Đề thi thử thpt quốc gia môn lịch sử 2016 mới nhất

4 284 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2016, 10:59

Đề thi thử thpt quốc gia môn lịch sử 2016 mới nhất cac de thi thu thpt quoc gia mon toan đề thi thử thpt quốc gia môn anh thpt chuyên sư phạm hà nội đề thi thử thpt quốc gia môn hóa chuyên nguyễn huệ tổng hợp đề thi thư thpt quốc gia môn toán 2015 de thi thu thpt quoc gia mon hoa cac de thi thu thpt quoc gia mon toan đề thi thử thpt quốc gia môn anh thpt chuyên sư phạm hà nội đề thi thử thpt quốc gia môn hóa chuyên nguyễn huệ tổng hợp đề thi thư thpt quốc gia môn toán 2015 de thi thu thpt quoc gia mon hoa SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC (Đề thi gồm 01 trang) ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Trình bày nét phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam năm 1919 - 1925 Câu (3,0 điểm) Đảng Cộng sản Đông Dương có chủ trương để tập hợp lực lượng cách mạng năm 1939 - 1945? Chủ trương kế thừa công xây dựng, bảo vệ đất nước nay? Phát biểu suy nghĩ em vai trò việc đoàn kết dân tộc Câu (2,0 điểm) Phân tích học kinh nghiệm cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam Bài học vận dụng để giải vấn đề biển, đảo nay? Câu (3,0 điểm) Biểu phát triển kinh tế khoa học kĩ thuật nước Mĩ từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến nửa đầu năm 70 kỉ XX Sự phát triển có tác động đến nước Mĩ giới? -Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:………………………………;Số báo danh: …………………………… SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC (Hướng dẫn chấm có 03 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM KTCL ÔN THI THPTQG LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: LỊCH SỬ I LƯU Ý CHUNG: Dưới kiến thức bản, học sinh phải trình bày đầy đủ, xác đạt điểm tối đa, học sinh trình bày sáng tạo, thuyết phục cộng điểm khuyến khích không vượt tổng số điểm câu II ĐÁP ÁN: Câu Ý Nội dung Điểm Trình bày nét phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam 2,0 năm 1919 - 1925 A Những nét phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam năm 1919-1925 - Phong trào yêu nước giai cấp tư sản diễn với hoạt động: tẩy chay tư sản hoa kiều (1919); vận động người Việt Nam mua hàng người Việt 0,25 Nam; chống tư Pháp độc quyền cảng Sài Gòn (1923); thành lập Đảng lập hiến (1923)… - Phong trào yêu nước tầng lớp tiểu tư sản trí thức diễn với hoạt động yêu nước Phan Bội Châu, tổ chức Tâm tâm xã Trung Quốc…Phan Châu Chinh Pháp…; thành lập tổ chức trị (Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt…) với nhiều hoạt động phong phú sôi mít tinh, biểu tình, bãi khóa…; lập 0,5 nhà xuất tiến (Nam đồng thư xã, Cường học thư xã, Quan hải tùng thư…); nhiều tờ báo tiến (Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê…); đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925); truy điệu để tang Phan Chu Trinh (1926)… - Năm 1919, thay mặt người Việt Nam yêu nước Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai Bản yêu sách nhân dân An Nam Tháng - 1920, Người đọc sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề 0,5 thuộc địa Lênin đăng báo Nhân đạo Tháng 12 - 1920, Đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp họp Tua, Người bỏ phiếu gia nhập Quốc tế Cộng sản, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp - Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc với số người yêu nước Angiêri, Marốc…lập Hội Liên Hiệp thuộc địa Pari, báo Người khổ; viết cho nhiều báo…; Người dự Hội nghị quốc tế nông dân (1923), Đại hội Quốc tế 0,25 Cộng sản lần thứ V (1924)…thành lập nhóm Cộng sản đoàn, Hội Việt Nam cách mạng niên - Phong trào công nhân diễn với đời Công hội (1920), đấu tranh công nhân viên chức sở công thương tư nhân Bắc Kì (1922), bãi 0,5 công công nhân nhà máy dệt, rượu, xay xát gạo Nam Định, Hà Nội, Hải Dương, tiêu biểu bãi công thợ máy xưởng Ba Son (8 - 1925)… Đảng Cộng sản Đông Dương có chủ trương để tập hợp lực lượng cách mạng năm 1939 - 1945? Chủ trương kế thừa 3,0 công xây dựng bảo vệ đất nước nay? Phát biểu suy nghĩ em vai trò việc đoàn kết dân tộc A Chủ trương tập hợp lực lượng Đảng Cộng sản Đông Dương từ 1939 - 1945 - Taị hội nghị BCH TW Đảng tháng 11/1939: Để thực nhiệm vụ chống đế quốc, phong kiến tay sai, giải phóng dân tộc, làm 0,25 cho Đông Dương hoàn toàn độc lập Đảng chủ trương thành lập mặt trận “Mặt trận Thống dân tộc phản đế Đông Dương” (gọi tắt Mặt trận phản đế Đông Dương) thay cho mặt trận dân chủ Đông Dương… b c a b - Tại hội nghị BCHTW Đảng tháng 5/1941: + Đầu năm 1941, tình hình giới nước có chuyển biến mau lẹ Đứng trước yêu cầu giải phóng dân tộc ngày cấp thiết, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5/1941 triệu tập, hội nghị xác định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt cách mạng giải phóng dân tộc…Hội nghị định thành lập mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) thay cho Mặt trận dân tộc thống phản đế Đông Dương, thay tên hội phản đế thành hội Cứu quốc giúp đỡ việc thành lập mặt trận Lào, Campuchia + Đảng chủ trương giải vấn đề dân tộc khuôn khổ nước Đông Dương Đây chủ trương sáng tạo nhằm phát huy sức mạnh tự lực nước Đông Dương, nâng cao ý thức đoàn kết sức mạnh dân tộc - Từ sau hội nghị BCHTW tháng - 1941, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng toàn diện bao gồm lực lượng trị lực lượng vũ trang Đến trước cách mạng tháng năm 1945, Đảng tập hợp lực lượng cách mạng hùng hậu: hầu khắp nước có tổ chức Việt Minh, lực lượng vũ trang hợp thành Việt Nam giải phóng quân - Trong tháng Tám năm 1945, Nhật đầu hàng Đồng Minh, thời cách mạng chín muồi Để phát động lệnh tổng khởi nghĩa nước, Đảng triệu tập Đại hội quốc dân Tân Trào - Sơn Dương - Tuyên Quang (ngày 16 17 tháng năm 1945),…thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam Hồ Chí Minh đứng đầu Nhờ đó, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, tâm đứng lên tổng khởi nghĩa, giành quyền thắng lợi Chủ trương kế thừa công xây dựng bảo vệ đất nước nay? - Trong công xây dựng bảo vệ đất nước nay, Đảng ta trọng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò thiết thực, đoàn kết nhân dân thực quyền làm chủ nhân dân, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia,… bước thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước… Phát biểu suy nghĩ vai trò việc đoàn kết dân tộc: Học sinh phát biểu suy nghĩ cá nhân, cần nêu được: đoàn kết cội nguồn tạo nên sức mạnh dân tộc… Phân tích học kinh nghiệm cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam Bài học vận dụng để giải vấn đề biển, đảo nay? Bài học kinh nghiệm cách mạng tháng Tám năm 1945 - Đảng phải có đường lối cách mạng đắn, sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; nắm bắt tình hình để đề chủ trương, biện pháp cách mạng cho phù hợp - Đảng phải tập hợp lực lượng cách mạng mặt trận dân tộc thống (mặt trận Việt Minh) với nòng cốt khối liên minh công nông, tạo nên sức mạnh toàn dân, phân hóa, cô lập kẻ thù đánh bại chúng - Trong đạo khởi nghĩa, Đảng phải linh hoạt kết hợp nhiều hình thức đấu tranh: đấu trang trị với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa phần, chớp thời phát lệnh tổng khởi nghĩa - Đảng kết hợp đấu tranh xây dựng để ngày vững mạnh tổ chức, tư tưởng, trị, đủ lực uy tín để lãnh đạo cách mạng thành công Bài học vận dụng để giải vấn đề biển, đảo nay? Học sinh trình bày theo quan điểm cá nhân cần có lập luận lôgic, 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 a b thuyết phục sở tình hình thực tế vấn đề biển, đảo Gợi ý: Học sinh tùy chọn học sau: - Đường lối lãnh đạo đắn Đảng Nhà nước: đấu tranh biện pháp hòa bình sở luật biển Quốc tế, kiên giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đoàn kết với nước khu vực, tranh thủ ủng hộ quốc tế… - Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sở thực thực để đấu tranh biện pháp cần thiết… Biểu phát triển kinh tế khoa học kĩ thuật nước Mĩ từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến nửa đầu năm 70 kỉ XX Sự phát triển có tác động đến nước Mĩ giới? Trình bày phát triển kinh tế khoa học kĩ thuật nước Mĩ từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến nửa đầu năm 70 kỉ XX * Sự phát triển kinh tế - Sau Chiến tranh giới thứ hai, kinh tế Mĩ có bước phát triển mạnh mẽ: + Trong khoảng nửa sau năm 40, tổng sản phẩm quốc dân tăng trung bình hàng năm 6% + Công nghiệp: Sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm tới nửa tổng sản lượng công nghiệp toàn giới ( năm 1948 56%) + Nông nghiệp: Sản xuất nông nghiệp tăng 27% so với trước chiến tranh Năm 1949, sản lượng nông nghiệp Mĩ lần tổng sản lượng nước Anh, Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a Nhật Bản cộng lại + Giao thông vận tải: Mĩ có 50% tàu bè lại mặt biển + Tài chính: chiếm ¾ dự trữ vàng giới…Nền kinh tế Mĩ chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế giới - Như vậy, khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế tài lớn giới * Sự phát triển khoa học kĩ thuật - Mĩ nước khởi đầu cách mạng khoa học kĩ thuật lần hai - Mĩ nước đầu lĩnh vực: chế tạo công cụ sản xuất mới, vật liệu mới, lượng mới… Kinh tế khoa học kĩ thuật tác động đến nước Mĩ giới - Nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Mĩ; tạo sở, tiềm lực để Mĩ thực chiến lược toàn cầu - Thúc đẩy kinh tế khoa học kĩ thuật toàn cầu phát triển -Hết - 3,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 ... DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC (Hướng dẫn chấm có 03 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM KTCL ÔN THI THPTQG LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: LỊCH SỬ I LƯU Ý CHUNG: Dưới kiến thức bản, học sinh phải trình bày đầy đủ, xác... dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò thi t thực, đoàn kết nhân dân thực quyền làm chủ nhân dân, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, … bước thực... lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp họp Tua, Người bỏ phiếu gia nhập Quốc tế Cộng sản, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp - Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc với số người yêu nước Angiêri, Marốc…lập Hội Liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử thpt quốc gia môn lịch sử 2016 mới nhất, Đề thi thử thpt quốc gia môn lịch sử 2016 mới nhất, Đề thi thử thpt quốc gia môn lịch sử 2016 mới nhất