Một số quan hệ giữa các class trong uml

5 4.5K 19
Một số quan hệ giữa các class trong uml

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Một số quan hệ giữa các class trong uml

Một số quan hệ giữa các class trong uml M t s quan h gi a các class g m có các 4 quan h chính sauộ ố ệ ữ ồ ệ1. Realization2. Generation3. Dependency4. Association : có 2 quan hệ phân biệt1. Aggregation2. Composition1. QUAN H REALIZATION (HI N TH C HÓA) :Ệ Ệ Ự o Là quan h gi a m t classifier óng vai trò là h p ng và m t classifier óng vai trò th cệ ữ ộ đ ợ đồ ộ đ ự hi nệ :o Nói cách khácM i quan h gi a class implement 1 interface c g i là quan h ố ệ ữ đượ ọ ệrealization, c bi uđượ ể di n b i ng t nét có hình tam giác n m k và ch vào interface.ễ ở đườ đứ ằ ề ỉ o Ký hi uệ : có 2 lo i ký hi uạ ệho cặ2. QUAN H GENERALIZATION (TÊN KHÁC LÀỆ INHERITANCE) :o Còn g i là Quan h t ng quát hóaọ ệ ổ ; ;quan h khái quát hóa quan h k th aệ ệ ế ừ o i t ng c th s k th a các thu c tính và ph ng th c c a i t ng t ng quátĐố ượ ụ ể ẽ ế ừ ộ ươ ứ ủ đố ượ ổ :o Ký hi uệ A is-a B•o Đọc là : A là tổng quát của B , B là chi tiết của A , A là cha của B , B là con của A ; B là trường hợp đặc biệt của A3. QUAN H DEPENDENCY (PH THU C) :Ệ Ụ Ộ• Là quan hệ giữa 2 phần tử trong mô hình mà thay đổi ở phần tử này (phần tử độc lập) có thể gây ra thay đổi ở phần tử kia (phần tử phục thuộc).• Là loại quan hệ giữa 2 object• ClassA và ClassB không có quan hệ Association•o Trong ClassA có sử dụng biến toàn cục (kiểu B), hoặc sử dụng phương thức/thuộc tính static của ClassBo Ký hiệu : A use-a B , bằng mũi tên 1 chiều nét đứt , từ bên phụ thuộc sang bên độc lập ;•o ClassA “phụ thuộc” vào ClassB ;o Client –> Supplier (phần tử phục thuộc –> phần tử độc lập) , :Dependency còn có m t s bi u hi n khác th ng dùng các stereotype sauộ ố ể ệ ườ • <<use>> : chỉ rằng ngữ nghĩa của lớp gốc (mũi tên) phụ thuộc vào lớp ngọn (mũi tên) . Đặc biệt trong trường hợp lớp gốc dùng lớp ngọn làm tham số trong 1 số method của nó• <<permit>> : chỉ rằng lớp gốc được quyền truy cập 1 cách đặc biệt vào lớp ngọn (chẳng hạn truy cập các thao tác riêng tư). Tương ứng với khái niệm friend trong C++• <<refine>> : chỉ rằng lớp gốc ở 1 mức độ tinh chế cao hơn từ lớp ngọn . Chẳng hạn 1 lớp lập ở giai đoạn thiết kế nhằn tinh chế cùng lớp đó lập ở giai đoạn phân tíchL u ýư : Phân bi t gi a Dependency và Associationệ ữ• Association là quan hệ cấu trúc• Dependency là qua hệ phi cấu trúc4. ASSOCIATION :• Giữa 2 object của 2 lớp có sự ghép cặp (vợ – chồng , thầy – trò , khách hàng – hóa đơn …) . Tập hợp các kết nối cùng loại (cùng ý nghĩa) giữa các object của 2 lớp tạo thành mối liên kết association , quan hệ giữa 2 tập hợp (2 lớp)• Là mỗi liên hệ giữa 2 lớp có role, role là tên vai trò của mối liên kết : vd như : của , cho , có , liên kết tới , trao đối với , …. (thường tên role có kèm theo 1 mũi tên để chỉ hướng quan hệ áp dụng từ lớp nào sang lớp nào)• Ký hiệu : A has-a BÝ ngh a :ĩ ( )tr ng h p m i tên không có chi uườ ợ ũ ề :Ho c Trong ClassA có thu c tính có ki u là ClassBặ ộ ể :Ho c Trong ClassB có thu c tính có ki u là ClassAặ ộ ểNh n xét:ậ , , ,V m t l p trình thu c tính có th c l u tr d ng bi n n bi n m ng hayề ặ ậ ộ ể đượ ư ữ ạ ế đơ ế ả bi n con trế ỏ Có ho c không có b n s c ng cặ ả ố ũ đượ Có ho c không có m i tên c ng cặ ũ ũ đượ ,N u có m i tên 1 chi u ch ra chi u i t ng thu c l p này ch có g i i t ng c a l pế ũ ề ỉ ề đố ượ ộ ớ ỉ ọ đố ượ ủ ớ ,kia không có chi u ng c l iề ượ ạ ,N u không có m i tên nào thì t ng ng là m i tên 2 chi u ho c chi u không quanế ũ ươ đươ ũ ề ặ ề .tr ngọMultiplicity : , b n s , l ng s , s object bên này tham gia vào m i k t h p so v i 1ả ố ượ ố ố ố ế ợ ớ object bên kia5. QUAN H AGGREGATION (CÒN G I LÀ QUAN H THU N P)Ệ Ọ Ệ Ạ : o ã xác nh c ClassA và ClassB có quan h Association v i nhauĐ đị đượ ệ ớ :o Xác nh rõ h nđị ơ ( )o Trong object c a ClassA có ch a trong ph n thu c tính object c a ClassBủ ứ ầ ộ ủ ( )o ObjectX c a ClassA b h y thì ObjectY c a ClassB bên trong ObjectXủ ị ủ ủ v n có th còn t nẫ ể ồ t iạ - . ,o Còn g i là shared aggregation M t d ng c a n i k t trong ó m t ph n t này ch a cácọ ộ ạ ủ ố ế đ ộ ầ ử ứ .ph n t khácầ ử• Ký hiệu : §• Ý nghĩa : còn gọi là : Whole A – Part B . Nghĩa là A được tạo từ nhiều B kết hợp lại , và B có thể tạo ra độc lập , không cần phải tạo ra A , B có thể cùng thuộc 1 whole khác A.• Chú ý : Từ share ở đây có nghĩa là , B có thể là bộ phận của whole khác, do đó A bị hủy thì chưa chắc B bị hủy .6. QUAN H COMPOSITION (H P THÀNH) :Ệ Ợ• Là loại aggregation chặt chẽ hơn , còn gọi là non-shared aggregation• Ký hiệu :• VD :•• Ý nghĩa : còn gọi là Whole A – Part B . Nghĩa là A được tạo từ nhiều B kết hợp lại , nhưng B không thể đứng 1 mình được , B chỉ là thuộc A mà thôi không thể cùng thuộc Whole khác được. • Đã xác định được ClassA và ClassB có quan hệ Association với nhau• Xác định rõ hơn:o Trong object của ClassA có chứa (trong phần thuộc tính) object của ClassBo ObjectX của ClassA bị hủy thì ObjectY của ClassB (bên trong ObjectX) không th còn t n t iể ồ ạ• Chú ý :• B ch có th là b ph nỉ ể ộ ậ của whole A• A chết thì tất cả B chết• B chết không ảnh hưởng đến A• Bản số của Whole A luôn là 1, nghĩa là B luôn thuộc 1 A thôi . Một số quan hệ giữa các class trong uml M t s quan h gi a các class g m có các 4 quan h chính sauộ ố ệ. tử kia (phần tử phục thuộc).• Là loại quan hệ giữa 2 object• ClassA và ClassB không có quan hệ Association•o Trong ClassA có sử dụng biến toàn cục (kiểu

Ngày đăng: 18/08/2012, 11:52

Hình ảnh liên quan

d in bi ễở đườ đứng t nét có hình tam giác mk và ch vào interface. ỉ - Một số quan hệ giữa các class trong uml

d.

in bi ễở đườ đứng t nét có hình tam giác mk và ch vào interface. ỉ Xem tại trang 1 của tài liệu.
• Là quan hệ giữa 2 phần tử trong mô hình mà thay đổi ở phần tử này (phần tử độc lập) có thể gây ra thay đổi ở phần tử kia (phần tử  phục thuộc). - Một số quan hệ giữa các class trong uml

quan.

hệ giữa 2 phần tử trong mô hình mà thay đổi ở phần tử này (phần tử độc lập) có thể gây ra thay đổi ở phần tử kia (phần tử phục thuộc) Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan