0

Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

91 401 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2013, 20:51

Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài Bộ quốc phòng Học viện KTQS Khoa Phê chuẩn Ngày tháng năm . cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc Độmật: Số . nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp Họ và tên: Lý Thị Điệp Lớp: 5C Khóa: 5 Ngành: Điện - Điện tử Chuyên ngành: Điện tử Viễn thông 1.Tên đề tài: Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000 E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài 2.Các số liệu ban đầu: Thuyết minh kỹ thuật tổng đài Alcatel 1000 E10 3.Nội dung bản thuyết minh: Mở đầu Phần I: Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000 E10. Chơng I: Giới thiệu chung về tổng đài Alcatel 1000 E10 Chơng II: Cấu trúc tổng quan của tổng đài Alcatel 1000 E10. Phần II: Nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài và phân hệ chuyển mạch trong tổng đài E10. Chơng III: Kỹ thuật chuyển mạch số. Chơng IV: Phân hệ chuyển mạch trong tổng đài E10. Kết luận 4. Số lợng, nội dung bản vẽ (ghi rõ loại, kích thớc và cách thực hiện các bản vẽ) và các sản phẩm cụ thể (nếu có): 4 bản vẽ A 0 i 5. cán bộ hớng dẫn (ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị, hớng dẫn toàn bộ hay từng phần): Mai Văn Quý Đại tá, PCN khoa Vô tuyến Điện tử Hớng dẫn toàn bộ Ngày giao: Chủ nhiệm bộ môn Ngày hoàn thành: 05/02/2004 Hà nội, ngày 05 tháng 02 năm 2004 Cán bộ hớng dẫn Đại tá, Th.S Mai Văn Quý Học viên thực hiện Lý Thị Điệp Đã hoàn thành và nộp đồ án ngày 05 tháng 05 năm 2004) ii Mục lục Lời nói đầu . 5 Phần I tổng quan về tổng đài alcatel1000 E10 Chơng I: gi ới thiệu chung về tổng đài alcatel 1000 e10 (ocb - 283) . 6 I.1. Lị ch sử phát triển . 6 i.2. Vị trí và ứng dụng của tổng đài e10 trong mạng viễn thông. 7 I.2.1. Vị trí của E10 trong mạng thoại . 7 I.2.2. Mạng toàn cầu 8 I.2.3. Các thông số kỹ thuật 9 i.3. các đặc trng cơ bản của tổng đài alcatel e10 9 I.3.1. Các loại đấu nối thuê bao 9 I.3.2. Các dịch vụ cung cấp cho thuê bao tơng tự (Analog). . 10 I.3.3. Các dịch vụ cung cấp cho thuê bao số (Digital) 10 I.3.4. Các loại cuộc gọi. . 11 I.3.5. Liên kết đấu nối đờng dài. 12 I.3.6. Hệ thống báo hiệu 12 I.3.7. Đấu nối với operator 12 I.3.8. Chức năng về vận hành và bảo dỡng . 12 chơng ii: cấu trúc tổng quan tổng đài a1000 e10 (ocb 283) 13 iI.1. cấu trúc chức năng của tổng đài alcatel a1000 e10 .13 ii.2. cấu trúc tổng thể của tổng đài e10 . 14 1 ii.3. cấu trúc phần cứng tổng đài alcatel a1000 e10 . 15 II.3.1. Đặc tính của phần cứng. 15 II.3.2. Cấu trúc các trạm phần cứng. 16 II.3.3.Trạm điều khiển chính SMC. 18 II.3.3.1. Vị trí và chức năng của SMC . 18 II.3.3.2. Cấu trúc tổng quát của một trạm SMC 19 II.3.4. Trạm điều khiển các thiết bị phụ trợ SMA. 22 II.3.4.1. Vị trí chức năng . 22 II.3.4.2. Cấu tạo của một trạm SMA. 23 II.3.4.3. Dạng vật lý của trạm SMA . 24 II.3.5. Trạm điều khiển trung kế SMT 27 II.3.5.1. Vai trò và vị trí của SMT. 27 II.3.5.2. Cấu trúc của một trạm SMT 28 II.3.5.3. Dạng vật lý của trạm SMT . 30 II.3.6. Trạm đồng bộ thời gian cơ sở STS 30 II.3.6.1. Cấu trúc chức năng . 30 II.3.6.2. Các vùng hoạt động của STS. 32 II.3.7. Ma trận chuyển mạch MCX. 33 II.3.8. Mạch vòng thông tin. . 33 II.3.9. Trạm đa xử lý vận hành và bảo dỡng SMM . 34 II.3.9.1. Vai trò và vị trí của SMM. . 34 II.3.9.2. Cấu trúc chức năng SMM. . 34 iI.4. phần mềm của tổng đài alcatel a1000 e10 . 37 II.4.1. Các module phần mềm. . 38 II.4.2. Module điều khiển trung kế URM. 39 II.4.3. Module tạo nhịp và phân phối thời gian BT 40 II.4.4. Module điều khiển đấu nối ma trận chuyển mạch GX. . 40 2 II.4.5. Module quản lý thiết bị phụ trợ ETA. . 41 II.4.6. Module điều khiển giao thức báo hiệu số 7 (PUPE). 41 II.4.7. Bộ điều khiển báo hiệu số 7 (PC) 41 II.4.8. Module xử lý gọi MR. 42 II.4.9. Bộ quản trị cơ sở dữ liệu (Bộ phiên dịch) TR. . 42 II.4.10. Module tính cớc TX. 43 II.4.11. Module phân phối bản tin. 44 II.4.12. Khối ghép kênh thông tin (Communication Multiplex) . 44 II.4.13. Module vận hành và bảo dỡng OM 44 phần ii. Nghiên cứu hệ thống chuyển mạch Trong tổng đài và phân hệ chuyển mạch của tổng đài alcatel 1000 E10 .46 chơng iii: kỹ thuật chuyển mạch số . 46 iII.1. gi ới thiệu chung 46 III.1.1. Tầng chuyển mạch không gian số . 46 III.1.1.1. Bộ chuyển mạch không gian số điều khiển theo đầu ra. . 47 III.1.1.2. Bộ chuyển mạch không gian số điều khiển theo đầu vào. . 51 III.1.2. Bộ chuyển mạch thời gian số. 53 III.1.3. Khả thông của chuyển mạch S. . 58 iiI.2. trờng chuyển mạch số . 58 III.2.1. Giới thiệu chung 58 III.2.2. Cấu trúc trờng chuyển mạch số. . 60 III.2.3. Mạng chuyển mạch T-S-T. 62 iII.3. điều khiển chuyển mạch số. . 65 III.3.1. Sơ đồ khối chức năng 65 III.3.2. Thuật toán chọn kênh rỗi. . 70 3 III.3.3. Độ an toàn và tin cậy của khối chuyển mạch số 72 chơng iv: phân hệ chuyển mạch trong tổng đài alcatel a1000e10 74 IV.1. Gi ới thiệu chung về trờng chuyển mạch . 74 IV.2. Cấu trúc của trờng chuyển mạch trong tổng đài Alcatel 1000E10 (OCB-283) 74 IV.2.1. Hệ thống ma trận chuyển mạch chính CCX 75 IV.2.1.1. Chức năng của CCX. . 75 IV.2.1.2. Tổ chức của CCX . 75 IV.2.2. Khuếch đại chọn nhánh SAB . 76 IV.2.3. Ma trận chuyển mạch MCX. . 77 IV.2.4. Trạm điều khiển chuyển mạch SMX. . 79 IV.2.5. Giao tiếp lệnh. . 80 IV.2.6. Phần giao tiếp đờng ma trận RCID. . 81 IV.2.7. Phần ma trận đấu nối . 82 IV.2.8. Bảng ma trận RCMT. 84 IV.2.9. Phòng vệ đấu nối . 87 IV.2.9.1. Thuật toán phòng vệ đấu nối 87 IV.2.9.2. Kiểm tra đấu nối 87 Kết luận 88 Tài liệu tham khảo 89 4 5 phần i: tổng quan về tổng đài alcatel1000 E10 Chơng I: giới thiệu chung về tổng đài alcatel 1000 e10 (ocb - 283) I.1. Lị ch sử phát triển. Alcatel 1000 E10 là tổng đài điện tử số đợc phát triển bởi công ty kỹ nghệ viễn thông CIT của Pháp. Tổng đài E10A là tổng đài của thế hệ đầu tiên đợc sản xuất và đa vào áp dụng từ đầu năm 1970, là tổng đài điện tử đầu tiên sử dụng kỹ thuật phân kênh theo thời gian. Để tăng dung lợng và phát triển kỹ thuật mới, công ty đã cho ra đời hệ thống tổng đài E10B, điều này đã thực sự tạo nên hệ thống chuyển mạch có khả năng thao tác cao hơn và linh hoạt hơn. Trong những năm gần đây, để hoà nhịp với cuộc đổi mới của đất nớc, ngành Viễn thông Việt nam đã có rất nhiều cố gắng trong việc hiện đại hoá mạng lới viễn thông. Để nhanh chóng hiện đại hoá mạng lới viễn thông và đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của khách hàng, ngành đã có chủ động tiếp nhận công nghệ viễn thông từ nhiều hãng sản xuất thiết bị truyền thông trên Thế giới. Năm 1990, thiết bị chuyển mạch số ALCATEL (OCB - 181) (ALCATEL A1000 E10 Version B kiểu 1. Hệ thống xử lý A8100) đã đợc ứng dụng rộng rãi ở nhiều nơi trên đất nớc ta. Thiết bị này có nhiều tính năng hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay và tơng lai của mạng Viễn thông Việt nam. Từ đó đến nay, qua sự củng cố, nâng cấp và phát triển bằng việc áp dụng các thành tựu của công nghệ vi xử lý, tin học đã cho ra đời sản phẩm ALCATEL E10 (OCB - 283). (ALCATEL A1000 E10 version B kiểu 2. hệ thống xử lý A8300). Hệ thống tổng đài này có khả năng đa dụng, có thể sử 6 dụng cho chuyển mạch có dung lợng khác nhau. Có khả năng thích nghi với các vùng dân c và mọi loại hình khí hậu khác nhau . i.2. Vị trí và ứng dụng của tổng đài e10 trong mạng viễn thông. I.2.1. Vị trí của E10 trong mạng thoại. Tổng đài ALCATEL E10 là hệ thống chuyển mạch hoàn toàn số hoá, điều khiển theo chơng trình lu trữ SPC. Với tính năng đa dụng, ALCATEL E10 có thể đảm đơng chức năng của một tổng đài hoàn chỉnh, từ tổng đài nội hạt có dung lợng nhỏ đến tổng đài quá giang hay cửa ngõ quốc tế có dung lợng lớn. Hệ thống E10 đợc thiết kế với cấu trúc mở nên có thể phát triển và mở rộng kỹ thuật, dung lợng tổng đài mà không ảnh hởng đến những cấu trúc sẵn có của nó. Do đó, sự tiến hoá về mặt kỹ thuật công nghệ và chức năng ngày càng phong phú trong tổng đài. Điều đó có nghĩa là ALCATEL E10 có đợc khả năng tốt để chống lạc hậu. S S CID CIA CTI TR L S TR L S S S L L TR TR Hình 1.1: Vị trí của Alcatel 1000 E 10 trong mạng thoại 7 S: Bộ tập trung thuê bao xa. CIA: Tổng đài quốc tế gọi vào. CTI: Tổng đài chuyển tiếp quốc tế. L: Tổng đài nội hạt. TR: Tổng đài chuyển tiếp. CID: Tổng đài quốc tế gọi ra. ALCATEL E10 có thể cung cấp tất cả các dịch vụ viễn thông hiện tại và trong tơng lai nh: Điện thoại hội nghị; mạng liên kết đa dịch vụ; điện thoại di động; và tất cả các ứng dụng của mạng thông minh. Hệ thống khai thác và bảo dỡng có thể là nội bộ hoặc tập trung cho một tổng đài hoặc vừa là nội bộ vừa là tập trung tại một thời điểm. Nó thích nghi với mọi vùng có mật độ dân c khác nhau và mọi loại khí hậu khác nhau, từ vùng cực lạnh đến vùng cực nóng. I.2.2. Mạng toàn cầu. Mobile Telephony Minitel vidcotex value aded Newwork services Free call Intelligent Network TMN Telecommunication Management Netwwork Video conference Broadband ATM A 1000 E 10 Packet switching Transpace Alcanet Hình 1.2: Vị trí của Alcatel 1000 E10 trong mạng toàn cầu Sự phát triển của tổng đài E10 là một trong những yếu tố trọng tâm của phơng thức phát triển mạng toàn cầu của Alcatel. Đó là một mạng viễn 8
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài, Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài, , Vị trí của E10 trong mạng thoại. Mạng toàn cầu., Các dịch vụ cung cấp cho thuê bao tơng tự Analog. Các dịch vụ cung cấp cho thuê bao số Digital. Các loại cuộc gọi. Liên kết đấu nối đờng dài., Lị ch s ử phát triển. Bảng mạch in ACUTR: Bảng xử lý., Bảng mạch in ACMCS: Bảng nhớ chung 16 M Bảng mạch in ICTSH., CÊu tróc cđa mét tr¹m SMT., Các module phần mềm. Module điều khiển trung kế URM., Module tạo nhịp và phân phối thời gian BT. Module điều khiển đấu nối ma trận chuyển mạch GX. Module quản lý thiết bị phụ trợ ETA. Module điều khiển giao thức báo hiệu số 7 PUPE. Bộ điều khiển báo hiệu số 7 PC., Module xử lý gọi MR. Bộ quản trị cơ sở dữ liệu Bộ phiên dịch TR., Module tính cớc TX. Module phân phối bản tin. Khối ghép kênh thông tin Communication Multiplex., Module vận hành và bảo dỡng OM., Bảng mạch in ACHIL. Bảng mạch in ICHOR. Chức năng của Coupler ACAJA và ACAJB. Bảng mạch in ICID. Thiết lập kênh nối Giải phóng kênh Hình 3.9. Ví dụ bản tin loại 3, Khuếch đại chọn nhánh SAB., Trạm điều khiển chuyển mạch SMX. Giao tiếp lệnh. Phần giao tiếp đờng ma trận RCID., Phần ma trận đấu nối. Bảng ma trận RCMT.

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1: Vị trí của Alcatel1000 E10 trong mạng thoại - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 1.1.

Vị trí của Alcatel1000 E10 trong mạng thoại Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 1.2: Vị trí của Alcatel1000 E10 trong mạng toàn cầu - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 1.2.

Vị trí của Alcatel1000 E10 trong mạng toàn cầu Xem tại trang 10 của tài liệu.
Cấu trúc chức năng của E10 đ−ợc trình bày trên hình 2.1. - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

u.

trúc chức năng của E10 đ−ợc trình bày trên hình 2.1 Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 2.2: Cấu trúc phần cứng của tổng đài ACATEL1000 E10 II.3.2. Cấu trúc các trạm phần cứng - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 2.2.

Cấu trúc phần cứng của tổng đài ACATEL1000 E10 II.3.2. Cấu trúc các trạm phần cứng Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 2.3: Cấu trúc một trạm đa xử lý - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 2.3.

Cấu trúc một trạm đa xử lý Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 2.4: Cấu trúc tổng quát của một trạm SMC - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 2.4.

Cấu trúc tổng quát của một trạm SMC Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 2.5: Sơ đồ cấu trúc chung trạm SMA II.3.4.3. Dạng vật lý của trạm SMA.  - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 2.5.

Sơ đồ cấu trúc chung trạm SMA II.3.4.3. Dạng vật lý của trạm SMA. Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 2.6: Cấu trúc trạm SMT - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 2.6.

Cấu trúc trạm SMT Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 2.7: Cấu trúc của khối đồng bộ và cơ sở thời gian - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 2.7.

Cấu trúc của khối đồng bộ và cơ sở thời gian Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 2.8: Tổ chức chức năng SMM - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 2.8.

Tổ chức chức năng SMM Xem tại trang 37 của tài liệu.
Hình 2.9: Cấu trúc phần mềm của Alcatel A1000 E10  - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 2.9.

Cấu trúc phần mềm của Alcatel A1000 E10 Xem tại trang 41 của tài liệu.
Hình 3.2. Chuyển mạch không gian số điều khiển theo đầu ra - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 3.2..

Chuyển mạch không gian số điều khiển theo đầu ra Xem tại trang 50 của tài liệu.
Hình 3.2. Chuyển mạch không gian số điều khiển theo đầu vào - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 3.2..

Chuyển mạch không gian số điều khiển theo đầu vào Xem tại trang 54 của tài liệu.
Hình 3.4a. Trao đổi khe thời gian - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 3.4a..

Trao đổi khe thời gian Xem tại trang 55 của tài liệu.
Hình 3.4b. Trễ qua chuyển mạch thời gian số - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 3.4b..

Trễ qua chuyển mạch thời gian số Xem tại trang 56 của tài liệu.
Hình 3.5. Chuyển mạch tầng T - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 3.5..

Chuyển mạch tầng T Xem tại trang 57 của tài liệu.
Hình 3.6: Minh hoạ chức năng và tổ chức các tr−ờng chuyển mạch - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 3.6.

Minh hoạ chức năng và tổ chức các tr−ờng chuyển mạch Xem tại trang 63 của tài liệu.
Hình 3.7. Điều khiển khối chuyển mạch số - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 3.7..

Điều khiển khối chuyển mạch số Xem tại trang 67 của tài liệu.
Hình 3.10. Ví dụ về chọn kênh rỗi - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 3.10..

Ví dụ về chọn kênh rỗi Xem tại trang 74 của tài liệu.
Hình 3.11. Trang bị dự phòng kép khối chuyển mạch số - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 3.11..

Trang bị dự phòng kép khối chuyển mạch số Xem tại trang 75 của tài liệu.
Hình 4.1: Cấu trúc ma trận chuyển mạch trong tổng đài Alcatel - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 4.1.

Cấu trúc ma trận chuyển mạch trong tổng đài Alcatel Xem tại trang 76 của tài liệu.
Hình 4.2: Lựa chọn và khuếch đại nhánh SAB IV.2.3. Ma trận chuyển mạch MCX.  - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 4.2.

Lựa chọn và khuếch đại nhánh SAB IV.2.3. Ma trận chuyển mạch MCX. Xem tại trang 79 của tài liệu.
Hình 4.3: Cấu trúc chung của một nhánh ma trận chuyển mạch - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 4.3.

Cấu trúc chung của một nhánh ma trận chuyển mạch Xem tại trang 80 của tài liệu.
Hình 4.4: Cấu trúc của SMX - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 4.4.

Cấu trúc của SMX Xem tại trang 81 của tài liệu.
Có 3 kiểu bảng mạch in. - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

3.

kiểu bảng mạch in Xem tại trang 82 của tài liệu.
+ Trang bị kiểu Modul: 16 đ−ờng LR, 01 bảng RCID thực hiện chức năng giao tiếp LR cho 16 LR ra và 16 LR vào - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

rang.

bị kiểu Modul: 16 đ−ờng LR, 01 bảng RCID thực hiện chức năng giao tiếp LR cho 16 LR ra và 16 LR vào Xem tại trang 83 của tài liệu.
Hình 4.7: Ma trận chuyển mạch theo thời gian - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 4.7.

Ma trận chuyển mạch theo thời gian Xem tại trang 85 của tài liệu.
IV.2.8. Bảng ma trận RCMT. - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

2.8..

Bảng ma trận RCMT Xem tại trang 86 của tài liệu.
Hình 4.9: Ma trận 64*64 - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 4.9.

Ma trận 64*64 Xem tại trang 87 của tài liệu.
Hình 4.10: Ma trận 128*128 - Tổng quan về tổng đài Alcatel 1000E10 và nghiên cứu hệ thống chuyển mạch trong tổng đài

Hình 4.10.

Ma trận 128*128 Xem tại trang 88 của tài liệu.

Từ khóa liên quan