0

Giáo án Tích hợp THIẾT KẾ WEB VỚI PHP MY SQL

15 748 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2016, 23:05

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌCBảng phấn;Giáo án, đề cương, bài giảng;Bảng qui trình, các tài liệu phát tay;Máy chiếu, máy vi tính kết nối mạng, thiết bị hỗ trợ trình diễn;HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC Dẫn nhập, giới thiệu chủ đề, lí thuyết liên quan, trình tự thực hiện: Tổ chức theo lớp Thực hành: Tổ chức theo từng học viên Kết thúc vấn đề, hướng dẫn tự học: Tổ chức theo lớp Giáo Án - Tích hợp GIÁO ÁN SỐ: Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP Giáo án Tích hợp Thời gian thực hiện: 34 Tên học trước: Lập trình với ngôn ngữ PHP Thực từ ngày đến ngày TÊN BÀI: Lập trình ứng dụng WEB với PHP MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau học xong này, người học có: a Kiến thức: - Xác định thao tác lập trình PHP MySQL - Liệt kê hàm Cookie LDAP - Xác định thao tác với Email - Xây dựng truy vấn sở liệu thong qua ADO - Liệt kê hàm xử lý XML b Kỹ năng: - Sử dụng trình duyệt Web - Sử dụng lập trình ứng dụng Web với PHP - Làm việc với Cookie LDAP - Thao tác với sở liệu MySQL với Email - Truy vấn sở liệu khác thông qua ADO - Xử lý XML c Thái độ: - Quan sát trình làm việc giáo viên - Tiếp nhận cộng việc cần làm - Đảm bảo an toàn cho nguời thiết bị ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC - Bảng phấn; - Giáo án, đề cương, giảng; - Bảng qui trình, tài liệu phát tay; - Máy chiếu, máy vi tính kết nối mạng, thiết bị hỗ trợ trình diễn; HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Dẫn nhập, giới thiệu chủ đề, lí thuyết liên quan, trình tự thực hiện: Tổ chức theo lớp - Thực hành: Tổ chức theo học viên - Kết thúc vấn đề, hướng dẫn tự học: Tổ chức theo lớp I ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 05 phút - Kiểm tra sĩ số: - Nhắc nhở: II THỰC HIỆN BÀI HỌC Giáo Án - Tích hợp T NỘI DUNG Dẫn nhập Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINH THỜI phút Đặt câu hỏi - Lắng nghe, liên quan đến hiểu rõ câu hỏi; học từ suy nghĩ phát kiến thức dạy biểu trả lời câu trước(1); hỏi; - Lắng nghe câu - Lắng nghe trả lời, đưa nhận xét giáo nhận xét; viên, củng cố kiến thức; - Chuyển tiếp - Chuẩn bị tư sang nội dung học tập nội học tập mới; dung mới; - Giới thiêu chủ đề 10 phút Tên học: Lập - Giới thiệu tên - Lắng nghe, ghi trình ứng dụng học; chép tên học; WEB với PHP - • • • • • • • Mục tiêu: - Trình chiếu, - Quan sát, ghi nêu bên giới thiệu mục nhận mục tiêu học; tiêu cần đạt được; Nội dung học: - Trình chiếu, - Quan sát, lắng giới thiệu khía nghe, nhận biết Trao đổi thông tin quát nội dung nội dung cần với trình duyệt học; học; session: Làm việc với - Chuyển tiếp - Ghi nhận, chép sang nội dung, cẩn thận nội Cookies phương pháp dung, phương Thao tác với sở học tập pháp học liệu MySQL phần; phần; Truy vấn sở liệu khác thông qua ADO Làm việc với LDAP Thao tác với Email Xử lý XML Giáo Án - Tích hợp Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP Giải vấn đề 33 25phút Trao đổi thông tin với trình duyệt session: Giới thiệu - Lắng nghe, ghi khái quát trao chép; đổi thông tin với trình duyệt 1.1.Khai báo session; - Quan sát, lắng session: - Trình chiếu, nghe, ghi nhớ 1.2.Lưu giá trị kết hợp diễn đạt hàm khai bóa session: thông tin lý khởi tạo, lưu, 1.3.Sử thuyết; cách sử dụng, dụng SESSION: xóa session 1.4.Xóa Hủy Session: Quan sát, lắng 1.5.Tạo trang - Trình chiếu nghe, ghi nhận ví php: giải thích ví dụ; dụ sesion; - Ghi chép ví dụ; - Cho ví dụ khác sử dụng - Thực session(2); yêu cầu giáo - Gọi học viên; viên thực ví - Phát biểu nhận dụ; xét; - Mời sinh viên khác nhận xét Lắng nghe, kết thực ghi nhận nhận hiện; xét kết luận - Tổng kết lại giáo viên; phát biểu - Lắng nghe ghi đưa kết luận; nhận; Giới thiệu phần - Lắng nghe ghi làm việc với nhận lại nội Cookies; dung; - Tóm tất nội dung trao đổi thông tin với - Quan sát, lắng trình duyệt nghe, ghi chép; - Giáo Án - Tích hợp Làm việc Cookies Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP với - 2.1.Tạo biến Cookie - - - 2.2.Đọc Cookie - - session Trình chiếu nêu khái quát phần 2; Trình chiếu nêu bước tạo biến Cookie; Cho ví dụ khác tạo biến Cookie (3); Gọi học viên thực ví dụ; Theo dõi hỗ trợ thực hành, kiểm tra kết sinh viên; Mời sinh viên khác nhận xét kết thực hiện; Tổng kết lại phát biểu trình chiếu kết quả, đưa nhận xét; Đánh giá kết thực hành sinh viên; - Quan sát, lắng nghe, ghi nhận bước; - Ghi chép ví dụ; Thực yêu cầu giáo viên; - Làm theo hướng dẫn, báo cáo kết quả; - - Phát biểu nhận xét; Lắng nghe, ghi nhận, quan sát nhận xét kết luận giáo viên; - Quan sát, lắng nghe, nhận xét Rút kinh nghiệm; - Quan sát, lắng nghe, ghi nhận bước; - Ghi chép ví dụ; - Thực Trình chiếu yêu cầu giáo nêu bước viên; đọc Cookie; - Làm theo Cho ví dụ hướng dẫn, báo khác đọc cáo kết quả; Cookie (4); Gọi học - Phát biểu nhận viên thực ví xét; dụ; Theo dõi Lắng nghe, - Giáo Án - Tích hợp 2.3.Xóa Cookie Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP hỗ trợ thực hành, kiểm tra kết sinh viên; - Mời sinh viên khác nhận xét kết thực hiện; - Tổng kết lại phát biểu trình chiếu kết quả, đưa nhận xét; - Đánh giá kết thực hành sinh viên; - - - - ghi nhận, quan sát nhận xét kết luận giáo viên; - Quan sát, lắng nghe, nhận xét Rút kinh nghiệm; - Quan sát, lắng nghe, ghi nhận bước; - Ghi chép ví dụ; Thực yêu cầu giáo viên; - Làm theo Trình chiếu hướng dẫn, báo nêu bước cáo kết quả; xóa Cookie; Cho ví dụ - Phát biểu nhận khác xóa xét; Cookie (5); Gọi học Lắng nghe, viên thực ví ghi nhận, quan dụ; sát nhận xét Theo dõi kết luận giáo hỗ trợ thực viên; hành, kiểm tra - Quan sát, lắng kết sinh nghe, nhận xét viên; Rút kinh Mời sinh viên nghiệm; khác nhận xét - Lắng nghe ghi kết thực nhận hiện; Tổng kết lại phát biểu - Lắng nghe ghi trình chiếu kết nhận lại nội quả, đưa nhận dung; xét; - Quan sát, lắng Đánh giá kết nghe, ghi chép; thực hành - Giáo Án - Tích hợp Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP sinh viên; 3.1.Thiết lập kết nối tới CSDL 3.2.Lựa CSDL chọn 3.3.Tiến hành truy vấn SQL, Quan sát, lắng nghe, ghi nhận cú pháp khai báo; Giới thiệu phần thao tác với sở liệu - Quan sát thực MySQL; - Tóm tất nội giáo viên; - Thực hành dung; khai bó cú pháp; - Trình chiếu - Báo cáo kết nêu khái quát quả; phần 2; - Trình chiếu giải thích cú - Quan sát, lắng pháp khai báo nghe, nhận xét kết nối sở Rút kinh liệu; nghiệm - Thực - Quan sát, lắng khai báo chạy nghe, ghi nhận thử; cách lự chọn; - Mời sinh - Quan sát viên làm thử; ghi nhận thực - Theo dõi giáo viên; hỗ trợ thực Làm theo hành, kiểm tra kết sinh mẫu; viên; - Báo cáo kết - Trình chiếu quả; kết quả, đưa nhận xét; - Quan sát, lắng - Trình chiếu nghe, nhận xét cách lựu chọn Khắc phục lỗi sở liệu; - Lắng nghe, ghi - Thực lựu nhận; chọn chạy thử; - Quan sát, ghi nhận; - Mời sinh viên làm thử; - Theo dõi - Quan sát, lắng hỗ trợ thực nghe, ghi nhận; - Thao tác với sở liệu MySQL - Giáo Án - Tích hợp Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP xử lý kết hành, kiểm tra trả kết sinh 3.4.Đóng kết nối tới viên; CSDL - Trình chiếu kết quả, đưa nhận xét; - Đánh giá kết thực hành sinh viên - Trình chiếu nêu khai báo truy vấn SQL, xử lý kết quả; - Trình chiếu đóng kết nối tới CSDL; - Thực lựu chọn chạy thử; - Truy vấn sở liệu khác thông qua ADO 4.1.Tạo kết nối với Cơ sở liệu: - Quan sát ghi nhận thực giáo viên; - Làm theo mẫu; - - Báo quả; cáo kết Quan sát, lắng nghe, nhận xét Khắc phục lỗi - Lắng nghe, ghi nhận; - Lắng nghe ghi nhận lại nội dung; Mời sinh - Lắng nghe ghi viên làm thử; nhận; Theo dõi hỗ trợ thực hành, kiểm tra kết sinh viên; - Lắng nghe ghi Trình chiếu nhận; kết quả, đưa nhận xét; Quan sát, theo Đánh giá kết dõi làm mẫu thực hành giáo viên báo sinh viên; cáo kết quả; Tóm tắt nội dung phần 3; - Giới thiệu - Lắng nghe rút nội dung phần Truy vấn học; sở liệu khác thông qua - Quan sát, theo ADO; dõi làm mẫu giáo viên báo Giáo Án - Tích hợp Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP 4.2.Tạo đối tượng DataAdapter kết nối trực tiếp vào Database không cần Connection: - Làm việc LDAP 5.1.Kết nối LDAP với với 5.2.Đăng nhập nặc danh xác thực - Trình chiếu nêu khái quát nội dung; Thao tác mẫu kết hợp với giảng, kiểm tra kết thực tạo kết nối với Cơ sở liệu; Lắng nghe trình chiếu đưa nhận xét; Thao tác mẫu kết hợp với giảng, kiểm tra kết thực tạo đối tượng DataAdapter kế t nối trực tiếp vào Database không cần Connection ; Kết luận tóm tất nội dung; Giới thiệu phần làm việc với LDAP Nêu khái nôi dung làm việc với LDAP Nêu cú pháp khai báo kết nối với LDAP; Thực ví dụ mẩu; cáo kết quả; - Lắng nghe rút nội dung học; - Lắng nghe, ghi nhận nội dung; - Lắng nghe, ghi nhận; - Lắng nghe ghi chép; - Lắng nghe, ghi nhận; Quan sát, ghi nhận tiến hành thực hành; - Báo cáo kết quả; - Lắng nghe rút kinh nghiệm - Lắng nghe, ghi nhận; - Quan sát, ghi nhận tiến hành thực hành; - Báo cáo kết quả; - Theo dõi thực - Lắng nghe hành sinh rút kinh viên; nghiệm; - Lắng nghe, ghi Giáo Án - Tích hợp Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP Kết luận nhận; đưa kết - Quan sát, ghi nhận xét; nhận tiến - Trình bày hành thực hành; đăng nhập nặc danh xác thực; - Thực ví dụ mẩu; - Lắng nghe, ghi nhận; - Theo dõi thực - 5.3.Tìm kiếm 5.4.Xử lý tìm kiếm hành sinh viên; Quan sát, ghi nhận tiến - Kết luận hành thực hành; đưa kết - Báo cáo kết nhận xét; quả; - Nêu cú pháp khai báo tìm kiếm với LDAP; - Lắng nghe rút kinh - Thực ví nghiệm dụ mẩu; - 5.5.Hiện thị kết - Theo dõi thực - Lắng nghe, ghi hành sinh nhận; viên; Nêu cú pháp - Quan sát, ghi khai báo xử lý nhận tiến tìm kiếm với hành thực hành; LDAP; - Báo cáo kết - Thực ví quả; dụ mẩu; - - Lắng nghe Theo dõi thực rút kinh hành sinh nghiệm viên; - Lắng nghe, ghi - Kết luận nhận; đưa kết nhận xét; - Quan sát, ghi nhận tiến - 5.6.Đóng kết nối Giáo Án - Tích hợp Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP Nêu cú pháp hành thực hành; hiển thị kết - Báo cáo kết tìm kiếm với quả; LDAP; - Thực ví - Lắng nghe dụ mẩu; rút kinh nghiệm - Theo dõi thực - Lắng nghe hành sinh ghi nhận lại nội viên; dung; - Kết luận - Lắng nghe đưa kết ghi chép; nhận xét; - Nêu cú pháp - Lắng nghe ghi đóng kết nối với nhận; LDAP; - Thực ví - Lắng nghe ghi dụ mẩu; nhận; - Thao tác với Email 6.1.Gửi email thông qua hàm mail() Theo dõi thực hành sinh - Quan sát viên; trình thực hiện; - Kết luận đưa kết - Thực lại nhận xét; làm mẩu - Tóm tắt nội giáo viên; - Báo cáo kết dung phần 5; quả; - Giới thiệu phần tiếp theo; - Phát biểu nhận - Nêu khái quát xét; nội dung - Lắng nghe, ghi học; nhận nhận xét - Trình chiếu kết luận giáo nội dung gửi viên email thông qua - Lắng nghe hàm mail(); ghi nhận; - Thực gửi email thông - Lắng nghe ghi qua hàm nhận; - Giáo Án - Tích hợp 6.2.Gửi email với phần Header mở rộng Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP mail(); - Mời sinh viên làm thử; - - - 6.3.Gửi email theo định dạng HTML - - Theo dõi hỗ trợ thực hành, kiểm tra kết sinh viên; Mời sinh viên nhận xét kết bạn; Lắng nghe nhận xét trình chiếu kết quả, đưa nhận xét; Đánh giá kết thực hành sinh viên Trình chiếu nội dung Gửi email với phần Header mở rộng; Thực Gửi email với phần Header mở rộng; Mời sinh viên làm thử; Quan sát trình thực hiện; Thực lại làm mẩu giáo viên; - Báo cáo kết quả; - - Phát biểu nhận xét; Lắng nghe, ghi nhận nhận xét kết luận giáo viên - Lắng nghe ghi nhận; - - Lắng nghe ghi nhận; - Quan sát trình thực hiện; Thực lại làm mẩu - Theo dõi giáo viên; hỗ trợ thực - Báo cáo kết hành, kiểm tra quả; kết sinh viên; - Mời sinh - Phát biểu nhận viên nhận xét xét; kết bạn; - Lắng nghe - Lắng nghe, ghi nhận xét trình nhận nhận xét chiếu kết quả, kết luận giáo - Giáo Án - Tích hợp Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP - Xử lý XML 7.1.Lấy đoạn XML mẫu để phân tích: - - 7.2.Tạo đối tượng SimpleXmlEle ment: - đưa nhận xét; Đánh giá kết thực hành sinh viên Trình chiếu nội dung Gửi email theo định dạng HTML; Thực Gửi email theo định dạng HTML; Mời sinh viên làm thử; Theo dõi hỗ trợ thực hành, kiểm tra kết sinh viên; Mời sinh viên nhận xét kết bạn; Lắng nghe nhận xét trình chiếu kết quả, đưa nhận xét; Đánh giá kết thực hành sinh viên Tóm tắt nội dung phần 6; Giới thiệu xử lý XML; Trình bày khái quát nội dung; Thực Lấy đoạn XML mẩu để phân tích tiến hành phân tích; Mời sinh viên phân tích - viên Lắng nghe ghi nhận; Lắng nghe ghi nhận lại dung; Lắng nghe ghi chép; Lắng nghe; và nội Quan sát trình thực hiện; Thực lại làm mẩu giáo viên; - Báo cáo kết quả; - - Phát biểu nhận xét; Lắng nghe, ghi nhận nhận xét kết luận giáo viên - Lắng nghe ghi nhận; Lắng nghe ghi nhận lại nội dung; - Quan sát trình thực hiện; - Thực lại làm mẩu giáo viên; - Báo cáo kết quả; - Giáo Án - Tích hợp Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP - - - - - Theo dõi kiểm tra kết sinh viên; Mời sinh viên nhận xét kết bạn; Lắng nghe nhận xét trình chiếu kết quả, đưa nhận xét; Đánh giá kết thực hành sinh viên Tóm tắt nội dung phần 6; Thực tọa đối tượng SimpleXmlElem ent; Mời sinh viên làm thử; - Phát biểu nhận xét; Lắng nghe, ghi nhận nhận xét kết luận giáo viên - Lắng nghe ghi nhận; - Lắng nghe ghi nhận lại nội dung; - - Lắng nghe ghi nhận nội dung; Theo dõi hỗ trợ thực hành, kiểm tra kết sinh viên; Mời sinh viên nhận xét kết bạn; Lắng nghe nhận xét trình chiếu kết quả, đưa nhận xét; Đánh giá kết thực hành sinh viên Tóm tắt nội dung xử lý XML; Tổng kết tóm Giáo Án - Tích hợp Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP tắt nội dung học; Kết thúc vấn đề - Củng cố kiến thức • Session: • Cookies: • Thao tác sở MySQL: • ADO: • LDAP: • Email: • XML: 10 phút Khái quát nội - Lắng nghe, hệ dung kiến thức thống lại học; kiến thức học; - Đặt câu hỏi - Nghe câu hỏi liên quan đến suy nghĩ trả lời; với kiến thức liệu học(6); - Ghi nhận câu - Lắng nghe, ghi trả lời, nhận xét; nhớ; - Hệ thống lại - Lắng nghe, ghi bước tiến nhớ bước - Củng cố kỹ hành thực hiện, thực hiện, rèn luyện phân tích nội thao tác thực dung quan hành; trong; - Lắng nghe, rút kinh - Nhận xét kết - Nhận xét đánh giá kết học nghiệm; học tập: tập sinh viên; - Lắng nghe, ghi chép yêu cầu - Hướng dẫn chuẩn - Yêu cầu sinh viên xem trước giáo viên, bị cho buổi học sau: tiếp theo: xác định “Giới thiệu nhiệm vụ cần số WEBSITE chuẩn bị; mẫu”; Hướng dẫn tự học phút - Tham khảo số - Giới thiệu, - Lắng nghe tài liệu liên quan; giao nhiệm vụ ghi chép nghiên cứu tài liệu tham khảo; - Hướng dẫn tự rèn - Cho tập - Lắng nghe luyện; nhà hướng ghi chép dẫn làm bài(I); - Tiếp tục luyện - Rèn luyện cá tập sử dụng nhân để hình - Giáo Án - Tích hợp Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP lệnh PHP, truy xuất CSDL MySQL, lập tình ứng dụng với PHP thành phát triển kỹ III RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm GIÁO VIÊN CÁC CÂU HỎI ĐÀM THOẠI Câu hỏi cấp độ nhớ lại (1): Dùng lệnh hàm học tọa trang php thực phép toán bản: cộng trừ, nhân, chia cho số nguyên? (2): Hãy nêu bước khởi động Command Prompt? Câu hỏi cấp độ xử lý (6):Khi xóa biến cookie vừa tạo khởi động lại trình duyệt hình sẻ báo lỗi gì? Câu hỏi cấp độ áp dụng (2):Thực tạo session lưu trử tên đăng nhập người dùng đăng nhập? (3):Tạo cookie lưu trử đoạn “ chào bạn đến trang web”? (4): Thực đọc biến cookie vừa tạo? (5):Thực xó biên cookie vừa tạo? (I) Bài tập nhà: Tạo trng php xử lý công việc sau: Cho người dùng đăng nhập đăng nhập vào hiển thị: “Xin chào ? Khi đăng nhập vào tạo trang mail tiến hành gửi mail qua hàm mail()? [...]... cáo kết hành, kiểm tra quả; kết quả của sinh viên; - Mời một sinh - Phát biểu nhận viên nhận xét về xét; kết quả của bạn; - Lắng nghe - Lắng nghe, ghi nhận xét và trình nhận nhận xét và chiếu kết quả, kết luận của giáo - 1 Giáo Án - Tích hợp Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP - 7 Xử lý XML 7.1.Lấy một đoạn XML mẫu để phân tích: - - 7.2.Tạo ra một đối tượng SimpleXmlEle ment: - đưa ra nhận xét; Đánh... nội dung; - Quan sát quá trình thực hiện; - Thực hiện lại làm mẩu của giáo viên; - Báo cáo kết quả; - 1 Giáo Án - Tích hợp Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP - - - - - Theo dõi và kiểm tra kết quả của sinh viên; Mời một sinh viên nhận xét về kết quả của bạn; Lắng nghe nhận xét và trình chiếu kết quả, đưa ra nhận xét; Đánh giá kết quả thực hành của sinh viên Tóm tắt nội dung phần 6; Thực hiện tọa... Rèn luyện cá tập sử dụng các nhân để hình - 1 Giáo Án - Tích hợp Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP lệnh cơ bản trong PHP, truy xuất CSDL MySQL, lập tình ứng dụng với PHP thành và phát triển kỹ năng III RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm GIÁO VIÊN CÁC CÂU HỎI ĐÀM THOẠI 1 Câu hỏi cấp.. .Giáo Án - Tích hợp 6.2.Gửi email với phần Header mở rộng Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP mail(); - Mời một sinh viên làm thử; - - - 6.3.Gửi email theo định dạng HTML - - Theo dõi và hỗ trợ thực hành, kiểm tra kết quả của sinh viên; Mời một sinh viên nhận xét về kết quả của bạn; Lắng nghe nhận xét và trình chiếu kết quả, đưa ra nhận xét; Đánh giá kết quả thực hành của sinh... xét và kết luận của giáo viên - Lắng nghe và ghi nhận; - Lắng nghe và ghi nhận lại nội dung; - - Lắng nghe và ghi nhận nội dung; Theo dõi và hỗ trợ thực hành, kiểm tra kết quả của sinh viên; Mời một sinh viên nhận xét về kết quả của bạn; Lắng nghe nhận xét và trình chiếu kết quả, đưa ra nhận xét; Đánh giá kết quả thực hành của sinh viên Tóm tắt nội dung xử lý XML; Tổng kết tóm 1 Giáo Án - Tích hợp Bài... dung; Thực hiện Lấy một đoạn XML mẩu để phân tích và tiến hành phân tích; Mời một sinh viên phân tích - viên Lắng nghe ghi nhận; Lắng nghe ghi nhận lại dung; Lắng nghe ghi chép; Lắng nghe; và và nội và Quan sát quá trình thực hiện; Thực hiện lại làm mẩu của giáo viên; - Báo cáo kết quả; - - Phát biểu nhận xét; Lắng nghe, ghi nhận nhận xét và kết luận của giáo viên - Lắng nghe và ghi nhận; Lắng nghe... 1 Giáo Án - Tích hợp Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP tắt nội dung bài học; 4 Kết thúc vấn đề - Củng cố kiến thức • Session: • Cookies: • Thao tác sở dữ MySQL: • ADO: • LDAP: • Email: • XML: 5 10 phút Khái quát nội - Lắng nghe, hệ dung kiến thức thống lại các bài học; kiến thức đã học; - Đặt câu hỏi - Nghe câu hỏi liên quan đến suy nghĩ trả lời; với cơ kiến thức bài liệu học(6); - Ghi nhận câu... Gửi email với phần Header mở rộng; Thực hiện Gửi email với phần Header mở rộng; Mời một sinh viên làm thử; Quan sát quá trình thực hiện; Thực hiện lại làm mẩu của giáo viên; - Báo cáo kết quả; - - Phát biểu nhận xét; Lắng nghe, ghi nhận nhận xét và kết luận của giáo viên - Lắng nghe và ghi nhận; - - Lắng nghe ghi nhận; - Quan sát quá trình thực hiện; Thực hiện lại làm mẩu của - Theo dõi và giáo viên;... thực hiện, các rèn luyện phân tích nội thao tác thực dung quan hành; trong; - Lắng nghe, rút ra được kinh - Nhận xét kết quả - Nhận xét đánh giá kết quả học nghiệm; học tập: tập của sinh viên; - Lắng nghe, ghi chép các yêu cầu - Hướng dẫn chuẩn - Yêu cầu sinh viên xem trước của giáo viên, bị cho buổi học sau: bài tiếp theo: xác định các “Giới thiệu một nhiệm vụ cần số WEBSITE chuẩn bị; mẫu”; Hướng... SimpleXmlEle ment: - đưa ra nhận xét; Đánh giá kết quả thực hành của sinh viên Trình chiếu nội dung Gửi email theo định dạng HTML; Thực hiện Gửi email theo định dạng HTML; Mời một sinh viên làm thử; Theo dõi và hỗ trợ thực hành, kiểm tra kết quả của sinh viên; Mời một sinh viên nhận xét về kết quả của bạn; Lắng nghe nhận xét và trình chiếu kết quả, đưa ra nhận xét; Đánh giá kết quả thực hành của sinh viên Tóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tích hợp THIẾT KẾ WEB VỚI PHP MY SQL, Giáo án Tích hợp THIẾT KẾ WEB VỚI PHP MY SQL,

Từ khóa liên quan