0

101 quy tắc khi làm sếp

8 939 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2012, 14:33

Lãnh đạo nghĩa là thường xuyên liên hệ với mọi người trong tổ chức. Làm thế nào để lãnh đạo tổ chức hiệu quả? Có kiến thức, tất nhiên rồi. Ngoài ra, còn có 101 quy tắc nền tảng mà bạn cần 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 101 quy tắc khi làm sếp,

Hình ảnh liên quan

một cách hiệu quả, bạn sẽ thiết lập một hình mẫu cho cấp  dưới  của  mình.  - 101 quy tắc khi làm sếp

m.

ột cách hiệu quả, bạn sẽ thiết lập một hình mẫu cho cấp dưới của mình. Xem tại trang 6 của tài liệu.