BỘ câu hỏi ôn THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH xây DỰNG THI VIẾT

4 3.2K 102
BỘ câu hỏi ôn THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH xây DỰNG  THI VIẾT

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

BỘ CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC SỞ XÂY DỰNG Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, khái niệm quy hoạch đô thị gì? Hãy nêu yêu cầu quy hoạch đô thị? Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, khái niệm quy hoạch đô thị gì? Hãy nêu nội dung quản lý nhà nước quy hoạch đô thị? Câu Hãy trình bày khái niệm sau theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009: quy hoạch chung; quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết kiến trúc đô thị? Câu Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định trách nhiệm quan việc tổ chức lập quy hoạch đô thị nào? Câu Yêu cầu nội dung nhiệm vụ quy hoạch đô thị Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định nào? Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, đồ án quy hoạch đô thị gì? Hãy nêu lập đồ án quy hoạch đô thị Câu Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định nội dung thiết kế đô thị nào? Câu Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu nào? Câu Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết quản lý theo đồ án thiết kế đô thị nào? Câu 10 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị nào? Câu 11 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định hình thức, nội dung trách nhiệm công bố công khai quy hoạch đô thị Câu 12 Hãy nêu nguyên tắc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị theo quy định Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Chính phủ quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị? Câu 13 Hãy nêu nội dung quy định chung không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị theo quy định Chính phủ? Câu 14 Nêu đối tượng, giai đoạn, thời gian lập quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn theo quy định Chính phủ quy hoạch xây dựng? Câu 15 Nêu nội dung lập quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn theo Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 Chính phủ quy hoạch xây dựng? Câu 16 Chính phủ quy định quản lý quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn nào? Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn điều chỉnh trường hợp nào? Câu 17 Hãy nêu nguyên tắc lập quy hoạch đô thị theo Nghị định số 37/2010/NĐCP ngày 07/4/2010 Chính phủ? Câu 18 Hãy nêu quy định chung giấy phép quy hoạch theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Chính phủ? Câu 19 Theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Chính phủ, dự án đầu tư xây dựng công trình cấp giấy phép quy hoạch trường hợp nào? Câu 20 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Chính phủ quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch bao gồm thành phần nào? Câu 21 Hãy nêu vị trí chức Sở Xây dựng theo quy định hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị? Câu 22 Hãy nêu vị trí chức Phòng Quản lý đô thị thuộc Uỷ ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng theo hướng dẫn Bộ Xây dựng Bộ Nội vụ Câu 23 Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Xây dựng lĩnh vực xây dựng theo quy định Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị? Câu 24 Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Xây dựng lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng theo quy định Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị? Câu 25 Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Xây dựng lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị? Câu 26 Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Xây dựng lĩnh vực lĩnh vực nhà công sở theo quy định Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị? Câu 27 Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Xây dựng lĩnh vực lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo quy định Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị? Câu 28 Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Xây dựng lĩnh vực lĩnh vực vật liệu xây dựng theo quy định Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị? Câu 29 Luật Xây dựng năm 2003 quy định nội dung quản lý nhà nước xây dựng bao gồm nội dung gì? Trách nhiệm quan quản lý nhà nước xây dựng? Câu 30 Hãy nêu khái niệm sau theo Luật Xây dựng năm 2003: Công trình xây dựng; Hoạt động xây dựng; Quy chuẩn xây dựng; Tiêu chuẩn xây dựng? Câu 31 Theo Luật Xây dựng năm 2003 khái niệm cố công trình xây dựng gì? Hãy nêu hành vi bị nghiêm cấm hoạt động xây dựng? Câu 32 Hãy trình bày yêu cầu thiết kế xây dựng công trình theo quy định Luật Xây dựng năm 2003? Câu 33 Theo Luật Xây dựng năm 2003, nội dung thiết kế xây dựng công trình bao gồm nội dung gì? Điều kiện tổ chức, cá nhân thực thiết kế xây dựng công trình? Câu 34 Luật Xây dựng năm 2003 quy định bước thiết kế xây dựng công trình nào? Câu 35 Hãy nêu vị trí chức Phòng Công Thương (nay Phòng Kinh tế Hạ tầng) thuộc Uỷ ban nhân dân huyện lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng theo hướng dẫn Bộ Xây dựng Bộ Nội vụ Câu 36 Theo Luật Xây dựng năm 2003, điều kiện để khởi công xây dựng công trình bao gồm điều kiện gì? Quyền nghĩa vụ nhà thầu thi công xây dựng công trình? Câu 37 Theo quy định Chính phủ, nội dung quản lý nhà nước chi phí xây dựng Bộ xây dựng, Bộ Tài Chính Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nào? Câu 38 Hãy nêu quy định chung điều kiện lực tổ chức, cá nhân quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định Chính phủ? Câu 39 Hãy nêu điều kiện cấp chứng kỹ sư định giá xây dựng theo quy định Chính phủ? Câu 40 Hãy nêu quyền trách nhiệm chủ đầu tư nhà thầu xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định Chính phủ ? Câu 41 Hãy trình bày cấu tổ chức Sở Xây dựng theo quy định hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị? Câu 42 Theo định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 Chính phủ, công trình xây dựng bị coi vi phạm trật tự xây dựng đô thị phải bị xử lý theo quy định? Câu 43 Hãy nêu nội dung thuyết minh thiết kế sở phần vẽ thiết kế sở dự án đầu tư xây dựng công trình, quy định Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Câu 44 Theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP Chính phủ, chủ đầu tư xây dựng công trình quy định nào? Dự án đầu tư xây dựng công trình phân loại nào? Câu 45 Hãy nêu để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công quy định Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ? Hồ sơ thiết kế vẽ thi công bao gồm nội dung nào?

Ngày đăng: 13/08/2016, 17:23

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan