0

bảng vần lớp 1

4 28,371 741
  • bảng vần  lớp 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2015, 10:03

Trờng Tiểu học bảng tổng hợp âm vần ? t s u ă đ b ê d a â x e v c y g r ~ h th Họ tên Nguyễn Đức Thái Lớp i k l m n o nh kh gh ng ngh tr ô gi p q ph qu ch ia, ua, a, oi, ai, ôi, ơi, ui, i,uôi, ơi, ay, ây eo, ao, au, âu, iu, êu, iêu, yêu, u, ơu on, an, ăn, ân, ôn, ơn, en, ên, in, un, iên, yên, uôn, ơn ong, ông, ăng, ang, âng, ung, ng, eng, iêng, uông, ơng,anh, inh, ênh om, am, ăm, âm ôm ,ơm, em im, um, iêm, yêm,uôm, ơm ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, it, êt, ut, t, iêt, uôt, ơt oc, ac, âc, ăc, uc, c, ôc, uôc, iêc, ơc, ach, ich, êch op, ap, ăp âp, ôp, ơp, ep, êp, ip, up, iêp, ơp oa,oe, oai, oay, oan, oăn, oang, oăng, oanh, oach, oat, oăt uê, uy, uơ, uya, uân, uyên, uât, uyêt, uych, uynh bảng cộng trừ phạm vi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2+1=3 1+2=3 3+1=4 1+3=4 2+2=4 4+1=5 1+4=5 3+2=5 2+3=5 3-1=2 3-2=1 = 1= 43=1 54=1 42=2 52=3 53=2 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+3=6 6+1=7 1+6=7 5+2=7 2+5=7 4+3=7 3+4=7 7+1=8 1+7=8 6+2=8 2+6=8 5+3=8 3+5=8 4+4=8 8+1=9 1+8=9 7+2=9 2+7=9 6+3=9 3+6=9 5+4=9 4+5=9 61= 65=1 62=4 64=2 63=3 71=6 76=1 72=5 75=2 73=4 74=3 81=7 87=1 82=6 86=2 83=5 85=3 84=4 91=8 98=1 92=7 97=2 93=6 96=3 94=5 95=4 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = Trờng Tiểu học Di Trạch bảng tổng hợp âm vần ? t s oi eo ăn âng ăm at oc op oe u ă đ ao ôn ong âm ăt ac ap oai b ê ua au ơn ung ôm ât uc ăp oay d a â x ay âu en ng ơm ôt c âp oan uơ e v ây iu ên eng em ot ôc ôp oăn c y g r ui in iêng êm et ăc ep oang ~ h th Họ tên : Nhuyn Th Mai Lớp 1B i k l m n o nh kh gh ng ngh tr ia iêu iên uông im êt âc êp oăng a yêu yên ơng um ut uôc ip oanh uya uân uyên uât ôi, ơu uôn anh iêm t iêc up oac u ơn inh yêm it ơc ơp oat ô gi p q ph qu ch on ang ênh uôm iêt ach iêp oăt h uyêt uynh uych Chú ý:- Phụ huynh thờng xuyên hớng dẫn luyện đọc theo bảng i, an ông om ơm uôt ich ơp uê uôi ân ăng am ot ơt êch oa uy Ghép âm học với vần thêm dấu để tạo nhiều tiếng ... 96=3 94=5 95=4 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = Trờng Tiểu học Di Trạch bảng tổng hợp âm vần ? t s oi eo.. .bảng cộng trừ phạm vi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 +1= 3 1+ 2=3 3 +1= 4 1+ 3=4 2+2=4 4 +1= 5 1+ 4=5 3+2=5 2+3=5 3 -1= 2 3-2 =1 = 1= 43 =1 54 =1 42=2 52=3 53=2 5 +1= 6 1+ 5=6 4+2=6 2+4=6 3+3=6 6 +1= 7 1+ 6=7... 3+4=7 7 +1= 8 1+ 7=8 6+2=8 2+6=8 5+3=8 3+5=8 4+4=8 8 +1= 9 1+ 8=9 7+2=9 2+7=9 6+3=9 3+6=9 5+4=9 4+5=9 61= 65 =1 62=4 64=2 63=3 71= 6 76 =1 72=5 75=2 73=4 74=3 81= 7 87 =1 82=6 86=2 83=5 85=3 84=4 91= 8 98 =1 92=7
- Xem thêm -

Xem thêm: bảng vần lớp 1, bảng vần lớp 1, bảng vần lớp 1