0

Chien luoc kinh doanh.pdf

29 899 6
  • Chien luoc kinh doanh.pdf

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2012, 23:21

Chien luoc kinh doanh.pdf http://lekhuongninh.googlepages.comhttp://lekhuongninh.googlepages.com11C9. LÝ THUYC9. LÝ THUYẾẾT TRÒ CHƠI T TRÒ CHƠI VVÀÀCHICHIẾẾN LƯN LƯỢỢC KINH DOANHC KINH DOANHPhPhảảiiquanquantâmtâmññếếnnhhàànhnhvi vi ccủủaaññốốiiththủủccạạnhnhtranhtranh PhPhảảiiphpháánnñoñoáánnchochoñưñượợcchhàànhnhvi vi ccủủaahhọọ KhKhááiininiệệmmcơcơbbảảnnccủủaammộộtttròtròchơichơi::+ + NgưNgườờiichơichơi+ + ChiChiếếnnlưlượợcc+ + KKếếttququảả+ + CânCânbbằằngngNash: (Nash: (aa*, *, bb*): *): ttốốiiưuưu––ttốốiiưuưuhttp://lekhuongninh.googlepages.comhttp://lekhuongninh.googlepages.com22TròTròchơichơimmộộttllầầnnkhôngkhôngllặặppllạạiiABBTrò chơi quảng cáo: Hình thức mở rộngLLLHHH7, 55, 46, 46, 3http://lekhuongninh.googlepages.comhttp://lekhuongninh.googlepages.com33TròTròchơichơimmộộttllầầnnkhôngkhôngllặặppllạạii((tttt))Trò chơi quảng cáo: Hình thức thông thường6, 36, 4H5, 47, 5LAHLChiến lượcB• Chiến lược ưu thế?• Cân bằng Nash?http://lekhuongninh.googlepages.comhttp://lekhuongninh.googlepages.com44TròTròchơichơimmộộttllầầnnkhôngkhôngllặặppllạạii((tttt))Trò chơi quảng cáo: Hình thức thông thường10, 10-10, 7Giảm15, 810, 20TăngAGiảmTăngChiến lượcB• Chiến lược ưu thế?• Cân bằng Nash?http://lekhuongninh.googlepages.comhttp://lekhuongninh.googlepages.com55ðiðiểểmmcâncânbbằằngngNashNashKhôngKhôngccóóñiñiểểmmcâncânbbằằngngNash:Nash:NhiNhiềềuuñiñiểểmmcâncânbbằằngngNash:Nash:0, 0-1, 11, -1Giấy1, -10, 0-1, 1KéoA-1, 11, -10, 0ðáGiấyKéoðáChiến lượcB1, 20, 0Biển0, 02, 1NúiABiểnNúiChiến lượcBhttp://lekhuongninh.googlepages.comhttp://lekhuongninh.googlepages.com66TròTròchơichơiññịịnhnhgigiááBertrandBertrand10, 10-10, 50Cao50, -100, 0ThấpACaoThấpChiến lượcB• Một lần không lặp lại.• Cân bằng Nash? Giải thích? Nhận xét?• Kết quả nào tốt nhất? Giải thích tại sao lại không chọn?http://lekhuongninh.googlepages.comhttp://lekhuongninh.googlepages.com77KiKiểểmmtratranhânnhânviênviên-1, 11, -1Không kiểm tra1, -1-1, 1Kiểm traNgười quản lýTrốn việcLàm việcChiến lượcNhân viên• Mâu thuẫn về mục tiêu lợi ích nên phải kiểm tra.• Kiểm tra ñột xuất sẽ có tác dụng. Tại sao?http://lekhuongninh.googlepages.comhttp://lekhuongninh.googlepages.com88TròTròchơichơillặặppllạạiivôvôssốốllầầnnTròTròchơichơiNghNghịịchchlýlýngưngườờiittùùHaiHaingưngườờiibbịịnghinghivvấấnnphphạạmmttộộii NgưNgườờiiththẩẩmmvvấấnnttááchchhhọọraravvààbbảảoo: : ……KKếếttququảảllàà: : ……GiGiảảiiththííchchttạạiisaosao??2; 210; 0,5Không thú nhận0,5; 103; 3Thú nhậnAKhông thú nhậnThú nhậnChiến lượcBhttp://lekhuongninh.googlepages.comhttp://lekhuongninh.googlepages.com99HHợợppttááccNghNghịịchchlýlýngưngườờiittùùxuxuấấtthihiệệnnnhinhiềềuutrongtrongththựựccttếế TròTròchơichơiququảảngngccááoo::ChiChiếếnnlưlượợccưuưuththếế? ? ChiChiếếnnlưlượợcccâncânbbằằngngNash?Nash?ChiChiếếnnlưlượợccttốốtthơnhơn? ? ……nhưngnhưngkhôngkhôngổổnnññịịnhnh GiGiảảiiththííchchttạạiisaosao??5, 510, 3H3, 107, 7LAHLChiến lượcBhttp://lekhuongninh.googlepages.comhttp://lekhuongninh.googlepages.com1010HHợợppttáácc((tttt))CânCânbbằằngngStackelbergStackelberg: : DDẫẫnnññầầuu––theotheosausau ChiChiếếnnlưlượợccmangmangllạạiillợợiiííchchcaocaonhnhấấttchochoccảảhaihaillàà……, , nhưngnhưngllạạiikhôngkhôngổổnnññịịnhnh. . GiGiảảiiththííchchttạạiisaosao??KhôngKhôngccóóddấấuuhihiệệuunnààoovvềềchchọọnnllựựaaccủủaaññốốiiththủủ!!1.600, 1.600900, 1.800Theo sau(qA= 30)1.800, 9000, 0Dẫn ñầu(qA= 60)ATheo sau(qB= 30)Dẫn ñầu(qB= 60)Chiến lượcB[...]... xét:-U(W*)>U h(W )>U 2h(W ).- TạiW0, một cá nhân có hữu dụnggiống nhưU h(W*) nên sẵn sàng trảsố tiền làW* - W0ñể tránh sự may rủi. ðây làtiền bảo hiểm.-CCááccnhnhàà kinh kinhttếếssửửddụụngngssốốtitiềềnnmmààngưngườờiitiêutiêuddùùngngññồồngngý ý trtrảảchochobbảảoohihiểểmmññểểñoñolưlườờngngmmứứccññộộssợợrrủủiiroro..W*... http://lekhuongninh.googlepages.comhttp://lekhuongninh.googlepages.com1818ỨỨngngddụụngngTrịTrịchơichơibbỏỏviviệệcc..TrịTrịchơichơibbáánnhhààngngdidiđđộộngng.. http://lekhuongninh.googlepages.comhttp://lekhuongninh.googlepages.com11C9. LÝ THUYC9. LÝ THUYẾẾT TRÒ CHƠI T TRÒ CHƠI VVÀÀCHICHIẾẾN LƯN LƯỢỢC KINH DOANHC KINH DOANHPhPhảảiiquanquantâmtâmññếếnnhhàànhnhvi vi ccủủaaññốốiiththủủccạạnhnhtranhtranh..PhPhảảiiphpháánnñoñoáánnchochoñưñượợcchhàànhnhvi . http://lekhuongninh.googlepages.comhttp://lekhuongninh.googlepages.com11C9. LÝ THUYC9. LÝ THUYẾẾT TRÒ CHƠI T TRÒ CHƠI VVÀÀCHICHIẾẾN LƯN LƯỢỢC KINH DOANHC KINH DOANH PhPhảảiiquanquantâmtâmññếếnnhhàànhnhvi vi ccủủaaññốốiiththủủccạạnhnhtranhtranh..PhPhảảiiphpháánnñoñoáánnchochoñưñượợcchhàànhnhvi. ssáánhnhhaihaittììnhnhhuhuốốngngllừừaaddốốiivvààkhôngkhôngllừừaaddốốii..10, 10-40, 50Giá cao50, -400, 0Giá thấpDoanh nghiệp AGiá caoGiá thấpChiến lượcDoanh nghiệp Bθ.10 ≤<θhttp://lekhuongninh.googlepages.comhttp://lekhuongninh.googlepages.com1616LLợợiiííchchnhnhậậnnñưñượợccnnếếuukhôngkhôngllừừaaddốốii::LLợợiiííchchnhnhậậnnñưñượợccnnếếuullừừaaddốốiillàà50.50.KhôngKhôngllừừaaddốốiinnếếuu::hay:
- Xem thêm -

Xem thêm: Chien luoc kinh doanh.pdf, Chien luoc kinh doanh.pdf, Chien luoc kinh doanh.pdf

Hình ảnh liên quan

Trò chơi quảng cáo: Hình thức mở rộng - Chien luoc kinh doanh.pdf

r.

ò chơi quảng cáo: Hình thức mở rộng Xem tại trang 2 của tài liệu.