0

Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016

349 3,276 2
  • Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 03:56

Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 ĐỀ SỐ 1 Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 8,8 gam hợp kim Mg-Cu bằng axit HNO 3 , sau phản ứng thu được 4,48 lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO 2 (ở đktc, ngoài ra không còn sản phẩm khử nào khác). Biết tỉ khối của B so với hiđro bằng 19. Thành phần % theo khối lượng của Mg trong hợp kim là A. 50,00 %. B. 22,77%. C. 27,27 %. D. 72,72%. Câu 2: Liên kết 3 trong phân tử N 2 bao gồm A. 3 liên kết σ. B. 3 liên kết π. C. 2 liên kết σ và 1 liên kết π. D. 1 liên kết σ và 2 liên kết π. Câu 3: Hòa tan hoàn toàn m gam Mg vào dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng dư thì thu đươc 6,72 lít khí X duy nhất ở đktc. Giá trị của m và khí X là A. 7,2 và H 2 . B. 4,8 và H 2 . C. 7,2 và SO 2 . D. 3,6 và SO 2 . Câu 4: Phân tử tinh bột được cấu tạo từ A. Các gốc β fructozơ. B. Các gốc β glucozơ. C. Các gốc α fructozơ. D. Các gốc α glucozơ. Câu 5: Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch chứa hỗn hợp AgNO 3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm ba muối và chất rắn Y chỉ chứa một kim loại. Biết dung dịch X có khả năng tác dụng được với HCl tạo kết tủa trắng. Ba muối trong X là A. Fe(NO 3 ) 3 , Zn(NO 3 ) 2 và AgNO 3 . B. Fe(NO 3 ) 2 , Zn(NO 3 ) 2 và AgNO 3 . C. Fe(NO 3 ) 3 , Fe(NO 3 ) 2 và AgNO 3 . D. Fe(NO 3 ) 3 , Fe(NO 3 ) 2 và Zn(NO 3 ) 2 . Câu 6: Cho dãy các chất sau: axit axetic, anđehit fomic, ancol benzylic, cumen, etylaxetat, glucozơ, etylamin. Số chất trong dãy có thể tác dụng với Cu(OH) 2 là A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. Câu 7: Trong công nghiệp HNO 3 điều chế theo NH 3 2 0 O t ,xt + → NO 2 O + → NO 2 2 2 ( O ,H O )+ → HNO 3 Nếu ban đầu có 10 mol NH 3 và hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80% thì khối lượng HNO 3 thu được là A. 322,56 gam B. 630 gam C. 504 gam D. 787,5 gam Câu 8: Dung dịch B chứa 0,02 mol Na + , 0,02 mol Cl - , x mol K + và y mol 2 3 CO − . Cô cạn B thì thu được 2,55 gam muối khan. Giá trị của x và y lần lượt là A. 0,01 và 0,02. B. 0,02 và 0,01. C. 0,02 và 0,02. D. 0,01 và 0,015. Câu 9: Nung m gam hỗn hợp gồm NH 4 HCO 3 và (NH 4 ) 2 CO 3 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 13,44 lít khí NH 3 (đktc) và V lít khí CO 2 (đktc). Lượng khí CO 2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong thì thu được 20 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ X lại thu được thêm 10 gam kết tủa nữa. Giá trị của m là A. 35. B. 53. C. 36. D. 37. Câu 10: Tách nước ancol X thu được sản phẩm duy nhất là 3-metylpent-1-en. Hãy lựa chọn tên gọi đúng của X. A. 4-metylpentan-1-ol. B. 3-metylpentan-1-ol. C. 3-metylpentan-2-ol. D. 3-metylpentan-3-ol. Câu 11: Cho 8,8 gam anđehit axetic (CH 3 CHO) tham gia phản ứng tráng gương trong dung dịch AgNO 3 /NH 3 thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 1 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC LÝ-HÓA, LỚP 10-11-12 ĐC: 440/25/26 THỐNG NHẤT, P16, GÒ VẤP A. 21,6. B. 4,32. C. 10,8. D. 43,2. Câu 12: Chất X có công thức: CH 3 -CH(CH 3 )-CH≡CH. Tên thay thế của X là A. 3-metylbut-1-en. B. 2-metylbut-3-in. C. 3-metylbut-1-in. D. 2-metylbut-3-en. Câu 13: Cho các dung dịch muối sau: Zn(NO 3 ) 2 , MgCl 2 , FeCl 3 , CuSO 4 , AlCl 3 . Nếu thêm vào từng dung dịch đó dung dịch NH 3 dư, rồi thêm tiếp dung dịch KOH dư thì số kết tủa thu được là A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Câu 14: Thủy phân 60,6 gam Gly-Gly-Gly-Gly-Gly thì thu được m gam Gly-Gly-Gly; 13,2 gam Gly-Gly và 37,5 gam glyxin. Giá trị của m là A. 18,9. B. 19,8. C. 9,9. D. 37,8. Câu 15: Cho axit HCl lần lượt vào từng dung dịch chứa các chất sau: AgNO 3 , KNO 3 , NaOH, Na 2 CO 3 , NH 3 , K 2 SO 4 , NaHCO 3 số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là A. 6 B. 5 C. 3 D. 4 Câu 16: Cho 6,72 lít hỗn hợp khí Cl 2 và O 2 (ở đktc) phản ứng vừa đủ với 20,2 gam hỗn hợp Zn và Mg. Sau phản ứng thu được 33,7 gam hỗn hợp 4 chất rắn. Thành phần % về khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là A. 64,36%. B. 38,58%. C. 96,53%. D. 35,64%. Câu 17: Cho dãy các chất sau: Fe, Na, CaO, Na 2 O, Fe(OH) 2 , NH 4 NO 3 , KOH, xenlulozơ, HCl, MnO 2 , C 2 H 5 OH, số chất có thể tan trong nước ở nhiệt độ thường là A. 6. B. 9. C. 7. D. 8. Câu 18: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng dung dịch H 2 SO 4 10 % vừa đủ thì thu được dung dịch Y. Biết nồng độ của ZnSO 4 trong Y là 6,324%. Nồng độ của MgSO 4 trong Y là A. 8,03%. B. 7,07%. C. 7,70%. D. 8,30%. Câu 19: Cho phản ứng thuận nghịch sau: N 2 + 3H 2 → ¬  2NH 3 ∆H= -92kJ. Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch khi A. tăng nhiệt độ. B. tách NH 3 ra. C. thêm N 2 . D. giữ nguyên áp suất. Câu 20: Một số vùng đất canh tác thường bị chua cây trồng khó phát triển do không thể thích ứng với môi trường có pH thấp. Để khử chua người ta thường dùng chất nào sau đây A. phân lân. B. đá vôi. C. phân đạm. D. vôi tôi. Câu 21: Trong thực tế người ta thường nấu rượu (ancol etylic) từ gạo. Tinh bột chuyển hóa thành ancol etylic qua 2 giai đoạn: Tinh bột → glucozơ → ancol. Tính thể tích ancol etylic 46 o thu được từ 10 kg gạo (chứa 81% tinh bột). Biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 80% , khối lượng riêng của C 2 H 5 OH là 0,8 g/ml. A. 6 lít. B. 10 lít. C. 4 lít. D. 8 lít. Câu 22: Cho dãy các chất sau: etilen, hexan, hex-1-en, o-crezol, propen, but-1-in, benzen, stiren. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng cộng brom là A. 6. B. 4. C. 5. D. 7. Câu 23: Đun nóng etilenglicol với hỗn hợp ba axit hữu cơ đơn chức, số loại đieste tối đa thu được là A. 9. B. 8. C. 6. D. 7. Câu 24: Trong phản ứng: Cl 2 + 6KOH → KClO 3 + 5KCl + 3H 2 O. Thì Cl 2 đóng vai trò là A. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử. B. môi trường. 2 NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 C. chất khử. D. chất oxi hóa. Câu 25: Hiđrcacbon Y có tỉ khối so với H 2 bằng 21. Số đồng phân của Y là A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. Câu 26: Khẳng định nào sau đây không đúng? A. Trong điều kiện thường, NH 3 là khí không màu, mùi khai và xốc. B. Khí NH 3 dễ hoá lỏng, dễ hoá rắn, tan nhiều trong nước. C. Liên kết giữa N và 3 nguyên tử H là liên kết cộng hoá trị có cực. D. Khí NH 3 nặng hơn không khí . Câu 27: Cho 4,5 gam hỗn hợp X gồm Na, Ca và Mg phản ứng hết với O 2 dư thu được 6,9 gam hỗn hợp Y gồm 3 oxit. Cho Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là A. 0,60. B. 0,12. C. 0,30. D. 0,15. Câu 28: Cho dãy các chất sau: metanol, etanol, etilenglicol, glixerol, hexan-1,2-điol, pentan- 1,3- điol. Số chất trong dãy hòa tan được Cu(OH) 2 là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 29: Kim loại có độ cứng cao nhất là A. crom. B. osimi. C. kim cương. D. vàng. Câu 30: Một nguyên tử có tổng số e ở 2 lớp M và N là 9. Vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn là A. Chu kì 3, nhóm IA. B. Chu kì 3, nhóm IIA. C. Chu kì 4, nhóm IIA. D. Chu kì 4, nhóm IA. Câu 31: Cho 9,2 gam axit fomic phản ứng với NaOH dư. Khối lượng muối khan thu được là A. 13,6 gam. B. 6,8 gam. C. 9,2 gam. D. 10,2 gam. Câu 32: Cho m gam Cu vào 500 ml dung dịch AgNO 3 0,2M, sau một thời gian thu được dung dịch X và 18,88 gam chất rắn Y. Tách Y, sau đó cho 6,5 gam Zn vào dung dịch X đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 7,97 gam chất rắn Z. Giá trị của m là A. 6.4. B. 19,2. C. 12,8. D. 3,2. Câu 33: Có các nhận định sau: (1) Lipit là một loại chất béo. (2) Lipit gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit,… (3) Chất béo là các chất lỏng. (4) Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường. (5) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch. (6) Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động, thực vật. Các nhận định đúng là A. 1, 2, 4, 6. B. 1, 2, 4, 5. C. 2, 4, 6. D. 3, 4, 5. Câu 34: Hợp chất X có công thức cấu tạo như sau: CH 3 -COO-CH 3 . Tên gọi đúng của X là A. etylaxetat. B. metylaxetat. C. đimetylaxetat. D. axeton. Câu 35: Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng A. HCl. B. NaCl. C. NaOH. D. NH 4 NO 3 . Câu 36: Hỗn hợp gồm phenyl axetat và metyl axetat có khối lượng 7,04 gam thủy phân trong NaOH dư, sau phản ứng thu được 9,22 gam hỗn hợp muối. Thành phần % theo khối lượng của phenyl axetat trong hỗn hợp ban đầu là: A. 53,65% B. 57,95% C. 42,05% D. 64,53% NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 3 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC LÝ-HÓA, LỚP 10-11-12 ĐC: 440/25/26 THỐNG NHẤT, P16, GÒ VẤP Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam hợp chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O), toàn bộ sản phẩm sinh ra hấp thụ vào bình đựng 500ml dung dịch Ca(OH) 2 0,2M thấy xuất hiện 6 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch tăng 1,24 gam. Biết phân tử khối của X nhỏ hơn phân tử khối của glucozơ, X phản ứng với NaOH theo tỷ lệ mol n X : n NaOH =1:4 và X có phản ứng tráng gương. Số đồng phân của X là A. 5. B. 6. C. 2. D. 4. Câu 38: Cho các polime sau: nilon-6, tơ nitron, cao su buna, nhựa PE, nilon-6,6, nhựa novolac, cao su thiên nhiên, tinh bột. Số loại polime là chất dẻo là A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 Câu 39: Cho 13,5 gam hỗn hợp glyxin và axit axetic phản ứng với NaOH dư thì thu được dung dịch chứa17,9 gam muối. Thành phần % theo khối lượng của glyxin trong hỗn hợp ban đầu là A. 41,90%. B. 44,44%. C. 50,00%. D. 55,56%. Câu 40: Trong dãy các chất sau: (1): CH 3 NH 2 , (2): CH 3 -NH-CH 3 , (3): NH 3 , (4): C 6 H 5 NH 2 , (5): KOH. Dãy sắp xếp các chất theo chiều tăng dần tính bazơ là A. (5) < (4) < (3) < (1) < (2). B. (4) < (3) < (1) < (2) < (5). C. (4) < (3) < (2) < (1) < (5). D. (5) < (4) < (3) < (2) < (1). Câu 41: Cho hình vẽ về cách thu khí dời nước như sau: Hình vẽ bên có thể áp dụng để thu được những khí nào trong các khí sau đây? A. CO 2 , O 2 , N 2 , H 2 , B. NH 3 , HCl, CO 2 , SO 2 , Cl 2 C. H 2 , N 2 , O 2 , CO 2 , HCl, H 2 S D. NH 3 , O 2 , N 2 , HCl, CO 2 Câu 42: Khi lưu hóa cao su tự nhiên người ta thu được một loại cao su lưu hóa chứa 2,3% lưu huỳnh theo khối lượng. Trung bình cứ k mắt xích lại có 1 cầu nối -S-S Giả thiết rằng nguyên tử S đã thay thế cho nguyên tử H trong nhóm metylen của cao su. Giá trị của k là A. 40. B. 30. C. 20. D. 50. Câu 43: Hỗn hợp X gồm C 2 H 2 và H 2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm C 2 H 4 , C 2 H 6 , C 2 H 2 và H 2 . Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H 2 là 8. Thể tích O 2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là A. 22,4 lít. B. 26,88 lít. C. 44,8 lít. D. 33,6 lít. Câu 44: Cho các phản ứng sau: (1) X + 2NaOH → o t 2Y + H 2 O (2) Y + HCl loãng → Z + NaCl Biết X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C 4 H 6 O 5 . Cho 11,4 gam Z tác dụng với Na dư thì số mol khí H 2 thu được là A. 0,450. B. 0,075. C. 0,150. D. 0,300. Câu 45: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Sục khí etin vào dung dịch KMnO 4 loãng. (b) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng. (c) Sục khí etilen vào dung dịch Br 2 trong CCl 4 . (d) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO 3 trong NH 3 dư, đun nóng. (e) Cho Fe 2 O 3 vào dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng. (f) Cho dung dịch saccarozơ tác dụng với Cu(OH) 2 . Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là 4 NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 A. 3. B. 4. C. 6. D. 5. Câu 46: Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 4,48 lít khí CO 2 (đktc) và 5,85 gam H 2 O. Mặt khác, nếu cho 2m gam X đi qua CuO (dư) nung nóng, rồi cho toàn bộ lượng anđehit sinh ra tác dụng với AgNO 3 /NH 3 thì thu được x gam Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là A. 75,6. B. 27,0. C. 37,8. D. 54,0. Câu 47: Methadone là một loại thuốc dùng trong cai nghiện ma túy, nó thực chất cũng là một loại chất gây nghiện nhưng “nhẹ” hơn các loại ma túy thông thường và dễ kiểm soát hơn. Công thức cấu tạo của nó như hình bên. Hãy cho biết CTPT của nó? A C 21 H 27 NO. B. C 17 H 22 NO. C. C 21 H 29 NO. D. C 17 H 27 NO. Câu 48: Khẳng định nào sau đây là đúng? A. oxi có tính oxi hóa mạnh hơn ozon. B. oxi có thể oxi hóa được kim loại vàng Au ở nhiệt độ cao. C. Ở nhiệt độ thường, công thức phân tử của lưu huỳnh là S. D. oxi và ozon là hai dạng thù hình của oxi. Câu 49: Tính chất hóa học cơ bản của kim loại là A. tính lưỡng tính. B. tính khử. C. phản ứng với axit. D. tính oxi hóa. Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ancol no đơn chức trong 0,7 mol O 2 (dư), thu được tổng số mol các khí và hơi bằng 1 mol. Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy là A. 9,0 gam. B. 7,4 gam. C. 8,6 gam. D. 6,0 gam. ĐỀ SỐ 2 Câu 1: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là: A. 17. B. 23. C. 15. D. 18 Câu 2: Chất dùng để làm khô khí Cl 2 ẩm là: A. CaO. B. H 2 SO 4 đặc C. Na 2 SO 3 khan. D. dung dịch NaOH đặc. Câu 3: Trong các chất: FeCl 2 , FeCl 3 , Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , FeSO 4 , Fe 2 (SO) 3 . Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là: A. 2. B. 5. C. 3. D. 6 Câu 4: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl 3 ; 0,016 mol Al 2 (SO 4 ) 3 và 0,04 mol H 2 SO 4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 2,568. B. 4,128. C. 1,560. D. 5,064. Câu 5: Cho ion đơn nguyên tử X có điện tích 2+ có cấu tạo như sau: Cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn. A. Ô số 10, chu kì 2, nhóm VIIIA. B. Ô số 12, chu kì 3, nhóm VIIIA. C. Ô số 12, chu kì 3, nhóm IIA. D. Ô số 10, chu kì 2, nhóm IIA. Câu 6: Chất khí X tan trong nước tạo ra một dung dịch làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ và NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 5 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC LÝ-HÓA, LỚP 10-11-12 ĐC: 440/25/26 THỐNG NHẤT, P16, GÒ VẤP có thể được dùng làm chất tẩy màu. Khí X là: A. O 3 . B. CO 2 . C. NH 3 . D. SO 2 . Câu 7: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 , đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là A. C 2 H 3 CHO và C 3 H 5 CHO. B. HCHO và C 2 H 5 CHO. C. CH 3 CHO và C 2 H 5 CHO. D. HCHO và CH 3 CHO. Câu 8: Chất X có công thức phân tử C 3 H 7 O 2 N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là: A. axit β-aminopropionic. B. amoni acrylat. C. axit α-aminopropionic. D. metyl aminoaxetat. Câu 9: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C 4 H 11 N là: A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl 2 và O 2 . Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là: A. Ca. B. Mg. C. Be. D. Cu. Câu 11: Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H 2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là: A. 32,0. B. 8,0. C. 3,2. D. 16,0. Câu 12: Hỗn hợp khí trong dãy nào dưới đây không tồn tại ở nhiệt độ thường ? A. CO 2 , SO 2 , N 2 , HCl. B. HCl, CO, N 2 , Cl 2 . C. SO 2 , CO, H 2 S, O 2 . D. H 2 , HBr, CO 2 , SO 2 . Câu 13: Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH 4 ) 2 CO 3 tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH) 2 . Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 19,7. B. 15,5. C. 17,1. D. 39,4. Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai ? A. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol. B. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn. C. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn. D. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối. Câu 15: Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 , đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là: A. axit acrylic. B. axit metacrylic. C. axit propanoic. D. axit etanoic. Câu 16: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C 4 H 8 O 2 , tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là: A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 17: Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 gam/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là: A. 34,29 lít. B. 53,57 lít. C. 42,86 lít. D. 42,34 lít. 6 NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 Câu 18: Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là: A. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử. B. oxi hoá ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại. C. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hoá. D. khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại. Câu 19: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là: A. CH 3 CHO, C 6 H 12 O 6 (glucozơ), CH 3 OH. B. CH 3 CHO, C 2 H 5 OH, C 2 H 5 COOCH 3 . C. C 2 H 4 (OH) 2 , CH 3 OH, CH 3 CHO. D. CH 3 OH, C 2 H 5 OH, CH 3 CHO. Câu 20: Oxi hoá m gam etanol thu được hỗn hợp X gồm axetanđehit, axit axetic, nước và etanol dư. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch NaHCO 3 (dư), thu được 0,56 lít khí CO 2 (ở đktc). Khối lượng etanol đã bị oxi hoá tạo ra axit là: A. 2,30 gam. B. 1,15 gam. C. 4,60 gam. D. 5,75 gam. Câu 21: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO 2 . Công thức của X và giá trị V lần lượt là: A. Fe 3 O 4 và 0,224. B. Fe 2 O 3 và 0,448. C. Fe 3 O 4 và 0,448. D. FeO và 0,224. Câu 22: Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO 4 0,2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí C 2 H 4 (ở đktc). Giá trị tối thiểu của V là: A. 2,688. B. 1,344. C. 2,240. D. 4,480. Câu 23: Dãy gồm các chất vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH là: A. NaHCO 3 , ZnO, Mg(OH) 2 . B. NaHCO 3 , MgO, Ca(HCO 3 ) 2 . C. Mg(OH) 2 , Al 2 O 3 , Ca(HCO 3 ) 2 . D. NaHCO 3 , Ca(HCO 3 ) 2 , Al 2 O 3 . Câu 24: Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là: A. CH 2 =CHCH 2 COOCH 3 . B. CH 3 COOCH=CHCH 3 . C. CH 2 =CHCOOC 2 H 5 . D. C 2 H 5 COOCH=CH 2 . Câu 25: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO 3 ? A. Fe, Ni, Sn. B. Hg, Na, Ca. C. Al, Fe, CuO. D. Zn, Cu, Mg. Câu 26: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl 3 . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 2,88. B. 2,16. C. 4,32. D. 5,04. Câu 27: Để phân biệt CO 2 và SO 2 chỉ cần dùng thuốc thử là: A. dung dịch Ba(OH) 2 . B. nước brom. C. CaO. D. dung dịch NaOH. Câu 28: Cho 2,7 gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO 3 loãng, nóng thu được khí 0,448 lít một khí X (đktc). Cô cạn dung dịch thu được 22,7 gam chất rắn khan. Vậy công thức của khí X là A. NO B. NO 2 C. N 2 D. N 2 O Câu 29: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 7 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC LÝ-HÓA, LỚP 10-11-12 ĐC: 440/25/26 THỐNG NHẤT, P16, GÒ VẤP đây ? A. Fe, Al 2 O 3 , Mg. B. Mg, K, Na. C. Zn, Al 2 O 3 , Al. D. Mg, Al 2 O 3 , Al. Câu 30: Cho m 1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO 3 ) 2 0,3M và AgNO 3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m 2 gam chất rắn X. Nếu cho m 2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Giá trị của m 1 và m 2 lần lượt là: A. 1,08 và 5,16. B. 0,54 và 5,16. C. 1,08 và 5,43. D. 8,10 và 5,43. Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm axetilen, etilen và hiđrocacbon A thu được CO 2 và H 2 O theo tỉ lệ mol 1:1. Dẫn X đi qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng 0,82 gam, đốt cháy hoàn toàn khí thoát ra khỏi bình brom thu được 1,32 gam CO 2 và 0,72 gam H 2 O. Phần trăm thể tích của A trong X là A. 50%. B. 75%. C. 25%. D. 33,33%. Câu 32: Cho các chất HCl (X); C 2 H 5 OH (Y); CH 3 COOH (Z); C 6 H 5 OH (phenol) (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính axit tăng dần (từ trái sang phải) là: A. (T), (Y), (X), (Z). B. (X), (Z), (T), (Y). C. (Y), (T), (Z), (X). D. (Y), (T), (X), (Z). Câu 33: Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là: A. HCl, O 3 , H 2 S. B. O 2 , H 2 O, NH 3 . C. H 2 O, HF, H 2 S. D. HF, Cl 2 , H 2 O. Câu 34: Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là: A. phi kim và kim loại. B. khí hiếm và kim loại. C. kim loại và khí hiếm. D. kim loại và kim loại. Câu 35: Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H 2 (dư, xúc tác Ni, t o ), cho cùng một sản phẩm là: A. 2-metylpropen, cis-but-2-en và xiclobutan. B. xiclobutan, cis-but- 2-en và but-1-en. C. xiclobutan, 2-metylbut-2-en và but-1-en. D. but-1-en, 2- metylpropen và cis-but-2-en. Câu 36: Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO 4 ) 2 .12H 2 O vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH) 2 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 7,8. B. 62,2. C. 54,4. D. 46,6. Câu 37: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na 2 O và Al 2 O 3 vào H 2 O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO 2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là: A. 8,2 và 7,8. B. 11,3 và 7,8. C. 13,3 và 3,9. D. 8,3 và 7,2. Câu 38: Chất X có công thức phân tử C 4 H 9 O 2 N. Biết: X + NaOH → Y + CH 4 O Y + HCl (dư) → Z + NaCl Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là: A. H 2 NCH 2 COOC 2 H 5 và ClH 3 NCH 2 COOH. B. CH 3 CH(NH 2 )COOCH 3 và CH 3 CH(NH 3 Cl)COOH. C. CH 3 CH(NH 2 )COOCH 3 và CH 3 CH(NH 2 )COOH. D. 8 NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 H 2 NCH 2 CH 2 COOCH 3 và CH 3 CH(NH 3 Cl)COOH. Câu 39: Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là: A. Ag + , Na + , NO 3 − , Cl − . B. Mg 2+ , K + , SO 4 2− , PO 4 3− . C. H + , Fe 3+ , NO 3 − , SO 4 2− . D. Al 3+ , NH 4 + , Br − , OH − . Câu 40: Hỗn hợp khí X gồm H 2 và C 2 H 4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là: A. 20%. B. 40%. C. 50%. D. 25%. Câu 41: Hoà tan hoàn toàn một lượng bột Zn vào một dung dịch axit X. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí Z. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng thu được khí không màu T. Axit X là: A. H 3 PO 4 . B. H 2 SO 4 đặc. C. HNO 3 . D. H 2 SO 4 loãng. Câu 42: Cho cân bằng (trong bình kín) sau: CO (k) + H 2 O (k) → ¬  CO 2 (k) + H 2 (k) ∆ H < 0 Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một lượng hơi nước; (3) thêm một lượng H 2 ; (4) tăng áp suất chung của hệ; (5) dùng chất xúc tác. Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là: A. (1), (2), (3). B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (4). D. (1), (4), (5). Câu 43: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO 2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH) 2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là: A. 58. B. 60. C. 30. D. 48. Câu 44: Một cacbohiđrat (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hoá sau / → 2 Cu(OH) NaOH Z dung dịch xanh lam 0 → t kết tủa đỏ gạch. Vậy Z không thể là A. glucozơ B. saccarozơ C. fructozơ D. mantozơ Câu 45: Cho m gam hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 11,2 gam KOH, thu được muối của một axit cacboxylic và một ancol X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với Na thu được 3,36 lít khí H 2 (ở đktc). Hai chất hữu cơ đó là: A. một este và một ancol. B. hai este. C. một este và một axit. D. hai axit. Câu 46: Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic ? A. CH 3 –CH 2 OH + CuO (t o ). B. CH 2 =CH 2 + O 2 (t o , xúc tác). C. CH 2 =CH 2 + H 2 O (t o , xúc tác HgSO 4 ). D. CH 3 –COOCH=CH 2 + dung dịch NaOH (t o ). Câu 47: Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch AgNO 3 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 gam muối khan. Kim loại M là: A. Zn. B. Mg. C. Fe. D. Cu. Câu 48: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là: A. 382. B. 479. C. 453. D. 328. Câu 49: Để điều chế được 78 gam Cr từ Cr 2 O 3 (dư) bằng phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất của phản ứng là 90% thì khối lượng bột nhôm cần dùng tối thiểu là: A. 40,5 gam. B. 45,0 gam. C. 54,0 gam. D. 81,0 gam. NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 9 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC LÝ-HÓA, LỚP 10-11-12 ĐC: 440/25/26 THỐNG NHẤT, P16, GÒ VẤP Câu 50: Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của A. NH 4 H 2 PO 4 và KNO 3 . B. (NH 4 ) 2 HPO 4 và KNO 3 . C. (NH 4 ) 3 PO 4 và KNO 3 . D. (NH 4 ) 2 HPO 4 và NNO 3 . Câu 51: Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C 3 H 6 O 2 . Cả X và Y đều tác dụng với Na; X tác dụng được với NaHCO 3 còn Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là: A. C 2 H 5 COOH và HCOOC 2 H 5 . B. HCOOC 2 H 5 và HOCH 2 COCH 3 . C. HCOOC 2 H 5 và HOCH 2 CH 2 CHO. D. C 2 H 5 COOH và CH 3 CH(OH)CHO. Câu 52: Cho 100 ml dung dịch FeCl 2 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO 3 2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 12,96. B. 34,44. C. 47,4. D. 30,18. Câu 53: Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C 3 H 9 O 2 N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. CH 3 CH 2 COONH 4 . B. CH 3 COONH 3 CH 3 . C. HCOONH 2 (CH 3 ) 2 . D. HCOONH 3 CH 2 CH 3 . Câu 54: Cho phản ứng: Zn(r) + 2HCl (dd) → ZnCl 2 (dd) + H 2 (k). Nếu tăng nồng độ dung dịch HCl thì số lần va chạm giữa các chất phản ứng sẽ: A. Giảm, tốc độ phản ứng tạo ra sản phẩm tăng. B. Giảm, tốc độ phản ứng tạo ra sản phẩm giảm. C. Tăng, tốc độ phản ứng tạo ra sản phẩm tăng. D. Tăng, tốc độ phản ứng tạo ra sản phẩm giảm. Câu 55: Cho từng chất H 2 N–CH 2 –COOH, CH 3 –COOH, CH 3 –COOCH 3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (t o ) và với dung dịch HCl (t o ). Số phản ứng xảy ra là: A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 56: Cho các chất: CH 2 =CH–CH=CH 2 ; CH 3 –CH 2 –CH=C(CH 3 ) 2 ; CH 3 –CH=CH– CH=CH 2 ; CH 3 –CH=CH 2 ; CH 3 –CH=CH–COOH. Số chất có đồng phân hình học là: A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Câu 57: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là: A. HBr (t o ), Na, CuO (t o ), CH 3 COOH (xúc tác). B. Ca, CuO (t o ), C 6 H 5 OH (phenol), HOCH 2 CH 2 OH. C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác). D. Na 2 CO 3 , CuO (t o ), CH 3 COOH, (CH 3 CO) 2 O. Câu 58: Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí O 2 , đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là: A. 600 ml. B. 400 ml. C. 800 ml. D. 200 ml. Câu 59: Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Mg 2+ /Mg; Fe 2+ /Fe; Cu 2+ /Cu; Fe 3+/ Fe 2+ ; Ag + /Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe 3+ trong dung dịch là: A. Mg, Fe 2+ , Ag. B. Mg, Cu, Cu 2+ . C. Fe, Cu, Ag + . D. Mg, Fe, Cu. Câu 60: Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X và Y no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (M X < M Y ), thu được hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng M là 1 gam. Đốt cháy hoàn toàn M thu được 30,8 gam CO 2 . Công thức và 10 NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 [...]... 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 CTPT là C2H4O2NNa Vậy công thức của X là: A H2N-CH2-COOCH3 B H2N-CH2COOCH2CH3 C CH3-CH(NH2)-COOH D CH3-CH2COONH4 Câu 22: Hãy cho biết phát biểu nào sau đây không đúng? A quá trình oxi hóa là quá trình làm tăng số oxi hóa B phản ứng oxi hóa -khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa C trong pin điện cực dương là anot, cực âm là catot D chất oxi hóa. .. 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng cộng Br 2 theo tỉ lệ mol 1: 1 Công thức cấu tạo của X là A HO-[CH2]2-CH=CH-CHO B HOOC-CH=CH-COOH C HO-CH2-CH=CH-CHO D HO-[CH2]2-CHO Câu 36: Để đốt cháy hết 10ml thể tích hơi một hợp chất hữu cơ A cần dùng 30 ml O 2, sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O có thể tích bằng nhau và đều bằng thể... nhân thơm của phenol (4) Phenol tan tốt trong etanol (5) Phenol làm quỳ tím hóa đỏ (6) Nhóm OH phenol không bị thế bởi gốc axit như nhóm OH ancol Có bao nhiêu phát biểu đúng ? 20 NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 A 5 B 4 C 3 D 6 Câu 4: Tổng số liên kết xích-ma có trong phân tử aren có công thức CnH2n-6 là A 3n - 7 B 2n - 6 C n - 1 D 3n - 6 Câu 5: Tổng số hạt... hợp etanol và propan-2-ol với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 2 ete 26 NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 B Anilin không làm đổi màu quì tím còn benzyl amin làm quì tím hóa xanh C Cho pheyl axetat phản ứng với NaOH dư, t0 thu được phenol D Glucozơ, fructozơ, và saccarzơ đều có phản ứng tráng bạc Câu 14: Cho NaOH dư phản ứng với các dung dịch sau: AlCl 3; Ba(HCO3)2;.. .Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 phần trăm khối lượng của X lần lượt là: A CH3CHO và 67,16% C HCHO và 50,56% 49,44% B HCHO và 32,44% D CH3CHO và ĐỀ SỐ 3 Câu 1: Cho các chất sau: propen ; isobutilen; propin, buta-1,3-đien; stiren và etilen Hãy cho biết có bao nhiêu chất khi tác dụng với HBr theo tỷ lệ 1: 1 cho 2 sản phẩm? A 5 B 6 C 3 D 4 Câu 2: Hóa chất nào sau đây... đây ? A FeSO4 B BaSO4 C CuSO4 D Na2SO4 Câu 41: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C 3H9O2N X tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của X Hãy lựa chọn công thức đúng của X A HCOONH2(CH3)2 B CH3COONH3-CH3 C CH3CH2COONH4 14 NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 D HCOONH3-CH2CH3 Câu 42: Sự sắp xếp nào đúng với chiều tăng... Al(OH)3 vào dd H2SO4(loãng) Trong các thí nghiêm trên số thí nghiệm xảy ra phản ứng mà H 2SO4 đóng vai trò là chất oxi hóa là: A 2 B 3 C 4 D 5 16 NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 Câu 14: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được đều chế từ xenlulozơ và axit nitric Muốn điều chế 29,70kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì thể tích axit nitric... ANH ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 (2) Thả một viên Fe vào dung dịch Cu(NO3)2 (3) Thả một viên Fe vào dung dịch FeCl3 (4) Nối một dây Ni với một dây Fe rồi để trong không khí ẩm (5) Đốt một dây Fe trong bình kín chứa đầy khí O2 (6) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng Các thí nghiệm mà Fe không bị ăn mòn điện hóa học là A (1), (3), (5) B... ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 N2O và N2) có tỉ khối so với H2 là 18 Giá trị của m là A 163,60 B 153,13 C 184,12 D 154,12 Câu 24: Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch X chứa NaOH 1M, KOH 1M và Ba(OH) 2 1M để sau khi hấp thụ hết 3,584 lít CO2 (ở đktc) thì thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 0,84 gam so với khối lượng dung dịch X (biết hơi nước bay hơi không đáng kể)? A... 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 6) Glucozơ + dd Br2 → 8) Glixerol + Cu(OH)2 Ni,t 5) HCHO + H2  → 7) C2H4 + dd KMnO4 → 0 → → 9) CaCO3  10) Al2(SO4)3 +dd NaOH dư → Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá khử là A 8 B 6 C 7 D 5 Câu 14: Khi đốt cháy polime X chỉ thu CO2 và hơi H2O với tỉ lệ số mol tương ứng là 1:1 X là polime nào dưới đây A Poli propilen B Tinh bột C Poli(vinylclorua) . trò là A. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử. B. môi trường. 2 NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 C. chất khử. D. chất oxi hóa. Câu 25: Hiđrcacbon Y. là chất oxi hóa là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 16 NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 Câu 14: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được đều chế từ. NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng cộng Br 2 theo tỉ lệ mol 1: 1. Công thức cấu tạo của X là A.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016, Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016,

Từ khóa liên quan