Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty hợp danh kiểm toán việt nam – CP

94 911 5
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty hợp danh kiểm toán việt nam – CP

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Lê Văn Kiên GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Trang Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa MỤC LỤC TRANG BÌA ……………………………………………………………… .i LỜI CAM DOAN ………………………………………………………………… ii MỤC LỤC ……………………………………………………… iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT …………………………………………………… iv GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Trang Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Báo cáo kết kinh doanh BCKQKD Báo cáo tài BCTC Chuẩn mực kế toán Quốc tế IAS Công cụ dụng cụ CCDC Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại ABC Công ty ABC Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam CPA VIETNAM Hàng tồn kho HTK Hệ thống kiểm soát nội Hệ thống KSNB Kiểm soát nội KSNB KTV KTV GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Trang Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ trước đến nay, Báo cáo tài đối tượng chủ yếu kiểm toán độc lập Báo cáo tài gương phản ánh kết hoạt động khía cạnh trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Điều đòi hỏi thông tin đưa Báo cáo tài phải đảm bảo tính trung thực, hợp lý, xác Trên Báo cáo tài doanh nghiệp, tiền lương khoản trích theo lương khoản chi quan trọng Nó khoản chi phí chủ yếu doanh nghiệp đơn vị sản xuất dịch vụ Đặc biệt, tiền lương khoản trích theo lương khoản liên quan đến thu nhập người lao động, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi người lao động Do không mang ý nghĩa mặt kinh tế đơn mà mang ý nghĩa mặt xã hội Mà thực tế nay, nhiều doanh nghiệp thường có vi phạm quy định tiền lương khoản trích theo lương Thêm vào đó, tiền lương đơn vị bị lãng phí công tác quản lý không hiệu hay biển thủ thông qua hình thức gian lận sại phạm xảy khoản mục tiền lương có ảnh hưởng tới nhiều tiêu khác BCTC doanh nghiệp Chính vậy, kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương đánh giá phần hành quan trọng kiểm toán BCTC Nhận thức vấn đề này, kiến thức học Học viện trình thực tập Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA VIETNAM, em tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Trang Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa báo cáo tài Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA VIETNAM” Mục Đích Nghiên Cứu Đề tài nghiên cứu với mục đích: - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài - Làm rõ thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA VIETNAM Qua làm rõ ưu, nhược điểm tìm nguyên nhân thực trạng - Thông qua lý luận thực trạng quy trình kiểm toán tiền lương Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA VIETNAM để đưa giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA VIETNAM Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Quy trình kiểm toán tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán Báo cáo tài phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung sâu vào thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương CPA VIETNAM giải pháp để hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền lương khoản trích theo lương Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phương pháp sau: GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Trang Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa Phương pháp chung: - Phương pháp vật biện chứng; - Phương pháp vật lịch sử; Phương pháp cụ thể: Phương pháp tổng hợp; Phương pháp so sánh; Phương pháp khảo sát thực tiễn; … Kết cấu đề tài Ngoài phần: Mở đầu, Danh mục từ tham khảo, Kết luận, Danh mục - tài liệu tham khảo nội dung đề tài gồm chương: CHƯƠNG 1: Lý luận quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán Báo cáo tài CHƯƠNG 2: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA VIETNAM CHƯƠNG 3: Một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán BCTC Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA VIETNAM Em xin chân thành cảm ơn giảng viên – PGS.TS Thịnh Văn Vinh Ban giám đốc Học viện Tài tất anh chị KTV Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA VIETNAM nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức thực tế chưa nhiều nên viết em khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy cô để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Trang Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Khái quát kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán BCTC 1.1.1 Khái niệm vai trò khoản mục tiền lương khoản trích theo lương Lao động người với đối tượng lao động tư liệu lao động hợp thành ba yếu tố trình sản xuất Trong ba yếu tố lao động người yếu tố có vai trò quan trọng nhất, lao động người tư liệu lao động đối tượng lao động vật vô dụng Muốn cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiến hành thường xuyên liên tục vấn đề thiết yếu phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động, nghĩa sức lao động mà người bỏ phải bồi hoàn dạng thù lao lao động Mác nói: “Lao động sáng tạo giá trị hàng hóa thân hàng hóa giá trị” Cái mà người ta gọi “giá trị lao động” thực tế “giá trị sức lao động” Trong kinh tế hàng hóa, thù lao lao động biểu thước đo giá trị gọi tiền lương Như vậy, tiền lương biểu tiền hao phí lao động sống cần thiết mà doạnh nghiệp phải trả cho nguời lao động vào thời gian, khối lượng, chất lượng công việc mà họ đóng góp cho doanh nghiệp Nhận thức rõ vai trò tiền lương việc phát triển kinh tế quốc dân, Hội nghị lần thứ Ban chấp hành TW khóa VIII khẳng GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Trang Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa định: “Tiền lương gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội đất nước, trả lương cho người lao động thực đầu tư cho phát triển, đóng góp phần quan trọng làm lành mạnh, đội ngũ cán bộ, đảm bảo giá trị thực tiền lương bước cải thiện theo phát triển kinh tế - xã hội” Tiền lương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Nó mang ý nghĩa mặt kinh tế, khoản chi phí sản xuất chiếm tỷ trọng tương đối lớn, cá đơn vị sản xuất dịch vụ, doanh nghiệp cần quản lí tốt cho giảm chi phí tiền lương, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu lao động Bên cạnh đó, khoản doanh nghiệp trả cho nguời lao động, nguồn thu nhập người lao động, mà định lũy tiến tới làm việc cống hiến người lao động công việc Như tiền lương mang ý nghĩa mặt kinh tế mặt xã hội Do vậy, nhà quản lí phải cân nhắc hai vấn đề: Thứ nhất, tiền lương phải đảm bảo nhu cầu người lao động; Thứ hai, chi phí tiền lương phải phù hợp với chi phí sản xuất, đảm bảo đem lại lợi nhuận cho đơn vị Theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP lương tối thiểu vùng ban hành ngày 27/06/2013 có hiệu lực ngày 01/07/2013 1,150,000VNĐ; Thay cho Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ban hành ngày 12/4/2012 quy định mức lương tối thiểu vùng 1,050,000 VNĐ Bên cạnh tiền lương có khoản trích theo lương là: Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế ( BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) Theo chế độ tài hành, tỷ lệ trích khoản sau: - Bảo hiểm xã hội: tính theo tỷ lệ 24% lương Trong đó, người sử dụng lao động phải nộp 17% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, người lao động chịu 7%) Qũy BHXH dùng để trợ cấp cho người lao động tham gia đóng góp quỹ trường hợp bị GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Trang Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa khả lao động như: ốm đau, tai nạn lao động, thai sản, hưu trí, sức… - Bảo hiểm y tế: tính theo tỷ lệ 4,5% lương Trong đó, người sử dụng lao động chịu 3% tính vào chi phí, người lao động chịu 1,5% Qũy BHYT sử dụng để trợ cấp cho lao động tham gia đóng góp quỹ hoạt động khám chữa bệnh - Kinh phí công đoàn: tính theo tỷ lệ 2% theo lương thực tế đơn vị Khoản người sử dụng lao động chịu toàn tính vào chi phí Số KPCĐ phần nộp lên quan quản lý công đoàn cấp trên, phần để lại doanh nghiệp chi tiêu cho hoạt động công đoàn doanh nghiệp - Bảo hiểm thất nghiệp: khoản đưa vào áp dụng Theo quy định, tỷ lệ trích BHTN 2% lương bản; đó, người sử dụng lao động chịu 1% người lao động chịu 1% 1.1.2 Đặc điểm khoản mục tiền lương khoản trích theo lương ảnh hưởng tới trình kiểm toán Như nói trên, khoản mục tiền lương khoản mục đặc biệt vừa mang ý nghĩa mặt kinh tế, vừa mang ý nghĩa mặt xã hội Khoản mục có đặc điểm riêng có ảnh hướng tới trình kiểm toán Mỗi doanh nghiệp có sách tiền lương riêng, mặt khác chứng từ liên quan tới tiền lương nhân viên phát sinh nội doanh nghiệp Do đó, kiểm toán khoản mục tiền lương KTV cần tìm hiểu sách lương đơn vị, từ xây dựng thủ tục kiểm toán phù hợp đặc điểm kinh doanh hình thức lương áp dụng doanh nghiệp Chi phí tiền lương sở để trích lập BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN thuế thu nhập cá nhân mà doanh nghiệp nguời lao động phải nộp cho GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Trang Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa quan chức nhằm tái phân phối thu nhập, đảm bảo sống sách cho người lao động Do đó, kiểm toán khoản mục tiền lương, KTV cần phải xem xét việc áp dụng sách bảo hiểm, thuế doanh nghiệp, khẳng định việc thực nghĩa vụ với nhà nước đơn vị đầy đủ hợp lý Chi phí tiền lương khoản trích theo lương đánh giá khoản mục chứa đựng rủi ro tiền tàng Tiền lương đơn vị bị lãng phí công tác quản lý không hiệu hay biển thủ thông qua hình thức gian lận (lập hợp đồng lao động khống, chấm công khống…) Trong thực tế phần lớn doanh nghiệp thường vi phạm quy định tiền lương xác định mức lương, hệ số lương, đơn giá lương, thời điểm tăng lương, trích lập dự phòng tiền lương, trích lập khoản trích theo lương… Do KTV cần thực kết hợp nhiều thủ tục kiểm toán, đặc biệt thủ tục phân tích tỷ suất, ước tính kiểm tra chi tiết chi phí lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương giúp KTV phát sai sót trọng yếu có tiêu nói Đồng thời phát lãng phí hay sai phạm quản lý sử dụng lao động, tiền lương khoản trích theo lương gây ảnh hưởng tới lợi ích doanh nghiệp người lao động tính toán không khoản thuế khoản phải nộp khác người lao động, không tuân thủ pháp luật… 10 GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Trang 10 Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa CPA VIETNAM thực chịu tác động nguyên nhân chủ yếu sau :  Khách quan : Hiện tất công ty kiểm toán chịu sức ép lớn thời gian phí kiểm toán Các đơn vị khách hàng muốn hoàn thành công việc kiểm toán thời gian ngắn với chi phí kiểm toán thấp nhất, từ làm thủ tục kiểm toán quy mô mẫu bị giới hạn Đây nguyên nhân dẫn đến hạn chế Nhiều trường hợp, KTV không nhận thái độ hợp tác tích cực từ phía khách hàng KTV phát sai sót đưa ý kiến đề nghị giải trình hay sửa đổi  Chủ quan : Các KTV CPA VIETNAM phần lớn có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm lĩnh nghề nghiệp vững vàng Tuy nhiên, nhiều KTV chưa đặt hoài nghi nghề nghiệp mức độ hợp lý, dựa xét đoán chủ quan nhiều trình thực kiểm toán Đồng thời số lượng KTV không đủ đáp ứng nhu cầu công ty ngày tăng, thời gian bận rộn hoạt động kiểm toán BCTC 3.1.3 Những học kinh nghiệm rút từ thực trạng Từ thực trạng quy trình kiểm toán chi phí hoạt động Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam, em rút học kinh nghiệm cho thân sau tiếp tục làm KTV tham gia kiểm toán chi phí tiền lương tương lai: 80 GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Trang 80 Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa Về việc đánh giá HT KSNB khách hàng: đánh giá HT KSNB đơn vị khách hàng, dù khách hàng truyền thống, không vào hồ sơ tài liệu kiểm toán từ năm trước để đánh giá HT KSNB đơn vị năm thực kiểm toán Trong năm đơn vị khách hàng có thay đổi hệ thống KSNB mà KTV vào hồ sơ kiểm toán năm trước không nắm bắt thay đổi đó, từ làm tăng rủi ro kiểm soát trình kiểm toán Về thủ tục phân tích: tiền hành thủ tục phân tích không nên tiến hành thủ tục phân tích ngang mà phải kết hợp với việc phân tích dọc để kiểm tra tỷ suất chi phí hoạt động kỳ, từ thấy cách nhìn tổng quan biến động chi phí hợp lý hay bất thường Về thủ tục kiểm tra chi tiết: tiến hành kiểm tra chi tiết, việc thực kiểm tra chọn mẫu số nghiệp vụ phát sinh kỳ, KTV nên tiến hành kiểm tra thêm số nghiệp vụ phát sinh sau kỳ xem xét xem việc ghi nhận chi phí hoạt động có đảm bảo tính kỳ không Đối với thù lao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát phải xem xét có kiêm nhiệm cán phòng kế toán, có nghỉ hưu hay thuyên chuyển công tác, 3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện 3.2.1 Định hướng phát triển CPA VIETNAM thời gian tới Hoạt động kiểm toán Việt Nam so với lịch sử nghề kiểm toán giới non trẻ, tồn nhiều hạn chế lý luận thực tiễn Vì việc hoàn thiện quy trình phương pháp kiểm toán điều tất yếu khách quan hoạt động phát triển Mặt khác, hoạt động kiểm toán phát triển, công ty kiểm toán xuất ngày nhiều, cạnh tranh công ty kiểm toán ngày mạnh mẽ Điều đòi hỏi CPA 81 GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Trang 81 Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa VIETNAM phải ngày nâng cao chất lượng dịch vụ không ngừng hoàn thiện hoạt động kiểm toán Qua trình phát triển, CPA VIETNAM xây dựng cho quy trình kiểm toán tương đối cụ thể với phương pháp kiểm toán làm tảng áp dụng cho tất kiểm toán Quy trình phương pháp kiểm toán hiệu góp phần quan trọng thành công CPA VIETNAM năm vừa qua Công ty phấn đấu trở thành 10 Công ty kiểm toán có thị phần lớn (bao gồm Big4s) Xét phương diện nhân công ty tích cực đầu tư thu hút nhân tài, tuyển dụng nhiều nhân viên có trình độ thạc sĩ, sinh viên suất sắc trường kinh tế, luật ngoại thương 3.2.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện Hoạt động kiểm toán Việt Nam so với lịch sử nghề kiểm toán giới non trẻ, tồn nhiều hạn chế lý luận thực tiễn Vì việc hoàn thiện quy trình phương pháp kiểm toán điều tất yếu khách quan hoạt động phát triển Mặt khác, hoạt động kiểm toán phát triển, công ty kiểm toán xuất ngày nhiều, cạnh tranh công ty kiểm toán ngày mạnh mẽ Điều đòi hỏi CPA VIETNAM phải ngày nâng cao chất lượng dịch vụ không ngừng hoàn thiện hoạt động kiểm toán Qua trình phát triển, CPA VIETNAM xây dựng cho quy trình kiểm toán tương đối cụ thể với phương pháp kiểm toán làm tảng áp dụng cho tất kiểm toán Quy trình phương pháp kiểm toán hiệu góp phần quan trọng thành công CPA VIETNAM năm vừa qua 82 GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Trang 82 Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa Đối với công ty kiểm toán, việc xây dựng quy trình kiểm toán hiệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tồn tại, thành công phát triển công ty Nó giúp tiết kiệm tối đa chi phí kiểm toán, giảm bớt công việc kiểm toán, rủi ro kiểm toán giảm bớt, tăng hiệu kiểm toán, từ nâng cao uy tín công ty Dù có nhiều thành công song CPA VIETNAM hiểu việc xây dựng, hoàn thiện quy trình kiểm toán công việc cần tiến hành thường xuyên lâu dài Những quy trình xây dựng luôn phù hợp phát huy hiệu thời điểm khách hàng vận động phát triển không ngừng kinh tế Đứng trước thách thức đó, việc hoàn thiện quy trình kiểm toán CPA VIETNAM giải pháp Việc hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC cần phải việc kiểm toán chu kỳ, khoản mục Khoản mục tiền lương khoản mục đóng vai trò quan trọng, có liên quan đến nhiều tiêu thông tin tài BCTC hành Tiền lương khoản trích theo lương khoản chi phí chủ yếu doanh nghiệp, việc tính phân bổ chi phí tiền lương khoản trích theo lương không đắn dẫn đến sai sót trọng yếu tiêu chi phí lợi nhuận doanh nghiệp Kết kiểm toán khoản mục có ảnh hưởng nhiều đến kết kiểm toán Quy trình mà KTV áp dụng kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương xây dựng theo quy trình chuẩn công ty phát huy hiệu thực tế kiểm toán bộc lộ số hạn chế Vì vậy, hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương kiểm toán BCTC CPA VIETNAM thực cần thiết 83 GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Trang 83 Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa 3.3 Những nguyên tắc yêu cầu hoàn thiện 3.3.1 Nguyên tắc hoàn thiện Việc hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán BCTC cần dựa nguyên tắc định, làm định hướng cho việc thực Đó nguyên tắc sau: - Xây dựng hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương phải dựa sở thông lệ chuẩn mực kiểm toán ban hành (hay thừa nhận rộng rãi) Đây nguyên tắc bắt buộc hoạt động lĩnh vực kiểm toán Nguyên tắc nhằm đảm bảo cho hoạt động kiểm toán hướng, quy chuẩn chung hệ thống, đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện quy trình phương pháp kiểm toán độc lập nói chung, đồng thời nhằm đảm bảo mục tiêu quản lý thống từ phía Nhà nước, phù hợp với thông lệ kiểm toán quốc tế - Xây dựng hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương phải phản ánh bao quát, đầy đủ, toàn diện vấn đề liên quan Yêu cầu việc hoàn thiện phải hướng đến vấn đề bản, thiết yếu song không bỏ qua vấn đề hơn, chi tiết hơn, tính chất việc xây dựng hoàn thiện 3.3.2 Yêu cầu hoàn thiện Kiểm toán BCTC nói chung kiểm toán khoản mục tiền lương nói riêng CPA VIETNAM phải đảm bảo yêu cầu sau: 84 GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Trang 84 Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Học Viện Tài Chính - Luân văn cuối khóa Công việc kiểm toán phải tuân thủ theo quy trình kiểm toán BCTC xây dựng hoàn thiện nói chung kiểm toán khoản mục tiền lương nói riêng có tính đến đặc thù ngành lĩnh vực hoạt động - Công ty không ngừng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ KTV phải có trình độ chuyên môn, kiến thức hiểu biết thực tế lĩnh vực kiểm toán để vận dụng linh hoạt quy trình kiểm toán Bản thân KTV phải ý thức vận dụng ý thức kinh nghiệm kiểm toán cách chủ động, linh hoạt, đồng thời không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành chuẩn mực đạo đức kiểm toán - Công ty cần nhanh chóng đề kế hoạch thực mua sắm trang thiết bị văn phòng, phương tiện lại, hệ thống thông tin đại đáp ứng yêu cầu ngày cao hoạt động kinh doanh - Thực kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động kiểm toán kiểm toán KTV 3.4 Những ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam Qua trình học tập trường thực tập, nghiên cứu tham gia thực tế hoạt động kiểm toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam, em xin mạnh dạn đưa số giải pháp hoàn thiện, đóng góp phần vào trình hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán BCTC CPA VIETNAM 3.4.1 Hoàn thiện quy trình kiểm toán cho kiểm toán Giai đoạn tiền kiểm toán: hạn chế số lượng KTV nên công ty gặp nhiều khó khăn việc bố trí nhân cho kiểm toán Hơn nữa, công ty có kế hoạch mở rộng dịch vụ tư vấn thời gian tới, cần có kế 85 GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Trang 85 Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa hoạch tuyển dụng đào tạo lực lượng KTV nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế công ty, đảm bảo số lượng chất lượng Đồng thời công ty cần thường xuyên đào tạo, nâng cao chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tạo tính chuyên nghiệp cho đội ngũ KTV Giai đoạn lập kế hoạch : Công ty nên tiếp tục hoàn thiện chương trình kiểm toán cho thay đổi linh động, áp dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp Đồng thời, công ty nên nghiên cứu, xây dựng thêm phần mềm kiểm toán trợ giúp cho KTV, giảm bớt khối lượng tính toán công việc thực tay thời gian, vừa đảm bảo tính kinh tế hiệu kiểm toán Giai đoạn thực hiện: Việc tiến hành thủ tục phân tích thực tế không KTV sử dụng nhiều, thường sử dụng khoản mục quan trọng doanh thu, giá vốn, chi phí… Do để ngày tăng chất lượng dịch vụ kiểm toán cung cấp giúp KTV dễ dàng phát sai sót nên tăng cường sử dụng thủ tục phân tích kiểm toán KTV nên sử dụng linh hoạt tỷ suất phân tích sử dụng số liệu thống kê, định mức đơn vị hoạt động nghành… để phản ánh cách đắn tình hình hoạt động kinh doanh đơn vị Giai đoạn kết thúc: manager cần tiến hành soát xét toàn giấy tờ làm việc liên quan đến mục đích kiểm toán đánh giá chứng kiểm toán trình kiểm toán khách hàng, nhằm kịp thời giải tồn bổ sung tài liệu hay thủ tục cần thiết khác 3.4.2 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương Đối với việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội khách hàng,CPA VIETNAM đãnghiên cứu thực hiện, đặc biệt trọng chương 86 GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Trang 86 Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa trình mẫu VACPA tài liệu đào tạo Công ty, nhiên thực tếviệc áp dụng chưa coi trọng mức Để thủ tục thực áp dụng cách có hiệu kiểm toán, tìm hiểu khách hàng KTV nên sử dụng cácphương pháp lập bảng tường thuật, bảng câu hỏi hệ thống KSNB lưu đồ để miêu tả toàn hệ thống doanh nghiệp, phòng ban, trình tự luân chuyển chứng từ Bảng tường thuật: Là mô tả văn hệ thống kiếm soát nội khách hàng Tài liệu thường dùng phối hợp với tài liệu khác KSNB Đối với hệ thống đơn giản, KTV sử dụng Bảng tường thuật để ghi nhận hiểu biết KSNB Bảng câu hỏi KSNB: Là bảng liệt kê gồm nhiều câu hỏi chuẩn bị trước trình kiểm soát lĩnh vực, kể môi trường kiểm soát Bảng câu hỏi thường thiết kế dạng “Có”, “Không”, “Không áp dụng” Câu trả lời “Có” thường quy ước biểu thị tình trạng kiểm soát tốt; ngược lại, câu trả lời “Không” cho thấy yếu KSNB sai sót tiềm tàng có khả phát sinh Lưu đồ: Là hình vẽ biểu thị hệ thống thông tin kế toán hoạt động kiểm soát có liên quan ký hiệu quy ước Nhờ biểu thị hình vẽ nên lưu đồ giúp người đọc nhìn khái quát súc tích toàn hệ thống; cho thấy mối quan hệ phận, chứng từ sổ sách…Ngoài ra, công cụ phân tích giúp KTV dễ nhận diện thiếu sót thủ tục, khâu kiểm soát Tuy nhiên, hạn chế lưu đồ việc mô tả thường nhiều thời gian Qua trình tìm hiểu công tác lập kế hoạch Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam, em nhận thấy rằng: việc mô tả HTKSNB KTV 87 GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Trang 87 Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa thể thông qua Bảng tường thuật Bảng câu hỏi Còn việc sử dụng lưu đồ để mô tả chưa KTV ý Theo ý kiến chủ quan em, em cho kỹ thuật tìm hiểu HTKSNB cần mở rộng để đáp ứng nhu cầu kiểm toán nâng cao chất lượng kiểm toán KTV sử dụng ba phương pháp kết hợp ba phương pháp tùy theo đặc điểm khách thể kiểm toán, quy mô điều kiện kiểm toán Đặc biệt việc sử dụng lưu đồ giúp KTV thấy mối quan hệ phòng ban, dễ dàng phát điểm hạn chế hệ thống KSNB đánh giá khả xảy gian lận có thông đồng phòng ban Ngoài điều giúp người soát xét hồ sơ kiểm toán, hay KTV năm không nhiều thời gian để tiếp tục tìm hiểu doanh nghiệp, hiểu biết thay đổi phòng ban, chu trình kế toán, chu trình luân chuyển chứng từ… - Trong giai đoạn thực kế hoạch, KTV nên áp dụng bổ sung thủ tục phân tích : + So sánh tỷ lệ chi phí nhân công tổng chi phí sản xuất kinh doanh kỳ so với kỳ trước nhằm xem xét biến động tỷ lệ khoản chi phí này, biến động lớn KTV cho khả tồn sai phạm cao ngược lại + So sánh tỷ lệ biến động số liệu lũy kế tài khoản chi phí nhân công số lũy kế tài khoản phản ánh khoản trích theo lương kỳ so với kỳ trước, thông thường tỷ lệ tương đương nhau, tỷ lệ biến động chi phí nhân công quỹ lương sai khác lớn với tỷ lệ biến động khoản trích theo lương khả sai phạm xảy tiêu 88 GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Trang 88 Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa + So sánh tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân tổng tiền lương kỳ với kỳ trước để phát khả sai phạm thuế thu nhập cá nhân 3.5 Những điều kiện để thực giải pháp 3.5.1 Về phía Nhà nước quan chức Hoạt động kiểm toán độc lập có vai trò ngày quan trọng kinh tế Ở quốc gia, hoạt động kiểm toán độc lập quy định pháp luật, chịu kiểm soát Nhà nước theo quy định cụ thể Do đó, để hoạt động ngày phát triển, phát huy vai trò Nhà nước ta cần hoàn thiện môi trường pháp lý cho Hệ thống kinh tế thị trường nói chung hoạt động Kiểm toán nói riêng 3.5.2 Về phía Hiệp hội kế toán kiểm toán Các Hiệp hội nghề nghiệp đóng vai trò quan trọng việc xây dựng, ban hành chuẩn mực quốc gia kế toán- kiểm toán, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn phát triển nghề nghiệp Tại Việt Nam có Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam – VAA (thành lập cuối năm 1994) Hội KTV hành nghề Việt Nam – VACPA (thành lập 4/2005) Tuy hoạt động Hiệp hội nhiều hạn chế, chưa có vị trí vai trò việc quản lý, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán, nhiều lý khách quan chủ quan Trong năm tới, Hiệp hội cần tranh thủ giúp đỡ Bộ Tài Chính ban nghành, tổ chức kinh tế nước quốc tế, tăng cường hoạt động, nâng cao vị trí, vai trò phát triển hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng hoạt động kiểm toán nói chung 3.5.3 Về phía công ty kiểm toán Việc thực kiểm toán BCTC CPA VIETNAM cần tuân theo định quy định mà công ty ban hành Các văn phải 89 GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Trang 89 Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa đảm bảo phù hợp với sách, yêu cầu quản lý Nhà nước, Bộ Tài Chính ; phù hợp với chuẩn mực kế toán- kiểm toán Việt Nam thông lệ, chuẩn mực kiểm toán quốc tế Công ty cần ý, thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ, cập nhật văn kế toán- kiểm toán lĩnh vực khác cho nhân viên công ty Duy trì nâng cao chế độ khen thưởng đãi ngộ để khuyến khích tinh thần làm việc cho nhân viên hình thức kỷ luật, phê bình tự phê bình nhằm đảm bảo nguyên tắc hoạt động công ty Công ty nên khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân viên công ty tham gia khóa nâng cao trình độ nghiệp vụ học cao học, ACCA, CPA … học ngoại ngữ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp, ký kết thực hợp đồng với đối tác nước Vì thực tế, hoạt động kiểm toán chi nhánh với khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam hạn chế Việc mở rộng thực kiểm toán khách hàng giúp chi nhánh nâng cao uy tín quy mô 3.5.4 Về phía khách hàng kiểm toán Các doanh nghiệp cần tổ chức cấu lao động, máy, hệ thống kế toán, lập BCTC … khoa học, hợp lý phù hợp với chuẩn mực chung Doanh nghiệp phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, trung thực minh bạch cho tổ chức cá nhân theo quy định pháp luật Phải chịu trách nhiệm gian lận, sai sót trách nhiệm BCTC lập Hiểu ý nghĩa việc kiểm toán, tạo điều kiện cho đoàn kiểm toán thực công việc kiểm toán doanh nghiệp Hơn nữa, nên tăng cường công tác kiểm toán không BCTC mà kiểm toán hoạt động kiểm toán tuân thủ Điều vừa đem lại hiệu cao hoạt 90 GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Trang 90 Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa động quản lý doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần làm sạch, vững mạnh cho kinh tế 91 GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Trang 91 Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa KẾT LUẬN Trong điều kiện nước ta nay, hoạt động kiểm toán chiếm vai trò quan trọng nên việc tăng cường hoạt động nâng cao chất lượng công tác kế toán, kiểm toán điều tất yếu Hiện công ty nỗ lực để xây dựng cho phương pháp kiểm toán hiệu mang lại thương hiệu cho công ty để tìm chỗ đứng thị trường Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam trình với cố gắng không ngừng lòng nhiệt huyết ban Giám đốc Công ty Là sinh viên chuyên ngành kiểm toán, trình học tập trường em tìm hiểu vấn đề lý luận lĩnh vực kế toán, kiểm toán Qua thời gian thực tập CPA VIETNAM, em có hội tiếp cận với công tác kiểm toán thực tế mà KTV tiến hành Trên sở đó, em nhận thấy tầm quan trọng kiểm toán Tiền lương kiểm toán Báo cáo tài chính, với mong muốn hiểu biết sâu khoản mục này, em lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình phương pháp kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM)” làm luận văn tốt nghiệp Do thời gian thực tập có hạn, với kiến thức thực tế chưa nhiều nên viết em khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy cô để luận văn em hoàn thiện Cuối cùng, lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình Giảng viên – PGS.TS Thịnh Văn Vinh anh chị CPA VIETNAM nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn em suốt thời gian thực tập vừa qua trình em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! 92 GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Trang 92 Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Kiểm toán bản”: Chủ biên PGS – TS Thinh Văn Vinh – NXB Tài Chính Giáo trình “Kiểm toán Báo cáo tài chính”: Chủ biên PGS – TS Thịnh Văn Vinh – NXB Tài Chính Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: Vụ chế độ kế toán, Bộ tài – NXB Tài Chính Giáo trình “Kiểm toán Báo cáo tài chính” Đại học Kinh tế quốc dân Hồ sơ kiểm toán chung, File tài liệu kiểm toán Báo cáo tài Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA VIETNAM Trang web: www.kiemtoan.com.vn Trang web: www.vacpa.gov.org Các luận văn khóa trước 93 GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Trang 93 Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Luận văn cuối khóa [...]... Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa 2.1.4 Khái quát quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC tại Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam 2.1.4.1 Đặc điểm quy trình Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam Quy trình Kiểm toán Báo cáo tài chính của CPA VIETNAM được xây dựng trên cơ sở những chuẩn mực và chế độ kế toán của Việt Nam. .. VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM 2.1 Tổng quan chung về Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA VIETNAM (sau đây gọi là “CPA VIETNAM”) hoạt động theo Nghị định số 105/2004/NĐ -CP ngày 30 tháng 03 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập tại Việt Nam (nay là Luật kiểm. .. việc kiểm toán khoản mục tiền lương là một cơ sở để lập báo cáo kiểm toán Bên cạnh đó, KTV có thể nêu lên ý kiến của mình về những tồn tại của đơn vị về khoản mục tiền lương trong thư quản lí, giúp đơn vị hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ đối với khoản mục này 1 Những sai phạm thường gặp trong kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương Khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương là khoản. .. và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC Việc tổ chức quy trình kiểm toán cho khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương cũng như đối với các khoản mục khác trên BCTC Các phương pháp kiểm toán được áp dụng kết hợp chặt chẽ trong quy trình kiểm toán, giúp KTV hạn chế được các rủi ro kiểm toán, tăng tính hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho cuộc kiểm toán. Việc xây dựng được quy trình kiểm. .. + Sổ kế toán tổng hợp và chi tiết tài khoản + Các chứng từ hạch toán lao động, tính lương và trợ cấp BHXH như: bảng chấm công, bảng thanh toán lương, bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 1.1.4 Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương Đặc thù của khoản mục tiền lương là phát sinh khá thường xuyên KSNB về tiền lương và các khoản trích theo lương đóng...Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa 1.1.3 Mục tiêu và căn cứ kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương 1.1.3.1 Mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương  Mục tiêu chủ yếu: - Thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp cho các nghiệp vụ tiền lương và các khoản trích theo lương trên các khía cạnh: tính có thật, tính toán, đánh giá, đã ghi chép... biết và Tầm nhìn toàn cầu”, CPA VIETNAM cung cấp các dịch vụ sau: 2.1.3.1 Kiểm toán Báo cáo tài chính - Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định; Kiểm toán Báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quy t toán thuế; - Kiểm toán hoạt động; 33 GVHD: PGS-TS THỊNH VĂN VINH Trang 33 Sinh viên: Lê Văn Kiên Lớp CQ48/22.04 Học Viện Tài Chính - Luân văn cuối khóa Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán Báo cáo quy t... hiện chính sách BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN, thuế TNCN  Tổng hợp, đánh giá kết quả kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán Khi kết thúc kiểm toán khoản mục tiền lương, KTV tổng hợp các kết quả đã kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương làm cơ sở cho ý kiến kết luận về khoản mục này, phục vụ cho việc đưa ra ý kiến nhận xét và lập báo cáo kiểm toán Thông thường KTV lập “Trang tổng hợp kết quả kiểm toán. .. tàng, rủi ro kiểm soát cho khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương, từ đó xác định phạm vi và quy mô của việc kiểm toán khoản mục này Nếu KTV cho rằng, rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát của khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương là cao thì sẽ tiến hành nhiều thủ tục kiểm soát chi tiết nhằm giảm rủi ro kiểm toán; và ngược lại, nếu KTV cho rằng rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát... CQ48/22.04 Học Viện Tài Chính Luân văn cuối khóa - Xác nhận độ tin cậy của thông tin có liên quan đến khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương, bao gồm: + Các thông tin liên quan đến các nghiệp vụ tiền lương và các khoản trích theo lương trên các khía cạnh phát sinh, tính toán đánh giá và ghi chép + Các thông tin liên quan đến số dư tiền lương và các khoản trích theo lương trên các khía cạnh hiện ... kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài - Làm rõ thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài Công ty Hợp. .. theo lương kiểm toán Báo cáo tài CHƯƠNG 2: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA VIETNAM CHƯƠNG... Kiểm toán Báo cáo tài Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam Quy trình Kiểm toán Báo cáo tài CPA VIETNAM xây dựng sở chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam giới CPA VIETNAM cố gắng hoàn thiện quy trình kiểm

Ngày đăng: 16/04/2016, 17:02

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • MỞ ĐẦU

 • CHƯƠNG 1

 • LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • 1.1 Khái quát về kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC

   • 1.1.1 Khái niệm và vai trò của khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương

   • 1.1.2 Đặc điểm của khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương ảnh hưởng tới quá trình kiểm toán

   • 1.1.3 Mục tiêu và căn cứ kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương

    • 1.1.3.1 Mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương

    • 1.1.3.2 Căn cứ kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương

    • 1.1.4 Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương.

    • 1.1.5 Khảo sát kiểm soát nội bộ về tiền lương và các khoản trích theo lương

     • 1.1.5.1 Mục tiêu khảo sát

     • 1.1.5.2 Nội dung khảo sát

     • 1.1.5.3 Phương pháp khảo sát

     • 1.2 Quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC

      • 1.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán

      • 1.2.2 Thực hiện kiểm toán

      • 1.2.3 Kết thúc kiểm toán

      • 1 Những sai phạm thường gặp trong kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương

      • CHƯƠNG 2

      • QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM

       • 2.1 Tổng quan chung về Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam

        • 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

        • 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, điều hành và đội ngũ nhân sự

         • 2.1.2.3 Đội ngũ nhân sự

         • 2.1.3 Dịch vụ

          • 2.1.3.1 Kiểm toán Báo cáo tài chính

          • 2.1.4 Khái quát quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC tại Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam

           • 2.1.4.1 Đặc điểm quy trình Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam

            • 2.4.1.1.1 Công việc thực hiện trước kiểm toán

            • 2.1.4.1.3 Thực hiện Kiểm toán tại khách hàng

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan