CHUYÊN ĐỀ NGỮ ÂM TIẾNG ANH (Tập 1 và 2)

42 2.4K 4
CHUYÊN ĐỀ NGỮ ÂM TIẾNG ANH (Tập 1 và 2)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) Exercise 1: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: A. occurrence B. preference C. particular D. spectator Question 2: A. pioneer B. principle C. architect D. military Question 3: A. utterance B. performance C. attendance D. reluctance Question 4: A. terrorist B. terrific C. librarian D. respectable Question 5: A. achievement B. ferocious C. adventure D. orient Question 6: A. abduction B. ablaze C. abnormal D. absolutely Question 7: A. abbreviate B. abandon C. abdication D. abscond Question 8: A. abnormality B. abstention C. abortive D. inferior Question 9: A. brotherhood B. cluster C. alimony D. enquiry Question 10: A. enterprise B. differentiate C. diabetes D. diagnosis Exercise 2: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: A. opposite B. inclination C. kilometer D. sportsmanship Question 2: A. accidental B. instrumental C. amusement D. souvenir Question 3: A. contestant B. anchor C. interview D. satellite Question 4: A. anguish B. contender C. continent D. edifice Question 5: A. holdall B. ancestor C. idiomatic D. tragedy Question 6: A. homophone B. homicidal C. organism D. homesick Question 7: A. contrary B. momentary C. capitalism D. departure Question 8: A. analogy B. ancestry C. ambulance D. furniture Question 9: A. auspicious B. religious C. hazardous D. monotonous Question 10: A. conscientious B. continuous C. horrendous D. malicious Exercise 3: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: A. incubate B. atmosphere C. indicator D. employment Question 2: A. anxiety B. luxurious C. humorous D. contaminate Question 3: A. volunteer B. absentee C. referee D. reindeer Question 4: A. protection B. kayak C. beautician D. encourage Question 5: A. bearable B. assault C. atrocious D. assortment Question 6: A. tentative B. visionary C. inherent D. vocalist Question 7: A. repetition B. entertainment C. temperamental D. superior Question 8: A. audience B. exceed C. convincingly D. assure Question 9: A. vindictive B. virtual C. numerous D. average Question 10: A. vociferous B. information C. residential D. cosmopolitan Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 Exercise 4: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: A. cultural B. vinegar C. unlike D. accent Question 2: A. theory B. government C.inaugurate D. smoothly Question 3: A. advanced B. scrupulous C.senseless D. scurry Question 4: A. tolerant B. acknowledgement C.reversible D. pronounce Question 5: A. environment B. retirement C.inhabitant D. waterproof Question 6: A. punitive B. proportional C.diversity D. prohibitive Question 7: A. tremendous B. productive C.circumstance D. conference Question 8: A. obliteration B. proximity C.economist D. eruption Question 9: A. wildlife B. probation C.prodigious D. interior Question 10: A. availability B. disorganized C.capacity D. gymnastics Exercise 5: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: A. discretion B. watercolor C. flexible D. astronaut Question 2: A. resourceful B. laboratory C.magazine D. habitual Question 3: A. subsequent B. reproach C.piano D. marine Question 4: A. prevailing B. procedure C.chairman D. humanity Question 5: A. positive B. negative C.pseudonym D. alteration Question 6: A. rumble B. reservoir C.shapeless D.propaganda Question 7: A. salvation B. behavior C.composed D. friendship Question 8: A. primrose B. predominant C.precision D. example Question 9: A. laborious B. preliminary C.encouragement D.pregnancy Question 10: A. premium B. preoccupy C.preparatory D. republic Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 ĐÁP ÁN Exercise 1: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: B occurrence /əˈkʌrəns/ (n): (từ tận “ence”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) preference / ˈprefrəns/ (n): ưu đãi, ưu tiên particular / pəˈtɪkjələ(r)/ (adj): cụ thể, chi tiết (từ tận “ular”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) spectator /spekˈteɪtə(r)/ (n): khán giả, người xem Question 2: A. A pioneer /ˌpaɪəˈnɪə(r)/ (n): người tiên phong (từ tận “ee”, trọng âm rơi vào âm tiết đó) principle /ˈprɪnsəpl/ (n): nguyên lí, nguyên tắc, nguồn gốc architect /ˈɑːkɪtekt/ (n): kiến trúc sư (danh từ có âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu) military /ˈmɪlətri/ (n): quân đội, (adj): thuộc quân đội Question 3: A utterance /ˈʌtərəns /(n): lời nói (ngoại lệ đuôi “ance”) performance /pəˈfɔːməns / (n): biểu diễn, trình diễn (từ tận “ance”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) attendance /əˈtendəns/ (n): tham gia (từ tận “ance”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) reluctance /rɪˈlʌktəns / (n): bất đắc dĩ, miễn cưỡng (từ tận “ance”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 4: A terrorist /ˈterərɪst / (n): kẻ khủng bố terrific /təˈrɪfɪk/ (adj): kinh tởm, khủng khiếp (từ tận “ic”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) librarian /laɪˈbreəriən / (n): người thủ thư (từ tận “ian”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) respectable /rɪˈspektəbl/ (adj): tôn trọng (hậu tố “able” không thay đổi trọng âm từ) Question 5: D achievement /əˈtʃiːvmənt/ (n): thành tựu, thành tích (hậu tố „ment‟ không làm thay đổi trọng âm) ferocious /fəˈrəʊʃəs/ (adj): tợn, ác, dã man (từ tận “ious”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) adventure /ədˈventʃə(r)/ (n): chuyến thám hiểm (từ tận “ure”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) orient /ˈɔːriənt/ (n): phương Đông Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 Question 6: D abduction /æbˈdʌkʃn/ (n): bắt cóc (từ tận “ion”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) ablaze /əˈbleɪz/ (adj): rực cháy, sáng chói lói, rừng rực abnormal /æbˈnɔːml/ (adj): không bình thường (từ tận “al”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) absolutely /ˈæbsəluːtli/ (adv): hoàn toàn gọn (từ tận “ute”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang – hậu tố „ly‟ không thay đổi trọng âm) Question 7: C abbreviate /əˈbriːvieɪt/ (v): viết tắt, rút ngắn gọn (từ tận “ate”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) abandon /əˈbændən/ (v): bỏ rơi, ruồng bỏ abdication /ˌæbdɪˈkeɪʃn/ (n): thoái vị (từ tận “ion”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) abscond /əbˈskɒnd / (v): bỏ trốn, trốn tránh pháp luật (động từ âm tiết, trọng âm thườn rơi vào âm tiết 2) Question 8: A abnormality /ˌæbnɔːˈmæləti/ (n): bất bình thường (từ tận “ity”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) abstention /əbˈstenʃn/ (n): kiêng, không tham gia bỏ phiếu (từ tận “ion”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) abortive /əˈbɔːtɪv/ (adj): đẻ non, chết yểu (từ tận “ive”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) inferior / ɪnˈfɪəriə(r)/ (adj): dưới, thấp (từ tận “ior”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 9: D brotherhood /ˈbrʌðəhʊd/ (n): tình an hem cluster /ˈklʌstə(r)/(n): đám, cụm, bó, đàn, bầy (danh từ có âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết đầu) alimony /ˈælɪməni / (n): cấp dưỡng, cho ăn enquiry /ɪnˈkwaɪəri/ (n): yêu cầu, vấn tin Question 10: A enterprise / ˈentəpraɪz / (n): xí nghiệp, tổ chức kinh doanh (từ tận “ise”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang differentiate /ˌdɪfəˈrenʃieɪt/ (v): phân biệt, khu biệt (từ tận “ate”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang diabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz / (n): bệnh đái tháo đường diagnosis / ˌdaɪəɡˈnəʊsiːz/ (n): chuẩn đoán, phép chuẩn đoán (từ tận “is”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 Exercise 2: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: B opposite /ˈɒpəzɪt/ (adj): đối lập, trái ngược, đối diện (từ tận “ite”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) inclination /ˌɪnklɪˈneɪʃn / (n): nghiêng, cúi, độ nghiêng (từ tận “ion”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) kilometer /ˈkɪləmiːtə(r)/ (n): ki lô mét sportsmanship / ˈspɔːtsmənʃɪp/ (n): tinh thần thể thao (danh từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu) Question 2: C accidental /ˌæksɪˈdentl/ (adj): tình cờ, ngẫu nhiên (từ tận “al”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) instrumental /ˌɪnstrəˈmentl / (adj): thuộc công cụ, thuộc dụng cụ (từ tận “al”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) amusement /əˈmjuːzmənt/ (n): vui chơi, giải trí (hậu tố „ment‟ không làm thay đổi trọng âm) souvenir /ˌsuːvəˈnɪə(r)/ (n): quà lưu niệm Question 3: A contestant / kənˈtestənt/ (n): người dự thi, thí sinh (từ tận “ant”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) anchor / ˈæŋkə(r)/ (n): mỏ neo (danh từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu) interview / ˈɪntəvjuː/ (n): vấn (danh từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu) satellite /ˈsætəlaɪt/ (n): vệ tinh (từ tận “ite”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) Question 4: B anguish /ˈæŋɡwɪʃ/ (n): nỗi đau đớn, nỗi thống khổ (danh từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu) contender /kənˈtendə(r)/ (n): đối thủ, địch thủ continent /ˈkɒntɪnənt/ (n): lục địa (danh từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu) edifice /ˈedɪfɪs/ (n): dinh thự, tòa nhà lớn (danh từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu) Question 5: C holdall /ˈhəʊldɔːl/ (n): hộp đựng đồ nghề (danh từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu) ancestor /ˈænsestə(r)/ (n): ông bà tổ tiên (danh từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 idiomatic /ɪdiəˈmætɪk/ (adj): thuộc thành ngữ, có tính chất thành ngữ (từ tận “ic”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) tragedy /ˈtrædʒədi/ (n): bi kịch (từ tận “y”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) Question 6: B homophone / ˈhɒməfəʊn/ (n): từ đồng âm homicidal / ˌhɒmɪˈsaɪdl/ (adj): giết người (tội…) (từ tận “al”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) organism / ˈɔːɡənɪzəm/ (n): sinh vật, quan homesick /ˈhəʊmsɪk/ (adj): nhớ nhà (danh từ ghép danh từ có trọng âm rơi vào danh từ đứng đầu) Question 7: D contrary / ˈkɒntrəri/ (adj): đối lập, trái ngược (từ tận “y”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) momentary / ˈməʊməntri/ (adj): chốc lát, thời, tạm thời, thoáng qua capitalism / ˈkæpɪtəlɪzəm/ (n): chủ nghĩa tư departure / dɪˈpɑːtʃə(r)/ (n): khởi hành (từ tận “ure”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) Question 8: A analogy /əˈnælədʒi / (n): tương tự, giống (từ tận “logy”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) ancestry /ˈænsestri/ (n): tổ tiên, tông môn (từ tận “y”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) ambulance /ˈæmbjələns/ (n): xe cứu thương furniture /ˈfɜːnɪtʃə(r)/ (n): đồ nội thất Question 9: C auspicious /ɔːˈspɪʃəs/ (adj): thuận lợi, có điềm tốt lành (từ tận “ious”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) religious /rɪˈlɪdʒəs/ (adj): thuộc tôn giáo (từ tận “ious”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 hazardous /ˈhæzədəs / (adj): nguy hiểm (từ tận “ous”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) monotonous /məˈnɒtənəs / (adj): đơn điệu, tẻ nhạt hiểm (từ tận “ous”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) Question 10: A conscientious /ˌkɒnʃiˈenʃəs/ (adj): có lương tâm, tận tâm, chu đáo (từ tận “ious”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) continuous /kənˈtɪnjuəs / (adj): liên tục, không ngừng nghỉ (từ tận “uous”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) horrendous /hɒˈrendəs / (adj): kinh khủng, khủng khiếp (ngoại lệ đuôi „ous‟) malicious /məˈlɪʃəs / (adj): hiểm độc, có ác tâm (từ tận “ious”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Exercise 3: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: D incubate /ˈɪŋkjubeɪt/ (v): ấp (trứng), nuôi (trẻ sơ sinh lồng ấp) (từ tận “ate”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) atmosphere /ˈætməsfɪə(r)/ (n): bầu khí indicator /ˈɪndɪkeɪtə(r)/ (n): người dẫn, cho biết employment /ɪmˈplɔɪmənt / (n): có việc làm, tình trạng việc làm (hậu tố „ment‟ không thay đổi trọng âm) Question 2: C anxiety /æŋˈzaɪəti/ (n): băn khoăn, lo lắng (từ tận “y”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) luxurious /lʌɡˈʒʊəriəs/ (adj): xa xỉ, xa hoa (từ tận “ious”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) humorous /ˈhjuːmərəs/ (adj): hài hước (từ tận “ous”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) contaminate /kənˈtæmɪneɪt/ (v): làm ô nhiễm (từ tận “ate”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) Question 3: Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 D volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/ (n): tình nguyện viên (từ có vần „eer‟ có trọng âm rơi vào nó) absentee /ˌæbsənˈtiː/ (n): người vắng mặt (từ có vần „ee‟ có trọng âm rơi vào nó) referee /ˌrefəˈriː/ (n): trọng tài (từ có vần „ee‟ có trọng âm rơi vào nó) reindeer /ˈreɪndɪə(r)/ (n): tuần lộc (ngoại lệ) Question 4: B protection /prəˈtekʃn/ (n): bảo vệ (từ tận “ion”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) kayak /ˈkaɪæk/ (n): thuyền kayak (danh từ âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu) beautician /bjuːˈtɪʃn/ (n): người chủ mĩ viện (từ tận “ian”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/ (v): khuyến khích Question 5: A bearable /ˈbeərəbl/ (adj): chịu đựng (hậu tố „able‟) assault /əˈsɔːlt/ (n): công, đột kích atrocious /əˈtrəʊʃəs/ (adj): bạo, tàn bạo (từ tận “ious”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) assortment /əˈsɔːtmənt / (n): xếp, phân loại (hậu tố „ment‟) Question 6: C tentative /ˈtentətɪv/ (adj): ngập ngừng, thăm dò, không dứt khoát visionary /ˈvɪʒənri / (adj): hư ảo, tưởng tượng (từ tận “y”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) inherent /ɪnˈhɪərənt/ (adj): vốn có, cố hữu (từ tận “ent”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) vocalist /ˈvəʊkəlɪst/ (n): ca sĩ, người hát Question 7: D repetition /ˌrepəˈtɪʃn/ (n): nhắc lại (từ tận “ion”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/ (n): giải trí (hậu tố „ment‟) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 temperamental /ˌtemprəˈmentl/ (adj): thất thường, hay thay đổi, không bình tĩnh (từ tận “al”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) superior /suːˈpɪəriə(r)/ (adj): cao cấp (từ tận “ior”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 8: A audience /ˈɔːdiəns/ (n): khán giả (danh từ âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu) exceed /ɪkˈsiːd/ (v): vượt (động từ âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết sau) convincingly /kənˈvɪnsɪŋli/ (adv): cách thuyết phục assure /əˈʃʊə(r)/ (v): quyết, đảm bảo (động từ âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết sau) Question 9: A vindictive /vɪnˈdɪktɪv/ (adj): thù hận, không khoan dung (từ tận “ive”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) virtual /ˈvɜːtʃuəl/ (adj): thực sự, thức, ảo (vật lí) (tính từ âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu) numerous /ˈnjuːmərəs/ (adj): nhiều (từ tận “ous”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) average /ˈævərɪdʒ/ (adj): trung bình Question 10: A vociferous /vəˈsɪfərəs/ (adj): om sòm, to tiếng, ầm ĩ (từ tận “ous”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/ (n): thông tin (từ tận “ion”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) residential /ˌrezɪˈdenʃl / (adj): thuộc khu dân cư (từ tận “ial”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) cosmopolitan /ˌkɒzməˈpɒlɪtən/ (adj): thuộc toàn giới Exercise 4: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: C cultural /ˈkʌltʃərəl/ (adj): thuộc văn hóa vinegar /ˈvɪnɪɡə(r)/ (n): dấm táo Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 preconceived /ˌpriːkənˈsiːvd/ (adj): thuộc nhận thức trước predator /ˈpredətə(r)/ (n): động vật ăn thịt Question 2: C theory /ˈθɪəri/ (n): luận điểm, lí luận (danh từ âm tiết) government /ˈɡʌvənmənt/ (n): phủ (hậu tố „ment‟) inaugurate /ɪˈnɔːɡjəreɪt/ (v): khánh thành, mở đầu, khai mạc (từ tận “ate”, trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) smoothly /ˈsmuːðli / (adv): cách trôi chảy Question 3: A advanced /ədˈvɑːnst/ (adj): tiến scrupulous /ˈskruːpjələs/ (adj): cẩn thận, tỉ mỉ (từ tận “uous”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) senseless /ˈsensləs/ (adj): bất tỉnh, cảm giác scurry /ˈskʌri/ (v): chạy gấp, chạy nhốn nháo Question 4: A tolerant / ˈtɒlərənt / (adj): chịu đựng, tha thứ (ngoại lệ „ant‟) acknowledgement / əkˈnɒlɪdʒmənt / (n): lời cảm ơn reversible / rɪˈvɜːsəbl / (adj): đảo lộn pronounce /prəˈnaʊns/ (v): phát âm/ tuyên bố (động từ có âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết 2) Question 5: D environment / ɪnˈvaɪrənmənt/ (n): môi trường retirement / rɪˈtaɪəmənt / (n): hưu inhabitant / ɪnˈhæbɪtənt / (n): dân cư, người cư trú (ngoại lệ „ant‟) waterproof / ˈwɔːtəpruːf / (adj): không thấm nước (danh từ ghép danh từ có trọng âm rơi vào danh từ đầu) Question 6: Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 10 historic /hɪˈstɒrɪk / (adj): mang tính lịch sử (từ tận “ic” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) NOTE: Các em viết điều cần ghi nhớ vào nhé! …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Hãy theo dõi fanpage “Tự Học Đột Phá Tiếng Anh” Megabook để nhận thật nhiều tài liệu luyện TA thi THPT 2016 ^^ Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 27 Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 2) Exercise 6: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: A. prejudice B. surrounding C. embarrassment D. preposterous Question 2: A. cardigan B. contribute C. demolish D. clairvoyant Question 3: A. precocious B. predictable C. disobedient D. Decentralize Question 4: A. modernize B. significantly C. historical D. abundant Question 5: A. shepherd B. indulgent C. evaporate D. industrial Question 6: A. destruction B. estimate C. requirement D. extremely Question 7: A. degenerate B. euphemism C. default D. corrective Question 8: A. independence B. conceivable C. politician D. immortality Question 9: A. comprehensive B. television C. inconceivable D. revolution Question 10: A. minority B. depressed C. composure D. habitation Exercise 7: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: A. contemplate B. ordinate C. compulsive D. consulate Question 2: A. arrangement B. collective C. intimate D. distinguish Question 3: A. optimism B. cultivate C. injustice D. terminate Question 4: A. compartment B. compulsory C. compromise D. commitment Question 5: A. primitive B. compatible C. commotion D. grotesque Question 6: A. accumulate B. accomplish C. acupuncture D. accordance Question 7: A. dependence B. comparatively C. deciduous D. horoscope Question 8: A. ejaculate B. disturbance C. divulge D. intervene Question 9: A. astronomy B. amateur C. dinosaur D. sonorous Question 10: A. divorcee B. italics C. themselves D. maternity Exercise 8: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: A. concession B. condolence C. glacier D. deficiency Question 2: A. reversion B. suspicious C. surreal D. bartender Question 3: A. etiquette B. signify C. privileged D. connoisseur Question 4: A. redundant B. reluctant C. competitive D. microscopic Question 5: A. internal B. facility C. complicated D. informative Question 6: A. connotation B. administration C. Portuguese D. individuals Question 7: A. socialize B. tendency C. questionable D. strategic Question 8: A. geography B. impersonal C. acquaintance D. overestimate Question 9: A. launderette B. discipline C. affectionate D. commodity Question 10: A. leadership B. excessive C. justify D. luxury Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 2) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 Exercise 9: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: A. meandering B. intrinsic C. trustworthy D. appliance Question 2: A. dreadful B. earthquake C. catastrophe D. nourishing Question 3: A. uncovering B. volcanic C. locksmith D. collapse Question 4: A. locomotive B. conjure C. inadvertent D. fundamental Question 5: A. citizenship B. confirm C. uranium D. metallic Question 6: A. immoral B. apparent C. interfere D. machinery Question 7: A. discriminate B. domestic C. deliberate D. dormitory Question 8: A. element B. elegant C. elevate D. evacuate Question 9: A. supremacy B. literature C. temperate D. delicacy Question 10: A. laborious B. exaggerate C. experiment D. geological Exercise 10: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: A. euthanasia B. attitude C. everlasting D. etymology Question 2: A. proverbial B. advantageous C. magnificent D. explanatory Question 3: A. expansion B. constructed C. extraction D. drugstore Question 4: A. commercial B. convertible C. validity D. innocent Question 5: A. ceremony B. extrovert C. eyewitness D. extravagant Question 6: A. magnetic B. substitute C. exuberant D. phenomenon Question 7: A. hygiene B. remember C. appointment D. grammatical Question 8: A. prosperous B. oblivious C. vigorous D. obvious Question 9: A. decisive B. decimal C. deceive D. deterrent Question 10: A. curricular B. expertise C. connection D. historical Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 2) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 ĐÁP ÁN Exercise 6: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: A prejudice /ˈpredʒudɪs/ (n): thành kiến, định kiến surrounding /səˈraʊndɪŋ/ (adj): xung quanh, bao quanh embarrassment /ɪmˈbærəsmənt/ (n): bối rối, lúng túng preposterous /prɪˈpɒstərəs/ (adj): phi lí, vô lí (từ tận “eous” trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 2: A cardigan / ˈkɑːdɪɡən/ (n): áo khoác len mỏng contribute / kənˈtrɪbjuːt/ (v): đóng góp, góp phần (ngoại lệ đuôi “ute”) demolish / dɪˈmɒlɪʃ/ (v): phá hủy, đánh đổ clairvoyant / kleəˈvɔɪənt / (adj): nhìn thấu, sáng suốt (từ tận “ant” trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 3: C precocious / prɪˈkəʊʃəs / (adj): sớm hoa, sớm phát triển (từ tận “ious” trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) predictable / prɪˈdɪktəbl/ (adj): đoán trước disobedient/ ˌdɪsəˈbiːdiənt/ (adj): không nghe lời decentralize / ˌdiːˈsentrəlaɪz / (v): phân quyền, tản quyền (từ tận “ize” có trọng âm rơi vào âm tiết từ lên) Question 4: A Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 2) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 modernize /ˈmɒdənaɪz/ (v): đại hóa (từ tận “ize” có trọng âm rơi vào âm tiết từ lên) significantly /sɪɡˈnɪfɪkəntli / (adv): cách đáng kể historical /hɪˈstɒrɪkl / (adj): thuộc lịch sử (từ tận “ical” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) abundant /əˈbʌndənt/ (adj): phong phú, đa dạng, thừa thãi (từ tận “ant” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 5: A shepherd /ˈʃepəd / (n): người chăn cừu (danh từ âm tiết) indulgent /ɪnˈdʌldʒənt / (adj): hay nuông chiều, chiều theo/ khoan dung (từ tận “ent” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) evaporate /ɪˈvæpəreɪt/ (v): làm bay hơi, làm tan biến (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết từ lên) industrial /ɪnˈdʌstriəl/ (adj): thuộc công nghiệp (từ tận “ial” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 6: B destruction /dɪˈstrʌkʃn/ (n): phá hủy (từ tận “ion” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) estimate /ˈestɪmeɪt/ (v): ước tính biến (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết từ lên) requirement /rɪˈkwaɪəmənt/ (n): yêu cầu extremely /ɪkˈstriːmli/ (adv): cực kì, vô Question 7: B degenerate /dɪˈdʒenəreɪt/ (v): làm thoái hóa, làm suy đồi biến (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết từ lên) euphemism /ˈjuːfəmɪzəm/ (n): lối nói giảm nói tránh default /dɪˈfɔːlt/ (n): thiếu, vắng mặt corrective /kəˈrektɪv/ (adj): để sửa chữa, để hiệu chỉnh (từ tận “ive” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 2) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 Question 8: B independence /ˌɪndɪˈpendəns/ (n): độc lập (từ tận “ence” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) conceivable /kənˈsiːvəbl/ (adj): nhận thức được, nhìn thấy politician /ˌpɒləˈtɪʃn/ (n): trị gia (từ tận “ian” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) immortality /ˌɪmɔːˈtæləti/ (n): bất tử, vĩnh (từ tận “ity” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 9: B comprehensive /ˌkɒmprɪˈhensɪv/ (adj): bao hàm toàn diện/ thông minh, sáng ý (từ tận “ive” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) television /ˈtelɪvɪʒn/ (n): ti vi (ngoại lệ đuôi „ion‟) inconceivable /ˌɪnkənˈsiːvəbl/ (adj): hiểu được, nhận thức revolution /ˌrevəˈluːʃn/ (n): cách mạng (từ tận “ion” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 10: D minority /maɪˈnɒrəti / (n): thiểu số (từ tận “ity” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) depressed /dɪˈprest / (adj): chán nản, thất vọng composure /kəmˈpəʊʒə(r)/ (n): bình tĩnh, điềm tĩnh habitation /ˌhæbɪˈteɪʃn/ (n): ở, cư trú (từ tận “ion” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Exercise 7: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: C contemplate /ˈkɒntəmpleɪt / (v): ngắm, thưởng ngoạn/ dự tính, dự liệu việc (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) ordinate /ˈɔːdɪnət/ (n): điều thông thường, điều bình (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) compulsive /kəmˈpʌlsɪv / (adj): ép buộc, có xu hướng ép buộc (từ tận “ive” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 2) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 consulate /ˈkɒnsjələt/ (n): lãnh quán (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) Question 2: C arrangement /əˈreɪndʒmənt / (n): xếp collective /kəˈlektɪv/ (adj): tập thể, chung, tập hợp (từ tận “ive” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) intimate / ˈɪntɪmət / (adj): thân mật, thân tình (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) distinguish /dɪˈstɪŋɡwɪʃ/ (v): phân biệt, nghe ra, nhận Question 3: C optimism /ˈɒptɪmɪzəm/ (n): lạc quan cultivate /ˈkʌltɪveɪt/ (v): canh tác, trồng trọt (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) injustice /ɪnˈdʒʌstɪs/ (n): bất công terminate /ˈtɜːmɪneɪt/ (v): xong, kết thúc, chấm dứt (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) Question 4: C compartment /kəmˈpɑːtmənt/ (n): gian, ngăn compulsory /kəmˈpʌlsəri/ (adj): bắt buộc (từ tận “ory ” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) compromise /ˈkɒmprəmaɪz/ (v): thương lượng (từ tận “ise” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) commitment /kəˈmɪtmənt/ (n): cam kết/ tận tụy, tận tâm Question 5: A primitive /ˈprɪmətɪv/ (adj): nguyên thủy, ban sơ Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 2) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 compatible /kəmˈpætəbl/ (adj): hợp nhau, tương thích commotion /kəˈməʊʃn/ (n): chấn động điện (từ tận “ion” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) grotesque /ɡrəʊˈtesk/ (adj): lố bịch, kệch cỡm (từ có vần “esque” có trọng âm rơi vào nó) Question 6: C accumulate /əˈkjuːmjəleɪt/ (v): chất đống, tích lũy, gom góp lại (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) accomplish /əˈkʌmplɪʃ/ (v): hoàn thành acupuncture /ˈækjupʌŋktʃə(r)/ (n): thuật châm cứu (ngoại lệ đuôi “ture”) accordance /əˈkɔːdns/ (n): đồng ý, thỏa thuận (từ tận “ance” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 7: D dependence /dɪˈpendəns/ (n): phụ thuộc (từ tận “ance” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) comparatively /kəmˈpærətɪvli/ (adv): tương đối (từ tận “ive” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nóhậu tố “ly” không thay đổi trọng âm) deciduous /dɪˈsɪdjuəs/ (adj): phù du, tạm thời (từ tận “uous” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) horoscope /ˈhɒrəskəʊp/ (n): số tử vi Question 8: D ejaculate /iˈdʒækjuleɪt/ (v): ra, văng (lời nói) (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) disturbance /dɪˈstɜːbəns/ (n): quấy rầy, làm yên tình (từ tận “ance” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) divulge /daɪˈvʌldʒ/ (v): để lộ, tiết lộ (động từ âm tiết) intervene /ˌɪntəˈviːn/ (v): can thiệp Question 9: A Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 2) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 astronomy /əˈstrɒnəmi/ (n): thiên văn học (từ tận “y” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) amateur /ˈæmətə(r)/ (n): người chơi không chuyên dinosaur /ˈdaɪnəsɔː(r)/ (n): khủng long sonorous /ˈsɒnərəs/ (adj): kêu, vang, gây ấn tượng (từ tận “ous” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) Question 10: A divorcee /dɪˌvɔːˈsiː/ (n): người li dị italics /ɪˈtælɪks/ (n): chữ in nghiêng (từ tận “ics” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) themselves /ðəmˈselvz/ (pronoun): họ ( đại từ phản thân với „self” có trọng âm rơi vào nó) maternity /məˈtɜːnəti/ (n): địa vị người mẹ, phụ sản (từ tận “ity” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Exercise 8: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: C concession /kənˈseʃn/ (n): nhượng (từ tận “ion” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) condolence /kənˈdəʊləns/ (n): lời chia buồn (từ tận “ence” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) glacier /ˈɡlæsiə(r)/ (n): sông băng deficiency /dɪˈfɪʃnsi/ (n): thiếu hụt (từ tận “y” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) Question 2: D reversion /rɪˈvɜːʃn/ (n): trở lại tình trạng cũ, quyền thu hồi (từ tận “ion” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) suspicious /səˈspɪʃəs/ (adj): đáng ngờ, có nghi ngờ (từ tận “ious” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) surreal /səˈriːəl/ (adj): không giống thực tế, kì quái, kì dị bartender /ˈbɑːtendə(r)/ (n): người phục vụ quầy rượu Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 2) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 Question 3: D etiquette /ˈetɪkət/ (n): phép xã giao, nghi lễ (ngoại lệ đuôi „ette‟) signify /ˈsɪɡnɪfaɪ/ (v): biểu hiện, biểu thị (từ tận “y” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) privileged /ˈprɪvəlɪdʒd/ (adj): đặc quyền, đặc lợi connoisseur /ˌkɒnəˈsɜː(r)/ (n): người am hiểu, người thành thạo Question 4: D redundant /rɪˈdʌndənt/ (adj): dư thừa, rườm rà (từ tận “ant” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) reluctant /rɪˈlʌktənt/ (adj): miễng cưỡng, bất đắc dĩ (từ tận “ant” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) competitive /kəmˈpetətɪv/ (adj): cạnh tranh (từ tận “itive” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) microscopic /ˌmaɪkrəˈskɒpɪk/ (adj): cực nhỏ (từ tận “ic” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 5: C internal /ɪnˈtɜːnl/ (adj): bên trong, nội (từ tận “al” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) facility /fəˈsɪləti/ (n): điều kiện thuận lợi (từ tận “ity” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) complicated /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/ (adj): phức tạp (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) informative /ɪnˈfɔːmətɪv/ (adj): cung cấp nhiều tin tức (ngoại lệ “ive”) Question 6: B connotation /ˌkɒnəˈteɪʃn/ (n): nghĩa rộng (từ tận “ion” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) administration /ədˌmɪnɪˈstreɪʃn/ (n): quản lí (từ tận “ion” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Portuguese /ˌpɔːtʃuˈɡiːz/ (n): người Bồ Đào Nha (từ có vần “ese” thường có trọng âm rơi vào nó) individual /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ (n): cá nhân / (adj) thuộc cá nhân Question 7: Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 2) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 D socialize /ˈsəʊʃəlaɪz/ (v): xã hội hóa, hòa nhập (từ tận “ize” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) tendency /ˈtendənsi/ (n): xu hướng (từ tận “y” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) questionable /ˈkwestʃənəbl/ (adj): đáng ngờ strategic /strəˈtiːdʒɪk/ (adj): thuộc chiến lược, thuộc mưu đồ (từ tận “ic” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 8: D geography /dʒiˈɒɡrəfi/ (n): môn địa lí (từ tận “graphy” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) impersonal /ɪmˈpɜːsənl/ (adj): không riêng (ngoại lệ đuôi “al”) acquaintance /əˈkweɪntəns/ (n): người quen (từ tận “ance” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) overestimate /ˌəʊvərˈestɪmeɪt/ (v): đánh giá cao (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) Question 9: B launderette /lɔːnˈdret/ (n): hiệu giặt tự động (từ có vần “ette” thường có trọng âm rơi vào nó) discipline /ˈdɪsəplɪn/ (n): kỉ luật, luật lệ affectionate /əˈfekʃənət/ (adj): thương yêu, yêu mến (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) commodity /kəˈmɒdəti/ (n): tiện nghi (từ tận “ity” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 10: B leadership /ˈliːdəʃɪp / (n): lãnh đạo excessive /ɪkˈsesɪv/ (adj): mức, thể, đáng (từ tận “ive” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) justify /ˈdʒʌstɪfaɪ/ (v): điều chỉnh (từ tận “y” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) luxury /ˈlʌkʃəri / (n): xa hoa (từ tận “y” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 2) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 10 Exercise 9: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: C meandering /miˈændərɪŋ/ (adj): ngoằn nghèo, uốn khúc intrinsic /ɪnˈtrɪnzɪk/ (adj): thuộc chất, thuộc bên (từ tận “ic” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/ (adj): đáng tin cậy appliance /əˈplaɪəns/ (n): thiết bị (từ tận “ance” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 2: C dreadful /ˈdredfl/ (adj): đáng sợ, khủng khiếp earthquake /ˈɜːθkweɪk/ (n): động đất (danh từ ghép danh từ thường có trọng âm rơi vào danh từ đầu) catastrophe /kəˈtæstrəfi/ (n): tai ương, tai họa nourishing /ˈnʌrɪʃɪŋ/ (adj): bổ dưỡng Question 3: C uncovering /ʌnˈkʌvərɪŋ/ (n): lộ, vết lộ volcanic /vɒlˈkænɪk/ (adj): thuộc núi lửa (từ tận “ic” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) locksmith /ˈlɒksmɪθ/ (n): thợ sửa khóa (danh từ ghép danh từ thường có trọng âm rơi vào danh từ đầu) collapse /kəˈlæps/ (v): sụp đổ (động từ ghép) Question 4: B locomotive /ˌləʊkəˈməʊtɪv/ (n): đầu máy (xe lửa) (từ tận “ive” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) conjure /ˈkʌndʒə(r)/ (v): làm trò áo thuật/ gợi lên inadvertent /ˌɪnədˈvɜːtənt / (adj): vô ý, thiếu thận trọng, sơ suất (từ tận “ent” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 2) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 11 fundamental / ˌfʌndəˈmentl / (adj): bản, sở, chủ yếu (từ tận “al” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 5: A citizenship /ˈsɪtɪzənʃɪp/ (n): quyền công dân confirm /kənˈfɜːm/ (v): xác nhận (động từ có âm tiết) uranium /juˈreɪniəm/ (n): nguyên tố u-ra-ni metallic / məˈtælɪk / (adj): thuộc kim loại (từ tận “ic” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 6: C immoral / ɪˈmɒrəl / (adj): trái đạo đức, trái luân lí (từ tận “al” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) apparent / əˈpærənt/ (adj): rõ ràng, hiển nhiên (từ tận “ent” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) interfere /ˌɪntəˈfɪə(r)/ (v): can thiệp, xen vào machinery / məˈʃiːnəri/ (n): máy móc (từ tận “y” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) Question 7: D discriminate /dɪˈskrɪmɪneɪt/ (v): phân biệt chủng tộc (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) domestic /dəˈmestɪk/ (adj): nội địa (từ tận “ic” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) deliberate /dɪˈlɪbərət/ (adj): có suy nghĩ cẩn thận, có tính toán (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) dormitory /ˈdɔːmətri/ (n): kí túc xá (từ tận “y” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) Question 8: D element /ˈelɪmənt/ (n): nhân tố, nguyên tố elegant /ˈelɪɡənt/ (adj): lịch, nhã (ngoại lệ đuôi “ant) elevate /ˈelɪveɪt/ (v): nâng lên, đưa lên (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 2) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 12 evacuate /ɪˈvækjueɪt/ (v): sơ tán, tản cư (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) Question 9: A supremacy /suːˈpreməsi/ (n): uy quyền, uy (từ tận “y” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) literature /ˈlɪtrətʃə(r)/ (n): văn học temperate /ˈtempərət / (adj): ôn hòa (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) delicacy /ˈdelɪkəsi/ (n): duyên dáng, nhã Question 10: D laborious /ləˈbɔːriəs/ (adj): cần cù, siêng (từ tận “ious” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) exaggerate /ɪɡˈzædʒəreɪt/ (v): thổi phồng, phóng đại (từ tận “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) experiment /ɪkˈsperɪmənt/ (n): thí nghiệm geological /ˌdʒiːəˈlɒdʒɪkl / (adj): thuộc địa lí (từ tận “ical” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Exercise 10: Choose the word that has a different stress pattern from the others. Question 1: B euthanasia /juːθəˈneɪziə/ (n): chết êm (y học) attitude /ˈætɪtjuːd/ (n): thái độ (từ tận “ude” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) everlasting /ˌevəˈlɑːstɪŋ/ (adj): vĩnh cửu, vĩnh etymology /ˌetɪˈmɒlədʒi/ (n): từ nguyên học (nghiên cứu lịch sử từ ý nghĩa nó) (từ tận “logy” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 2: B proverbial /prəˈvɜːbiəl/ (adj): thuộc tục ngữ (từ tận “ial” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) advantageous /ˌædvənˈteɪdʒəs/ (adj): có lợi, thuận lợi (từ tận “eous” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) magnificent /mæɡˈnɪfɪsnt/ (adj): hoa lệ, nguy nga explanatory /ɪkˈsplænətri/ (adj): có tính minh (ngoại lệ đuôi “ory) Question 3: D Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 2) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 13 expansion /ɪkˈspænʃn / (n): mở rộng, lan tràn (từ tận “ion” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) constructed /kən´strʌktɪd / (adj): xây dựng extraction /ɪkˈstrækʃn/ (n): trích, chép (từ tận “ion” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) drugstore /ˈdrʌɡstɔː(r)/ (n): hiệu thuốc (danh từ ghép danh từ có trọng âm rơi vào danh từ đầu) Question 4: D commercial /kəˈmɜːʃl/ (adj): thuộc thương mại (từ tận “ial” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) convertible /kənˈvɜːtəbl/ (adj): đổi validity /vəˈlɪdəti/ (n): giá trị pháp lí (từ tận “ity” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) innocent /ˈɪnəsnt/ (adj): ngây thơ, vô tội Question 5: D ceremony /ˈserəməni/ (n): lễ kỉ niệm extrovert /ˈekstrəvɜːt/ (n): người hướng ngoại eyewitness /ˈaɪwɪtnəs/ (n): nhân chứng (danh từ ghép danh từ có trọng âm rơi vào danh từ đầu) extravagant /ɪkˈstrævəɡənt/ (adj): mức, độ, ngông cuồng Question 6: B magnetic /mæɡˈnetɪk/ (adj): thuộc nam châm (từ tận “ic” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) substitute /ˈsʌbstɪtjuːt/ (n): người/ vật thay (từ tận “ute” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) exuberant /ɪɡˈzjuːbərənt/ (adj): um tùm, sum sê phenomenon /fəˈnɒmɪnən/ (n): tượng Question 7: A hygiene /ˈhaɪdʒiːn/ (n): vệ sinh (danh từ có âm tiết) remember /rɪˈmembə(r)/ (v): nhớ appointment /əˈpɔɪntmənt/ (n): hẹn grammatical /ɡrəˈmætɪkl/ (adj): thuộc ngữ pháp (từ tận “ical” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 8: B prosperous /ˈprɒspərəs/ (adj): giàu có (từ tận “ous” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 2) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 14 oblivious /əˈblɪviəs/ (adj): quên, lãng quên/ mù tịt (từ tận “ious” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) vigorous /ˈvɪɡərəs/ (adj): sôi nổi, mãnh liệt (từ tận “ous” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ phải sang) obvious /ˈɒbviəs/ (adj): rõ ràng (từ tận “ious” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 9: B decisive /dɪˈsaɪsɪv/ (adj): đoán (từ tận “ive” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) decimal /ˈdesɪml/ (adj): thập phân (toán học) (ngoại lệ đuôi “al”) deceive /dɪˈsiːv/ (v): lừa dối, đánh lừa deterrent /dɪˈterənt/ (n): làm nản lòng, làm nhụt chí (từ tận “ent” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 10: B curricular /kəˈrɪkjələ(r)/ (n): chương trình môn học expertise /ˌekspɜːˈtiːz/ (n): có chuyên môn connection /kəˈnekʃn/ (n): kết nối (từ tận “ion” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) historic /hɪˈstɒrɪk / (adj): mang tính lịch sử (từ tận “ic” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) NOTE: Các em viết điều cần ghi nhớ vào nhé! …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… FOLLOW YOUR DREAM. THEY KNOW THE WAY Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 2) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 15 [...]... (từ tận cùng bằng “ious”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) prodigious /prəˈdɪdʒəs/ (adj): phi thường, kì lạ (từ tận cùng bằng “ious”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) interior /ɪnˈtɪəriə(r)/ (n): bên trong (từ tận cùng bằng “ior”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 10 : Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2 016 11 A availability /əˌveɪləˈbɪləti/... trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) behavior /bɪˈheɪvjə(r)/ (n): hành vi (từ tận cùng bằng “ior”, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) composed /kəmˈpəʊzd/ (adj): bình tĩnh, điềm tĩnh friendship /ˈfrendʃɪp/ (n): tình bạn (danh từ 2 âm tiết) Question 8: A primrose /ˈprɪmrəʊz/ (n): cây anh thảo (danh từ 2 âm tiết) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2 016 13 predominant... …………………………………………………………………………………………………………… Hãy theo dõi fanpage “Tự Học Đột Phá Tiếng Anh của Megabook để nhận được thật nhiều tài liệu luyện TA thi THPT 2 016 nhé ^^ Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2 016 27 Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 2) Exercise 6: Choose the word that has a different stress pattern from the others Question 1: A prejudice B surrounding C embarrassment... “ance” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 7: D Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2 016 18 dependence /dɪˈpendəns/ (n): sự phụ thuộc (từ tận cùng bằng “ance” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) comparatively /kəmˈpærətɪvli/ (adv): tương đối (từ tận cùng bằng “ive” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nóhậu tố “ly” không thay đổi trọng âm) deciduous... (từ tận cùng bằng “ant” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) reluctant /rɪˈlʌktənt/ (adj): miễng cưỡng, bất đắc dĩ (từ tận cùng bằng “ant” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) competitive /kəmˈpetətɪv/ (adj): cạnh tranh (từ tận cùng bằng “itive” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2 016 20 microscopic /ˌmaɪkrəˈskɒpɪk/... có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/ (adj): đáng tin cậy appliance /əˈplaɪəns/ (n): thiết bị (từ tận cùng bằng “ance” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Question 2: C dreadful /ˈdredfl/ (adj): đáng sợ, khủng khiếp earthquake /ˈɜːθkweɪk/ (n): động đất (danh từ ghép bởi 2 danh từ thường có trọng âm rơi vào danh từ đầu) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài... công nghiệp (từ tận cùng bằng “ial” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2 016 15 Question 6: B destruction /dɪˈstrʌkʃn/ (n): sự phá hủy (từ tận cùng bằng “ion” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) estimate /ˈestɪmeɪt/ (v): ước tính biến (từ tận cùng bằng “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết 3 từ dưới lên) requirement /rɪˈkwaɪəmənt/... trọng âm rơi vào chính nó) maternity /məˈtɜːnəti/ (n): địa vị người mẹ, phụ sản (từ tận cùng bằng “ity” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2 016 19 Exercise 8: Choose the word that has a different stress pattern from the others Question 1: C concession /kənˈseʃn/ (n): sự nhượng bộ (từ tận cùng bằng “ion” có trọng âm rơi vào... ngoại eyewitness /ˈaɪwɪtnəs/ (n): nhân chứng (danh từ ghép bởi 2 danh từ có trọng âm rơi vào danh từ đầu) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2 016 25 extravagant /ɪkˈstrævəɡənt/ (adj): quá mức, quá độ, ngông cuồng Question 6: B magnetic /mæɡˈnetɪk/ (adj): thuộc nam châm (từ tận cùng bằng “ic” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) substitute /ˈsʌbstɪtjuːt/ (n):... âm rơi vào âm tiết trước nó) impersonal /ɪmˈpɜːsənl/ (adj): không của riêng ai (ngoại lệ của đuôi “al”) acquaintance /əˈkweɪntəns/ (n): người quen (từ tận cùng bằng “ance” có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2 016 21 overestimate /ˌəʊvərˈestɪmeɪt/ (v): đánh giá quá cao (từ tận cùng bằng “ate” có trọng âm rơi vào âm tiết . Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2 016 1 Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) Choose the word that has. (danh từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu) ancestor /ˈænsestə(r)/ (n): ông bà tổ tiên (danh từ có 3 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu) Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: . không thấm nước (danh từ ghép bởi 2 danh từ có trọng âm rơi vào danh từ đầu) Question 6: Chuyên Đề Ngữ Âm Tiếng Anh: Trọng Âm ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2 016 11 A punitive

Ngày đăng: 16/09/2015, 22:03

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan