0

Giới thiệu một vài nét về vua Lê Thánh Tông – vị Tao Đàn đô nguyên súy

1 562 0
  • Giới thiệu một vài nét về vua Lê Thánh Tông – vị Tao Đàn đô nguyên súy

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2015, 23:07

Là vua thứ 5 triều Lê. Sinh năm 1442 va mất năm 1497. Lê Thánh Tông ở ngôi 38 năm đặt niên hiệu là Quang Thuận (1460-1469) va Hồng Đức (1470-1497). Là vua thứ 5 triều Lê. Sinh năm 1442 va mất năm 1497. Lê Thánh Tông ở ngôi 38 năm đặt niên hiệu là Quang Thuận (1460-1469) va Hồng Đức (1470-1497). Các sĩ giả xưa nay đều ca ngợi vua Lê Thánh Tông là một người thông minh, chăm học. tinh thông kinh sử, thi ca, nhạc họa; là một bậc thánh đế "tư trời cao siêu, anh minh quyết đoán, có hùng tài đại lược". Thời đại Hồng Đức là thời đại hoàng kim của Đại Việt: được mùa liên tiếp, tram họ ấm no, cùng âu ca thái bình. Bộ luật Hồng Đức, bộ Đại Việt sử kí toàn thư, Hồng Đức quốc âm thi tập v.v… là thành tựu rực rỡ của triều đại Lê Thánh Tông Lê Thánh Tông đã sáng lập hội Tao Đàn, gồm có 28 văn thần ( gọi là nhị thập bát tú ) do vua đứng đầu gọi là Tao Đàn đô nguyên súy. Hội Tao Đàn tổ chức nhiều cuộc xướng họa ngâm vịnh, để lại nhiều tập thơ, tiêu biểu nhất là : Hồng Đức quốc âm thi tập. Riêng vua Lê Thánh Tông để lại nhiều thơ chữ Hán và chữ Nôm, góp phần phát triển nền thi ca dân tộc và nền văn hiến Đại Việt. Trong bài thơ Tự thuật, Lê Thánh Tông có viết: Trống dời canh còn đọc sách Chiêng xế bóng chửa thôi chầu. Vũ Quỳnh (1453-1516) vị Tiến sĩ đời Hồng Đức ca ngợi Lê Thánh Tông là một bậc thánh đế: Thiên tự cao siêu, anh minh quyết đoán, hùng tại đại lược. Trích: Loigiaihay.com Là vua thứ 5 triều Lê. Sinh năm 1442 va mất năm 1497. Lê ThánhTông ở ngôi 38 năm đặt niên hiệu là Quang Thuận (1460-1469) vaHồng Đức (1470-1497).Là vua thứ 5 triều Lê. Sinh năm 1442 va mất năm 1497. Lê Thánh Tông ở ngôi 38 năm đặt niên hiệu làQuang Thuận (1460-1469) va Hồng Đức (1470-1497).Các sĩ giả xưa nay đều ca ngợi vua Lê Thánh Tông là một người thông minh, chăm học. tinh thông kinhsử, thi ca, nhạc họa; là một bậc thánh đế "tư trời cao siêu, anh minh quyết đoán, có hùng tài đại lược".Thời đại Hồng Đức là thời đại hoàng kim của Đại Việt: được mùa liên tiếp, tram họ ấm no, cùng âu cathái bình. Bộ luật Hồng Đức, bộ Đại Việt sử kí toàn thư, Hồng Đức quốc âm thi tập v.v… là thành tựu rựcrỡ của triều đại Lê Thánh TôngLê Thánh Tông đã sáng lập hội Tao Đàn, gồm có 28 văn thần ( gọi là nhị thập bát tú ) do vua đứng đầugọi là Tao Đàn đô nguyên súy. Hội Tao Đàn tổ chức nhiều cuộc xướng họa ngâm vịnh, để lại nhiều tậpthơ, tiêu biểu nhất là : Hồng Đức quốc âm thi tập. Riêng vua Lê Thánh Tông để lại nhiều thơ chữ Hán vàchữ Nôm, góp phần phát triển nền thi ca dân tộc và nền văn hiến Đại Việt.Trong bài thơ Tự thuật, Lê Thánh Tông có viết:Trống dời canh còn đọc sáchChiêng xế bóng chửa thôi chầu.Vũ Quỳnh (1453-1516) vị Tiến sĩ đời Hồng Đức ca ngợi Lê Thánh Tông là một bậc thánh đế: Thiên tựcao siêu, anh minh quyết đoán, hùng tại đại lược.Trích: Loigiaihay.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu một vài nét về vua Lê Thánh Tông – vị Tao Đàn đô nguyên súy, Giới thiệu một vài nét về vua Lê Thánh Tông – vị Tao Đàn đô nguyên súy, Giới thiệu một vài nét về vua Lê Thánh Tông – vị Tao Đàn đô nguyên súy

Từ khóa liên quan