thành phần tần số thoả mãn điều kiện (6.4) sẽ đợc tăng đần về biên độ . Giai đoạn này gọi là giai đoạn tự kích hay phát sinh dao động .Giai đoạn thứ hai là giai đoạn thiết lập dao động : biên độ của dao động tăng dần. Trong giai đoạn này biên độ và tần số của dao động dần tiến về giá trị ổn định . Đây là quá trình quá độ diễn ra trong mạch. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn xác lập dao động , biên độ và tần số của dao động có giá trị ổn định. title='các mạch tạo dao động'>Các mạch tạo dao động hình sin dạng này có thể là thuần kháng LC ghép biến áp, ghép phân áp điện cảm (biến áp tự ngẫu) , hoặc phân áp điện dung , có thể là dao động RC. Lần lợt sẽ xét nguyên lý làm việc của chúng. 6.2. Tạo dao động hình sin LC ghép hỗ cảm. Mạch tạo dao động loại này có một hệ thống chọn lọc (hệ thống các khung cộng hởng LC) mắc ở mạch ra hoặc mạch hồi tiếp. Phần tử khuếch đại K có thể là đèn điện tử, tranzsto, khuếch đại thuật toán. K Hình 6.3 Sơ đồkhối hệ daođộng tự kích156 Xét sơ đồ hình 6.4 với phần tử khuếch đại là khuếch đại thuật toán mắc không đảo ; Mạch hồi tiếp là hệ cộng hởng LC , hồi tiếp thực hiện qua đại lợng hỗ cảm M (ghép biến áp ) . (21LLkM =,0 k 1,L1và L2 là điện cảm tơng ứng của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp ).ở đây phần tử khuếch đại là khuếch đại thuật toán mắc không đảo,hệ thống cộng hởng là khung cộng hởng song song LC,điện áp hồi tiếp lấy trên cuôn thứ cấp,các dấu (*) chỉ các cực cùng tên để đảm bảo hồi tiếp dơng.Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại là: ***)()(KRR1K1RRR1KUUUUUUK11111PraNraVra=+=+==== Vì trở kháng ra của KĐTT nhỏ nên mắc thêm điện trở R giảm ảnh hởng trở kháng ra nhỏ của KĐTT đến trở kháng sóng của mạch cộng h-ởng LC. Điện áp hồi tiếp : uht = 11uuLM= (6.5) M - đại lợng hỗ cảm, L - Điện cảm của khung dao động ura = K*uht (6.6)Tại nút 1 phơng trình định luật kiếc khốp 1 là : 0dtuL1dtduCRuu11r=1 (6.7)Thay (6.5) và (6.6) vào (6.7) đợc phơng trình vi phân : 0udtdu2dtudr20r2r2=++ (6.8)* *+_U1UhtMR(K*-1)R1R11 CHình 6.2.Mạch TDĐ ghép hỗ cảm MCb Rb CE REL C CE RE -Uc c +C LUh tMa) b) Hình 6.5 a)Tạo dao động ghép biến áp mắc emitơ chung b) Tạo dao động ghép biến áp mắc bazơ chung 157 Trong đó = RCK21 là hệ số suy giảm ; 0 = LC1 Tần số cộng h-ởng riêng của khung dao động LC.Dạng phơng trình (6.8) là một phơng trình vi phân đặc trng cho một hệ dao động tự do nói chung . Riêng đối với mạch hình 6.3 trong trờng hợp tổng quát nó là một phơng trình vi phân phi tuyến vì K* phụ thuộc vào chế độ làm việc của phần tử khuếch đại.Nghiệm của 6.8 có dạng : ura = ()teU220t0racos (6.9)Với ba giai đoạn diễn ra trong mạch tạo dao động thì :- ở giai đoạn tự kích dao động phải có biên độ t0raeUtăng dần, nghĩa là < 0 , K > 1 . Nh vậy khi tự kích phần tử khuếch đại cần bù năng lợng lớn hơn phần năng lợng tổn hao trong vòng hồi tiếp dơng.- ở giai đoạn hai là giai đoạn quá độ , giảm dần tiến tới giá trị = 0.- ở giai đoạn ba = 0, biên độ và tần số cả dao động đợc xác lập .Nếu > 0 thì mạch không thể tự kích.Tơng tự nh mạch hình 6.4 là các mạch hình 6.5a,b dụng tranzisto lỡng cực mắc theo sơ đồ emitơ chung và bazơ chung.Hình 6.5a mắc emitơ chung, tranzisto đảo pha tín hiệu từ đầu vào đến đầu ra nên hệ số hồi tiếp sẽ có giá trị âm, tức là M nhận giá trị âm. còn ở mạch hình 6.5b thì tranzisto mắc bazơ chung nên tín hiệu không đảo pha từ đầu vào đến đầu ra, hệ số hồi tiếp dơng nên M cũng dơng tơng tự nh hình 6.4.6.3 Tạo dao động hình sin kiểu ba điểm. Mạch tạo dao động LC có thể có ba điểm nối giữa hệ thống chọn lọc và phần tử khuếch đại. Lúc này phần hồi tiếp dơng đợc thực hiện qua bộ phân áp điện dung hoặc điện cảm. Đầu tiên xét nguyên lý chung nh sơ đồ hình 6.6 (sơ đồ rút gọn không biểu diễn mạch cấp nguồn).Trong đó Z1, Z2, Z3 là các phần tử của hệ cộng hởng nối tiếp theo mạch vòng với Z1 = r1 + jX1Z2 = r2 + jX2Z3 = r3 + jX3 ri - điện trở tổn hao của tổng trở Zi, Xi có thể âm hoặcdơng tuỳ theo tính chất của Zi và luôn thoả mãn: ri << Xi (6.10) Theo ( 4.28 ) thì hệ số khuếch đại của mạch sẽ là K = - S . Zt (6.11)Trong đó Zt là trở kháng mạch tải của mạch khuếch đại : Zt Z3 // (Z1+ Z2) = Z3 = ( )Z Z ZZ Z Z3 1 21 2 3++ + (6.12) Hình 6.6 Sơ đồ TDĐ ba điểm tổng quát Z1 Z3UhtZ2 Ura158 Hệ số truyền của mạch hồi tiếp: 212rahtZZZUU+= (6.13)Điều kiện (6.2) sẽ là ( )( )1ZZZZZZZZZZZZZZK32132212321213=++=++++= .)(Kết hợp điều kiện (6.10) sẽ đợc 1XXXjrrrXXSK32132132=+++++)(Nh vậy thì X1+X2+X3 = 0 (6.14) 1rrrXSX32132=++ (6.15) (6.14) và (6.15) tơng ứng là điều kiện cân bằng pha và cân bằng biên độ. Từ (6.15) suy ra X2 và X3 phải cùng tính (cùng dấu)cảm hoặc cùng tính dung. Kết hợp với (6.14) thì X1 phải khác dấu với X2 và X3 .Nh vậy có hai loại mạch ba điểm tổng quá hình 6.7 là:- Mạch ba điểm điện cảm(hình 6.7.a)hay mạch Harley.X2, X3 > 0 ; X1 < 0 - Mạch ba điểm điện dung(hình 6.7.b)hay mạch Collpid.X2, X3 < 0 ; X1 > 0 Hình 6.8 làmột mạch tạo dao động ba điểm điện cảm (sơ đồ Hartley) mắc emitơ chung. ở đây X3=XCE= L1 > 0 X2 = XBE = L2 > 0X1 = XCB = 0<1C Hệ số hồi tiếp : nLLUUCEBE===12 (6.16)Tần số cộng hởng bằng tần số của dao động tạo ra thoả mãn (6.14) là: fd đ = fCh = C)LL( 21+21 (6.17)Tại tần số cộng hởng trở kháng tải Zt sẽ là :a) b)Hình 6.7.Sơ đồ tổng quát mạch TDĐ 3điểm a)điện cảm b) điện dung+UccRc R1CE RER2 L1 CE L2 BHình 6.8Mạch ba điểmđiện cảm mắc Emitơchung159 Ztc h = p2 Rtđ // 211nhe (6.18)Hệ số khuếch đại: K = - S . Ztc h = - 21121121nh//RtdPhheee (6.19)Trong đó p là hệ số ghép tranzisto vào mạch cộng hởng p = 211+ LLL (6.20) hne112 - trở kháng vào của tranzisto phản ánh vào khung cộng h-ởng . S=g21hỗ dẫn của tranzisto.Thay (6.16) và (6.19) vào điều kiện (6.2) sẽ đợc : (1+n2)h11e + n2Rtđ - nRtđh21e 0 (6.21)Trong biểu thức dấu " < " ứng với giai đoạn quá độ ( khi K > 1 ); dấu " = " ứng với giai đoạn xác lập dao động.Thờng n << 1 nên (6.21) có dạng : 01+1121112tdtdRehehnehRn (6.22)Giải (6.22) với dấu "=" tìm đợc hai giá trị của n là n1 và n2 : Rtdhhhnee,11221212122= (6.23)Giá trị của n nằm trong khoảng: n2 < n < n1 thì mạch sẽ dao động .Khi dao động đã xác lập thì n nhận giá trị n1 hoặc n2 .Hình 6.9a là mạch dao động ba điểm điện dung ( Collpid) mắc emitơ chung.ở đây X1 = XCB = L > 0 X2 = XBE = 0<12C X3 = XCE =0<11C Tơng tự nh sơ đồ ba điểm điện cảm, ở đây :K = - g21eZtc h = -21121121nh//Rtdphheee (6.24) = - CC12= - n (6.25)160 Điều kiện (6.2) sẽ là : 01+1121112eehh.nRtdehRtdn (6.26)Biểu thức (6.26) cũng là (6.22) nên mọi kết luận về n tơng tự nh đã xét.Tần số của dao động tạo ra sẽ là: fd đ = fCh = 2121+21CCCCL (6.27)Một dạng mạch Collpid trình bày trên hình 6.9b gọi là mạch Clapp.Khác với mạch ở hình 6.8a, ở mạch Clapp hình 6.8b thì XCB = X1= L - C1 Để thoả mãn điều kiện cân bằng pha thì tại tần số dao động nhánh LC phải mang tính chất điện cảm ,tức: dđ L > C1dd Hệ số ghép giữa tranzisto và hệ thống cộng hởng ( lập bởi L và Ctđ).p = 1=CCUUtdtdCETrong đó CCCCtd1+1+1=121Thờng chọn C <<C1, C2 nên Ctđ C . Vì vậy p CC1<< 1 ; Nghĩa là Tranzisto đợc ghép rất lỏng vào khung cộng hởng nên điện dung ký sinh ở đầu vào và đầu ra của nó rất ít ảnh hởng đến khung cộng hửơng. Tần số của dao động tạo ra là: fd đ fc h = LC21LC21td (6.28)+UccCnR2RE CER1C1C2LCEB+UccR1R2RE CER1C1C2 L CCEB Rc CrCVa) b)Hình 6.9 a) mạch dao động 3 điểm điện dung b) mạch dao động 3 điểm điện dung Clapp161 Phân tích điều kiện (6.2) nh đã làm ở trên xác định đợc n1,2 = 21212212122 CCRtdhhheee(6.29)Giả sử với mạch 6.6a có các tham số :L = 25àH; C1 = 1nF ; C2 = 100nF ; h21 e = 100 ; h11e = 12,5k.Hãy kiểm tra với hệ số phẩm chất Q =80 xem mạch có dao động đợc hay không.Điều kiện cân bằng biên độ ( )1+1+211211nehRneh.nRKtdtd ( 6.30)Điều kiện này tơng tự nh (6.21)n = = 22110=010=1001= ,CCCtđ = nF.CCCC1100+11001=+2121Rtđ = =====kQCtdLQr65,1280.10.2580.10.110.25 3962Thay vào vế phải của (6.30)012150012+1265010106501210=422, .,.KĐiều kiện tự kích về biên độ là thoả mãn. Còn điều kiện cân bằng pha thoả mãn tại tần số:fd đ = fc h = 250210=101025021=21=+216932121 LCtdCCCCL 0,010065.106 Hz = 10,065KHz 10 kHz6.4.Tạo dao động thạch anhCho đến nay các mạch tạo dao động thạch anh vẫn đợc sử dụng rộng rãi trong các mạch điện tử để tạo ra dao động chuẩn có độ ổn định tần số cao. Trớc hết xét xem tại sao cần dùng thạch anh trong mạch tạo dao động.Nh trên đã nói, nếu điều kiện cân bằng pha đợc thực hiện ở một tần số dđ thì sẽ tạo ra đợc dao động hình sin tần số đó. Trong thực tế có nhiều nguyên nhân làm thay đổi các thông số quyết định tần số của mạch ( nhất là thông số điện cảm). Các thông số đó có thể liệt kê nh : nhiệt độ, độ ẩm, biến dạng cơ học, thay đổi nguồn một chiều , lão hoá thông số các linh kiện.vv .Ta gọi chúng là các tác nhân gây mất ổn định.Nh vậy điều kiện cân bằng pha sẽ là :162 k (m,) + (n,) = 0 (6.32)Argument (pha) của hệ số khuếch đại điện áp k và hàm truyền đạt phức của mạch hồi tiếp dơng là hàm của biến tần số và của các tác nhân gây mất ổn định tần số, đặc trng bởi tham số m trong mạch khuếch đại và n trong mạch hồi tiếp.Vi phân toàn phần biểu thức (6.32) rồi tìm ra số biến thiên của tần số d sẽ nhận đợc ++=dddnndmmdkk(6.33)Từ (6.33) ta thấy có thể dùng một số nhóm biện pháp để giảm d , tức là tăng độ ổn định tần số của các mạch tạo dao động.Nhóm thứ nhất nhằm giảm chính các nguyên nhân gây mất ổn định bằng cách - Dùng nguồn ổn áp - Dùng các linh kiện có độ ổn định nhiệt cao- Dùng các linh kiện với dung sai nhỏ- Dùng các phần tử ổn định nhiệt- Mắc tầng đệm ở đầu ra của mạch tạo dao động để giảm ảnh hởng của tải tới mạch tạo dao động.Nhóm thứ hai giảm sự biến thiên của góc pha khi các tham số của mạch thay đổi, tức là giảm mk và giảm n bằng cách chọn các sơ đồ nguyên lý thích hợp.Nhóm các biện pháp thứ ba nhằm tăng mẫu số của (6.33) tức là tăng tốc độ biến thiên của góc pha theo tần số-giá trị của dd càng lớn càng tốt.Dễ dàng nhận thấy đợc rằng, với một hệ thống cộng hởng có hệ số phẩm chất Q thì tại tần số cộng hởng 0=20Qdd. Nh vậy cần tăng hệ số phẩm chất Q để tăng độ ổn định tần số của mạch tạo dao động .Nh đã xét ở chơng 1 (1.6) thạch anh tơng đơng với một khung cộng hởng có hệ số phẩm chất Q cực lớn. Vì vậy độ ổn định tần số tơng đối ff0của title='mạch dao động'>mạch tạo dao động thạch anh đạt 10-6 ữ 10-8 ,trong khi đó các dạng dao động đã xét không vợt quá 10-3 ữ 10-4 .Ngời ta chế tạo các loại thạch anh có tần số từ 1Khz đến 100MHz.Hình 6.10 là một số dạng mạch tạo dao động hình sin dùng thạch anh.Mạch hình 6.10a là mạch tạo dao động ba điểm điện dung Clapp đã xét. Nhánh có mắc thạch anh 163 làm việc tơng đơng với một điện cảm, nghĩa là dao động tạo ra có tần số fd đ thoả mãn điều kiện Fq < fd đ < fP. .LCtdddsdd<1 (6.34)Trong đó Ltđ - điện cảm tơng đơng của thạch anh . Ngoài ra còn phải có Cs <<C1, C2 (6.35)Thực tế tần số dao động tạo ra gần bằng tần số cộnh hởng song song fdđ fP.Hình 6.10b là mạch ba điểm điện cảm khi tần số dao động fd đ thoả mãn điều kiện fq < fd đ < fPlúc đó : Z1 = ZBC = - j0<1CddZ2 = ZBE = jLtđ > 0 (6.36)Z3 = ZCE = LK //CS = Ztđ > 0Để thoả mãn điều kiện trở kháng của khung cộng hởng Ztđ > 0 thì tần số dao động phải chọn fd đ < KKCL21 (6.37)Mạch điện hình 6.10c tơng tự nh mạch ghép hỗ cảm hhình 6.4a đã xét. Tuy nhiên ở đây thạch anh mắc nhằm chọn lọc tần số hồi tiếp. Tại tần số fq trở kháng của thạch anhh Zq 0 nên tần số tạo ra fd đ fq6.5.Tạo dao động RC Các mạch tạo dao động LC ở tần số thấp làm việc kém ổn định và có kích thớc lớn do trị số điện cảm cần lớn.Vì vậy ở vùng tần số thấp thờng sử dụng các +UccC1 XC2.CsRcRECERBa)+UccR2RE CER1CCk LkR1R2RECEMCsX+Uccb)c)Hình 6.10Các mạch TDĐ dùng thạch anha) mạch kiểu Clappb) Mạch ba điểm điện cảm c) Mạch hỗ cảm dùng thạch anh cộnghưởng nối tiếp.164 [...]... 0,010065.10 6 Hz = 10,065KHz 10 kHz 6.4 .Tạo dao động thạch anh Cho đến nay các mạch tạo dao động thạch anh vẫn đợc sử dụng rộng rÃi trong các mạch điện tử để tạo ra dao động chuẩn có độ ổn định tần số cao. Trớc hết xét xem tại sao cần dùng thạch anh trong mạch tạo dao động. Nh trên đà nói, nếu điều kiện cân bằng pha đợc thực hiện ở một tần số dđ thì sẽ tạo ra đợc dao động hình sin tần số đó. Trong thực... là (6.22) nên mọi kết luận về n tơng tự nh đà xét. Tần số của dao động tạo ra sẽ là: f d đ = f Ch = 21 21 + 2 1 CC CC L (6.27) Một dạng mạch Collpid trình bày trên hình 6.9b gọi là mạch Clapp. Khác với mạch ở hình 6.8a, ở mạch Clapp hình 6.8b thì X CB = X 1 = L - C 1 Để thoả mÃn điều kiện cân bằng pha thì tại tần số dao động nhánh LC phải mang tính chất điện cảm ,tức: dđ L >... dung ký sinh ở đầu vào và đầu ra của nó rất ít ảnh hởng đến khung cộng hửơng. Tần số của dao động tạo ra là: f d đ f c h = LC2 1 LC2 1 td (6.28) +Ucc Cn R 2 R E C E R 1 C1 C2 L C E B +Ucc R 1 R 2 R E C E R 1 C1 C2 L C C E B Rc Cr C V a) b) Hình 6.9 a) mạch dao động 3 điểm điện dung b) mạch dao động 3 ®iĨm ®iƯn dung Clapp 161 ... số của dao động 2121 dd 2121 dd CCRR2 1 f CCRR 1 π ==ω ; (6.42) NÕu chän R 1 = R 2 = R , C 1 = C 2 = C thì f d đ = 3 1 ; 2 1 = RC và K = 3 (6.43) Hình 6.14a là title='mạch tạo dao động'>mạch tạo dao động RC cầu Viên với mạch khuếch đại là gồm 2 tầng trên 2 tranzisto mắc emitơ chung để ghép qua C n có K =0.Hai tầng T 1 và T 2 đợc định thiên tơng ứng bằng R b1 -R b2 và R' b1 -R' b2 . + _ Hình. 6.13TDĐ... với (6.14) thì X 1 phải khác dấu với X 2 và X 3 . Nh vậy có hai loại mạch ba điểm tổng quá hình 6.7 là: - Mạch ba điểm điện cảm (hình 6.7.a)hay mạch Harley. X 2 , X 3 > 0 ; X 1 < 0 - Mạch ba điểm điện dung (hình 6.7.b)hay mạch Collpid. X 2 , X 3 < 0 ; X 1 > 0 Hình 6.8 làmột mạch tạo dao động ba điểm điện cảm (sơ đồ Hartley) mắc emitơ chung. ở đây X 3 =X CE = ωL 1 > 0 X 2 ... sè céng hëng b»ng tÇn sè của dao động tạo ra thoả mÃn (6.14) là: f d đ = f Ch = C)LL( 21+2 1 (6.17) Tại tần số cộng hởng trở kháng tải Z t sẽ là : a) b) Hình 6.7.Sơ đồ tổng quát mạch TDĐ 3 điểm a)điện cảm b) điện dung +Ucc Rc R1 C E R E R 2 L1 C E L2 B Hình 6.8Mạch ba điểm điện cảm mắc Emitơ chung 159 dd RC = = 1 10 7 1 18 4 ; , (6.40) Sơ đồ TDĐ trên hình 6.13.là mạch cầu Xiphorop... đại thuật toán tơng tự nh mạch hình 6.12. ở đây có hai mạch hồi tiếp: mạch là mạch hồi tiếp dơng bảo đảm cân bằng pha,mach hồi tiếp âm R 1 R N đảm bảo hệ số khuếch đại : k= 29 R R 1 N = . 6.5.1. Mạch tạo dao động kiểu cầu Viên. Nếu phần tử khuếch đại K có tín hiệu vào và ra đồng pha, tức K = 0 thì mạch hồi tiếp sẽ là một mạch cầu Viên không quay pha dạng hình 6.14 . Đó là một mạch lọc... R R R 1 R N U ra U ht K Hình 6.14. Mạch hồi tiếp cầu Viên R 1 R 2 U ra U ht C 2 C 1 166 Phân tích điều kiện (6.2) nh đà làm ở trên xác định đợc n 1,2 = 2 1 21 2 2121 2 2 C C Rtd hhh eee (6.29) Giả sử với mạch 6.6a có các tham số : L = 25àH; C 1 = 1nF ; C 2 = 100nF ; h 21 e = 100 ; h 11 e = 12,5kΩ. H·y kiĨm tra víi hƯ sè phÈm chất Q =80 xem mạch có dao động đợc hay không. Điều . sử dụng tơng ứng. Các dao động hình sin có thể đợc tạo ra theo ba phơng pháp sau đây:- Tạo dao động hình sin bằng một hệ tự dao động gần với một hệ bảo. (6.4) chỉ đúng cho một tần số thì dao động tạo ra sẽ là dao động hình sin của tần số đó.Quá trình tạo dao động hình sin gồm ba giai đoạn nh sau:Khi ta

Hình ảnh liên quan

Xét sơ đồ hình 6.4 với phần tử khuếch đại là khuếch đại thuật toán mắc không đảo ; Mạch hồi tiếp là hệ cộng hởng LC , hồi tiếp thực hiện qua đại lợng hỗ cảm M (ghép biến áp ) . - Tạo dao động hình sin.DOC

t.

sơ đồ hình 6.4 với phần tử khuếch đại là khuếch đại thuật toán mắc không đảo ; Mạch hồi tiếp là hệ cộng hởng LC , hồi tiếp thực hiện qua đại lợng hỗ cảm M (ghép biến áp ) Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Mạch ba điểm điện cảm(hình 6.7.a)hay mạch Harley. - Tạo dao động hình sin.DOC

ch.

ba điểm điện cảm(hình 6.7.a)hay mạch Harley Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 6.9a là mạch dao động ba điểm điện dung( Collpid) mắc emitơ chung. - Tạo dao động hình sin.DOC

Hình 6.9a.

là mạch dao động ba điểm điện dung( Collpid) mắc emitơ chung Xem tại trang 6 của tài liệu.
Một dạng mạch Collpid trình bày trên hình 6.9b gọi là mạch Clapp. - Tạo dao động hình sin.DOC

t.

dạng mạch Collpid trình bày trên hình 6.9b gọi là mạch Clapp Xem tại trang 7 của tài liệu.
Mạch điện hình 6.10c tơng tự nh mạch ghép hỗ cảm hhình 6.4a đã xét. Tuy nhiên ở đây thạch anh mắc nhằm chọn lọc tần số hồi tiếp - Tạo dao động hình sin.DOC

ch.

điện hình 6.10c tơng tự nh mạch ghép hỗ cảm hhình 6.4a đã xét. Tuy nhiên ở đây thạch anh mắc nhằm chọn lọc tần số hồi tiếp Xem tại trang 10 của tài liệu.
Với mạch quay pha là bộ lọc thông thấp hình 6.10b sẽ tìm đợcC   C   C - Tạo dao động hình sin.DOC

i.

mạch quay pha là bộ lọc thông thấp hình 6.10b sẽ tìm đợcC C C Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 6.14. - Tạo dao động hình sin.DOC

Hình 6.14..

Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình.6.13TDĐ trên KĐTT mắc đảoC   C   C - Tạo dao động hình sin.DOC

nh.6.13.

TDĐ trên KĐTT mắc đảoC C C Xem tại trang 12 của tài liệu.
Mạch hình 6.14b sử dụng khuếch đại thuật toá ng với mạch hồi tiếp âm R0RN và hồi tiếp dơng R1C1R2C2 tạo thành mạch cầu Viên có 4 đỉnh là đầu vào đảo N, đầu ra ; đầu vào không đảo P  và mat - Tạo dao động hình sin.DOC

ch.

hình 6.14b sử dụng khuếch đại thuật toá ng với mạch hồi tiếp âm R0RN và hồi tiếp dơng R1C1R2C2 tạo thành mạch cầu Viên có 4 đỉnh là đầu vào đảo N, đầu ra ; đầu vào không đảo P và mat Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan