0

Sử dụng phương pháp biến đổi sóng con Gabor và mạng Neuron trong nhận dạng vân tay

26 384 0
  • Sử dụng phương pháp biến đổi sóng con Gabor và mạng Neuron trong nhận dạng vân tay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2015, 22:19

Sử dụng phương pháp biến đổi sóng con Gabor và mạng Neuron trong nhận dạng vân tay bao gồm: tổng quan về xử lý ảnh và nhận dạng, cơ sở lý thuyết các mô hình lọc ảnh và mạng Neuron, bộ lọc Gabor và nhận dạng vân tay
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng phương pháp biến đổi sóng con Gabor và mạng Neuron trong nhận dạng vân tay, Sử dụng phương pháp biến đổi sóng con Gabor và mạng Neuron trong nhận dạng vân tay, Sử dụng phương pháp biến đổi sóng con Gabor và mạng Neuron trong nhận dạng vân tay

Từ khóa liên quan