0

Hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Thép Đồng Tâm

67 193 0
  • Hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Thép Đồng Tâm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2015, 16:28

Mọi giai đoạn của nền kinh tế dù suy thoái hay phát triển thì hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Trong giai đoạn hiện nay khi các doanh nghiệp cạnh tranh nhau vị về vị thế thị phần trên thị trường để nhằm tối đa hoá lợi nhuận thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng càng được chú trọng hơn. Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải tự quyết định các vấn đề kinh doanh thì doanh nghiệp nào tổ chức tốt nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa, đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi phí đã bỏ ra và xác định được đúng kết quả kinh doanh sẽ có điều kiện tồn tại và phát triển. Ngược lại doanh nghiệp nào không xác định được đúng phương án tiêu thụ, thị trường trọng điểm cho tiêu thụ hàng hóa và xác định không đúng kết quả kinh doanh hóa cùng với chi phí bỏ ra sẽ dẫn đến tình trạng “lãi giả, lỗ thật” thì cũng sẽ dẫn đến tình trạng phá sản. Ngày nay khi các nghiệp vụ hạch toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh được đặt lên hàng đầu thì kế toán với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế trong vi mô của doanh nghiệp cũng phải được thay đổi và hoàn thiện hơn cho phù hợp. Bởi việc hoàn thiện nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh vừa giúp cho công tác kế toán của doanh nghiệp được nâng cao, cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời cho nhà quản lý vừa có ý nghĩa chiến lược cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, cũng giống như các doanh nghiệp khác thì công tác hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại (TNHHTM) Thép Đồng Tâm đóng vai trò rất quan trọng. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của vấn đề nêu trên, trong thời gian thực tập kế toán tại Công ty TNHHTM Thép Đồng Tâm được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Trần Thu Huyền cùng với sự giúp đỡ của tập thể nhân viên trong Phòng Kế toán – Tài chính của Công ty TNHHTM Thép Đồng Tâm em đã chọn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài là: “Hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Thép Đồng Tâm” ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP    !"#$%&'()*+), '-./ #0123'#45678#'90 #: 56 #; <)##=>1-?2#4@A)A4B5 C-#DC#=E-##2#=0##$% F#=. G8#6:5 !"?':()+#* D),'H>1A4#IF+JDDKL CM6N##)O#= #=(). / #2#4@()##HP01-4'##4 ()2+Q29##4R.GS&2#4RR ()*+#'-Q'##4()?5. G8#65T Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2013 Sinh viên thực hiện  U/DV;  W/;  LỚP: D6LTKT29  ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  X.Y.Z[FD\]F<^K_`Aa]bc]JcdeFZJU`JDDD\fJUKgeDh>CiJUjK k 1.4.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 7 lAmb_Jn\oJU; p Số lượng 33 Số lượng 34 Số lượng 35 Số lượng 36 Ý kiến 4: Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định lợi nhuận thuần cho từng mặt hàng 60 U/DV;  W/;  LỚP: D6LTKT29  ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  X.Y.Z[FD\]F<^K_`Aa]bc]JcdeFZJU`JDDD\fJUKgeDh>CiJUjK k 1.4.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 7 lAmb_Jn\oJU; p Số lượng 33 Số lượng 34 Số lượng 35 Số lượng 36 Ý kiến 4: Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định lợi nhuận thuần cho từng mặt hàng 60 U/DV;  W/;  LỚP: D6LTKT29  ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP !" K##)#-()2#4!q#)#Q-#I 8,24:2#!)0+0#)6*()S:!) #=R#!)#=5-#R##.#)#-#=) 2#!)#=-)),,4,*,NQr# )0#-H2#!)()!)#=R#24:2# !)()!)#=R##$5.2#4, N!)#=:#4,S2#!)!)#= s@#=I#IR):':M#'q7#3 '9)8,$24:2#!)tR#2#=M-# #Q.J0-#!)#=2+8,$5#I, N#Q#IR)8,2+$24:2#!) R)q ##3'9)t!"4-u0##:0vwOt!"4 -:. J)2##=I-#I8,24:2#!) x0*24 #0H+I:0&2#4#+() !)#=O:#)s##=5q.<y##= #=#=I#IR)8,24:2#!)B)#$+ 24()!)#=6)S+#382, N#:0&B)R&z)#40#Q()!)#=. 2#4,N-))7#=)O# !)#=2+-#IR)8,24:2# !)-#F+#={-5-#|JDDK}LCM6 R)#1S).J@&z))()S N##)24-#F+JDDKLCM6  !"()+#*Dq ##$%() Q6#>1A4~#3()F+JDDKLCM 6F#= ##0;#$%&'()* %+(,(%$+-+* ./+(012%34-+*%,& )*% %56*7,&89:*;7< U/DV;  W/;  LỚP: D6LTKT29 X  ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP J#0N#y*240F()M•5); Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH thương mại Thép Đồng Tâm. Chương 2:Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Thép Đồng Tâm. Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Thép Đồng Tâm= A#4@N##)R-F()2+29# {#4R2#424.GS#$%()*# ),'H6#-#F+JDDKLCM6QF ()#=5{). G8#6:5T >&.&? FS, U/DV;  W/;  LỚP: D6LTKT29 €  ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP @A BCDEFGHIJKL @LMN O A=A=C+%PP%.9+%%&Q(RS)*%89:*;7 1.1.1. Quá trình hình thành của Công ty TNHHTM Thép Đồng Tâm •+;F+JDDLCM6 •+#4'r#4 #;V)0~)!#)0##! •C,)?Iy3;>€*€€k‚ƒ•C@U#)>.C@U#) „.E<#. •C#=-#;|pY•Y}€€X…XYY†€€X•ƒ‡•Y •ˆ)8;|pY•Y}•kƒƒ†X†‡ •K4;‡X‡€‡YXpp† •/#0=;X.‡‡‡.‡‡‡.‡‡‡|KH‰MŠ}. •V)#R; W    # J5#  P  2& DA  #  # 6,)? Iy?s# # #s@ U#,* R ‰ 0= |‹} W  #S  FKJV  |  x @      6   2}# #6Œ K!)#=# # !)#=Œ„4, 0# #s@ U# $ X * „ D W  p<   k†‡•X  CN J+  U#)   „.E<# k‡‡.‡‡‡.‡‡‡ k‡ ‡XX••‡•Yk € JŽ •6 „4 A#  C 8  `  /# D.U#)E6 Y‡‡.‡‡‡.‡‡‡ Y‡ ‡XX€kƒ•†k •F+JDD5-#LCM6P2&2#!)0*H‡Y   X‡  P  €‡‡k  P  2&  0*  )#      €ƒ    X‡  P  €‡X‡   „C•‡Xc()WyA4-C*DJH#.K!)#=;‡X‡€‡YXpp† •JN#-#!#=0()F+;U#*„D U/DV;  W/;  LỚP: D6LTKT29 •  ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 1.1.2. Quá trình phát triển của Công ty TNHH thương mại Thép Đồng Tâm F+JDD KLCM60P€‡‡k.F+x 2+3{2R2PH2•Hs@:0&‘.. #'-{2R2P1R##2#=0#;#:, NHP*0#=86!2+BP054J  :0&!)#=9B)-#2#=5!)#= 9B)R#2#=#Q‘.F+JDDKLCM6 # -H:8S2#!)2+06R0#N#N#0)H H6)+:8S2#!)()F+ yH-3.F+-H2#!)0z'+ 'L0#=86!:#)R)‘. #324:2#!)()F+JDDKLCM 6Q#=)':'24:2#!)':FCA„AV! # 6; 4*A=4*+$(+$12%341&T$S(RS)*% %56*7,&%89:*;7 Đơn vị: Triệu Đồng U%&? V7WXAA V7WXAW $>+AAYAW Z%& [%\* Z%& [ %\* Z%& s!) €€.€XX X‡‡.‡‹ •….kXƒ X‡‡.‡‹ X†.Y‡Y U#' Xp.‡‡€ k€.‡‹ €k.X•ƒ kƒ.‡‹ p.X•• E#H Y.€‡… X….‡‹ X•.YpX •Y.‡‹ ….€†X F#  3  :  0& VJ €†p X.•‹ p…€ €.•‹ kXY (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Thép Đồng Tâm) A=W=](V*&'7.^(RS)*%%56*7,&%89:*;7 lE-#2#!);5-#~!,I F+JDD5-#LCM62#!)x7 L0#=86!:#R)'+'R#4',0z U/DV;  W/;  LỚP: D6LTKT29 Y  ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP +#=52386!‘#@,N2)#M :# ##=R)!,I5-#@R) 2. lJ#=I • <*()2:':2#!)R0#. • <:#Q’!I#:R#=:. • #=$I3-H()+. • „:0&#x+#=z)I # . • #=#?36(7-24. • C# #8H#;#=#=6#0)H6'r8H#s @N#'H+6#-H8H#5y#=:2# 4():8S2#!). A=_=`(](-a7+34bc$,%0a*1&T$S(RS)*%%56* 7,&89:*;7 1.3.1. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH thương mại Thép Đồng Tâm F5Ss@R)#1S)-H2#!)()F+. F+#H2)*RH'H:0&# B))3“B)q #+-H()F+.KH5 Ss@0&“2)R6++#=- #=‚t-H+#N2#!)-H5.J *#4R+)2+B#@#Q)) 5Ss@'H#Sq #+2#!)@ U/DV;  W/;  LỚP: D6LTKT29 ƒ Ue_KC”F N TK: 632ợ Có TK: 156 d>ZeXWYD (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) Ue_KC”F >D•JUAeJD VbcJD >D•JUAm b_J >D•JU<_J D–JU ADb  ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 60:A=A=N;(934bc%,&)*%%56*7,&89:*;7= 1.3.2. Chức năng,nhiệm vụ cơ bản của bộ máy quản lý của Công ty TNHH thương mại Thép Đồng Tâm &+70Z()*%:0N#-#!#=()F+ 0, #=#x-H()F+x'#=0:8S2# !)()F+.U#R#=#Q()F+Œ :':+P#=0N#()N#0)HF+Œ2&) 4,#=#F+2&24M5-#6‘ Nf*12%$+:0s@+#=I5Ss@'H ()F+#=:0&’!I'r#'r#:'r#= #=4H3#324,.FIQ'H24 #I')M#=I; - F—',24-#3q #-H()F+ - U#L:H38*(2,N#'H-H 2#!)()F+ - 638’0&+#0#=F+#x: 8S2#!) - C8S#:##==:0&F++24 F+ - „:0&•s@B)+0<#3 Nf*-+*:0'HR#=I@P30#IR). Nf*1&T$S:R@P#Q,N#I:—) ){#4024-#I:—0-#0#)SF+. a9g1$;C605#'::)()F+.A()+ #=-#yC@U#)•E<#•DJH#. A=h=`(](-a7+12%$+%,&)*%%56*7,&89:*;7 1.4.1. Hình thức kế toán, tin học hóa công tác kế toán tại công ty F+JDD5-#LCM6!I4H24! !)#=B)9()<H#3'),,Yp•€‡‡k•„C• <FXY‡…P€‡‡k()<Hy<H#3. U/DV;  W/;  LỚP: D6LTKT29 k  ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP • C5,#=’!I24;/#=J)M|/JC} • J#H24;J#H'7*B‡X•‡X24$•X•X€P • D@24!I;J2& • >*24’!I;KeWcWKG.JG€‡X‡ • >5-M2;A2)#N8 • U#,8S23543!) • >52S)#:,|WFC};5N˜ • >534U#,#)P|UU};52SB 1.4.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. <H24#Qq #)N#()F+. <H24#{)#1)#=:0&-H:8S2# !)()F+MN#,#= U#-H2#4 #3()F+. CQq #x#Q()s@2#!)q #* H:0&+'H24()F+JDDKLCM6 s@+24'H+24 -#>124.<H24s@5M); U/DV;  W/;  LỚP: D6LTKT29 †  [...]... kế toán máy GVHD: Trần Thu Huyền SVTT: Cấn Thị Thành LỚP: D6LTKT29 ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 11 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM THÉP ĐỒNG TÂM 2.1 Các quy định chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty 2.1.1 Đặc điểm hàng hóa kinh doanh tại Công ty Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Công ty là sắt thép. .. CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2.2 Quy trình hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: Nhật ký chung Chứng từ kế toán Về bán hàng Sổ nhật ký đặc biệt Sổ nhật ký chung Sổ cái TK 155,156,157,511,512, 632,641, 642 Sổ, thẻ kế toán chi tiết sản phẩm, hàng hóa, giá vốn, doanh thu, chi phí, kết quả Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số... TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 26 CÔNG TY TNHH TM THÉP ĐỒNG TÂM Tên đơn vị … Cty TNHH Tâm Hợp Công ty thép Hạnh Cầm Cty TNHH TM XD và DV MT Mai Anh Cty TNHH DV TM vật tư Kim khí Hoàng Mai … Tổng cộng SỔ TỔNG HỢP THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA Tài khoản: 131 – Phải thu của khách hàng Quý 1/2013 Loại tiền: VNĐ ĐVT: Việt nam đồng Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ... quy định trong hợp đồng Do vậy, trên thực tế công ty không có phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại Doanh thu bán hàng trong kỳ chính là doanh thu thuần về bán hàng 2.5 Kế toán giá vốn hàng bán Mặt hàng kinh doanh chính của Công ty TNHH TM Thép Đồng Tâm là sản phẩm thép Mỗi lần công ty nhập hàng thường... hỏi Công ty phải chú trọng tới các biện pháp bảo quản, lưu trữ hợp lý: khô ráo, tránh nơi có độ ẩm cao, …Với những đặc điểm trên, chu trình luân chuyển hàng hoá trong Công ty như sau: Tổ chức thu mua Bảo quản, dự trữ Bán ra Bán giao hàng thẳng không qua kho Sơ đồ 2.1 Chu trình luân chuyển hàng hóa trong công ty 2.1.2 Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại Công ty Do... 341660/CT TNHH TM THÉP ĐỒNG TÂM Nội dung: Số tiền: 450,070,250 Cty TNHH TM XD và DVMT Hoàng Mai thanh toán tiền mua sắt Số tiền bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu không trăm bảy mươi ngàn hai trăm năm mươi đồng Lập phiếu Kiểm soát HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 3: Nội bộ Ngày 13 tháng 3 năm 2013 Mẫu số: 01 GTKT-3LL ĐT/2013B 0099326 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH TM THÉP ĐỒNG TÂM Địa... 08/3 … Công nghệ xây dựng AB Bán thép D6- D14 cho Cty CP bê tông Cổ Loa Bán thép D10 – D20 cho Cty Hoàng Mai … 13/3 99326 13/3 Bán thép D10-D20 cho Cty Mai Anh … 18/3 18/3 … … 99330 99331 … … 18/3 18/3 … 23,043,214 23,043,214 450,070,250 … 82,773,966 450,070,250 … 82,773,966 … 55,000,762 450,039,500 … 9,883,008,450 - … … Bán thép D6-D14 cho Cty Mai Anh 55,000,762 Bán thép D6-D14 cho Cty TNHH Tâm. .. Quốc Hội về việc thi hành Bộ Luật Dân sự - Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực ngày 01/01/2006 - Căn cứ vào năng lực và nhu cầu hai bên Hôm nay, ngày 08 tháng 3 năm 2013, chúng tôi gồm: Bên A ( bên bán) : CÔNG TY TNHH TM THÉP ĐỒNGTÂM GVHD: Trần Thu Huyền SVTT: Cấn Thị Thành LỚP: D6LTKT29... S17 – DNN CÔNG TY TNHH TM THÉP ĐỒNG TÂM (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐBTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên hàng hoá: Thép D10- D20 Tháng 3 năm 2013 Ngày, tháng ghi sổ A … Chứng từ Ngày Số , hiệu tháng B C … … 02/3 99315 02/3 … … … 08/3 99319 08/3 … … … 13/3 99326 13/3 … … … 18/3 99330 18/3 … … … Doanh thu Diễn giải D … Bán cho Cty xây dựng AB … Bán hàng cho Cty Hoàng... Cấn Thị Thành LỚP: D6LTKT29 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CÔNG TY TNHH TM THÉP ĐỒNG TÂM Ngày, tháng ghi sổ A … 13/3 … 18/3 … 22/3 … 25 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Mẫu số S13 – DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA Tài khoản: 131 – Phải thu của khách hàng Đối tượng: Cty TNHH TM XD và DV MT Mai Anh Loại tiền: VNĐ Chứng từ Số phát . quan về Công ty TNHH thương mại Thép Đồng Tâm. Chương 2:Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Thép Đồng Tâm. Chương 3: Nhận xét và kiến. Thép Đồng Tâm. Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Thép Đồng Tâm= A#4@N##)R-F()2+29# {#4R2#424.GS#$%()*# ),'H6#-#F+JDDKLCM6QF ()#=5{). G8#6:5T >&.&? FS, U/DV;. chức bộ máy kế toán tại Công ty 7 lAmb_JnoJU; p Số lượng 33 Số lượng 34 Số lượng 35 Số lượng 36 Ý kiến 4: Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định lợi nhuận
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Thép Đồng Tâm, Hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Thép Đồng Tâm, Hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Thép Đồng Tâm

Từ khóa liên quan