0

Đề thi mẫu cấu trúc đề thi đánh giá năng lực ĐHQGHN 2015

43 668 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2015, 23:08

https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH BÀIăTHIă ÁNHăGIÁăN NGăL Căậ IăH CăQU CăGIAăHÀăN I (b năquy năđ ăthiăm uăthu că HăQU CăGIAăHÀăN I) Thí sinh làm thi máy tính, đ thi có 180 câu, g m ph n b t bu c ph n t ch n, thí sinh s làm 140 câu h i, th i gian làm 195 phút A PH NăB TăBU Că(140ăphút) Ph nă1μăT ăduyăđ nhăl ngăậ 80 phút Câuă1μăNguyênăhàmăc aăhàmăs Ch n câu tr l i là: A: B: C: D: Câuă2.Trongăm tăh păcóă5ăviênăbiăxanhăvàă6ăviênăbiăđ ăL yăraă4ăviênăb tăk ă↓ácăsu tăđ ă4ăviênăbiă đ căch n cóăđ ăhaiămàuălàμ Ch n câu tr l i A: B: C: D: Câu Hàmăs y = x3 - 5x2+3x +ă1ăđ tăc cătr ăkhiμ Ch n câu tr l i A: B: C: D: Câu Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH M tăph ngă(P)ăch aăđ ph ngătrìnhălàμ Ch n câu tr l i ngăth ng vàăvuôngăgócăm tăph ngă(Q) : 2x + y – z = có A: x + 2y + z = B: x + 2y -1 = C: x -2y + z = D: x -2y -1 = Câuăă5ăTìmăgiáătr ănh ănh tăc a m saoăchoăhàmăs đ ngăbi nătrênăR i n vào ch tr ng Câuăă6ăL ngătr ătamăgiácăđ u ABC.A’B’C’ có gócăgi aăhaiăm tăph ngă(A’BC) (ABC)ăb ngă600; c nh AB = a.ăTh ătíchăkh iăđaădi n ABCC’B’b ngμ Ch n câu tr l i A: B: a3 C: D: Câuăă7ăM tăph ngă(P)ăđiăquaăđi m A (1;2;0)ăvàăvuôngăgócăv iăđ ph ngătrìnhălàμ Ch n câu tr l i ngăth ng d : có A: 2x+ y+ z-4=0 B: 2x+ y-z-4 = C: x+2y-z+4 = D: 2x-y-z+4 = Câu Hàmăs Ch n câu tr l i đ ngăbi nătrênămi nă(0;+∞)ăkhiăgiáătr ăc a m là: A: m ≥ B: m ≥ 12 C: m ≤ D: m ≤ 12 Câu Hìnhăchi uăvuôngăgócăc aăđi m A(0;1;2)ătrênăm tăph ng (P) : x + y + z =ă0ăcóăt aăđ ălàμ Ch n câu tr l i A: (-1;1;0) Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH B: (-2;0;2) C: (-1;0;1) D: (-2;2;0) Câu 10 Tích phân Ch n câu tr l i cóăgiáătr ăb ngμ A: 2ln3 +3ln2 B: 2ln2 + 3ln3 C: 2ln2+ln3 D: 2ln3 + ln4 Câu 11 Tích phân Ch n câu tr l i cóăgiáătr ăb ngμ A: B: C: D: Câu 12 B tăph ngătrình Ch n câu tr l i cóănghi mălàμ A: B: C: D: Câu 13 Hìnhăchópăt ăgiác S.ABCD cóăđáyălàăhìnhăvuôngăc nh a; SA (ABCD);ăgócăgi aăhaiăm tăph ngă (SBD) (ABCD)ăb ngă600.ăG i M, N l năl tălàătrungăđi măc a SB, SC.ăTh ătíchăc aăhìnhă chóp S.ADNM b ngμ Ch n câu tr l i A: Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH B: C: D: Câu 14 Choăm tăc uă(S) : vàăm tăph ngă(P) : x + y + 2z ậ = Tìmăbánăkínhăđ ngătrònăgiaoătuy năc aăm tăc uă(S)ăv iăm tăph ngă(P) i n vào ch tr ng Câu 15 Ph ngătrìnhăcácăti pătuy năc aăđ ăth ăhàmăs Ch n câu tr l i điăquaăđi m M(1;0) là: A: B: C: D: Câu 16 Hìnhăchópăt ăgiác S.ABCD cóăđáyălàăhìnhăch ănh tăc nh AB = a, AD = a gi a SC vàăđáyăb ngă600.ăTh ătíchăhìnhăchóp S.ABCD b ngμ Ch n câu tr l i A: ; SA (ABCD), góc a3 B: a3 C: a3 D: 3a Câu 17 Choăl ngătr ăđ ng ABC.A’B’C’ cóăđáyălàătamăgiácăvuôngăcânăc nh AB = AC = 2a.ăTh ătíchăl ngătr ă b ng G i h làăkho ngăcáchăt ăđi m A đ năm tăph ngă(A’BC)ă.ăTìmăt ăs i n vào ch tr ng Câu 18 ăth ăhàmăs cóăđi măc căti u A (2;−2).ăTìmăt ngă(a + b) i n vào ch tr ng Câu 19 Choăs ăph c z th aămưnăđ ngăth c z + (1 + i) = + 2i Môđunăc a z là: Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH Ch n câu tr l i A: B: C: D: Câu 20 Ph ngătrình Ch n câu tr l i cóă3ănghi măphânăbi tăkhiμ A: m B: −2 < x < C: x < −2 D: Câu 31 ngătrònătâm I (3;−1),ăc tăđ là: Ch n câu tr l i ngăth ng d : 2x + y + = theo dây cung AB =ă8ăcóăph ngătrìnhă A: B: C: D: Câu 32 Tìm m đ ăti pătuy năc aăđ ăth ăhàmăs v iăđ ngăth ng d : y = 7x + 100 i n vào ch tr ng Câu 33 Tìm m đ ăhàmăs t iăđi măcóăhoànhăđ ăb ngă−1ăsongăsongă đ tăc căti uăt iăđi măcóăhoànhăđ ăb ngă1 i n vào ch tr ng Câu 34 C păs ăc ngă{un}ătho ămưnăđi uăki nμ S ăh ng u10 cóăgiáătr ălàμ Ch n câu tr l i A: 91 B: 19 C: 28 D: 10 Câu 35 Tìmăgi iăh năμ i n vào ch tr ng Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH Câu 36 Hìnhăchópăt ăgiác S.ABCD cóăđáyălàăhìnhăch ănh t ABCD v i AB = 2a, BC = ăBi tăr ngă SAB cânăđ nh S, (SAB) (ABCD),ăgócăgi aSC v iăm tăph ngăđáyăb ngă60 ăG iăth ătíchăhìnhă chóp S.ABCD V.ăTìmăt ăs i n vào ch tr ng Câu 37 Gócăgi aăhaiăđ ngăth ng Ch n câu tr l i b ngμ A: 450 B: 300 C: 600 D: 900 Câu 38 Tìmădi nătíchăc aăhìnhăph ngăđ căgi iăh năb iăhaiăđ ăth ăhàmăs ăcóăph ngătrìnhμ i n vào ch tr ng Câu 39 Choăhìnhăh p ABCD.A’B’C’D’.ăG i M, N, K l năl tălàătrungăđi măc aăcácăc nh AA’, BC CD Thi tădi năt oăb iăm tăph ngă(MNK)ăv iăhìnhăh pălàμ Ch n câu tr l i A: L c giác B: T giác C: Tam giác D: Ng giác Câu 40 Ph ngătrình Ch n câu tr l i cóănghi mălàμ A: B: C: D: Câu 41 Choăb năđi m A (1;0;1), B (2;2;2), C (5;2;1), D (4;3;ă−2) Tìmăth ătíchăt ădi n ABCD Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH i n vào ch tr ng Câu 42 Tìm a > cho i n vào ch tr ng Câu 43 Choăhàmăs Giáătr y'(0)ăb ngμ Ch n câu tr l i A: B: -1 C: -3 D: Câu 44 Choăs ăph c z = (2 + i)(1ă− i) + + 3i Môđunăc a z là: Ch n câu tr l i A: B: C: D: Câu 45 Ph ngătrìnhăti pătuy năc aăđ Ch n câu tr l i ngăcongă(C) : y = x3 - 2x t iăđi măhoànhăđ x = −1 là: A: y = -x + B: y = -x-2 C: y = x -2 D: y = x + Câu 46 Cho z C tho ămưnă(1ă+ i)z + (2 - i) = - i Tìm ph năth căc a z i n vào ch tr ng Câu 47 T păh păcácăs ăph căzătho ămưnăđ ngăth c Ch n câu tr l i cóăph ngătrìnhălàμ A: y = x -1 Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH B: y = x + C: y = -x + D: y = -x - Câu 48 Hàmăs Ch n câu tr l i cóăhaiăđi măc cătr ăkhiăgiáătr ăc a m là: A: B: < m < C: D: < m < Câu 49 Choă ABC có A (1;2), B (3;0), C (−1;−2)ăcóătr ngătâm G.ăKho ngăcáchăt G đ năđ th ng AB b ngμ Ch n câu tr l i ngă A: B: C: D: Câu 50 Hàmăs Ch n câu tr l i cóăbaăđi măc cătr ăkhiăgiáătr ăc a m là: A: B: C: D: PH Nă2μăT ăDUYă NH TÍNH Th i gian làm bài: 60 phút Câu: Câu 1: Ch n m t t mà ngh a c a KHÔNG nhóm v i t l i Ch n câu tr l i Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t 10 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH B: Al C: Fe D: Zn Câu: 21 Choă4ăph nă ngμ (1) Zn + H2SO4 (loưng)ă ăZnSO4 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2CO3 ăNa2CO3 + 2NH3 ă+ă2H2O (3) MgCl2 + K2CO3 ăMgCO3 ă+ă2KCl (4) 6NH3 + 6H2O + Al2(SO4)3 ă2Al(OH)3 ă+ă3(NH4)2SO4 Cácăph nă ngăthu călo iăph nă ngăaxităậ baz ălàμ Ch n câu tr l i A: (1), (2) B: (3), (4) C: (2), (4) D: (2), (3) Câu: 22 Haiăch tăđi măMăvàăNăcùngădaoăđ ngăđi uăhoàătrênătr căOxăxungăquanhăg căOăv iăcùngăt năs ăf,ă biênăđ ădaoăđ ngăt ngă ngălàă6ăcm,ă8ăcmăvàădaoăđ ngăc aăNăs măphaăh nădaoăđ ngăc aăMăm tă góc ăKhiăkho ngăcáchăgi aăhaiăv tălàă10ăcmăthìăMăvàăNăcáchăg căto ăđ ăt ngă ngăb ngμ Ch n câu tr l i A: 2,8 cm 7,2cm B: 3,6 cm 6,4 cm C: 6,4 cm 3,6 cm D: 4,8 cm 5,2 cm Câu: 23 ápăánănàoăd iăđâyămôăt ăđ yăđ ănh tăv ăh ăsinhătháiăt ănhiênătrênătráiăđ t? Ch n câu tr l i A: Các h sinh thái vùng tri u, h sinh thái bi n kh i B: Các h sinh thái r ng, h sinh thái n cm n C: Các h sinh thái c n, h sinh thái d in c D: Các h sinh thái n c ng t, h sinh thái c a sông Câu: 24 M tăbìnhăđunăn căg măhaiăcu nădâyăm căsongăsong,ăngoàiăn căng tăđi n,ăcònăcóăbaăn căb tăkhácμă n că1ăb tăcu nădâyă1,ăn că2ăb tăcu nădâyă2,ăn că3ăb tăc ă2ăcu nădây.ă ăđunăsôiăm tăl ngăn căđ yă bình,ăn uăb tăn că1,ăc năth iăgiană10ăphút;ăn uăb tăn că2,ăc năth iăgiană15ăphút.ăH iăn uăb tăn că3ă đ ăđunăsôiăl ngăn căđ yăbìnhăđóăthìăm tăbaoănhiêuăth iăgian? Ch n câu tr l i Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t 29 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH A: phút B: 25 phút C: 18 phút D: phút Câu: 25 Hìnhătháiăgi iăph uăc aăcánhătayăng Ch n câu tr l i iăt ngăđ ngăv iμ A: Cánh c a d i chim cánh c t B: Cánh c a chu n chu n ong C: Càng c a cua gh D: Chân c a nh n bò c p Câu: 26 iăv iădaoăđ ngăđi uăhoàăthìănh năđ nhănàoăsauăđâyălàăSAI? Ch n câu tr l i A: Li đ b ng không v n t c b ng không B: V n t c b ng không l c h i ph c l n nh t C: V n t c b ng không th n ng c c đ i D: Li đ b ng không gia t c b ng không Câu: 27 M tăng iănhìnăm tăv tă ăđáyăch uătheoăph ngăth ngăđ ng.ă ăn căvàoăch u,ăng th yăv tăd ngănh ăd chăl iăg nămìnhă6ăcm.ăBi tăchi tăsu tăc aăn călàănă= n cătrongăch uă(coiăchi tăsu tăc aăkhôngăkhíăb ngă1)ălàăbaoănhiêu? Ch n câu tr l i iănàyănhìnă ăH iăđ ăcaoă(cm)ăc aă A: B: 24 C: 32 D: 18 Câu: 28 Tínhăch tănàoăd iăđâyăKHỌNGăPH Iătínhăch tăc aăglixin? Ch n câu tr l i A: Làm qu tím đ i sang màu đ B: Ph n ng v i C2H5OH/H2SO4 đ c C: Ph n ng v i dung d ch HCl D: Ph n ng v i dung d ch NaOH Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t 30 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH Câu: 29 Cácănhàăkhoaăh căphátăhi năr ngăkhiătínhătu iăc aăcácăthiênăth chăr iăvàoăTráiăđ tăthìăgiáătr ăthuă đ căg nănh ăgi ngănhau.ăNg iătaătinăr ngăcácăv tăth ătrongăh ăM tătr iă(baoăg măc ăM tătr i)ă đ uăhìnhăthànhăt iăcùngăth iăđi m.ăKhiăphânătíchăn ngăđ ăcácănguyênăt ăvàăđ ngăv ăc aăchúng,ă ng iătaăth yăr ngăt ăl ăn ngăđ ănguyênăt ăc a 206Pb 238Uătrongăm tăm uăthiênăth chălàă1,04.ăBi tă chuăk ăbánărưăc a 238U thành 206Pb sauăm tăchu iăphânărưălàă4,47ăt ăn m.ăTínhătu iă(t ăn m)ăc aă m uăthiênăth chăđóăbi tăbanăđ uăhoànătoànăkhôngăcó 206Pb Ch n câu tr l i A: 4,8 B: 4,6 C: 4,2 D: 3,8 Câu: 30 Choăđo năm chăxoayăchi uăn iăti p AB theoăth ăt ădâyăthu năc măcóăLă= H;ăđi nătr ăRă= ăvàăh pă↓.ăMălàăđi măgi aăRăvàă↓.ăKhiăđ tăvàoăhaiăđ uăABăm tăđi năápăxoayăchi uăcóăgiáătr ăhi uă d ngălàă200ă↑,ăfă=ă50ăHzăthìăcóăcácăgiáătr ăhi uăd ngălàăUAM = UMB =ă200ă↑.ăCôngăsu tătiêuăth ătrênă h pă↓ăcóăgiáătr ăb ngμ Ch n câu tr l i A: 28,8 W B: 100,0 W C: 43,3 W D: 57,7 W Câu: 31 Haiăngu năsóngăk tăh păS1 S2 trênăm tăch tăl ngăcáchănhauăaă=ă30ăcm,ădaoăđ ngăđi uăhòaăcùngă pha,ăphátăraăhaiăsóngăcóăcùngăb căsóngă10ăcm.ă↓étăđi măAătrênăm tăch tăl ngăn mătrênăđ ngă th ngăvuôngăgócăv iăS1S2 t iăS3 cách S1 m tăkho ngăd.ăGiáătr ăc căđ iăc aădăđ ăt iăAălàăc căđ iă giao thoa là: Ch n câu tr l i A: 50 cm B: 20 cm C: 30 cm D: 40 cm Câu: 32 T ăλ0ăgamăglucoz ,ăb ngăph ngăphápălênămenăr u,ăthuăđ căaăgamăancolăetylică(hi uăsu tă80%).ă Oxiăhóaă0,1aăgamăancolăetylicăb ngăph ngăphápălênămenăgi m,ăthuăđ căh năh pă↓.ă ătrungăhòaă h năh pă↓ăc nă360ămlădungăd chăNaOHă0,2M.ăHi uăsu tăquáătrìnhălênămenăgi mălàμ Ch n câu tr l i A: 20% Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t 31 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH B: 80% C: 90% D: 10% Câu: 33 Choăm tădâyăd năđi năđ cău năthànhăvòngătrònăbánăkínhăRă=ă20cm.ăDòngăđi năkhôngăđ iăch yă trongădâyăd năcóăc ngăđ ăIă=ă10ăA.ăC ngăđ ăc mă ngăt ăt iătâmăvòngădâyălàăbaoănhiêu? Ch n câu tr l i A: T B: T C: T D: T Câu: 34 Choăb ngăs ăli uăv ăcácăqu năth ănh ăsauμ Qu năth ă ătr ngătháiăcânăb ngăHacđi-Vanbec: Ch n câu tr l i A: Qu n th III IV B: Qu n th I II C: Qu n th II IV D: Qu n th I III Câu: 35 Trongăthíănghi măgiaoăthoaăánhăsángăY-âng,ăkho ngăcáchăhaiăkheăaă=ă2ămm;ăkho ngăcáchăt ăm tă ph ngăch aăhaiăkheăđ nămànăquanăxátălàăDă=ă2,0ăm.ăÁnhăsángăchi uăvàoăhaiăkheăcóăb căsóngă = 0,60ă m.ă↑ânăsángăb că3ăcóăkho ngăcáchă(mm)ăsoăv iăvânătrungătâmălàμ Ch n câu tr l i A: 1.2 B: 0.6 C: 2.4 D: 1.8 Câu: 36 Tr nă8,4ăgamăb tăFeăvàă3,2ăgamăb tăS,ănungănóngăh năh pătrongăđi uăki năkhôngăcóăkhôngăkhíăchoă ph nă ngăx yăraăhoànătoàn.ăS năph măthuăđ căđ căhòaătanăhoànătoànătrongădungăd chă H2SO4 đ cănóng,ăth yăthoátăraă↑ălítăkhíăSO2 (đktc).ăGiáătr ăc aă↑ălàμ Ch n câu tr l i A: 1,344 lít B: 10,08 lít Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t 32 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH C: 7,28 lít D: 11,76 lít Câu: 37 Choăcácădungăd chăch aăt ngăch tăriêngăbi tμăsaccaroz ,ăglixerol,ăr axetic.ăS ăch tăph nă ngăđ căv iăCu(OH)2 ănhi tăđ ăth ngălàμ Ch n câu tr l i uăetylic,ăfomanđehităvàăaxită A: B: C: D: Câu: 38 Cáăki mălàăloàiăđ ngăv tăđ ăcon.ăCh tădinhăd đ căl yăt μ Ch n câu tr l i A: Ch t d tr có ngăc năchoăquáătrìnhăphátătri năphôiăc aăchúngă noãn hoàng c a tr ng B: C th b qua trình giao ph i C: C th m qua thai D: C th m qua thai ch t d tr có noãn hoàng c a tr ng Câu: 39 ăđoăđ nhăh ngăc aătinhăth ,ăng iătaădùngăph ngăphápăLau-ê,ătrongăđó,ăph ăliênăt căc aătiaă↓ă phátăraăt ă ngăCu-lit-gi ăđ căs ăd ngăđ ăchi uăvàoătinhăth ăc năkh oăsát.ăTrongăm tăphépăđoăth că nghi m,ăng iătaăc năph ătiaă↓ăcóăb căsóngănh ănh tălàă3,1.10-11 m.ăH iăng iătaăc năđ tăvàoă ngă Cu-lit-gi ăm tăhi uăđi năth ăUAK th ănào? (Choăđi nătíchăc aăđi năt ăeă= -1,6.10-19 C,ăh ngăs ăPl ngăhă=ă6,625.10-34 Js,ăt căđ ăánhăsángătrongă chân không c = 3.108 m/s) Ch n câu tr l i A: UAK = 20 kV B: UAK = -20 kV C: UAK = -40 kV D: UAK = 40 kV Câu: 40 N căvàăcácăionăkhoángăđiăt ăđ tăvàoăm chăg ăc aăr ătheoănh ngăconăđ Ch n câu tr l i ngănào? A: T bào ch t nhân t bào B: T bào ch t gian bào C: Gian bào thành t bào Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t 33 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH D: Thành t bào t bào ch t B2.ăKHOAăH Că↓ÃăH I Câu: T ăn mă2000ăđ nănay,ăkhuăv căIIătrongăc ăc uăkinhăt ătheoăngànhă ăn bi nătheoăh ngănàoăsauăđây? Ch n câu tr l i cătaăKHỌNGăđ căchuy nă A: T ng t tr ng s n xu t s n ph m cao c p B: Gi m s n xu t m t hàng ch t l ng trung bình C: T ng t tr ng công nghi p khai thác D: T ng c ng đa d ng hóa s n ph m Câu: ↑i tăNamăgiaănh păt ăch căASEANăvàoăn mănào? Ch n câu tr l i A: N m 1986 B: N m 1995 C: N m 1975 D: N m 1979 Câu: SauăCáchăm ngăThángăTámă(1λ45),ăl căl ngă ngăminhăkéoăvàoă↑i tăNam.ăQu căgiaănàoăd KHÔNG có quânăđ iăđóngă ă↑i tăNamăvàoăn mă1λ46? Ch n câu tr l i iăđâyă A: Hoa K B: Pháp C: Trung Qu c D: Anh Câu: T ăn mă1λλ0ăđ nănay,ătrongăc ăc uăkinhăt ătheoăngànhă ăn d chăch mănh t? Ch n câu tr l i căta,ănhómăngànhănàoăcóăs ăchuy nă A: Nhóm ngành khu v c I II B: Nhóm ngành khu v c I C: Nhóm ngành khu v c III D: Nhóm ngành khu v c II Câu: Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t 34 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH C nă uătiênăphátătri năngànhăcôngănghi pănàoăđ ăkhaiăthácălưnhăth ătheoăchi uăsâuătrongăphátătri nă côngănghi pă ă ôngăNamăB ? Ch n câu tr l i A: Công nghi p n ng l ng n B: Công nghi p khai thác, ch bi n d u khí C: Các ngành công nghi p thu hút nhi u lao đ ng d th a D: Các ngành công nghi p s ch gây ô nhi m Câu: Trongăl chăs ăch ngăngo iăxâmăc aănhânădână↑i tăNam,ăy u t ănàoăsauăđâyălàăquanătr ngănh tăđ ă b oăđ măgiànhăvàăgi ăđ căl păchoădânăt c? Ch n câu tr l i A: Có quân đ i bách chi n bách th ng B: Có nhà quân s thiên tài C: S c m nh đoàn k t c a toàn dân t c D: c qu c t ng h Câu: Bi năphápănàoăsauăđâyăKHỌNGăPH Iălàăbi năphápăc iăt oăt ănhiênă ăđ ngăb ngăsôngăC uăLong? Ch n câu tr l i A: Các ho t đ ng kinh t h p lý, có c s khoa h c c a ng i B: Chia ru ng thành nhi u ô nh đ c i t o C: M r ng di n tích qu ng canh đ c canh lúa D: kênh d n n c t Sông H u v t i cho vùng T giác Long Xuyên bán đ o Cà Mau Câu: Nhómăn cănàoăsauăđâyăthamăgiaăvàoăliênăk tăvùngăMax ăậ Rain ? Ch n câu tr l i A: Italy – c – Pháp B: B – Hà Lan – Pháp C: B – c – Hà Lan D: Pháp – c – Th y s Câu: Nhàăn căphápăquy năxưăh iăch ăngh aă ă↑i tăNamălàănhàăn Ch n câu tr l i cμ A: Qu n lý xã h i theo huy t th ng theo vùng lãnh th B: Qu n lý m i m t c a đ i s ng xã h i b ng pháp lu t Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t 35 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH C: Qu n lý xã h i b ng quy t c đ o đ c D: Qu n lý xã h i theo vùng lãnh th Câu: 10 Nguyênănhânănàoăd năđ năCáchăm ngăThángăTámă(1λ45)ădi năraăítăđ ămáu? Ch n câu tr l i A: c qu c t B: L c l ng h ng cách m ng Vi t Nam ch a m nh C: K thù c a nhân dân Vi t Nam thua tr n, đ u hàng ng minh D: Cách m ng di n b ng ph ng pháp hòa bình Câu: 11 S năph măcôngănghi pănàoăc aăHoaăK ăđ ngăhàngăđ uăth ăgi iăn mă2004? Ch n câu tr l i A: i n B: Than đá C: Khí đ t D: D u thô Câu: 12 N i dung c a pháp lu t đ Ch n câu tr l i căquyăđ nhăb iăquanăh ănào? A: Quan h đ o đ c B: Quan h kinh t C: Quan h tr D: Quan h xã h i Câu: 13 ăn căta,ăvi cănh ăng iăthânătrongăgiaăđìnhăđiăb ăphi uăh ăkhiăb uăc ăđ iăbi uăQu căh iălàăviă ph mănguyênăt căb uăc ănàoătheoăLu tăb uăc ? Ch n câu tr l i A: Nguyên t c tr c ti p B: Nguyên t c b phi u kín C: Nguyên t c bình đ ng D: Nguyên t c ph thông Câu: 14 Sôngănàoăl nănh tă ăđ ngăb ngă ôngăÂu? Ch n câu tr l i Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t 36 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH A: Lêna B: Ôbi C: Enitxây D: Vônga Câu: 15 S năph măcôngănghi pănàoăc aăNh tăB năchi măt ătr ngăkho ngă60%ăt ngăgiáătr ăs năph măđóăc aă toànăth ăgi i? Ch n câu tr l i A: Tàu bi n B: Ô tô C: V i, s i D: Xe g n máy Câu: 16 Liênăh păqu căđ căthànhăl păsauăphiênăh păc aăđ iăbi uă50ăn t iμ Ch n câu tr l i căt ăngàyă25/4/1λ45ăđ nă26/6/1λ45ă A: Niu-Ooc (Hoa K ) B: Luân ôn (Anh) C: Xan Phranxico (Hoa K ) D: Paris (Pháp) Câu: 17 ↑ìăsaoăcu căkhángăchi năch ngăth cădânăPhápăc aăNhânădână↑i tăNamăbùngăn ăvàoăcu iăn mă1λ46? Ch n câu tr l i A: Vi t Nam đ B: L c l c nhân dân th gi i ng h ng kháng chi n c a Vi t Nam m nh h n th c dân Pháp C: Vi t Nam đ c n c xã h i ch ngh a chi vi n D: Vi t Nam không th nhân nh ng đ c n a Câu: 18 aiăkhíăh uăc nănhi tăđ iăgióămùaăkhuăv căphíaăNamăn Ch n câu tr l i cătaăphânăb ă ăđ ăcaoănào? A: 900 m 1000 m đ n 2600 m B: 800 m 900 m đ n 2550 m C: 1000 m 1100 m đ n 2650 m D: 700 m 800 m đ n 2500 m Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t 37 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH Câu: 19 Theoăquyăđ nhăc aăphápălu tăn Ch n câu tr l i A: Cán b , công ch c nhà n B: Nh ng ng căta,ăaiăcóăquy năthamăgiaăqu nălýănhàăn căvàăxưăh i? c i đ ng đ u c quan b máy nhà n c C: T t c m i công dân D: T t c m i ng i Câu: 20 Trongăchi nătranhăxâmăl că↑i tăNamăvàă ôngăD ng,ăhaiăchínhăsáchμă↑i tăNamăhóaăchi nătranhă vàă ôngăD ngăhóaăchi nătranhăc aăHoaăK ăcóăquanăh ăv iănhau.ăM iăquanăh ăđóăđ căth ăhi nă trongăy uăt ănàoăd iăđây? Ch n câu tr l i A: Quân đ i Sài Gòn chi n đ u B: Quân đ i Sài Gòn x Lào ng s ng c a ông D ng hóa chi n tranh C: Quân đ i Sài Gòn sang xâm chi m Campuchia D: Hoa K qu c t hóa cu c chi n tranh ông D ng Câu: 21 Chi năth ngăBiênăgi iăn mă1λ50ăc aăNhânădână↑i tăNamăch ngăt ăr ngμ Ch n câu tr l i A: Ý đ đánh nhanh th ng nhanh c a Pháp b phá s n B: Quân đ i nhân dân Vi t Nam đông h n quân Pháp C: S tr ng thành c a Quân đ i nhân dân Vi t Nam D: L c l ng kháng chi n m nh h n đ i quân vi n chinh c a th c dân Pháp Câu: 22 Nhómăs năph mănôngăậ côngănghi pănàoăc aăTrungăQu căKHỌNGăđ ngă ăv ătríăhàngăđ uăth ăgi i? Ch n câu tr l i A: Th t l n – Xi m ng B: Th t bò – i n C: Bông – Thép D: L ng th c – Than Câu: 23 S nă ôngăTr ngăS nă ăTrungăB ăm aănhi uăt ăthángăλăđ năthángă11ălàădoănguyênănhânănàoăsauă đây? Ch n câu tr l i A: Có nhi u s n ch n gió Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t 38 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH B: nh h ng c a hi u ng ph n gió ph n C: nh h ng c a gió mùa tín phong D: nh h ng c a gió mùa d i h i t nhi t đ i Câu: 24 Tr ngă iăh că↓ăt ăch căcaănh căd iăsânătr ng.ăM tănhómăsinhăviênănamăl păAănhìnălênăbană côngăt ngă3ăth yăm tănamăsinhăc ănhìnăv ăphíaămình.ăChoăr ngănamăsinhăl păBătrênăt ngă3ănhìnă ắđ u”ămình,ănhómăsinhăviên namăl păAăcùngănhauăch yălên.ă năn i,ăkhôngăcònăth yănamăsinhănàoă ăbanăcôngăn a.ă↑ìăkhôngănhìnărõăaiănênănhómăsinhăviênănamăl păAăvàoătrongăl păB,ănhìnăt tăc ăcácă sinhăviênăl păBăvàăquátμ a lúc ban công nhìn đ u chúng tao? Khóăch uăv ăđi uăđó,ăl pă tr ngă l pă Bă đ ngă raă nh nă vàă quátă l iμ Tao nhìn đ y! Nhìn th làm sao? Ngh ă r ngă l pă tr ngăl păBălàăng iăđưănhìnăắđ u”ămình,ăc ănhómăsinhăviênănamăl păAăcùngălaoăvàoăđu iăđánhă l pă tr ngă l pă B.ă H uă qu ă làă l pă tr ngă l pă Bă b ă th ngă n ng Trongănhómăsinhăviênănamăl păAăđánhăl pătr ngăl păBăcóăm tăsinhăviênăcóăhoànăc nhăkhóăkh n,ă chaăm ăm tăs m.ăH iμăSinhăviênănàyăph iăch uătráchănhi măphápălýănh ăth ănàoăsoăv iăcácăsinhăviênă namăkhácătrongănhómăđó? Ch n câu tr l i A: Nh B: Có th khác C: Ngang D: B ng Câu: 25 Khángăchi nălâuădàiălàăđ căđi măchungăc aăhaiăcu căđ uătranhăch ngăPhápă(1λ45ă- 1λ54)ăvàăch ngă M ă(1λ54ă- 1λ75).ăTuyănhiên,ăcóănh ngăchi năd chăquânăđ iănhânădână↑i tăNamăđưăđánhăđ chăv iă khíăth ăth năt c,ătáoăb o.ăChi năd chăđóăthu căs ăki nănàoăd iăđây? Ch n câu tr l i A: Chi n d ch ti n công n m 1968 B: Chi n d ch Biên gi i n m 1950 C: Chi n d ch H Chí Minh n m 1975 D: Chi n d ch i n Biên Ph n m 1954 Câu: 26 ỌngăAălàăng iăcóăthuănh păcao.ăHàngăn m,ăôngăch ăđ ngăđ năc ăquanăthu ăđ ăn păthu ăthuănh pă cáănhân.ăTrongătr ngăh pănày,ăôngăAăđưμ Ch n câu tr l i A: Tuân th pháp lu t B: S d ng pháp lu t C: Thi hành pháp lu t D: Áp d ng pháp lu t Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t 39 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH Câu: 27 Gi iăphápănàoăsauăđâyăKHỌNGăđ TâyăNguyênăhi nănay? Ch n câu tr l i A: căl aăch năđ ănângăcaoăhi uăqu ăs năxu tăcâyăcôngănghi pă ă u t c i t o đ t, nh p ngo i m t s gi ng công nghi p m i B: Quy ho ch m r ng di n tích công nghi p C: a d ng hóa c c u công nghi p D: y m nh ch bi n s n ph m công nghi p ph c v xu t kh u Câu: 28 Phápălu tălàăph ngăti năđ ănhàăn cμ Ch n câu tr l i A: B o v giai c p B: Qu n lý xã h i C: B o v công dân D: Qu n lý công dân Câu: 29 Nhómăcácăt nhănàoă ăn cătaătr ngălúaăvàănuôiăcáătra,ăcáăbasaănhi uănh tăc ăn Ch n câu tr l i c? A: Ti n Giang – H u Giang B: Ti n Giang – An Giang C: An Giang – Kiên Giang D: H u Giang – Kiên Giang Câu: 30 UNCLOSălàăch ăvi tăt tăc aătênăg iănàoăd Ch n câu tr l i A: B Quy t c ng x B: Công C: Tuyên b iăđây? Bi n ông c Liên hi p qu c v Lu t Bi n ng x Bi n ông D: Hi n ch ng Liên hi p qu c Câu: 31 Y uăt ănàoăquy tăđ nhăgiáăc ăc aăhàngăhóa? Ch n câu tr l i A: Giá tr s d ng c a hàng hóa B: Giá tr c a hàng hóa Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t 40 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH C: Tr ng l ng c a hàng hóa D: Hình th c c a hàng hóa Câu: 32 S ăgiaăt ngădânăs ăt ănhiênă ăn đây? Ch n câu tr l i cătaătrongănh ngăn măquaăKHỌNGăd năđ năk tăqu ănàoăsauă A: T ng nhu c u ch làm vi c B: T ng c ng đ u t phát tri n giáo d c m m non C: S c ép l n c a dân s v i phát tri n kinh t - xã h i D: Thúc đ y trình đô th hóa nhanh Câu: 33 Sauăchi nătranhăth ăgi iăl năth ăhai,ăcácăqu căgiaăTâyăÂuăgánhăch uănhi uăt năth t.ăTuyănhiên,ăđ nă n mă1λ50,ăkinhăt ăc aăh ăđưăc ăb năph căh iănh ăgiaiăđo nătr căchi nătranhălàănh μ Ch n câu tr l i A: S h tr v n c a Liên h p qu c B: Ngu n v n vay n ng lãi t Hoa K C: Vi n tr c a Hoa K khuôn kh “K ho ch Mác–san” D: Ngu n thu t h th ng thu c đ a Câu: 34 N mă1λ7λ,ănhânădână↑i tăNamăđưăti năhànhăcu căchi nătranhăb oăv ăbiênăgi iăphíaăB c.ăCu căchi nă tranhăđóăx yăraătrongăhoànăc nhănào? Ch n câu tr l i A: S bành tr ng c a Trung Qu c ông D ng tr c th t b i B: Qu c phòng Trung Qu c phát tri n hùng m nh C: Chi n tranh l nh k t thúc D: H th ng n c xã h i ch ngh a s p đ Câu: 35 Hi păh iăcácăqu căgiaă ôngăNamăÁă(ASEAN)ăđ căthànhăl păb iăn măqu căgiaăInđônêxia,ăMư Lai, Thái Lan, Xingậgaậpo, Philippin vào: Ch n câu tr l i A: Tháng n m 1967, t i B ng C c B: Tháng n m 1976, t i Manila C: Tháng n m 1967, t i Xing–ga–po D: Tháng n m 1976, t i Kuala – Lumpur Câu: 36 Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t 41 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH PhongătràoăC nă↑ ngă(1885ă- 18λ6)ădi năraăkh păbaămi năTrungă- Nam - B că↑i tăNam.ăL că l ngănàoălưnhăđ oăphongătràoănày? Ch n câu tr l i A: Công nhân B: Nông dân C: T s n D: S phu yêu n c Câu: 37 Hàngăhóaăcóănh ngăthu cătínhănàoăd Ch n câu tr l i iăđây? A: Giá tr s d ng giá c hàng hóa B: Giá tr giá c s n xu t C: Giá tr giá tr trao đ i D: Giá tr s d ng giá tr c a hàng hóa Câu: 38 Quáătrìnhănàoăsauăđâyăđưăt oăchoăđ tăFeralítăcóămàuăđ ăvàng? Ch n câu tr l i A: Khai thác s d ng đ t m c c a ng i B: R a trôi m nh ch t Baz C: Tích t m nh ch t Fe 2O Al 2O D: Phong hóa m nh lo i đá m Câu: 39 Cu căcáchăm ngămangămàuăs căt ăs năcu iăth ăk ă↓I↓ăđưăđ aăqu căgiaănàoă ăchâuăÁăphátătri nă thành n căđ ăqu căch ăngh aăvàoăđ uăth ăk ă↓↓? Ch n câu tr l i A: Trung Qu c B: Nh t B n C: Thái Lan D: n Câu: 40 BàăHi păd ngăxeăđ pă ăhèăph ănh ngăquênămangătúiăxáchăvàoănhà.ăQuayătr ăraăkhôngăth yătúiăxáchă đâu,ăbàăHi păho ngăh tăvìătrong túiăcóăh nă1ătri uăđ ngăvàăm tăchi căđi nătho iădiăđ ng.ăBàăHi pă nghiăchoăToánă(13ătu i)ăl yătr măvìăToánăđangăch iă ăg năđó.ăBàăHi păđòiăvàoăkhámănhàăToán.ăM că dùăToánăkhôngăđ ngăýăsongăbàăHi păv năxôngăvàoănhàăl căsoát.ăHànhăviăc aăbàăHi păđưăviăph mă quy nănàoăsauăđây? Ch n câu tr l i Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t 42 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH A: Quy n đ c pháp lu t b o h v danh d nhân ph m B: Quy n b t kh xâm ph m v ch c a công dân C: Quy n đ c pháp lu t b o h v tính m ng, s c kh e D: Quy n đ c đ m b o an toàn bí m t riêng t B n quy năđ thi m u thu că HăQu c Gia Hà N i Trang t v n n sinh đ i h c 2015 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH, c p nh t thông tin nhanh nh t kèm theo phân tích, đánh giá giúp thí sinh hi u, n m đ c thông tin ng th i https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH c ng trang t v n mùa thi, t v n h ng nghi p, đ ng hành s t mùa thi 2015 M i th c m c c a h c sinh s đ c ph n h i vòng 24h b i t v n viên có chuyên môn kinh nghi m lâu n m l nh v c t v n n sinh https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH hoàn toàn phi l i nhu n, t t c h c sinh thân yêu Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân tích nhanh nh t 43 [...]... đúng A: Ong, b m và châu ch u B: Gián, ru i và châu ch u C: Ru i, ong và b m D: Gián, cào cào và châu ch u Câu: 16 ChoămăgamăFeăph nă ngăv iă200ămlădungăd chăch aăHNO3 0,06M và H2SO4 0,3Măth yăcònăl i gamăkimălo iăch aătanăh t.ăK tăqu ăthuăđ cădungăd chăAăch aăm tămu iăduyănh tăvàăh năh păkhíă NO và H2. Giá tr ăc aămălàμ Ch n 1 câu tr l i đúng Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh... /c m t SAI v ng pháp, ng ngh a, lô-gích, phong cách… Ngoài vi căgi i thi u tiêuăchu nătuy năd ng,ăđi uăki nălàmăvi c t iă uănh t, công ty cònăt ăv n,ăđ nhă h ngărõăràngăchoă ngăviênăđ ăh b căvàoăngh và nhanh chóng thành công Ch n 1 câu tr l i đúng A: còn t v n B: b c vào ngh C: vi c gi i thi u D: t i u nh t Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t 23 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH... vào ch tr ng trong câu d i đây: Cácănhânăv tătrongătácăph măv năch ngănhi uăkhiăđ iătho iăv iănhauăb ngăng năng ănh ngăth tă raăh ăch ălàănh ngầầầầầầầầăchoăt ăt ngăngh ăthu tăc aătácăgi ,ăc năng iăti pănh nă ầầầầầầầầăcácăt ăt ngă yăchínhălàăđ căgi Ch n 1 câu tr l i đúng Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t 21 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH A:... v i C2H5OH/H2SO4 đ c C: Ph n ng v i dung d ch HCl D: Ph n ng v i dung d ch NaOH Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t 30 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH Câu: 29 Cácănhàăkhoaăh căphátăhi năr ngăkhiătínhătu iăc aăcác thi năth chăr iăvàoăTráiăđ tăthì giá tr ăthuă đ căg nănh ăgi ngănhau.ăNg iătaătinăr ngăcácăv tăth ătrongăh ăM tătr iă(baoăg măc ăM... n Câu: 18 Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t 15 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH Ch n t /c m t thích h p nh t đ đi n vào ch tr ng trong câu d i đây: ↑ ăngh ăthu t,ăv năh căt ăth iăkìăđ uăth ăk ă↓↓ăđ năCáchăm ngăthángăTám 1λ45ăđưăđ tăđ că nh ngăầầầầầầầăh tăs cătoăl n,ăg năli năv iăk tăqu ăầầầầầầầăv ăth ălo iăvàăng năng Ch n 1 câu tr l i đúng... thành tích – cách m ng B: giá tr – khác bi t C: thành công – to l n D: thành t u – cách tân Câu: 19 Ch n t /c m t thích h p nh t đ đi n vào ch tr ng trong câu d i đây: NamăCaoălàănhàăv năhi năth căl n,ănhàăầầầầầầầầầăch ăngh aăl n,ăcóăđóngăgópăquană tr ngăđ iăv iăquáătrìnhăầầầầầầầầầătruy năng năvàăti uăthuy tă↑i tăNamăn aăđ uăth ăk ă XX Ch n 1 câu tr l i đúng A: nhân v n – thi v hóa B: nhân ái – cá... gen c a tr trong nghiên c u là gen đã bi n d D: Có s tác đ ng c a môi tr ng đ n trí thông minh c a tr Câu: 22.3 Theoăđo nătrích,ăch ăs ăIQăc aăconăng iăch uătácăđ ngăc aănh ngăy uăt ănào? Ch n 1 câu tr l i đúng A: H s di truy n và vitamin Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t 17 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH B: i u ki n môi tr ng và ch đ dinh d... đây đ c tính đi m t Câu: 8.1 Âmăh ngăc aăđo năth ătrênălàăgì? Ch n 1 câu tr l i đúng ng ng v i m t câu h i trong ph n thi A: Bi ai B: Bi th ng C: Bi l y D: Bi tráng Câu: 8.2 Hìnhăt ngăng iălínhăTâyăTi năđ Ch n 1 câu tr l i đúng căth ăhi nănhi uănh tăv iăv ăđ pănào? Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t 12 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH A: Ngang... ngôn đ c l p làăầầầầầầầầầăl chăs ătuyênăb ătr căqu cădân,ăđ ngăbàoăvàăth ăgi iă v ăvi căch măd tăch ăđ ăth cădân,ăphongăki nă ăn căta, đánh d uăk ănguyênăđ căl p,ăt ădoăc aă n că↑i tăNamăm i Ch n 1 câu tr l i đúng A: v n t B: v n ki n C: v n phong Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t 13 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH D: v n b n Câu: 10 Xác đ nh... i = I0 D: i = Câu: 12 I0 Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin tuy n sinh kèm phân tích nhanh nh t 26 https://www.facebook.com/TuvanTuyensinhDH M tăsóngăngangătruy nătrênăm tăs iădâyăđànăh iăv iăt căđ ăsóngălàă4ăm/s.ăNg iătaăth yăhaiăđi mă cáchănhauăm tăđo nă50ăcmătrênădâyăluônăluônădaoăđ ngăl chăphaănhauăm tăgócă làăs ănguyên.ăT năs ăsóngăfăcó giá tr ătrongăkho ngăt ă10,5ăHzăđ nă17,5ăHzălàμ ... Hàngăhóaăcóănh ngăthu cătínhănàoăd Ch n câu tr l i iăđây? A: Giá tr s d ng giá c hàng hóa B: Giá tr giá c s n xu t C: Giá tr giá tr trao đ i D: Giá tr s d ng giá tr c a hàng hóa Câu: 38 Quáătrìnhănàoăsauăđâyăđưăt... hi p qu c Câu: 31 Y uăt ănàoăquy tăđ nh giá c ăc aăhàngăhóa? Ch n câu tr l i A: Giá tr s d ng c a hàng hóa B: Giá tr c a hàng hóa Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân... năl tălàătrungăđi măc aăcácăc nh AA’, BC CD Thi tădi năt oăb iăm tăph ngă(MNK)ăv iăhìnhăh pălàμ Ch n câu tr l i A: L c giác B: T giác C: Tam giác D: Ng giác Câu 40 Ph ngătrình Ch n câu tr l i cóănghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi mẫu cấu trúc đề thi đánh giá năng lực ĐHQGHN 2015, Đề thi mẫu cấu trúc đề thi đánh giá năng lực ĐHQGHN 2015,

Từ khóa liên quan